Usnesení z 42. zasedání Rady města Varnsdorf

které se konalo dne 13. 5. 2004 od 13:00 hodin v kanceláři starosty města
___________________________________________________________

Rada města projednala:
1. Převody majetku města
2. Různé
a) Informaci předsedy dopravní komise pana J. Buřiče
b) Návrh na odvolání ředitele ZŠ Střelecká, Varnsdorf
c) Vzdání se funkce ředitele ZŠ Edisonova, Varnsdorf
d) Vzdání se funkce ředitele ZŠ Východní, Varnsdorf
e) Návrh ve věci konkursního řízení na obsazení funkce ředitele ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821
f) Otevřený dopis člena ZM pana V. László a stanovisko kontrolního výboru ZM
g) Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci s Velveta a.s., Varnsdorf
h) Doporučení ZM ve věci úvěru ze SFRB na opravu a modernizaci bytového fondu – pokračování FRB-V
i) Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb městského architekta
j) Žádost a.s. Regia o zvýšení provize na správu bytových a nebytových jednotek
k) Žádost C.K. Pohoda, s.r.o. na provozování informačního centra
l) Nabídka Kulturního domu Rozkrok na poskytnutí organizační spoluúčasti v projektu „Varnsdorfské hudební léto“
m) Program XIX. zasedání ZM
n) Návrh na uzavření smlouvy o dílo na akci „Výstavba fotbalového hřiště s umělým povrchem“
o) Návrh na uzavření smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce základní školy Varnsdorf“
p) Návrh na uzavření smlouvy o dílo na akci „Obnova a údržba vodorovného dopravního značení na rok 2004“
q) Informace o akci „DIVADLENÍ“ – minifestival divadla evropských menšin
3. Zprávu o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení RM

Usnesení č. 58/2004
Rada města rozhodla:
1. Pronajmout byt 1+1 v DPS č.p. 3000, ul. Žitavská, Varnsdorf paní M. Moravcové.

2. Zveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 4366 v k.ú. Varnsdorf.

3. Zveřejnit záměr pronajmout část p.p.č 6225 v k.ú. Varnsdorf.

4. Zveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 7265 v k.ú. Varnsdorf.

5. Zveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 3195/2 v k.ú. Varnsdorf.

6. Zveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 2563/1 v k.ú. Varnsdorf.

7. Zveřejnit záměr pronajmout a převést p.p.č. 3266 a p.p.č. 3268 v k.ú. Varnsdorf.

8. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 5714/1 a p.p.č. 5713/3 v k.ú. Varnsdorf.

9. Zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p.p.č. 5714/1 v k.ú. Varnsdorf a to tak, že nová hranice pozemku bude v prodloužené linii pravé hranice parcely č. 5714/2 v k.ú. Varnsdorf.

10. Zveřejnit záměr převést části p.p.č. 2267/6 v k.ú. Varnsdorf.

11. Zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p.p.č. 2267/6 v k.ú. Varnsdorf a to tak, že nová hranice parcely bude dle stávajícího dvoru.

12. Doporučit ZM uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene – právo chůze a jízdy pro vlastníka č.p. 405 ve Varnsdorfu.

13. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 7106/2 v k.ú. Varnsdorf.

14. Zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p.p.č. 7106/2 v k.ú. Varnsdorf dle stávajícího oplocení.

15. Nezveřejnit záměr převést p.p.č. 6457 v k.ú. Varnsdorf.

16. Nezveřejnit záměr převést p.p.č. 4305/3 v k.ú. Varnsdorf.

17. Pronajmout p.p.č. 628/2 o výměře 1.607 m2 v k.ú. Varnsdorf panu L. Junkovi a slečně P. Šmidrkalové za účelem stavby rodinného domu dle vyhlášky č. 18/1993.

18. Ukončit nájemní smlouvu č. 98/1999 na pronájem části p.p.č. 4366 v k.ú. Varnsdorf ke dni 30. 4. 2004 dle žádosti nájemce.

19. Ukončit nájemní smlouvu č. 52/2000 na pronájem části p.p.č. 4202 v k.ú. Varnsdorf ke dni 30. 4. 2004 dle žádosti nájemce.

20. Zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p.p.č. 6260 v k.ú. Varnsdorf dle žádosti nájemce a návrhu KSMV.

21. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 4880/1 v k.ú. Varnsdorf.

22. Nevyhovět žádosti o změnu nájemní smlouvy č. 16/2003/1, a to rozšířením předmětu nájmu o p.p.č. 5731/1, díl f o výměře 951 m2 v k.ú. Varnsdorf.

23. Souhlasit s podnájmem nebytových prostor v objektu č.p. 1016 se st.p.č. 7014 a p.p.č. 7015/2 vše v k.ú. Varnsdorf paní Ivaně Praščákové.

24. Zveřejnit záměr převést objekt č.p. 2364 se st.p.č. 5746 a p.p.č. 5747, 5749, 5750 a 1240/1 vše v k.ú. Varnsdorf.

25. Doporučit ZM nabýt do vlastnictví města p.p.č. 3463 a p.p.č. 3469/1 vše v k.ú. Varnsdorf.

26. Nevyhovět žádosti paní V. Pilné o změnu způsobu převodu vlastnictví bytu.

27. Pověřit pracovnici Org.O. sl. M. Kaštánkovou funkcí tajemníka konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace.

28. Uzavřít smlouvu o spolupráci s Velveta a.s., Varnsdorf ke dni 30. 4. 2004. 

29. Doporučit ZM přijmout úvěr na modernizaci a opravy bytového fondu ve výši 10.000.000,- Kč dle podmínek nařízení vlády č. 369/2001.

30. Uzavřít smlouvu o poskytování služeb městského architekta s Ing. arch. Vlastislavem Kautem dle návrhu tajemníka MěÚ.

31. Ponechat informační středisko v rámci městské organizace.

32. Nezařadit nabídku Kulturního domu Rozkrok do programu „Varnsdorfského hudebního léta“.

33. Pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou GEMA MB s.r.o., Blahoslavova 186/II, Mladá Boleslav I. na akci „ Výstavba fotbalového hřiště s umělým povrchem“.

34. Pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou DITHERM a.s., Mečislavova 164/7, Praha 4 na akci „Rekonstrukce základní školy Varnsdorf“.

35. Pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou WALI – Jiří Fliegel, Bynovská 124/15, Děčín XXI. na akci „Obnova a údržba vodorovného dopravního značení na rok 2004 ve Varnsdorfu“.

Usnesení č. 59/2004
Rada města rozhodla schválit:
1. Požadavky konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu OŠKT.

2. Zvýšení odměny správce, uvedené v čl. III. mandátní smlouvy pro správu nemovitostí ze dne 22. 12. 2003, a to dle žádosti Regia a.s..

3. Program XIX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se uskuteční dne 27. 5. 2004 od 15:00 hod. ve Studentském klubu Střelnice takto:

  1. Převody majetku města
  2. Finanční záležitosti
  3. Různé

a) Návrh na delegování zástupce města na valnou hromadu SVS a.s.
b) Návrh na delegování zástupce města na valnou hromadu RRA ÚK a.s.
c) Informace ve věci otevřeného dopisu člena ZM pana V. László a stanoviska kontrolního výboru ZM
d) Návrh Jednacího řádu pro zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf
e) Varnsdorfská iniciativa za narovnání podmínek financování kultury a sportu

  1. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
  2. Diskuse
  3. Interpelace členů ZM
  4. Závěr

4. Použití finančních prostředků určených na kulturní akce města na úhradu nákladů akce „Divadlení“ – minifestival divadla evropských menšin.

Usnesení č. 60/2004
Rada města rozhodla stanovit:
1. Cenu pro prodej domu č.p. 889 na st.p.č. 6211 v k.ú. Varnsdorf ve výši 500.000,- Kč.

2. Cenu 1,- Kč pro prodej č.p. 2934 na st.p.č. 5436/2 v k.ú. Varnsdorf za podmínky rekonstrukce objektu ubytovny se změnou užívání na byty pro mladé s tím, že st.p.č. 5436/2 v k.ú. Varnsdorf bude převedena až po kolaudaci stavby za cenu stanovenou dle zásad prodeje nemovitostí z majetku města.

Usnesení č. 61/2004
Rada města rozhodla odvolat:
1. Mgr. Antonína Foreta z funkce ředitele Základní školy Varnsdorf, Střelecká 1800, okres Děčín, příspěvková organizace ke dni 31. 8. 2004. 

Usnesení č. 62/2004
Rada města rozhodla jmenovat:
1. Konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace dle předloženého návrhu OŠKT.

Usnesení č. 63/2004
Rada města rozhodla vydat:
1. Souhlas s úpravami dětského hřiště na ul. K. Světlé ve Varnsdorfu dle předloženého návrhu Stavebního bytového družstva občanů Průkopník.

Usnesení č. 64/2004
Rada města rozhodla vzít na vědomí:
1. Informaci předsedy dopravní komise pana J. Buřiče.

2. Vzdání se funkce ředitele Základní školy Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace ke dni 31. 7. 2004 od Mgr. Ladislava Valenty.
3. Vzdání se funkce ředitele Základní školy Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvková organizace ke dni 31. 8. 2004 od Mgr. Soni Bílkové.

4. Otevřený dopis člena ZM pana V. László a stanovisko kontrolního výboru ZM.

5. Žádost C.K. POHODA, s.r.o., Varnsdorf na provozování informačního centra pro Město Varnsdorf..

6. Nabídku Kulturního domu Rozkrok na poskytnutí organizační spoluúčasti v projektu „Varnsdorfské hudebního léto“.

7. Zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení RM.

Usnesení č. 65/2004
Rada města rozhodla zrušit:
1. Usnesení č. 6/2004 bod. 3 ze dne 15. 1. 2004.