Usnesení z 47. schůze Rady města Varnsdorf

Usnesení z 47. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 08.10.2020 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
1.01 Rozpočtové opatření č. 10 na rok 2020
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Zajištění grafického zpracování, tisku a knihařských prací spojených s realizací časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu
3.02 Organizace provozu školních družin v základních školách ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2021
3.03 Dotační program města Varnsdorf pro rok 2021
3.04 Informace z komisí města
3.05 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
4. Diskuse
5. Závěr


1. Finanční záležitosti

1.01 Rozpočtové opatření č. 10 na rok 2020
Usnesení č. 451/2020
Rada města rozhodla schválit rozpočtové opatření č. 10 na rok 2020 v předloženém znění.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Návrh na pronájem bytu 1+1 
Usnesení č. 452/2020
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2741/58, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní D. P. na dobu určitou do 31.10.2021 za podmínky navrácení bytu č. 1 /1+3/ v tom samém domě. 1. náhradník paní V. M. do 31.10.2021, 2. náhradník paní V. Š. do 31.10.2021. 


Návrh na pronájem bytu 1+2 
Usnesení č. 453/2020
Rada města rozhodla pronajmout  byt 1+2 v domě č. p. 2739/30, ul. Edisonova ve Varnsdorfu manželům I. a M. D. na dobu určitou do 31.10.2021. 1. náhradník pan S. N. a paní N. G. do 31.10.2021. 2 náhradník paní A. N. do 31.10.2021.


Návrh na prodloužení nájemní smlouvy  
Usnesení č. 454/2020
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+KK v domě č. p. 3307/19, ul. Nemocniční panu J. N. do 31.10.2021 dle předloženého návrhu.


Návrh na neprodloužení nájemní smlouvy
Usnesení č. 455/2020
Rada města rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/57, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní L. K. dle předloženého návrhu. 


Návrh na pronájem sociálního bytu 1+1 
Usnesení č. 456/2020
Rada města rozhodla pronajmout sociální byt 1+1 v domě č. p. 2764/43, ul. Žitavská ve Varnsdorfu paní Z. M. na dobu určitou do 30.11.2021.


Návrh na pronájem bytu zvláštního určení 1+KK v DPS
Usnesení č. 457/2020
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+KK zvláštního určení v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/8, ul. Lesní ve Varnsdorfu panu J. F. na dobu určitou do 31.10.2021.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4011065/VB001, DC_ Varnsdorf, p. p. č. 5205/2 
Usnesení č. 458/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC_Varnsdorf, p. p. č. 5205/2, nové kNN na části p. p. č. 5102 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4011140/VB001, DC_ Varnsdorf, p. p. č. 4306/158
Usnesení č. 459/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 4306/158 nové kNN na části p. p. č. 4306/53 a p. p. č. 4306/106 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání.)


Žádost o prodej p. p. č. 5222/4 a části p. p. č. 5223 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 460/2020/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 5222/4 a část p. p. č. 5223 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 460/2020/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 5223 v k. ú. Varnsdorf dle stávajícího užívání.


Žádost o prodej části p. p. č. 92/1 a části p. p. č. 93/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 461/2020
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 92/1 a část p. p. č. 93/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 97 a části p. p. č. 142/35 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 462/2020
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 97 a část p. p. č. 142/35 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej/pronájem p. p. č. 329/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 463/2020/1
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 329/1 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 463/2020/2
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout p. p. č. 329/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodloužení nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě 
Usnesení č. 464/2020
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města neprodloužit nájemní smlouvu se smlouvou o budoucí kupní smlouvě na část p. p. č. 2841/1 v k. ú. Varnsdorf za účelem vybudování parkoviště do 30.11.2022.


Žádost o přidělení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 465/2020
Rada města rozhodla přidělit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou 8U6 4595, v ul. Husova před domem č. 2752 pro pana F. P., držitele průkazu ZTP s tím, že žadatel uhradí náklady na zřízení parkovacího místa.


Rozhodnutí o přidělení zakázky „Parkoviště ul. Spojovací mezi ul. B. Němcové a ul. Seifertova ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 466/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na akci „Parkoviště ul. Spojovací mezi ul. B. Němcové a ul. Seifertova ve Varnsdorfu“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o., IČ 25017098, s termínem dokončení do 15.12.2020 a celkovou cenou díla 364.540 Kč bez DPH.

 
Uzavření Smlouvy o dílo „Rekonstrukce VO před 4. ZŠ – ulice Edisonova“
Usnesení č. 467/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce VO před 4. ZŠ – ulice Edisonova“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o., s termínem dokončení do 30.11.2020 a celkovou cenou díla 288.461,72 Kč bez DPH, a to za předpokladu schválení financování.


Uzavření Smlouvy o dílo „VO ul. Na Konci“
Usnesení č. 468/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na akci „VO ul. Na Konci“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o., s termínem dokončení do 30.11.2020 a celkovou cenou díla 308.124,44 Kč bez DPH, a to za předpokladu schválení financování.


Uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 00051/2020 na akci ,,Zimní stadion Varnsdorf - vestavba šatny do provozního objektu“
Usnesení č. 469/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 00051/2020 se společností KN-STAV s.r.o. Česká Lípa na realizaci akce ,,Zimní stadion Varnsdorf – vestavba šatny do provozního objektu“, kterým se  prodlužuje termín dokončení díla do 23.10.2020 a navyšuje ceny díla na 3.135.007,38 Kč bez DPH.


Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí poradenských služeb
Usnesení č. 470/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy na poradenské služby související s administrací projektu s názvem Centrum sociálních služeb a ubytovna č. p. 2470 Varnsdorf s Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého kraje, a. s., Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 60279524 za cenu 250.000 Kč bez DPH. 


3. Různé

3.01 Zajištění grafického zpracování, tisku a knihařských prací spojených s realizací časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu
Usnesení č. 471/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o zajištění grafického zpracování, tisku a knihařských prací spojených s realizací časopisu pro varnsdorfské občany „Hlas severu“ s dodavatelem Marek Dvořák, TISKÁRNA TRIO, Národní 499, 407 47 Varnsdorf, IČ 64709990 za celkovou cenu 497.300 Kč bez DPH.


3.02 Organizace provozu školních družin v základních školách ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2021
Usnesení č. 472/2020
Rada města rozhodla souhlasit s organizací provozu školních družin v základních školách ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2021 dle předloženého návrhu.


3.03 Dotační program města Varnsdorf pro rok 2021
Usnesení č. 473/2020/1
Rada města rozhodla schválit Dotační program města Varnsdorf pro rok 2021 dle pozměňovacího návrhu.

a dále 

Usnesení č. 473/2020/2
Rada města rozhodla schválit vzor „Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Varnsdorf v rámci Dotačního programu města Varnsdorf pro rok 2021“ dle předloženého návrhu.


3.04 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3.05 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 474/2020
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení. 


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

 


Jiří Sucharda                                                                    Mgr. Bc. Ladislava Křížová
1. místostarosta města                                                     2. místostarostka města