Usnesení z 49. schůze Rady města Varnsdorf

Usnesení z 49. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 12.11.2020 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Převody majetku města

1.01 Bytové záležitosti
1.02 Majetkové záležitosti
2. Různé
2.01 Odvolání a jmenování člena z komise
2.02 Příloha ke Smlouvě na likvidaci odpadů s firmou EKO servis a. s. – ceník pro rok 2021
2.03 Návrh na vyplacení finančního příspěvku oddávajícím 
2.04 Návrh na jmenování na jmenování vedoucí ekonomického odboru
2.05 Pověření
2.06 Žádost Bc. Radky Malé, ředitelky Mateřské školy Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvkové organizace, o souhlas k prodeji nábytku  
2.07 Informace z komisí města
2.08 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
3. Diskuse
4. Závě
r


1. Převody majetku města

1.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu 1+KK 
Usnesení č. 504/2020
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+KK v domě č. p. 2740/14, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní L. V. na dobu určitou do 31.12.2021. 1. náhradník pan M. B. do 31.12.2021. 2. náhradník pan K. L. do 31.12.2021.  

Návrh na zrušení usnesení 
Usnesení č. 505/2020
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 292/2020 ze dne 25.06.2020.
 

Žádost o pronájem BZU 1+KK 
Usnesení č. 506/2020
Rada města rozhodla pronajmout byt zvláštního určení 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/56, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní J. K. na dobu určitou do 31.12.2021. 


Žádost o pronájem BZU 1+1 
Usnesení č. 507/2020
Rada města rozhodla pronajmout byt zvláštního určení 1+1 v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/34, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní M. P. na dobu určitou do 31.12.2021. 


Žádost o pronájem sociálního bytu 1+KK 
Usnesení č. 508/2020
Rada města rozhodla nepronajmout sociální byt 1+KK v domě č. p. 2764/12, ul. Žitavská ve Varnsdorfu panu J. S.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej p. p. č. 1008 v k. ú. Varnsdorf 
Usnesení č. 509/2020
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 1008 v k. ú. Varnsdorf. 


Prodej st. p. č. 5381/1 a p. p. č. 5382/1 v k. ú. Varnsdorf 
Usnesení č. 510/2020
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést st. p. č. 5381/1 a p. p. č. 5382/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 566, p. p. č. 567, p. p. č. 568, p. p. č. 569, p. p. č. 570, p. p. č. 571, p. p. č. 572, p. p. č. 573 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 511/2020
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 566, p. p. č. 567, p. p. č. 568, p. p. č. 569, p. p. č. 570, p. p. č. 571, p. p. č. 573 a p. p. č. 574, vše v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o pronájem p. p. č. 5342/17 a p. p. č. 5342/16 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 512/2020
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 5342/17 o výměře 1.184 m2 a p. p. č. 5342/16 o výměře 1.233 m2 v k. ú. Varnsdorf panu M. Ch. část za cenu 3 Kč/m2/rok za účelem zřízení zahrady a část za cenu 0,20 Kč/m2/rok za účelem údržby a sekání trávy na dobu neurčitou.


Žádost o pronájem p. p. č. 892/1 a p. p. č. 891 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 513/2020
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 892/1 o výměře 350 m2 v k. ú. Studánka u Rumburku paní PaedDr. J. S. za cenu 3 Kč/m2/rok za účelem rozšíření zahrady na dobu neurčitou.


Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání.)
        

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4019884/VB/02, DC_Varnsdorf, p. p. č. 7697/17
Usnesení č. 514/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 7697/17 nové kNN na části p. p. č. 7706 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4019741/VB/02, DC_Varnsdorf, p. p. č. 7697/14
Usnesení č. 515/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 7697/14 nové kNN na části p. p. č. 7706 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě 
Usnesení č. 516/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav kanalizace a vodovodu na části p. p. č. 781, p. p. č. 1013, p. p. č. 1012, p. p. č. 921, p. p. č. 934/1 a p. p. č. 802 vše v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Severočeské vodárenské společnosti a.s., IČ 49099469 (oprávněný) za jednorázovou úhradu za každou IS pro výše uvedenou stavbu, ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.
 

Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 517/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní přípojky na části p. p. č. 6253/4 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti (oprávněný) p. p. č. 6253/7 v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 518/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav kanalizační přípojky na části p. p. č. 1422 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti (oprávněný) p. p. č. 1450/1, 1449 v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Darovací smlouva -  parkování Lidl
Usnesení č. 519/2020
Rada města doporučuje zastupitelstvu města pověřit starostu města podpisem Darovací smlouvy mezi společností Lidl Holding s.r.o., IČ 26178541 a městem Varnsdorf. Touto smlouvou město Varnsdorf přijímá dar ve výši 3 mil. Kč na vybudování nových parkovacích míst v ul. Karolíny Světlé, v k. ú. Varnsdorf.


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Rekonstrukce střechy, úprava fasády a zhotovení drenáží na objektu IZŠ Karlova 1700, Varnsdorf, na p. č. 5480, k. ú. Varnsdorf“
Usnesení č. 520/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1/2020, uzavřené dne 07.04.2020 mezi Městem Varnsdorf a společností WAKOS, s.r.o., IČ 62241834, na akci „Rekonstrukce střechy, úprava fasády a zhotovení drenáží na objektu IZŠ Karlova 1700, Varnsdorf, na p. č. 5480 v k. ú. Varnsdorf“, kterým se prodlužuje termín dokončení a předání díla do 480 dnů od předání staveniště.


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Zateplení bytových domů č. p. 2740 a 2741 ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 521/2020/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 193/2020 ze dne 23.04.2020.

a dále 

Usnesení č. 521/2020/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 18.12.2019 mezi městem Varnsdorf a společností TERMI s.r.o., IČ 25032640 na akci „Zateplení bytových domů č. p. 2740 a 2741 ve Varnsdorfu“ kterým se prodlužuje termín dokončení díla o 39 dnů, tj. do 298 dnů od předání staveniště a zároveň se mění daňový režim (realizace díla podléhá režimu přenesené daňové povinnosti). 


Rozhodnutí o veřejné zakázce – Vypracování PD na akci „ Hrádek – Rekonstrukce terasy“
Usnesení č. 522/2020/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Projektové dokumentace pro zadání stavby ,,Rekonstrukce venkovní terasy objektu Hrádek“ PK V&M spol. s.r.o., Matouškova 21, 460 02 Liberec, IČ 472 82 525.

a dále

Usnesení č. 522/2020/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s firmou PK V&M spol. s.r.o., Matouškova 21, 460 02 Liberec, IČ 472 82 525, na akci „Rekonstrukce venkovní terasy objektu Hrádek“ za cenu 301.000 Kč bez DPH. 


Výsadba stromů v areálu Kotlina Varnsdorf 
Usnesení č. 523/2020
Rada města rozhodla schválit výsadbu stromů z dotačního titulu 9/2019 NPŽP „Sázíme budoucnost“ a to včetně udržitelnosti projektu, která bude realizována spolkem Futura academica z.s. a dále jeho pobočným spolkem Acer, pobočný spolek Futura academica z.s. Tyto výše uvedené spolky jsou rovněž žadatelem o dotaci. Výsadba bude provedena v termínu v souladu s danou výzvou a dle předloženého návrhu a odborného posudku, který rada města schválila společně se souhlasem majitele pozemku s výsadbou.


Dodávky elektřiny a zemního plynu do objektů provozovaných městem a jeho příspěvkovými organizacemi pro období r. 2021 a r. 2022 
Usnesení č. 524/2020/1
Rada města rozhodla realizovat výběr dodavatele elektřiny a zemního plynu do objektů provozovaných městem a jeho příspěvkovými organizacemi pro období r. 2021 a r. 2022 nákupem elektřiny a zemního plynu na Komoditní burze společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., se sídlem Rybná 14, 110 05 Praha 1, IČ 27865444, pro období od 01.01.2021 do 31.12.2022. 

a dále

Usnesení č. 524/2020/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem veškerých smluv a činění veškerých úkonů zadavatele nezbytných k realizaci tohoto burzovního obchodu.

a dále

Usnesení č. 524/2020/3
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním smluv o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání nákupu elektřiny a zemního plynu pro období od 01.01.2021 do 31.12.2022 mezi městem Varnsdorf a příspěvkovými organizacemi.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Demolice objektu č. p. 3147, ul. Západní ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 525/2020/1
Rada města rozhodla o vybraném dodavateli veřejné zakázky, zadané jako zjednodušené podlimitní řízení dle § 53, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Demolice objektu č. p. 3147, ul. Západní ve Varnsdorfu“ společnosti Radek Škvára, s. r. o., Kotopeky 75, 268 01 Hořovice, IČ 25095234.

a dále

Usnesení č. 525/2020/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem společností Radek Škvára, s. r. o., Kotopeky 75, 268 01 Hořovice, IČ 25095234 na akci „Demolice objektu č. p. 3147, ul. Západní ve Varnsdorfu“ za cenu 4.482.436,44 Kč bez DPH za předpokladu schválení financování akce.


Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci s názvem Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf
Usnesení č. 526/2020/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 421/2020 ze dne 10.09.2020.

a dále 

Usnesení č. 526/2020/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci s názvem Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf, kterým se mění čl. 5 odst. 5.1.1. smlouvy o dílo, a to tak, že předmět plnění nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a) a násl. Zákona č. 235/2001 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, prodlužuje termín plnění stavebních prací o 6 měsíců a zároveň se tímto dodatkem navyšuje cena díla o 543.601,20 Kč bez DPH. 


Smlouva o poskytnutí investiční dotace k realizaci projektu „Školní zahrada“
Usnesení č. 527/2020/1
Rada města z titulu funkce zřizovatele rozhodla souhlasit se zapojením Základní školy Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvkové organizace do realizace projektu „Školní zahrada“, poskytnuté jako investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje na základě Smlouvy číslo 20/SML5479/SoPD/SPRP v celkové výši plánovaných uznatelných nákladů 230.000 Kč vč. DPH. 

a dále

Usnesení č. 527/2020/2
Rada města rozhodla souhlasit se zařazením pořízené investice v rámci projektu „Školní zahrada“ podpořeného z Fondu Ústeckého kraje do majetku Základní školy Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvkové organizace.


Uzavření smlouvy „O úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících s rekonstrukcí díla“ na akci DC 052 115 Varnsdorf, Pod Hrádkem, Petra Bezruče - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Usnesení č. 528/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním „Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících s rekonstrukcí díla“ na akci DC 052 115 Varnsdorf, Pod Hrádkem, Petra Bezruče - rekonstrukce kanalizace a vodovodu se společností Severočeská vodárenská společnost a.s.


2. Různé

2.01 Odvolání a jmenování člena z komise
Usnesení č. 529/2020/1
Rada města rozhodla odvolat paní Kateřinu Hájkovou z funkce člena Komise prevence kriminality a BESOS z důvodu ukončení pracovního poměru.

a dále 

Usnesení č. 529/2020/2
Rada města rozhodla jmenovat Ing. Romana Štěpanovského do funkce člena Komise prevence kriminality a BESOS na volební období 2018 – 2022. 


2.02 Příloha ke Smlouvě na likvidaci odpadů s firmou EKO servis a. s. – ceník pro rok 2021
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání.)


2.03 Návrh na vyplacení finančního příspěvku oddávajícím 
Usnesení č. 530/2020
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku oddávajícím dle návrhu tajemníka MěÚ.


2.04 Návrh na jmenování vedoucí ekonomického odboru
Usnesení č. 531/2020
Rada města rozhodla jmenovat do funkce vedoucí Ekonomického odboru Městského úřadu Varnsdorf Ing. Janu Kociánovou s účinností od 13.11.2020. 


2.05 Pověření
Usnesení č. 532/2020
Rada města rozhodla pověřit Ing. Janu Kociánovou, vedoucí ekonomického odboru zastupováním města Varnsdorf v souvislosti s veškerými podávanými návrhy a přihláškami pohledávek k soudu, kde oprávněným bude „Město Varnsdorf, IČ 00261718, zastoupené Městským úřadem, ekonomickým odborem, Ing. Janou Kociánovou“ a k podpisům těchto návrhů a přihlášek.


2.06 Žádost Bc. Radky Malé, ředitelky Mateřské školy Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvkové organizace, o souhlas k prodeji nábytku  
Usnesení č. 533/2020
Rada města rozhodla schválit Mateřské škole Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvková organizace, prodej pohovky „Carolina“.


2.07 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


2.08 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 534/2020
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení. 


3. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


4. Závěr

ThMgr. Roland Solloch                             Jiří Sucharda    
starosta města                                       místostarosta města