Usnesení z 44. schůze Rady města Varnsdorf

USNESENÍ

z 44. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 27.08.2020            od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

__________________________________________________________________________

Program jednání rady města:
1. Různé
1.01 Udělení souhlasu s nabytím majetku Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace a Interaktivní základní škole Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvková organizace
2. Diskuse
3. Závěr

 

1. Různé
1.01 Udělení souhlasu s nabytím majetku Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace a Interaktivní základní škole Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvková organizace

Usnesení č. 359/2020/1
Rada města rozhodla udělit souhlas s nabytím majetku Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace v souladu se Změnou č. 1 ze dne 27.11.2015 ke Změně zřizovací listiny č.j. 116/2012/2 ze dne 29.11.2012 bodu č. 5.6. odstavce e), pododstavce e, z programu Integrovaný regionální operační program „Výzva číslo 8 – MAS Český sever z. s. – IROP – Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělání – Zvyšování kvality vzdělávání v MAS Český sever“, která má vazbu na Výzvu ŘO IROP 68.

a dále

Usnesení č. 359/2020/2
Rada města rozhodla udělit souhlas s nabytím majetku Interaktivní základní škole Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvková organizace v souladu se Zřizovací listinou č.j. 147/2002 ze dne 29.10.2002 a Změnou č. 6 ze dne 27.11.2015, bodu č. 5.6. odstavce e), pododstavce e, z programu Integrovaný regionální operační program „Výzva číslo 8 – MAS Český sever z. s. – IROP – Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělání – Zvyšování kvality vzdělávání v MAS Český sever“, která má vazbu na Výzvu ŘO IROP 68.

 

2. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

3. Závěr

 

ThMgr. Roland Solloch                                                          Jiří Sucharda 
starosta města                                                                    místostarosta města