Usnesení z 44. schůze Rady města Varnsdorf

 

USNESENÍ

z 44. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 18.08.2016 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města
__________________________________________________________________________

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
1.01 Žádost o finanční pomoc - půjčku
1.02 Vnitřní předpis „Postup při promíjení (snižování) a povolování splátek (posečkání) pohledávek města, postup při vymáhání pohledávek města Varnsdorf“
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Veřejná hudební produkce Festival pro radost na veřejném prostranství v nočních hodinách
4. Diskuse
5. Závěr

 

 

1. Finanční záležitosti

1.01 Žádost o finanční pomoc - půjčku
Usnesení č. 330/2016
Rada města rozhodla nedoporučit poskytnutí finanční pomoci – půjčky MAS Český sever, z.s.

1.02 Vnitřní předpis „Postup při promíjení (snižování) a povolování splátek (posečkání) pohledávek města, postup při vymáhání pohledávek města Varnsdorf“
Usnesení č. 331/2016
Rada města rozhodla vydat vnitřní předpis Postup při promíjení (snižování) a povolování splátek (posečkání) pohledávek města, postup při vymáhání pohledávek města Varnsdorf dle předloženého návrhu.

 

2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 332/2016
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 196/2016/56 ze dne 12.05.2016.

Návrh na neprodloužení nájemní smlouvy
Usnesení č. 333/2016
Rada města rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/34, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu P. P.


Návrh na prodloužení nájemní smlouvy
Usnesení č. 334/2016
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2761/19, ul. Kovářská ve Varnsdorfu paní Mgr. et Mgr. R. V. z Agentury pro sociální začleňování na dobu určitou do 31.12.2016.

2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a Smlouvy o právu provést stavbu
Usnesení č. 335/2016
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy a Smlouvu o právu provést stavbu „DC Varnsdorf, p. p. č. 3193, nové kNN na části p. p. č. 3189 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

Žádost o uzavření Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a Smlouvy o právu provést stavbu
Usnesení č. 336/2016
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy a Smlouvu o právu provést stavbu „DC Varnsdorf, p. p. č. 7529/5, nové kNN na části p. p. č. 7530 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

Žádost o uzavření Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a Smlouvy o právu provést stavbu
Usnesení č. 337/2016
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy a smlouvu o právu provést stavbu „DC Varnsdorf, p. p. č. 4735/1, úprava vzdušného kabelového vedení NN“ po části p. p. č. 4735/1 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

Žádost o uzavření Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a Smlouvy o právu provést stavbu
Usnesení č. 338/2016
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy a smlouvu o právu provést stavbu „DC Varnsdorf, č. p. 2357, úprava kabelového vedení NN“ na části p. p. č. 7257/1 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

 

3. Různé

3.01 Veřejná hudební produkce Festival pro radost na veřejném prostranství v nočních hodinách
Usnesení č. 339/2016
Rada města rozhodla schválit veřejnou hudební produkci pod názvem Festival pro radost na otevřeném prostranství v nočních hodinách dle předloženého návrhu.

 

4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

5. Závěr

 

Ing. Stanislav Horáček                                                              Josef Hambálek
starosta města                                                                         místostarosta města