Usnesení z 43. schůze Rady města Varnsdorf,

která se konala dne 26.07.2016 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
1.01 Zpráva o plnění příjmů a výdajů k 30.06.2016
1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2016 pro Městské divadlo Varnsdorf, Partyzánů 1442, příspěvkovou organizaci
1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2016 pro Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkovou organizaci
1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2016 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Křižíkova č. p. 2757, příspěvkovou organizaci
1.05 Změna závazných ukazatelů na rok 2016 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkovou organizaci
1.06 Žádosti o přijetí účelově určených darů příspěvkovou organizací města
1.07 Vnitřní předpis „Pokladní řád“
2. Převody majetku města
2.01 Majetkové záležitosti
3. Diskuse
4. Závěr
1. Finanční záležitosti

1.01 Zpráva o plnění příjmů a výdajů k 30.06.2016
Usnesení č. 318/2016
Rada města rozhodla vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů k 30.06.2016.


1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2016 pro Městské divadlo Varnsdorf, Partyzánů 1442, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 319/2016
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit příspěvkové organizaci Městské Divadlo Varnsdorf, Partyzánů 1442, změnu závazných ukazatelů na rok 2016 dle předloženého návrhu.


1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2016 pro Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 320/2016
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2016 dle předloženého návrhu.


1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2016 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Křižíkova č. p. 2757, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 321/2016
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Křižíkova č. p. 2757, příspěvkové organizaci, nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů na rok 2016 dle předloženého návrhu.


1.05 Změna závazných ukazatelů na rok 2016 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 322/2016
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2016 dle předloženého návrhu.


1.06 Žádosti o přijetí účelově určených darů příspěvkovou organizací města
Usnesení č. 323/2016
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit přijetí účelově určených darů dle předloženého návrhu.


1.07 Vnitřní předpis „Pokladní řád“
Usnesení č. 324/2016
Rada města rozhodla vydat vnitřní předpis Pokladní řád dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Majetkové záležitosti

Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Nákup gastrozařízení“
Usnesení č. 325/2016/1
rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky ,,Nákup gastrozařízení“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči SEP s. r. o., Teplická 109, 405 05 Děčín IX, IČ 40233944.

a dále

Usnesení č. 325/2016/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s firmou SEP s. r. o.,
Teplická 109, 405 05 Děčín IX, IČ 40233944 na akci „Nákup gastrozařízení“ za cenu 623.837 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Rekonstrukce chodníků mezi ul. Edisonova a ul. Křižíkova ve Varnsdorfu"
Usnesení č. 326/2016/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníků mezi ul. Edisonova a ul. Křižíkova ve Varnsdorfu" dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči Stavební firma Bardzák s. r. o., Nerudova 107, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, IČ 28745001.

a dále

Usnesení č. 326/2016/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s firmou Stavební firma Bardzák s. r. o., Nerudova 107, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, IČ 28745001 na akci „Rekonstrukce chodníků mezi ul. Edisonova a ul. Křižíkova ve Varnsdorfu"za cenu 794.832Kč bez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce - „Odstranění havarijního stavu mostu přes přítok Mandavy v ul. Bratislavská“
Usnesení č. 327/2016/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Odstranění havarijního stavu mostu přes přítok Mandavy v ul. Bratislavská“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči SaM silnice a mosty Děčín a. s., Oblouková 416/39, 405 02 Děčín, IČ 25042751.

a dále

Usnesení č. 327/2016/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na akci „Odstranění havarijního stavu mostu přes přítok Mandavy v ul. Bratislavská“ se společností SaM silnice a mosty Děčín a. s., Oblouková 416/39, 405 02 Děčín, IČ 25042751 s termínem dokončení do 30.11.2016 a celkovou cenou díla 944.729,70 Kč bez DPH.


Uzavření dodatku č. 1
Usnesení č. 328/2016
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 00024/2015 na akci „Výměna oken, zateplení fasády a úprava venkovních ploch a vstupů do budovy polikliniky č. p. 2060“ kterým se upravuje dílčí termín plnění – „dokončení stavebních prací a předání díla – 2. etapa“ do 30.09.2016.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Prodloužení kanalizace ul. Žižkova, Varnsdorf“
Usnesení č. 329/2016
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo se společností RAVEK s. r. o., Ústí nad Labem na akci ,,Prodloužení kanalizace ul. Žižkova, Varnsdorf“, v ceně 262.595 Kč + DPH, za předpokladu schválení financování.


3. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


4. ZávěrIng. Stanislav Horáček                                                                                   Josef Hambálek
starosta města                                                                                              místostarosta města