Usnesení z 5. schůze Rady města Varnsdorf,

která se konala dne 08.01.2015 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1.Finanční záležitosti
1.01 Dodatek č. 3 k Vnitřnímu předpisu k cestovním náhradám
1.02 Zpráva o odstranění závad, které byly důvodem neschválení účetní závěrky Domu dětí
a mládeže Varnsdorf, příspěvková organizace, za rok 2013
2. Převody majetku města
2.01 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Žádost o povolení užití velkého znaku města Varnsdorf
3.02 Pověření k provádění občanských obřadů a užívání závěsného odznaku města
3.03 Návrh na odvolání a jmenování členů do komisí
3.04 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
3.05 Program na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr


1. Finanční záležitosti

1.01 Dodatek č. 3 k Vnitřnímu předpisu k cestovním náhradám
Usnesení č. 1/2015
Rada města rozhodla schválit Dodatek č. 3 k Vnitřnímu předpisu k cestovním náhradám dle předloženého návrhu. 


1.02 Zpráva o odstranění závad, které byly důvodem neschválení účetní závěrky Domu dětí a mládeže Varnsdorf, příspěvková organizace, za rok 2013
Usnesení č. 2/2015
Rada města z titulu funkce zřizovatele bere na vědomí zprávu Domu dětí a mládeže Varnsdorf, příspěvková organizace, o odstranění závad, které byly důvodem neschválení účetní závěrky za rok 2013.


2. Převody majetku města

2.02 Majetkové záležitosti

Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Vypracování projektové dokumentace – Rekonstrukce administrativní budovy a strojovny zimního stadionu Otavská č. p. 2931 Varnsdorf"
Usnesení č. 3/2015/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Vypracování projektové dokumentace – Rekonstrukce administrativní budovy a strojovny zimního stadionu Otavská č. p. 2931 Varnsdorf“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči h-projekt s. r. o., Korunní 968/31, 120 00 Praha 2, IČ 60468653.

a dále

Usnesení č. 3/2015/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou h-projekt s. r. o., Korunní 968/31, 120 00 Praha 2, IČ 60468653 na akci „Vypracování projektové dokumentace – Rekonstrukce administrativní budovy a strojovny zimního stadionu Otavská č. p. 2931 Varnsdorf“ za cenu 891.000,00 Kč bez DPH.


3. Různé

3.01 Žádost o povolení užití velkého znaku města Varnsdorf
Usnesení č. 4/2015
Rada města rozhodla povolit panu P. H. jednorázové užití velkého znaku města Varnsdorf v obrazové příloze bakalářské práce v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2011 o symbolech města Varnsdorf a jejich užívání. 


3.02 Pověření k provádění občanských obřadů a užívání závěsného odznaku města
Usnesení č. 5/2015/1
Rada města rozhodla pověřit v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník k provádění občanských obřadů další členy Zastupitelstva města Varnsdorf a to po dobu platnosti mandátu člena ZM ve volebním období 2014 – 2018:
pana Jiřího Suchardu, pana Zbyňka Šimáka, pana PharmDr. Jindřicha Šmída, pana Jaroslava Tomáška.

a dále

Usnesení č. 5/2015/2
Rada města rozhodla pověřit v souladu s ustanovením § 108 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, aby při občanských obřadech užívali závěsný odznak další členové Zastupitelstva města Varnsdorf a to po dobu platnosti mandátu člena ZM ve volebním období 2014 – 2018:
pana Jiřího Suchardu, pana Zbyňka Šimáka, pana PharmDr. Jindřicha Šmída, pana Jaroslava Tomáška.


3.03 Návrh na odvolání a jmenování členů do komisí
Usnesení č. 6/2015/1
Rada města rozhodla odvolat z Komise prevence kriminality a bezpečnostní a sociální situace (BESOS)       pana Ing. Ludvíka Šmída do konce volebního období 2014 – 2018 na vlastní žádost.

a dále

Usnesení č. 6/2015/2
Rada města rozhodla jmenovat do Komise prevence kriminality a bezpečnostní a sociální situace (BESOS)   pana Bc. Miroslava Truhláře do funkce člena s účinností na volební období 2014 – 2018.

a dále

Usnesení č. 6/2015/3
Rada města rozhodla jmenovat do Komise pro posuzování veřejných zakázek paní Mgr. Bc. Ladislavu Ondráčkovou a pana Josefa Hambálka do funkce členů s účinností na volební období 2014 – 2018.


3.04 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM

Usnesení č. 7/2015
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.


3.05 Program na zasedání ZM
Usnesení č. 8/2015
Rada města rozhodla schválit program na III. zasedání ZM, které se uskuteční dne 22.01.2015 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Převody majetku města
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé
4. Finanční záležitosti
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

Ing. Stanislav Horáček                                                              Josef Hambálek 
starosta města                                                                         místostarosta města