Usnesení z 5. schůze Rady města Varnsdorf

 

, která se konala dne 24. 2. 2011 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

Program jednání rady města:
1. Převody majetku města
a) Bytové záležitosti
b) Majetkové záležitosti
2. Různé
a) Vyhlášení konkursu na funkci ředitele (ředitelky) ZŠ Varnsdorf, Bratislavská 994
b) Odvolání člena konkursní komise pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Městského divadla Varnsdorf + jmenování nového člena komise
c) Návrh na odměnu ředitelce MŠ Národní 1617, Varnsdorf v souvislosti s dosažením životního jubilea
d) Zpráva o vyúčtování příspěvků z Grantového programu 2010 – uzavření Grantového programu pro rok 2010 
e) Návrh účasti člena Rady města Varnsdorf v Dozorčí radě SK Slovan Varnsdorf a.s.
f) Jednání v Novém Bydžově – řešení problematiky sociálně nepřizpůsobivých
g) Vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2010
h) Iniciativa Vlajka pro Tibet
i) Jmenování členů do komisí
j) Program na zasedání ZM
3. Diskuse
4. Závěr

1. Převody majetku města

a) Bytové záležitosti

Přidělení bytu zvláštního určení
Usnesení č. 52/2011
Rada města rozhodla pronajmout byt zvláštního určení v domě č.p. 2970/15, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní L. M. za podmínky navrácení bytu zvláštního určení č. 13 v domě č.p. 2970, ul. Lesní ve Varnsdorfu.


Žádosti o pronájem bytů 1+2
Usnesení č. 53/2011/1
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+2 v domě č.p. 2741/42, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní E. Č. na dobu určitou do 31. 3. 2012. 1. náhradník paní M. S.. 2. náhradníci manželé J. a H. K..

a dále:

Usnesení č. 53/2011/2
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+2 v domě č.p. 2739/66, ul. Edisonova ve Varnsdorfu manželům V. a P. H. na dobu určitou do 31. 3. 2012. 1. náhradníci pan P. S. a sl. J. L.. 2. náhradník sl. M. M..

Prodloužení nájemních smluv
Usnesení č. 54/2011/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2761/13, ul. Kovářská, Varnsdorf panu J. K. na dobu určitou do 31. 12. 2011 dle předloženého návrhu.

a dále:

Usnesení č. 54/2011/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+1 v domě č.p. 2740/16, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. Č. na dobu určitou do 31. 3. 2012.

a dále:

Usnesení č. 54/2011/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+1 v domě č.p. 2290/A/5, ul. Prašná ve Varnsdorfu sl. A. Č. na dobu určitou do 31. 3. 2012.

a dále:

Usnesení č. 54/2011/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+3 v domě č.p. 3023/42, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu manželům K. a Z. J. na dobu určitou do 31. 3. 2012.

a dále:

Usnesení č. 54/2011/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+1 v domě č.p. 2740/59, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní P. M. na dobu určitou do 31. 3. 2012.

a dále:

Usnesení č. 54/2011/6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+1 v domě č.p. 2739/35, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní A. Z. na dobu určitou do 31. 3. 2012.

a dále:
Usnesení č. 54/2011/7
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+1 v domě č.p. 3307/16, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu S. Z. na dobu určitou do 31. 3. 2012.

a dále:

Usnesení č. 54/2011/8
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+1 v domě č.p. 2761/19, ul. Kovářská ve Varnsdorfu paní I. B. na dobu určitou do 31. 3. 2012.


b) Majetkové záležitosti

Žádosti o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 55/2011/1
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby komunikačního zařízení na p.p.č. 6207 v k.ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (oprávněný). Účastníci se dohodli na započtení vzájemné pohledávky ve výši 1.000 Kč, a to k 60 dni ode dne podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí povinný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 1 měsíce od vyzvání budoucím povinným k uzavření smlouvy.

a dále:

Usnesení č. 55/2011/2
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav NTL plynovodní přípojky na p.p.č. 4072 v k.ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a RWE GasNet, s.r.o. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne vystavení faktury. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

a dále:

Usnesení č. 55/2011/3
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vodovodu a kanalizace na p.p.č. 4474, p.p.č. 4237, p.p.č. 4206 a p.p.č. 4196 vše v k.ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Severočeská vodárenská společnost a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši znaleckého posudku + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

a dále:

Usnesení č. 55/2011/4
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vedení kanalizace na p.p.č. 4887, p.p.č. 4962, p.p.č. 5117/1, p.p.č. 5311/2 a p.p.č. 4986/1 vše v k.ú Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Severočeskou vodárenskou společností a.s (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

Žádost o prodej části p.p.č. 4473 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 56/2011
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 4473 v k.ú. Varnsdorf.

Žádost o nabytí p.p.č. 1625/1 v k.ú. Varnsdorf do vlastnictví města
Usnesení č. 57/2011
Rada města rozhodla doporučit ZM nabýt p.p.č. 1625/1 v k.ú. Varnsdorf do vlastnictví města za 180,- Kč/m2.

Žádost o doporučení ceny části p.p.č. 3469/1 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 58/2011/1
Rada města rozhodla doporučit ZM převést část p.p.č. 3469/1 v k.ú. Varnsdorf za cenu 300,- Kč/m2.

a dále:

Usnesení č. 58/2011/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na rozdělení p.p.č. 3469/1 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o doporučení ceny za stavbu č.e. 1 na p.p.č. 1153 vše v k.ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 59/2011
Rada města rozhodla doporučit ZM převést p.p.č. 1153 a budovu č.e. 1 na p.p.č 1153 vše v k.ú. Studánka u Rumburku za cenu 70.000,- Kč.

Žádost o prodej p.p.č. 6333/2 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 60/2011/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p.p.č. 6333/2 v k.ú. Varnsdorf.

a dále:

Usnesení č. 60/2011/2
Rada města rozhodla doporučit ZM převést p.p.č. 6333/2 v k.ú. Varnsdorf za cenu 70,- Kč/m2.

Žádost o prodej p.p.č. 1975 a p.p.č. 1967/2 vše v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 61/2011
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p.p.č. 1975 a p.p.č. 1967/2 vše v k.ú. Varnsdorf.

Žádost o prodej p.p.č. 672, p.p.č. 676 a p.p.č. 677 vše v k.ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 62/2011
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p.p.č. 672, p.p.č. 676 a p.p.č. 677 vše v k.ú. Studánka u Rumburku.

Žádost o nabytí p.p.č. 6768/2 a p.p.č. 6768/3 vše v k.ú. Varnsdorf do vlastnictví města Varnsdorf
Usnesení č. 63/2011
Rada města rozhodla doporučit ZM nabýt p.p.č. 6768/2 a p.p.č. 6768/3 vše v k.ú. Varnsdorf za cenu 100,- Kč/m2.

Návrhy na opravy usnesení
Usnesení č. 64/2011/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 8/2011/1 ze dne 13. 1. 2011.

a dále:

Usnesení č. 64/2011/2
Rada města rozhodla stanovit minimální požadovanou cenu bytové jednotky v č.p. 2761/07 o výměře 23,95 m2 v 1.NP 150.000,- Kč.

a dále:

Usnesení č. 64/2011/3
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 8/2011/3 ze dne 13. 1. 2011.

a dále:

Usnesení č. 64/2011/4
Rada města rozhodla stanovit minimální požadovanou cenu bytové jednotky v č.p. 2761/12 o výměře 23,95 m2 v 1.NP 150.000,- Kč.

a dále:

Usnesení č. 64/2011/5
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 8/2011/5 zde dne 13. 1. 2011.

a dále:

Usnesení č. 64/2011/6
Rada města rozhodla stanovit minimální požadovanou cenu bytové jednotky v č.p. 2761/23 o výměře 23,95 m2 v 2.NP 150.000,- Kč.

a dále:

Usnesení č. 64/2011/7
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 8/2011/7 ze dne 13. 1. 2011.

a dále:

Usnesení č. 64/2011/8
Rada města rozhodla stanovit minimální požadovanou cenu bytové jednotky v č.p. 2761/46 o výměře 23,95 m2 v 4.NP 150.000,- Kč.

Žádost o pronájem p.p.č. 3807, p.p.č. 3811, p.p.č. 3813, p.p.č. 3808/1 a p.p.č. 3814/3 vše v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 65/2011
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 3807, p.p.č. 3811, p.p.č. 3813, p.p.č. 3808/1 a p.p.č. 3814/3 vše v k.ú. Varnsdorf.

Žádost o ukončení a pronájem části p.p.č. 6938/1 vše v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 66/2011/1
Rada města rozhodla ukončit NS č. 02/2008 na pronájem části p.p.č. 6938/1 v k.ú. Varnsdorf ke dni 28. 2. 2010.

a dále:

Usnesení č. 66/2011/2
Rada města rozhodla pronajmout část p.p.č. 6938/1 v k.ú. Varnsdorf o výměře 140 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok a část o výměře 500 m2 za účelem sekání trávy za cenu 0,20 Kč/m2/rok panu P. M., na dobu neurčitou.

Žádost o pronájem p.p.č. 6411 a p.p.č. 6412 vše v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 67/2011
Rada města rozhodla pronajmout p.p.č. 6411 o výměře 302 m2 a p.p.č. 6412 o výměře 515 m2 vše v k.ú. Varnsdorf za účelem sekání trávy za cenu 0,20 Kč/m2/rok paní B. R., na dobu neurčitou.

Souhlas s podnájmem pronajatých pozemků
Usnesení č. 68/2011
Rada města rozhodla udělit souhlas nájemci J. B. s podnájmem pozemků smlouvy 8/2010 pro Zemspol s.r.o.

Žádost o pronájem pozemků v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 69/2011
Rada města rozhodla pronajmout p.p.č. 708 o výměře 210 m2, část p.p.č. 1311 o výměře 41 m2,část p.p.č. 1362/1 o výměře 118 m2,část p.p.č. 1372/1 o výměře 15 m2, část p.p.č. 1394/1 o výměře 596 m2, část p.p.č.1399 o výměře 1615 m2, část p.p.č. 1415/11 o výměře 3721 m2, část p.p.č. 1415/1 o výměře 149 m2, část p.p.č. 1930 o výměře 323 m2, část p.p.č. 1965 o výměře 69 m2, část p.p.č. 1968 o výměře 4657 m2, část p.p.č. 1973/1 o výměře 2292 m2, část p.p.č.1973/8 o výměře 3 m2, část p.p.č. 3386 o výměře 79 m2, část p.p.č. 3469/3 o výměře 110202 m2, část p.p.č. 3669/1 o výměře 104202 m2, část p.p.č. 3637/3 o výměře 7722 m2, část p.p.č. 3637/4 o výměře 1589 m2, část p.p.č. 3638/6 o výměře 51 m2, část p.p.č.3711/5 o výměře 2264 m2, část p.p.č. 3814/3 o výměře 11351 m2, část p.p.č. 4096/3 o výměře 13 m2, část p.p.č. 4234 o výměře 286 m2, část p.p.č. 7528/1 o výměře 99 m2, část p.p.č. 7228/2 o výměře 127 m2, část p.p.č. 7571/1 o výměře 6757 m2, část p.p.č. 7591/2 o výměře 2867 m2, část p.p.č. 7595/1 o výměře 1216 m2, část p.p.č. 7648/1 o výměře 82 m2, část p.p.č. 7656 o výměře 6 m2, část p.p.č. 7659 o výměře 136 m2, část p.p.č. 7721/1 o výměře 7648 m2, část p.p.č. 7721/5 o výměře 18006 m2, část p.p.č.7891/1 o výměře 161080 m2, část p.p.č. 7935/1 o výměře 2771 m2, část p.p.č. 7999/2 o výměře 2097 m2, část p.p.č. 7999/4 o výměře 79 m2, část p.p.č.7999/5 o výměře 11 m2, část p.p.č. 7999/6 o výměře 208 m2, část p.p.č.8025/2 o výměře 6696 m2, část p.p.č.8109 o výměře 4 m2, část p.p.č. 8124 o výměře 52 m2 vše v k.ú. Varnsdorf, celkem o výměře 461.512 m2 za účelem pastvy a sekání trávy na dobu neurčitou za cenu 0,10 Kč/m2/rok.

Žádost o směnu p.p.č. 3223 za část p.p.č. 512/2 vše v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 70/2011
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p.p.č. 3223 v k.ú. Varnsdorf a doporučit ZM nabýt část p.p.č. 512/2 v k.ú. Varnsdorf.

Žádost o pronájem části p.p.č. 92/1 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 71/2011
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 92/1 v k.ú. Varnsdorf

Předložení žádosti o dotaci do ROP Severozápad na projekt „HRÁDEK ve Varnsdorfu – rekonstrukce kulturní památky“
Usnesení č. 72/2011/1
Rada města rozhodla souhlasit s uzavřením partnerství se Správou Národního parku České Švýcarsko, s Klubem českých turistů Krásná Lípa, UJEP – Filozofickou fakultou, s Českým Švýcarskem o.p.s. a Nadačním fondem Hrádek-Burgsberg v rámci projektu „HRÁDEK ve Varnsdorfu – rekonstrukce kulturní památky“.

a dále:

Usnesení č. 72/2011/2
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, spočívajícího v právu provést stavbu splaškové kanalizační přípojky pro objekt Hrádku č.p. 1726 na p.p.č. 954 v k.ú. Varnsdorf včetně jejich součástí na p.p.č. 952 v k.ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (budoucím oprávněným) a Lesy České republiky, s.p. (budoucím povinným) za cenu stanovenou znaleckým posudkem na ocenění věcného břemene, nejméně však 10.000,- Kč + aktuální sazba DPH. Cena je splatná do 30 dnů po doručení smlouvy budoucímu povinnému s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí budoucí povinný.

a dále:

Usnesení č. 72/2011/3
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o výpůjčce mezi městem Varnsdorf (vypůjčitel) a Nadačním fondem Hrádek Burgsberg (půjčitel) na objekt č.p. 1726 a st.p.č. 954 na dobu určitou 5 let od finančního ukončení projektu „HRÁDEK ve Varnsdorfu – rekonstrukce kulturní památky“, realizovaného v rámci ROP Severozápad.

Souhlas se stavbou „Rozšíření soustavy CZT Varnsdorf – oblast ulic Mariánská, Seifertova, B. Krawce
Usnesení č. 73/2011
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem akceptační doložky Souhlasu vlastníka pozemku p.č. 90 v k.ú Varnsdorf se stavbou „Rozšíření soustavy CZT Varnsdorf – oblast ulic Mariánská, Seifertova, B. Krawce“.

Zpráva ÚIK o provedené inventarizaci majetku města
Usnesení č. 74/2011
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu Ústřední inventarizační komise o provedené inventarizaci hmotného a nehmotného majetku města Varnsdorf k 31. 12. 2010.

Žádost o souhlas s pořízením inventáře
Usnesení č. 75/2011
Rada města rozhodla nesouhlasit s pořízením nového inventáře do klubu Střelnice dle předložené žádosti nájemce VOŠ a SŠ – středisko Mariánská 1100.

Městské divadlo Varnsdorf – odkup pozemku
Usnesení č. 76/2011
Rada města rozhodla doporučit ZM nabýt do vlastnictví Města Varnsdorf část p.p.č. 2228 díl „c“ za 200,- Kč/m2 a zároveň uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene za účelem odvedení odpadních vod do septiku na p.p.č. 2228. 

Nájem garáže na p.p.č. 54 v k.ú. Varnsdorf (u Městské policie Varnsdorf)
Usnesení č. 77/2011/1
Rada města rozhodla pronajmout panu I. Z. garáž o výměře 41,25 m2 v části jednopodlažního objektu na p.p.č. 54 v k.ú. Varnsdorf za cenu 500,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

a dále:

Usnesení č. 77/2011/2
Rada města rozhodla nepronajmout panu H. J. garáž v části jednopodlažního objektu na p.p.č. 54 v k.ú. Varnsdorf k využití pro rozšíření pneuservisu a otevření prodejny s autodíly.

Nájem nebyt. prostor pro umístění zařízení na bytovém domě č.p. 2740 ve Varnsdorfu
Usnesení č. 78/2011/1
Rada města rozhodla pronajmout prostory pro umístění zařízení pro přenos dat na bytovém domě č.p. 2740 ve Varnsdorfu občanskému sdružení GAVANET ve Varnsdorfu na dobu neurčitou za cenu 500,- Kč/měsíc + DPH.

a dále:

Usnesení č. 78/2011/2
Rada města rozhodla pronajmout prostory pro umístění zařízení pro přenos dat na bytovém domě č.p. 2740 ve Varnsdorfu sdružení VDFFREE ve Varnsdorfu na dobu neurčitou za cenu 500,- Kč/měsíc + DPH.

Žádost o prodloužení nájmu nebyt. prostor (MUDr. Lubomír Svoboda)
Usnesení č. 79/2011
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na nájem nebytových prostor v objektu č.p. 3012 ve Varnsdorfu, kterým se sjednává nájem na dobu neurčitou a nájemné se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok.

Nájem bývalé skládky uhlí
Usnesení č. 80/2011
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout ocelový přístřešek na části p.p.č. 2616/3, 2619, 2625/2 a 2623 vše v k.ú. Varnsdorf.


2. Různé

a) Vyhlášení konkursu na funkci ředitele (ředitelky) ZŠ Varnsdorf, Bratislavská 994
Usnesení č. 81/2011/1
Rada města rozhodla vzít na vědomí vzdání se funkce ředitelky Základní školy Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace Mgr. J. B. ke dni 31. 7. 2011. 

a dále:

Usnesení č. 81/2011/2
Rada města rozhodla vyhlásit konkurs na obsazení funkce ředitele (ředitelky) Základní školy Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace ve znění dle předloženého návrhu.

b) Odvolání člena konkursní komise pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Městského divadla Varnsdorf + jmenování nového člena komise
Usnesení č. 82/2011/1
Rada města rozhodla odvolat pana R. F. z funkce člena konkurzní komise pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Městského divadla Varnsdorf, příspěvková organizace k 24. 2. 2011.

a dále:

Usnesení č. 82/2011/2
Rada města rozhodla jmenovat paní H. M. do funkce člena konkurzní komise pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Městského divadla Varnsdorf, příspěvková organizace.

c) Návrh na odměnu ředitelce MŠ Národní 1617, Varnsdorf v souvislosti s dosažením životního jubilea
Usnesení č. 83/2011
Rada města rozhodla schválit vyplacení odměny při dovršení 50 let věku paní V. T., ředitelce MŠ Národní 1617, Varnsdorf dle předloženého návrhu.

d) Zpráva o vyúčtování příspěvků z Grantového programu 2010 – uzavření Grantového programu pro rok 2010
Usnesení č. 84/2011/1
Rada města rozhodla souhlasit s navrženými opatřeními pro subjekty, které nesplnily podmínky Smlouvy o poskytnutí grantového příspěvku v r. 2010 dle předloženého návrhu.

a dále:

Usnesení č. 84/2011/2
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu o vyúčtování Grantového programu 2010 a uzavírá Grantový program pro rok 2010.

e) Návrh účasti člena Rady města Varnsdorf v Dozorčí radě SK Slovan Varnsdorf s.r.o.
Usnesení č. 85/2011
Rada města rozhodla nevyužít nabídky zástupců SK Slovan Varnsdorf s.r.o.
f) Jednání v Novém Bydžově – řešení problematiky sociálně nepřizpůsobivých
Usnesení č. 86/2011
Rada města rozhodla vzít na vědomí informaci týkající se výzvy starostů k řešení problematiky sociálně nepřizpůsobivých.

g) Vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2010
Usnesení č. 87/2011
Rada města rozhodla vzít na vědomí Zprávu o vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2010. 

h) Iniciativa Vlajka pro Tibet
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen).

i) Jmenování členů do komisí
Usnesení č. 88/2011/1
Rada města rozhodla jmenovat do Komise pro výchovu a vzdělávání Ing. Bc. J. H..

a dále:

Usnesení č. 88/2011/2
Rada města rozhodla jmenovat do Komise správy majetku a výstavby paní E. P..

a dále:

Usnesení č. 88/2011/3
Rada města rozhodla jmenovat do Komise pro posuzování a hodnocení nabídek pana M. Č..

j) Program na zasedání ZM
Usnesení č. 89/2011
Rada města rozhodla schválit program na IV. zasedání ZM, které se uskuteční dne 24. 2. 2011 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Převody majetku města
4. Zprávy výborů ZM
5. Různé
5.01 Iniciativa ,,Vlajka pro Tibet“
5.02 Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o symbolech města a jejich užívání
6. Finanční záležitosti
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr.


3. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

4. Závěr

Martin Louka     Karel Dubský

starosta města  místostarosta