Usnesení z 48. schůze Rady města Varnsdorf

Usnesení z 48. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 22.10.2020 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti 
1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2020 pro Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkovou organizaci 
1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2020 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkovou organizaci
1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2020 pro Mateřskou školu Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvkovou organizaci
1.04 Žádost Základní školy Varnsdorf, Východní 1602, příspěvková organizace o navýšení příspěvku na provoz a pokrytí účelově vázaných prostředků na nákup PHM, paliv, vody, tepla, plynu, el. energie 
1.05 Žádost Základní školy Varnsdorf, Východní 1602, příspěvková organizace o navýšení příspěvku na provoz
1.06 Rozpočtové opatření č. 11 na rok 2020
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Žádost o souhlas se zapojením Interaktivní základní školy Varnsdorf, Karlova 1700, Varnsdorf, okres Děčín, příspěvková organizace do Výzvy č. 02_20_080 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Prioritní osy PO3 vyhlášené MŠMT
3.02 Návrh na mimořádnou odměnu statutárnímu zástupci Základní školy a Mateřské školy Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace 
3.03 Příloha k ceníku služeb ke smlouvě na likvidaci odpadů s firmou EKO servis a. s.
3.04 Organizace provozu mateřských škol ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2021
3.05 Pravomoc ke stanovení úředních hodin 
3.06 Informace z komisí města
3.07 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
4. Diskuse
5. Závěr
 

 

1. Finanční záležitosti 

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2020 pro Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkovou organizaci 
Usnesení č. 475/2020
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkové organizaci nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů pro rok 2020 dle předloženého návrhu.


1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2020 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 476/2020
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2020 dle předloženého návrhu.


1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2020 pro Mateřskou školu Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 477/2020
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2020 dle předloženého návrhu.


1.04 Žádost Základní školy Varnsdorf, Východní 1602, příspěvková organizace o navýšení příspěvku na provoz a pokrytí účelově vázaných prostředků na nákup PHM, paliv, vody, tepla, plynu, el. energie 
Usnesení č. 478/2020
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele neschválit Základní škole Varnsdorf, Východní 1602, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2020 dle předloženého návrhu.


1.05 Žádost Základní školy Varnsdorf, Východní 1602, příspěvková organizace o navýšení příspěvku na provoz
Usnesení č. 479/2020
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele neschválit Základní škole Varnsdorf, Východní 1602, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2020 dle předloženého návrhu.


1.06 Rozpočtové opatření č. 11 na rok 2020
Usnesení č. 480/2020
Rada města rozhodla schválit rozpočtové opatření č. 11 na rok 2020 v předloženém znění.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Návrh na pronájem bytu 1+3
Usnesení č. 481/2020
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+3 v domě č. p. 3014/9, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní E. K. na dobu určitou do 31.12.2021. 1. náhradník pan D. Š. a paní I. P. do 31.12.2021. 2. náhradník pan S. N. a paní N. G. do 31.12.2021. 


Žádost o pronájem sociálních bytů 
Usnesení č. 482/2020/1
Rada města rozhodla nepronajmout sociální byt 1+1 v domě č. p. 2764/44, ul. Žitavská ve Varnsdorfu paní V. R.

a dále 

Usnesení č. 482/2020/2
Rada města rozhodla nepronajmout sociální byt v domě č. p. 2764, ul. Žitavská ve Varnsdorfu paní M. O.   

a dále 

Usnesení č. 482/2020/3
Rada města rozhodla nepronajmout sociální byt 1+2 v domě č. p. 2764/1, ul. Žitavská ve Varnsdorfu paní N. S. 

a dále 

Usnesení č. 482/2020/4
Rada města rozhodla nepronajmout sociální byt v domě č. p. 2764, ul. Žitavská ve Varnsdorfu paní M. Č.

a dále 

Usnesení č. 482/2020/5
Rada města rozhodla nepronajmout sociální byt v domě č. p. 2764, ul. Žitavská ve Varnsdorfu paní T. G. a panu M. R.


Návrh na neprodloužení nájemní smlouvy
Usnesení č. 483/2020
Rada města rozhodla neprodloužit nájem bytu 1+1 v domě č. p. 2740/23, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní V. P. a panu M. S.  


Žádost o pronájem BZU 1+KK
Usnesení č. 484/2020
Rada města rozhodla pronajmout byt zvláštního určení 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 3321/2, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. B. na dobu určitou do 31.10.2021. 


Žádost o pronájem sociálního bytu 1+1 
Usnesení č. 485/2020
Rada města rozhodla pronajmout sociální byt 1+1 v domě č. p. 2764/44, ul. Žitavská ve Varnsdorfu panu M. V. na dobu určitou do 31.12.2021.


Žádost o pronájem sociálního bytu 1+2
Usnesení č. 486/2020/1
Rada města rozhodla nepronajmout sociální byt 1+2 v domě č. p. 2764/1, ul. Žitavská ve Varnsdorfu paní I. B. a panu J. S.  

a dále 

Usnesení č. 486/2020/2
Rada města rozhodla nepronajmout sociální byt 1+2 v domě č. p. 2764/1, ul. Žitavská ve Varnsdorfu paní M. D.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-4006562/VB1, DC_ Varnsdorf, Unifikace, DC_2018 
Usnesení č. 487/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC_Varnsdorf, Unifikace, DC_2018, na části p. p. č. 3439/1 a p. p. č. 3439/3 v  k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu ve výši 2.100 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. 


Žádost o prodej p. p. č. 4925/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 488/2020
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 4925/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 340, 344 v k. ú. Studánka u Rumburku
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen.)


Žádost o prodej části p. p. č. 4048/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 489/2020
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 4048/2 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o pronájem p. p. č. 6468 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 490/2020
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 6468 - zahradu o výměře 849 m2 a p. p. č. 6467 – zastavěnou plochu o výměře 19 m2 v k. ú. Varnsdorf paní J. R. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrádky.


Žádost o změnu nájemní smlouvy v k. ú. Varnsdorf 
Usnesení č. 491/2020
Rada města rozhodla uzavřít dodatek k nájemní smlouvě č. 36/2008 na pronájem p. p. č. 6862 – ornou půdu o výměře 810 v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf a paní L. M. a to tak, že se mění účel nájmu na údržbu, sekání trávy za cenu 300 Kč/rok. Ostatní ujednání zůstávají nezměněna.


Žádost o souhlas k prodloužení vodovodního řadu a nové kanalizace v p. p. č. 1872, 1956/18, 1965 a 1930 vše v k. ú. Varnsdorf 
Usnesení č. 492/2020/1
Rada města rozhodla revokovat usnesení č. 512/2019 ze dne 28.11.2019. 

a dále 

Usnesení č. 492/2020/2
Rada města rozhodla souhlasit s uložením vodovodního řádu a splaškové kanalizace v p. p. č. 1872, 1956/18, 1965 a 1930 za následujících podmínek: 
a)    předložení DSP předmětných staveb k odsouhlasení městu Varnsdorf
b)    bezplatné předání předmětných pozemků p. p. č. 1966/1 a 1967/10 do vlastnictví města Varnsdorf z důvodu zajištění dostatečné šíře budoucích přístupových komunikací 
c)    veškeré náklady spojené s vybudováním inženýrských sítí a komunikací hradí žadatel. 


Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 320 541 „Rekonstrukce místní komunikace – ul. Jarošova, Varnsdorf“ uzavřené dne 30.06.2020
Usnesení č. 493/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 320 541 „Rekonstrukce místní komunikace – ul. Jarošova, Varnsdorf“ uzavřené dne 30.06.2020 se společností SaM silnice a mosty Děčín a. s., s celkovou cenou díla 3.573.362,80 Kč bez DPH za předpokladu schválení financování. 


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Odizolování části suterénu a zhotovení drenáží u objektu MŠ Poštovní 1428, Varnsdorf“
Usnesení č. 494/2020/1
Rada města rozhodla o vybraném dodavateli veřejné zakázky „Odizolování části suterénu a zhotovení drenáží u objektu MŠ Poštovní 1428, Varnsdorf“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči Karlu Novákovi, J. K. Tyla 506, 407 77 Šluknov, IČ 69914982.

a dále

Usnesení č. 494/2020/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Karlem Novákem, J. K. Tyla 506, 407 77 Šluknov, IČ 69914982 na akci „Odizolování části suterénu a zhotovení drenáží u objektu MŠ Poštovní 1428, Varnsdorf“ za cenu 541.353,52 Kč bez DPH.


Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci s názvem „Sběrný dvůr města Varnsdorf“
Usnesení č. 495/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci s názvem Sběrný dvůr města Varnsdorf, kterým se prodlužuje termín plnění stavebních prací o 60 kalendářních dní a zároveň se tímto dodatkem navyšuje cena díla o 1.059.968,91 Kč bez DPH. 


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Nouzový zdroj napájení nemocnice Varnsdorf“
Usnesení č. 496/2020/1
Rada města rozhodla o vybraném dodavateli veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Nouzový zdroj napájení nemocnice Varnsdorf“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf uchazeči PRONIX s.r.o., U Kněžské louky 28 č. p. 2145, 130 00 Praha 3, IČ 48027944.

a dále
 
Usnesení č. 496/2020/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem PRONIX s.r.o., U Kněžské louky 28 č. p. 2145, 130 00 Praha 3, IČ 48027944na akci „Nouzový zdroj napájení nemocnice Varnsdorf“ za cenu 2.668.474,90 Kč bez DPH za předpokladu schválení financování akce.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Vypracování projektové dokumentace: Stavební úpravy objektu č. p. 2755, ul. Západní ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 497/2020/1
Rada města rozhodla o vybraném dodavateli veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Vypracování projektové dokumentace: Stavební úpravy objektu č. p. 2755, ul. Západní ve Varnsdorfu“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf uchazeči Digitronic CZ s. r. o., Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové, IČ 48168017.

a dále

Usnesení č. 497/2020/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Digitronic CZ s. r. o., Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové, IČ 48168017 na akci „Vypracování projektové dokumentace: Stavební úpravy objektu č. p. 2755, ul. Západní ve Varnsdorfu“ za cenu 780.000,00 Kč bez DPH za předpokladu schválení financování akce.


3. Různé

3.01 Žádost o souhlas se zapojením Interaktivní základní školy Varnsdorf, Karlova 1700, Varnsdorf, okres Děčín, příspěvková organizace do Výzvy č. 02_20_080 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Prioritní osy PO3 vyhlášené MŠMT
Usnesení č. 498/2020
Rada města rozhodla souhlasit se zapojením Interaktivní základní školy Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvková organizace do Výzvy č. 02_20_080 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Prioritní osy PO3 vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 


3.02 Návrh na mimořádnou odměnu statutárnímu zástupci Základní školy a Mateřské školy Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace 
Usnesení č. 499/2020
Rada města rozhodla schválit vyplacení mimořádné odměny statutárnímu zástupci Základní školy a Mateřské školy Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace paní Mgr. I. Š. dle předloženého návrhu. 


3.03 Příloha k ceníku služeb ke smlouvě na likvidaci odpadů s firmou EKO servis a. s.
Usnesení č. 500/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem „Přílohy č. 1 k Ceníku služeb ke smlouvě na likvidaci odpadů platné od 01.07.2020“ s firmou EKO servis a. s.


3.04 Organizace provozu mateřských škol ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2021
Usnesení č. 501/2020
Rada města rozhodla souhlasit s organizací provozu mateřských škol ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2021 dle předloženého návrhu.


3.05 Pravomoc ke stanovení úředních hodin 
Usnesení č. 502/2020
Rada města rozhodla s ohledem na přijatá krizová opatření svěřit podle § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení), tajemníkovi pravomoc stanovit úřední hodiny městského úřadu.


3.06 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3.07 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 503/2020
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení. 


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr


ThMgr. Roland Solloch                                                                    Jiří Sucharda
starosta města                                                                              místostarosta města