Usnesení z 42. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 23.05.2024 od 9:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2024 pro Městské divadlo Varnsdorf, Partyzánů 1442, příspěvkovou organizaci
1.02 Přijetí věcného daru od Pivovaru Kocour Varnsdorf s.r.o.
1.03 Rozdělení hospodářského výsledku pro příspěvkové organizace
1.04 Pověření starosty 
2. Převody majetku města
2.01 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Odvolání a jmenování tajemnice Komise pro cestovní ruch
3.02 Uzavření Smlouvy o dílo – pasport místních komunikací
3.03 Podání přihlášky do soutěže „Stavba roku 2024“
3.04 Informace z komisí města
4. Diskuse
5. Závěr


1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2024 pro Městské divadlo Varnsdorf, Partyzánů 1442, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 182/2024
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městskému Divadlu Varnsdorf, Partyzánů 1442, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2024 dle předloženého návrhu.


1.02 Přijetí věcného daru od Pivovaru Kocour Varnsdorf s.r.o.
Usnesení č. 183/2024
Rada města rozhodla přijmout věcný dar v hodnotě 2.954 Kč od Pivovaru Kocour Varnsdorf s.r.o., Rumburská 1920/9, 407 47 Varnsdorf, IČO 27341551 a uzavřít darovací smlouvu dle předloženého návrhu.


1.03 Rozdělení hospodářského výsledku pro příspěvkové organizace
Usnesení č. 184/2024/1
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023 pro příspěvkové organizace mateřské školy dle předloženého návrhu. Podmínkou rozdělení HV je schválení účetní závěrky příspěvkové organizace.

a dále

Usnesení č. 184/2024/2
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023 pro příspěvkové organizace základní školy dle předloženého návrhu. Podmínkou rozdělení HV je schválení účetní závěrky příspěvkové organizace.
    
a dále

Usnesení č. 184/2024/3
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023 pro příspěvkové organizace školní jídelny dle předloženého návrhu. Podmínkou rozdělení HV je schválení účetní závěrky příspěvkové organizace.

a dále

Usnesení č. 184/2024/4
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023 pro příspěvkové organizace - Městské divadlo Varnsdorf, Dům dětí a mládeže, Městskou knihovnu Varnsdorf a Nemocnici Varnsdorf dle předloženého návrhu. Podmínkou rozdělení HV je schválení účetní závěrky příspěvkové organizace.


1.04 Pověření starosty 
Usnesení č. 185/2024/1
Rada města rozhodla pověřit starostu města k rozhodování o přijetí věcných a finančních darů v hodnotě do 10.000 Kč.

a dále

Usnesení č. 185/2024/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města k rozhodování o zúročení volných finančních prostředků prostřednictvím založených produktů. 


2. Převody majetku města

2.01 Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-4025774/ DC-Varnsdorf, Na Haldách, č. p. 18, kNN v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 186/2024
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, Na Haldách, č. p. 18 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a. s. (oprávněný), za jednorázovou úhradu ve výši 32.500 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
Usnesení č. 187/2024
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, spočívajícího v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní přípojky na části p. p. č. 3341 a p. p. č. 3344/1 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem pozemku (oprávněný) p. č. 3344/2 v k. ú. Varnsdorf, za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
Usnesení č. 188/2024
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, spočívajícího v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní a kanalizační přípojky na části p. p. č. 1230/2 a p. p. č. 1065 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem pozemku (oprávněný) p. č. 1230/9 v k. ú. Varnsdorf, za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o převod části p. p. č. 303 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 189/2024
Rada města rozhodla zveřejnit záměr směnit p. p. č. 303 v k. ú. Studánka u Rumburku.


Bezúplatný převod p. p. č. 790/1 a p. p. č. 641 v k. ú. Studánka u Rumburku 
Usnesení č. 190/2024
Rada města rozhodla zveřejnit záměr bezúplatně převést p. p. č. 790/1 a p. p. č. 641 v k. ú. Studánka u Rumburku.


Žádost o pronájem p. p. č. 5081/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 191/2024
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 5081/1 – trvalý travní porost o výměře 360 m2 v k. ú. Varnsdorf paní H. Š. za cenu 500 Kč/rok na dobu neurčitou za účelem údržby pozemku.


Žádost o pronájem části p. p. č. 2528/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 192/2024
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 2528/1 – zahrada o výměře 200 m2 v k. ú. Varnsdorf paní M. Z. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem zřízení a užívání zahrádky.


Žádost o pronájem části p. p. č. 1550/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 193/2024
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 1550/1 – zahrada o výměře 290 m2 v k. ú. Varnsdorf manželům R. a R. P. za cenu          3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady k domu č. p. 425 ve Varnsdorfu.


Žádost o ukončení nájemní smlouvy a nový pronájem části p. p. č. 6353/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 194/2024/1
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 27/2009 ke dni 31.05.2024.

a dále

Usnesení č. 194/2024/2
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 6353/1 – zahrada o výměře 300 m2 v k. ú. Varnsdorf panu D. L. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrádky. 


Žádost o ukončení nájemní smlouvy a nový pronájem části p. p. č. 6869/1, p. p. č. 6870/1 a p. p. č. 6641 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 195/2024/1
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 21/2006 a nájemní smlouvu č. 29/2015 ke dni 31.05.2024.

a dále

Usnesení č. 195/2024/2
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 k Pachtovní smlouvě č. 4/2024 a to tak, že se do pachtu přidává část p. p. č. 6869/1 – trvalý travní porost o výměře 800 m2, p. p. č. 6870/1 – trvalý travní porost o výměře 234 m2 a část p. p. č. 6641 – ostatní plocha, komunikace o výměře 2.500 m2 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf a panem M. J. Tím se zvyšuje i roční pachtovné. Ostatní ujednání pachtovní smlouvy zůstávají nezměněna.


Uzavření Smlouvy o dílo „Oprava havarijního stavu terasy na objektu Městské knihovny Otáhalova 1260“
Usnesení č. 196/2024
Rada města rozhodla uzavřít SoD „Oprava havarijního stavu terasy na objektu Městské knihovny Otáhalova 1260“ se společností ALPEN Varnsdorf s.r.o., se sídlem Karlova 710, 407 47 Varnsdorf, IČO 09819584, s celkovou cenou díla 759.606,50 Kč bez DPH. 


Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo „Oprava stávajícího komína na st. p. č. k. 2695/2, ul. Západní ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 197/2024
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 2 ke SoD „Oprava stávajícího komína na st. p. č. k. 2695/2, ul. Západní ve Varnsdorfu“ se společností VYSOKÉ KOMÍNY s.r.o., Zábělská 1153/9, 312 00 Plzeň, IČO 14441616, kterým se snižuje celková cena díla o 385.004,34 Kč bez DPH.


Uzavření Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo „Revitalizace parku v ul. Západní/Barvířská a výstavba skateparkového hřiště ve Varnsdorfu“ 
Usnesení č. 198/2024
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 2 ke SoD „Revitalizace parku v ul. Západní/Barvířská a výstavba skateparkového hřiště ve Varnsdorfu“ se společností U / U Studio s.r.o., Křišťanova 1638/12, 130 00 Praha 3, IČO 09147373, kterým se navyšuje cena díla o 215.000 Kč bez DPH a termínem dokončení do 12.07.2024.


Uzavření Smlouvy o dílo „Příprava ploch a výsev trávníku u objektu centra sociálních služeb a ubytovny ul. T. G. Masaryka 2470 ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 199/2024
Rada města rozhodla uzavřít SoD „Příprava ploch a výsev trávníku u objektu centra sociálních služeb a ubytovny ul. T. G. Masaryka 2470 ve Varnsdorfu“ se společností SYTRA s.r.o., Ke Kateřinkám 88, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, IČO 28695399, s celkovou cenou díla 276.950 Kč bez DPH.


Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na vypracování PD pro stavbu „Provedení stavebních úprav objektu polikliniky 1254, ul. Poštovní, Varnsdorf“
Usnesení č. 200/2024
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke SoD „Vypracování PD pro stavbu: Provedení stavebních úprav objektu polikliniky 1254, ul. Poštovní, Varnsdorf“ s Ing. Václavem Járou, Husova 2075, 407 47 Varnsdorf, IČO 86726889, kterým se upravují termíny plnění. Dodatkem č. 1 se sjednává termín předání dokončené dokumentace do 30.11.2024 a termín předání pravomocného stavebního povolení do 15.02.2025.


Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na vypracování PD pro stavbu „Administrativní budova nemocnice č. p. 2559, ul. Karlova, Varnsdorf – vnitřní úpravy stávajícího objektu“
Usnesení č. 201/2024
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke SoD „Vypracování PD pro stavbu: Administrativní budova nemocnice č. p. 2559, ul. Karlova, Varnsdorf – vnitřní úpravy stávajícího objektu“ s Ing. Václavem Járou, Husova 2075, 407 47 Varnsdorf, IČO 86726889, kterým se upravují termíny plnění. Dodatkem č. 1 se sjednává termín předání dokončené dokumentace do 30.06.2024 a termín předání pravomocného stavebního povolení do 16.09.2024.


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Zateplení bytového domu č.p. 3014, ul. Karolíny Světlé ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 202/2024/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s názvem „Zateplení bytového domu č. p. 3014, ul. Karolíny Světlé ve Varnsdorfu“ vybranému dodavateli společnosti TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf, IČO 25032640.

a dále

Usnesení č. 202/2024/2
Rada města rozhodla uzavřít SoD „Zateplení bytového domu č. p. 3014, ul. Karolíny Světlé ve Varnsdorfu“ se společností TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf, IČO 25032640, s celkovou cenou díla 13.300.300,02 Kč bez DPH. 


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Splašková a dešťová kanalizace ul. Kladenská, ul. P. Bezruče Varnsdorf – 2. etapa“
Usnesení č. 203/2024
Rada města rozhodla zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Splašková a dešťová kanalizace ul. Kladenská, ul. P. Bezruče Varnsdorf – 2. etapa“.


3. Různé

3.01 Odvolání a jmenování tajemnice Komise pro cestovní ruch
Usnesení č. 204/2024/1
Rada města rozhodla odvolat paní Jiřinu Trebatickou z funkce tajemnice Komise pro cestovní ruch Rady města Varnsdorf do konce volebního období 2022-2026.

a dále 

Usnesení č. 204/2024/2
Rada města rozhodla jmenovat paní Lenku Haureljukovou do funkce tajemnice Komise pro cestovní ruch Rady města Varnsdorf do konce volebního období 2022-2026.


3.02 Uzavření Smlouvy o dílo – pasport místních komunikací
Usnesení č. 205/2024
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo – pasport místních komunikací se společností MK Consult, v.o.s., Drážďanská 493/40, 400 07 Ústí nad Labem, IČO 25472593, dle předloženého návrhu.


3.03 Podání přihlášky do soutěže „Stavba roku 2024“
Usnesení č. 206/2024
Rada města rozhodla přihlásit budovu Mateřské školy, Západní č. p. 3624, Varnsdorf do soutěže „Stavba roku 2024“.


3.04 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

 


Jan Šimek                                               Jiří Sucharda    
starosta města                                       1. místostarosta města