Usnesení z 46. schůze Rady města Varnsdorf,

která se konala dne 22.09.2016 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Převody majetku města
1.01 Majetkové záležitosti
2. Různé
2.01 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění tisku a knihařských prací spojených s realizací časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění grafického zpracování časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu.
2.02 Žádost o udělení výjimky ze zákazu požívání alkoholických nápojů dle čl. 3, odst. 1) Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012
2.03 Žádost o navýšení kapacity školní družiny při Základní škole Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace
2.04 Souhlas s umístěním sídla spolku
2.05 Finanční dar Gymnáziu Varnsdorf
2.06 Finanční ocenění výhercům soutěže o nejkrásnější zahradu
2.07 Žádost o souhlas s užitím velkého znaku města Varnsdorf v publikaci Městská heraldika Čech, Moravy a Slezska
2.08 Dodatek č. 10 k Rámcové smlouvě o poskytování poradenských služeb
2.09 Doplnění programu na zasedání ZM
3. Diskuse
4. Závěr


1. Převody majetku města

1.01 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej části p. p. č. 3637/3 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 368/2016
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 3637/3 – trvalý travní porost o výměře cca 1.500 m2 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 732/3 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 369/2016/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 732/3 – trvalý travní porost o výměře cca 6 m2 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 369/2016/2
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města cenu za prodej části p. p. č. 732/3 v k. ú. Varnsdorf ve výši 200 Kč/m2.


Žádost o prodej p. p. č. 905 a p. p. č. 906 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 370/2016
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 905 – zahradu o výměře 1.342 m2 a p. p. č. 906 – zastavěnou plochu, zbořeniště o výměře 367 m2, vše v k. ú. Studánka u Rumburku.


Žádost o uzavření Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a Smlouvy o právu provést stavbu
Usnesení č. 371/2016
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy a Smlouvu o právu provést stavbu „DC Varnsdorf, p. p. č. 3538/1, přípojky kNN na části p. p. č. 3588 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.


Žádost o uzavření Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a Smlouvy o právu provést stavbu
Usnesení č. 372/2016
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy a Smlouvu o právu provést stavbu „DC Varnsdorf, p. p. č. 7515/4, přípojky kNN na části p. p. č. 7433 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.


Žádost o prodej p. p. č. 7747 a p. p. č. 7728/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 373/2016
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 7747 – zahradu o výměře cca 749 m2 a p. p. č. 7728/1 – zahradu o výměře cca 808 m2 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej pozemků po rekonstrukci břehů Mandavy
Usnesení č. 374/2016
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi Městem Varnsdorf a Povodí Ohře, s.p. na převod části p. p. č. 11, části p. p. č. 30/1, části p. p. č. 31, části p. p. č. 34/1, části p. p. č. 36, části p. p. č. 38, části p. p. č. 42, části p. p. č. 48, části p. p. č. 49, části p. p. č. 51, části p. p. č. 53, části p. p. č. 60, části p. p. č. 62/1, části p. p. č. 70/1, části p. p. č. 72, části p. p. č. 73, části p. p. č. 96, části p. p. č. 136, části p. p. č. 137, části p. p. č. 142/1, části p. p. č. 142/39, části p. p. č. 142/40, části p. p. č. 143, části p. p. č. 147, části p. p. č. 210, části p. p. č. 220, části p. p. č. 280/2, části p. p. č. 290/2, části p. p. č. 2075, části p. p. č. 2078, části p. p. č. 2079, části p. p. č. 2080, části p. p. č. 2083, části p. p. č. 2084, části p. p. č. 2437, části p. p. č. 2450, části p. p. č. 2576, části p. p. č. 2580, části p. p. č. 2581, části p. p. č. 2584, části p. p. č. 2599/1, části p. p. č. 2609, části p. p. č. 2620, části p. p. č. 2621, části p. p. č. 2622, části p. p. č. 2623, části p. p. č. 2624, části p. p. č. 2625/1, části p. p. č. 2638/1, části p. p. č. 2640, části p. p. č. 2645, části p. p. č. 2646, části p. p. č. 2650, části p. p. č. 2655, části p. p. č. 2674, části p. p. č. 2675, části p. p. č. 2711, části p. p. č. 2832/4, části p. p. č. 2920/2, části p. p. č. 2983/1, části p. p. č. 2984, části p. p. č. 2986, části p. p. č. 2989, části p. p. č. 2994, části p. p. č. 2995, části p. p. č. 6260, části p. p. č. 6265, části p. p. č. 6274, části p. p. č. 6409, části p. p. č. 6459/1, části p. p. č. 6460, části p. p. č. 6474/3, části p. p. č. 6488/1, části p. p. č. 6510, části p. p. č. 6522, části p. p. č. 6531, části p. p. č. 6532, části p. p. č. 6533, části p. p. č. 6534, části p. p. č. 6535, části p. p. č. 6539, části p. p. č. 6542, části p. p. č. 6545, části p. p. č. 6546, části p. p. č. 8174/3, části p. p. č. 8176, části p. p. č. 211, části p. p. č. 269, části p. p. č. 268, části p. p. č. 280/1, části p. p. č. 309, části p. p. č. 441, části p. p. č. 448, části p. p. č. 459/1, části p. p. č. 462, části p. p. č. 477/2, části p. p. č. 481/2, části p. p. č. 536/2, části p. p. č. 536/3, části p. p. č. 652/1, části p. p. č. 656, části p. p. č. 671, části p. p. č. 676/1, části p. p. č. 689/1, části p. p. č. 694/1, části p. p. č. 730, části p. p. č. 733, části p. p. č. 734, části p. p. č. 735/1, části p. p. č. 735/4, části p. p. č. 736, části p. p. č. 750/1, části p. p. č. 754, části p. p. č. 780, části p. p. č. 1110, části p. p. č. 1126, části p. p. č. 1136/1, části p. p. č. 1136/2, části p. p. č. 1148/1, části p. p. č. 1153, části p. p. č. 1155, části p. p. č. 1156, části p. p. č. 1163, části p. p. č. 1173/1, části p. p. č. 8181, části p. p. č. 8182, části p. p. č. 8187/1, části p. p. č. 2669, části p. p. č. 1148/3, vše v k. ú. Varnsdorf (pozemky dotčené rekonstrukcí hráze Mandavy) dle předložených geometrických plánů na konkrétní výměru za cenu 10 Kč/m2. Náklady spojené s převodem nemovitostí a daň z nabytí uhradí kupující.


Uzavření nájemní smlouvy na stavbu „DC 052 079 – Varnsdorf, lokalita Hrádek, ul. Nemocniční – vodovod a kanalizace“
Usnesení č. 375/2016
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením nájemní smlouvy na stavbu „DC 052 079 – Varnsdorf, lokalita Hrádek, ul. Nemocniční – vodovod a kanalizace“ mezi městem Varnsdorf a společností Severočeská vodárenská společnost a.s. na dobu určitou do doby prodeje předmětu prodeje nájemci, roční nájemné činí 1 Kč bez DPH.


Žádost o zateplení budovy Technických služeb
Usnesení č. 376/2016
Rada města rozhodla pověřit OSMI zpracováním studie celkového dispozičního řešení a využití celého areálu technických služeb.


Žádost o vybudování kompostárny
Usnesení č. 377/2016
Rada města rozhodla pověřit OSMI zpracováním studie proveditelnosti navrhovaných lokalit k posouzení vhodnosti za účelem vybudování „kompostárny“.


2. Různé

2.01 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění tisku a knihařských prací spojených s realizací časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění grafického zpracování časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu.
Usnesení č. 378/2016/1
Rada města rozhodla schválit Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění tisku a knihařských prací spojených s realizací časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 378/2016/2
Rada města rozhodla schválit Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění grafického zpracování časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 378/2016/3
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění tisku a knihařských prací spojených s realizací časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu a Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění grafického zpracování časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu.


2.02 Žádost o udělení výjimky ze zákazu požívání alkoholických nápojů dle čl. 3, odst. 1) Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012
Usnesení č. 379/2016
Rada města Varnsdorf, jako příslušný orgán veřejné správy podle § 102 odstavce 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhodla podle článku 3., odst. 2), písm. b) Obecně závazné vyhlášky města Varnsdorf č. 2/2012 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu města postupem § 134 zákona 500/2004 Sb., správní řád, udělit výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů dle předloženého návrhu.


2.03 Žádost o navýšení kapacity školní družiny při Základní škole Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace
Usnesení č. 380/2016
Rada města rozhodla schválit navýšení kapacity školní družiny při Základní škole Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace, s účinností od 01.10.2016 dle předloženého návrhu.


2.04 Souhlas s umístěním sídla spolku
Usnesení č. 381/2016
Rada města rozhodla udělit souhlas s umístěním sídla Svazu modelářů České republiky, Letecko modelářskému klubu 44 Varnsdorf p.s. v budově Otáhalova 1260 ve Varnsdorfu.


2.05 Finanční dar Gymnáziu Varnsdorf
Usnesení č. 382/2016
Rada města rozhodla schválit finanční dar Gymnáziu Varnsdorf ve výši 20.000 Kč při příležitosti oslav 20 let Biskupského gymnázia ve Varnsdorfu.


2.06 Finanční ocenění výhercům soutěže o nejkrásnější zahradu
Usnesení č. 383/2016
Rada města rozhodla schválit výši finančního ocenění výhercům soutěže o nejkrásnější zahradu dle předloženého návrhu.


2.07 Žádost o souhlas s užitím velkého znaku města Varnsdorf v publikaci Městská heraldika Čech, Moravy a Slezska
Usnesení č. 384/2016
Rada města rozhodla udělit souhlas s užitím velkého znaku města Varnsdorf v publikaci Městská heraldika Čech, Moravy a Slezska v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2011 o symbolech města Varnsdorf a jejich užívání.


2.08 Dodatek č. 10 k Rámcové smlouvě o poskytování poradenských služeb
Usnesení č. 385/2016
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 10 k Rámcové smlouvě o poskytování poradenských služeb ze dne 29.07.2015 na projekt ,, Varnsdorf – Zimní stadion, provozní zázemí I. etapa“ dle předloženého návrhu.


2.09 Doplnění programu na zasedání ZM

Usnesení č. 386/2016
Rada města rozhodla schválit doplnění programu v bodě 3. Různé takto:
3.01 Spolufinancování projektu „Lední školička bruslení 2016“
3.02 Účetní závěrka společnosti REGIA a. s.
3.03 Schválení realizace projektu Protipovodňová opatření města Varnsdorf a zajištění spolufinancování projektu
3.04 Zpráva o činnosti společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s. v roce 2015
3.05 Změna č. 2 zřizovací listiny Městské knihovny Varnsdorf, příspěvková organizace
3.06 Návrh na přijetí daru
3.07 Petice za oplocení parku u knihovny
3.08 Podání žádosti o dotaci do Programu 133510 – Podpora materiálně technické základny sportu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy


3. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


4. Závěr
Ing. Stanislav Horáček                                                                            Josef Hambálek
starosta města                                                                                       místostarosta města