Usnesení z 45. schůze Rady města Varnsdorf,

která se konala dne 06.09.2016 od 15:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
1.01 Zpráva o hospodaření příspěvkových organizací k 30.06.2016
1.02 Pravidla a harmonogram zpracování rozpočtu na rok 2017
1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2016 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Národní 1617, příspěvkovou organizaci
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Žádost o udělení výjimky ze zákazu požívání alkoholických nápojů dle čl. 3, odst. 1) Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012
3.02 Návrh na vyplacení finančního příspěvku oddávajícím
3.03 Žádost o povolení výjimky z počtu žáků na třídu v Základní škole Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace, pro školní rok 2016/2017
3.04 Souhlas s umístěním sídla spolku
3.05 Petice za oplocení parku
3.06 Žádost o povolení výjimky z počtu žáků na třídu v Základní škole a Mateřské škole Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace, pro školní rok 2016/2017
3.07 Odměna člena komise
3.08 Informace z komisí města
3.09 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
3.10 Program na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr1. Finanční záležitosti

1.01 Zpráva o hospodaření příspěvkových organizací k 30.06.2016
Usnesení č. 340/2016
Rada města z titulu funkce zřizovatele rozhodla vzít na vědomí zprávu o hospodaření příspěvkových organizací k 30.06.2016.


1.02 Pravidla a harmonogram zpracování rozpočtu na rok 2017
Usnesení č. 341/2016
Rada města rozhodla schválit harmonogram rozpočtových prací a pravidla pro zpracování rozpočtu na rok 2017 dle předloženého návrhu.


1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2016 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Národní 1617, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 342/2016
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Národní 1617, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2016 dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 343/2016/1
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2739/58, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní S. Z. na dobu určitou do 30.04.2017. 1. náhradník pan D. Š. do 30.09.2017. 2. náhradník manželé B. a P. F. do 30.09.2017.

a dále

Usnesení č. 343/2016/2
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2740/2, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. L. na dobu určitou do 30.09.2017. 1. náhradník pan J. Š. do 30.09.2017. 2. náhradník manželé A. a B. R. do 30.09.2017.


Žádost o pronájem bytu 1+2
Usnesení č. 344/2016/1
Rada města rozhodla pronajmout byt1+2 v domě č. p. 2739/18, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu M. U. na dobu určitou do 30.09.2017. Náhradník paní K. S. do 30.04.2017.

a dále

Usnesení č. 344/2016/2
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+2 v domě č. p. 2290/B/6, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní B. V. na dobu určitou do 30.04.2017. 1. náhradník paní I. H. do 30.09.2017 dle předloženého návrhu. 2. náhradník paní I. Z. do 30.09.2017.


Žádost o pronájem bytu 1+3
Usnesení č. 345/2016/1
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+3 v domě č. p. 2741/27, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. H. na dobu určitou do 30.04.2017. Náhradník paní Z. M. do 30.04.2017.

a dále

Usnesení č. 345/2016/2
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+3 v domě č. p. 2290/C/5, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní L. M. na dobu určitou do 30.04.2017. Náhradník paní R. R. do 30.04.2017.


Žádost o pronájem bytu 1+1 v domě č. p. 3307/39, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu
Usnesení č. 346/2016
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3307/39, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. K. na dobu určitou do 30.09.2017.
 

Návrhy o prodloužení nájemních smluv na byty
Usnesení č. 347/2016/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/51, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu M. M. a L. B. do 30.09.2017.

a dále

Usnesení č. 347/2016/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/9, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu P. L. a paní L. P. do 30.09.2017.

a dále

Usnesení č. 347/2016/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/22, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní M. S. do 30.09.2017.

a dále

Usnesení č. 347/2016/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/31, ul. Kmochova ve Varnsdorfu manželům M. a M. L. na dobu určitou do 30.09.2017.

a dále

Usnesení č. 347/2016/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2740/32, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu Zd. M. do 30.09.2017.

a dále

Usnesení č. 347/2016/6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/59, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. M. do 30.09.2017.

a dále

Usnesení č. 347/2016/7
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2741/12, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní H. H. do 30.09.2017.

a dále

Usnesení č. 347/2016/8
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2741/38, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní I. Š. do 30.09.2017.

a dále

Usnesení č. 347/2016/9
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2741/54, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. R. do 30.09.2017.

a dále

Usnesení č. 347/2016/10
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+KK v DPS č. p. 3321/32, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu V. P. do 30.09.2017.

a dále

Usnesení č. 347/2016/11
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/6, ul. Prašná ve Varnsdorfu panu Fr. V. do 30.09.2017.

a dále

Usnesení č. 347/2016/12
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/5, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní P. S. do 30.09.2017.

a dále

Usnesení č. 347/2016/13
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2290/B/2, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní E. T. do 30.09.2017.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej části p. p. č. 3478 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 348/2016/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 3478 – zahrada o výměře 3.548 m2 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 348/2016/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 3478 v k. ú. Varnsdorf dle stávajícího užívání.


Návrh na (ne)uplatnění předkupního práva
Usnesení č. 349/2016
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města nabýt do vlastnictví p. p. č. 1928/3 – trvalý travní porost o výměře 1.055 m2 v k. ú. Varnsdorf od manželů D. a H. J. za cenu 158.250 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.


Návrh na převod p. p. č. 3311/13 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 350/2016
Rada města rozhodla na základě předloženého vyjádření od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v záležitosti převodu p. p. č. 3311/13 v k. ú. Varnsdorf dále o převodu nemovitosti nejednat a opětovně doporučuje manželům K. obrátit se s celou záležitostí na soud.


Žádost o ukončení nájemní smlouvy a následný pronájem části p. p. č. 6353/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 351/2016/1
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 3/2011 na pronájem části p. p. č. 6353/1 v k. ú. Varnsdorf ke dni 31.08.2016.

a dále

Usnesení č. 351/2016/2
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 6353/1 v k. ú. Varnsdorf o výměře 282 m2 paní K. N. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady.


Žádost o pronájem části p. p. č. 894 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 352/2016
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 894 v k. ú. Studánka u Rumburku o výměře 200 m2 paní PaeDr. J. S. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – práva služebnosti
Usnesení č. 353/2016
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní a kanalizační přípojky na části p. p. č. 3874 a p. p. č. 3300 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti p. p. č. 3806/13 v k. ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných vlastní smlouvou. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – práva služebnosti
Usnesení č. 354/2016
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení na p. p. č. 512/14 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (oprávněný) IČ 04084063 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných vlastní smlouvou. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – práva služebnosti
Usnesení č. 355/2016
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav plynové přípojky na p. p. č. 3300 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a RWE GasNet, s.r.o. (oprávněný) IČ 27295567 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši dle znaleckého posudku + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných vlastní smlouvou. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o udělení souhlasu
Usnesení č. 356/2016
Rada města rozhodla udělit souhlas k opravě střechy a bočních stěn na zařízení „Překladiště odpadů“ v areálu TS Varnsdorf, společnosti EKO servis Varnsdorf a.s.


Uzavření dodatku č. 1 na akci „Zimní stadion Varnsdorf – provozní zázemí I. etapa“
Usnesení č. 357/2016
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 103/2015 mezi městem Varnsdorf a Termi s.r.o. Varnsdorf na akci: „Zimní stadion Varnsdorf – provozní zázemí I. etapa“ z důvodu navýšení ceny díla o 497.929 Kč + DPH. Za předpokladu rozpočtové změny.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Celoroční smlouva na odstraňování havarijních stavů na elektroinstalaci a elektrických zařízeních, tlakových nádobách, vyhrazených plynových zařízeních spalinových cest s následnými opravami na budovách v majetku města“
Usnesení č. 358/2016/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky Celoroční smlouva na odstraňování havarijních stavů na elektroinstalaci a elektrických zařízeních, tlakových nádobách, vyhrazených plynových zařízeních spalinových cest s následnými opravami na budovách v majetku města dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči Jaromír Lánský, SAFETY MASTER, Kmochova 1243, 407 47 Varnsdorf,
IČ 41301382.

a dále

Usnesení č. 358/2016/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s firmou Jaromír Lánský SAFETY MASTER, Kmochova 1243, 407 47 Varnsdorf, IČ 41301382 na akci Celoroční smlouva na odstraňování havarijních stavů na elektroinstalaci a elektrických zařízeních, tlakových nádobách, vyhrazených plynových zařízeních spalinových cest s následnými opravami na budovách v majetku města. 


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Celoroční smlouva na odstraňování havarijních stavů na střešních a klempířských konstrukcích a odvodů dešťových vod s následnými opravami na budovách v majetku města Varnsdorfu“
Usnesení č. 359/2016/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky Celoroční smlouva na odstraňování havarijních stavů na střešních a klempířských konstrukcích a odvodů dešťových vod s následnými opravami na budovách v majetku města Varnsdorfu dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči Jaroslav Novák, KLEMPÍŘSTVÍ, Havlíčkova 3391, 407 47 Varnsdorf, IČ 15664457.

a dále

Usnesení č. 359/2016/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s firmou Jaroslav Novák, KLEMPÍŘSTVÍ, Havlíčkova 3391, 407 47 Varnsdorf, IČ 15664457 na akci Celoroční smlouva na odstraňování havarijních stavů na střešních a klempířských konstrukcích a odvodů dešťových vod s následnými opravami na budovách v majetku města Varnsdorfu.


3. Různé

3.01 Žádost o udělení výjimky ze zákazu požívání alkoholických nápojů dle čl. 3, odst. 1) Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012
Usnesení č. 360/2016
Rada města Varnsdorf, jako příslušný orgán veřejné správy podle § 102 odstavce 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhodla podle článku 3., odst. 2), písm. b) Obecně závazné vyhlášky města Varnsdorf č. 2/2012 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu města postupem § 134 zákona 500/2004 Sb., správní řád, udělit výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů dle předloženého návrhu.


3.02
Návrh na vyplacení finančního příspěvku oddávajícím
Usnesení č. 361/2016
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku oddávajícím dle návrhu tajemníka MěÚ.


3.03 Žádost o povolení výjimky z počtu žáků na třídu v Základní škole Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace, pro školní rok 2016/2017
Usnesení č. 362/2016
Rada města rozhodla povolit výjimku z počtu žáků na třídu v Základní škole Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace, pro školní rok 2016/2017 dle předloženého návrhu.


3.04 Souhlas s umístěním sídla spolku
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání.)


3.05 Petice za oplocení parku
Usnesení č. 363/2016/1
Rada města bere na vědomí petici občanů požadující oplocení parku u knihovny.

a dále

Usnesení č. 363/2016/2
Rada města navrhuje zařadit projednání petice do programu XVIII. zasedání ZM dne 22.09.2016.


3.06 Žádost o povolení výjimky z počtu žáků na třídu v Základní škole a Mateřské škole Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace, pro školní rok 2016/2017
Usnesení č. 364/2016
Rada města rozhodla povolit výjimku z počtu žáků na třídu v Základní škole a Mateřské škole Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace, pro školní rok 2016/2017 dle předloženého návrhu.


3.07 Odměna člena komise
Usnesení č. 365/2016
Rada města bere na vědomí oznámení pana Miloše Kostlána.


3.08 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3.09 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 366/2016
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.


3.10 Program na zasedání ZM
Usnesení č. 367/2016
Rada města rozhodla schválit program na XVIII. zasedání ZM, které se uskuteční dne 22.09.2016 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Převody majetku města
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé
4. Finanční záležitosti
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr
Ing. Stanislav Horáček                                                                                      Josef Hambálek
starosta města                                                                                                 místostarosta města