Usnesení z 43. schůze Rady města Varnsdorf

USNESENÍ

 

z 43. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 29. 07. 2020 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

__________________________________________________________________________________________

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti

1.01 Rozpočtové opatření č. 7 na rok 2020
2. Převody majetku města
2.01 Majetkové záležitosti
3. Různé
4. Diskuse
5. Závěr

 

1. Finanční záležitosti

1.01 Rozpočtové opatření č. 7 na rok 2020
Usnesení č. 348/2020
Rada města rozhodla schválit rozpočtové opatření č. 7 na rok 2020 v předloženém znění.

 

2. Převody majetku města

2.01 Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4011114/VB001, DC_ Varnsdorf, p. p. č. 6630/5
Usnesení č. 349/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 6630/5 nové kNN na části p. p. č. 6604 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

 

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 350/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav kanalizační přípojky na části p. p. č. 4986/1 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti (oprávněný) p. p. č. 5028/5 v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.

 

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci: „Vypracování projektové dokumentace - Oprava fasády, střechy a vestavba výtahu včetně dispozičních úprav v budově MěÚ, náměstí E. Beneše 470 ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 351/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11. 12. 2019 mezi městem Varnsdorf a Ing. arch. Ondřejem Tučkem, IČ 70735352 na akci „Vypracování projektové dokumentace - Oprava fasády, střechy a vestavba výtahu včetně dispozičních úprav v budově MěÚ, náměstí E. Beneše 470 ve Varnsdorfu“, kterým se zvyšuje celková cena díla na 1.095.000 Kč bez DPH za předpokladu schválení financování a zároveň se prodlužuje termín dokončení fáze č. 2 o 1 kalendářní měsíc.

 

Rozhodnutí o veřejné zakázce „Celoplošné opravy ve Varnsdorfu a Studánce u Rumburku“
Usnesení č. 352/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním smlouvy o dílo na akci Celoplošné opravy ve Varnsdorfu a Studánce u Rumburku“ se společností BITUNOVA s. r. o. IČO: 494 33 601 s termínem dokončení realizace zakázky do 30. 09. 2020“ s celkovou cenou 1.097.655,80 Kč bez DPH (Studánka za cenu 108.756 Kč bez DPH, Varnsdorf – 3 parkoviště ul. Husova za cenu 87.972,50 Kč bez DPH, ul. Raisova – 1. úsek za cenu 354.067,60 Kč bez DPH, ul. Raisova – 2. úsek za cenu 316.410 Kč bez DPH, ul. Brandýská – 3. úsek za cenu 110.454 Kč bez DPH, ul. Horská za cenu 67.222,20 Kč bez DPH, ul. Horní nábřeží za cenu 7.762,50 Kč bez DPH a ul. Pod Strání za cenu 47.464 Kč bez DPH).

 

Vyhodnocení architektonické studie ZŠ Východní, č. p. 1602 Varnsdorf
Usnesení č. 353/2020
Rada města rozhodla nepokračovat ve zpracování projektových dokumentací dle předložených nabídek na „Stavební úpravy ZŠ Východní včetně výstavby nové tělocvičny“ z důvodu ekonomické náročnosti realizace stavebních úprav.

 

Rozhodnutí o veřejné zakázce s názvem „Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf“
Usnesení č. 354/2020/1
Rada města rozhodla o vybraném dodavateli veřejné zakázky na stavební práce zadávanou jako podlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a dle dokumentu Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020  s názvem „Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf“ společnosti STAMO spol. s r. o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín I, IČ 43222323.

a dále

Usnesení č. 354/2020/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem společností STAMO spol. s r. o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín I, IČ 43222323 na akci s názvem „Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf“ za cenu 64.507.899,56 Kč bez DPH.

 

Rozhodnutí o veřejné zakázce „Oprava povrchu komunikace v ulici Kollárova – od křižovatky s ulicí Nová a Východní a v ulici Východní – od křižovatky Kollárova po č. p. 1181, Varnsdorf“ 
Usnesení č. 355/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním smlouvy o dílo na akci „Oprava povrchu komunikace v ulici Kollárova – od křižovatky s ulicí Nová a Východní a v ulici Východní – od křižovatky Kollárova po č. p. 1181, Varnsdorf“  se společností SaM silnice a mosty Děčín a. s., Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I, IČ 25042751 s termínem dokončení realizace zakázky do 31. 08. 2020 a celkovou cenou díla 887.165,80 Kč bez DPH.

 

Uzavření dodatku smlouvy o dílo „Veřejné osvětlení ul. Nádražní, U Nádraží“
Usnesení č. 356/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 18/2020 na akci „Veřejné osvětlení ul. Nádražní, U Nádraží“ se společností Technické služby města Varnsdorf s. r. o., kterým se navyšuje celková cena díla o 53.770,02 Kč bez DPH, a to za předpokladu schválení financování.

 

Uzavření dodatku smlouvy o dílo „Veřejné osvětlení ul. Mariánská“
Usnesení č. 357/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 134/2019 na akci „Veřejné osvětlení ul. Mariánská“ se společností Technické služby města Varnsdorf s. r. o., kterým se snižuje celková cena díla o 52.903,51 Kč bez DPH.

 

Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Technický dozor a koordinátor BOZP na stavbě „Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf“
Usnesení č. 358/2020/1
Rada města rozhodla o vybraném dodavateli veřejné zakázky „Technický dozor a koordinátor BOZP na stavbě: „Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a dle dokumentu Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 uchazeči 3L studio s. r. o., Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa, IČ  25462644.

a dále

Usnesení č. 358/2020/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením příkazní smlouvy s vybraným dodavatelem 3L studio s. r. o., Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01 Česká Lípa, IČ  25462644 na akci „Technický dozor a koordinátor BOZP na stavbě „Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf“ za cenu 589.000 Kč bez DPH.

 

3. Různé
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

5. Závěr

 

ThMgr. Roland Solloch                                                        Jiří Sucharda
starosta města                                                                  místostarosta města