Usnesení z 41. schůze Rady města Varnsdorf,

 

která se konala dne 23.06.2016 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2016 pro Školní jídelnu, nám. E. Beneše 2926, příspěvkovou organizaci
1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2016 pro Základní školu Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkovou organizaci
1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2016 pro Školní jídelnu, Edisonova 2821, příspěvkovou organizaci
1.04 Žádosti o přijetí účelově určených darů příspěvkovými organizacemi města
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit přijetí účelově určených darů, dle předloženého návrhu.
1.05 Žádost o souhlas s odprodejem poškozeného sanitního vozidla pro Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkovou organizaci
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Návrh na odměnu řediteli Nemocnice Varnsdorf, příspěvkové organizace
3.02 Schválení Dodatku ke statutu MP Varnsdorf
3.03 Žádost o souhlas s užitím velkého znaku města Varnsdorf pro MAS Český sever, z. s.
3.04 Návrh na pololetní odměny ředitelům příspěvkových organizací města Varnsdorf (školské PO, městská knihovna, městské divadlo)
3.05 Příkazní smlouva
3.06 Dodatek č. 8 a 9 k Rámcové smlouvě o poskytování poradenských služeb
3.07 Doplnění programu na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr


1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2016 pro Školní jídelnu, nám. E. Beneše 2926, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 273/2016
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Školní jídelně, nám. E. Beneše 2926, příspěvkové organizaci nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů na rok 2016 dle předloženého návrhu.


1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2016 pro Základní školu Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 274/2016
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkové organizaci nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů na rok 2016 dle předloženého návrhu.


1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2016 pro Školní jídelnu, Edisonova 2821, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 275/2016
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Školní jídelně, Edisonova 2821, příspěvkové organizaci nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů na rok 2016 dle předloženého návrhu.


1.04 Žádosti o přijetí účelově určených darů příspěvkovými organizacemi města
Usnesení č. 276/2016
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit přijetí účelově určených darů dle předloženého návrhu.


1.05 Žádost o souhlas s odprodejem poškozeného sanitního vozidla pro Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 277/2016
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkové organizaci odprodej poškozeného sanitního vozidla dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem garsoniéry
Usnesení č. 278/2016
Rada města rozhodla pronajmout garsoniéru v domě č. p. 2739/38, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu T. S. na dobu určitou 31.12.2016. 1. náhradník pan R. V. do 31.12.2016. 2. náhradník pan L. R. do 30.06.2017.


Žádost o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 279/2016
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2741/29, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. M. na dobu určitou do 31.12.2016. 1. náhradník paní K. J. do 31.12.2016. 2. náhradník paní L. V. do 30.06.2017.


Žádost o pronájem bytu 1+1 v domě č. p. 3307/30, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu
Usnesení č. 280/2016
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3307/30, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. M. na dobu určitou do 31.12.2016.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o pronájem části p. p. č. 3323 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 281/2016
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 3323 v k. ú. Varnsdorf o výměře 500 m2 paní K. H. za cenu             3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady.


Žádost o uzavření pachtu na část p. p. č. 5342/1 a p. p. p. č. 5311/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 282/2016
Rada města rozhodla propachtovat část p. p. č. 5342/1 - zahradu o výměře 9.291 m2 a p. p. č. 5311/1 – zahradu o výměře 14.616 m2 v k. ú. Varnsdorf paní Z. Z. za cenu 0,20 Kč/m2 na dobu neurčitou.


Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 283/2016
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy „DC Varnsdorf, p. p. č. 3834/2, nové kNN na části p. p. č. 4097 a části p. p. č. 3832 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o pronájem části p. p. č. 3096/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 284/2016
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 3096/1 v k. ú. Varnsdorf o výměře 97 m2 paní H. S. za cenu            3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – Podzemní kontejnery na separovaný odpad ve Varnsdorfu
Usnesení č. 285/2016
Rada města rozhodla zrušit veřejnou zakázku na Podzemní kontejnery na separovaný odpad ve Varnsdorfu dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – Oprava střešního pláště objektu MŠ Jeřabinka v ul. Seifertova Varnsdorf
Usnesení č. 286/2016/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky ,,Oprava střešního pláště objektu MŠ Jeřabinka v ul. Seifertova Varnsdorf“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči Jiří Swadosch, Otavská 3282, 407 47 Varnsdorf, IČ 41341571.

a dále

Usnesení č. 286/2016/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s firmou Jiří Swadosch, Otavská 3282, 407 47 Varnsdorf, IČ 41341571na akci ,,Oprava střešního pláště objektu MŠ Jeřabinka v ul. Seifertova Varnsdorf“ za cenu 1.093.519 Kč bez DPH.


Žádost o pronájem nebytových prostor v č. p. 512 
Usnesení č. 287/2016
Rada města rozhodla pronajmout panu D. K. nebytové prostory v č. p. 512 na dobu neurčitou za nájemné            10.000 Kč/měsíc + energie dle skutečných spotřeb.


Žádost o přidělení vyhrazených parkovacích míst
Usnesení č. 288/2016
Rada města rozhodla nepřidělit vyhrazená parkovací místa pro vozidla s registrační značkou PR0 NAJMY a 8U39695 na ul. Národní p. p. č. 2515/1 před č. p. 2045 ve Varnsdorfu pro pana J. P. s tím, že žadatel uhradí náklady na zřízení parkovacích míst ve výši 100%.


Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na akci „Přeložka horkovodu CZT Varnsdorf – ve dvoře polikliniky č. p. 2060“
Usnesení č. 289/2016/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 238/2016 ze dne 26.05.2016.

a dále

Usnesení č. 289/2016/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na akci „Přeložka horkovodu CZT Varnsdorf – ve dvoře polikliniky č. p. 2060“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o. s termínem dokončení do 12.08.2016 a celkovou cenou díla 389.576 Kč bez DPH.

3. Různé

3.01 Návrh na odměnu řediteli Nemocnice Varnsdorf, příspěvkové organizace
Usnesení č. 290/2016
Rada města rozhodla schválit vyplacení odměny řediteli Nemocnice Varnsdorf PO dle pozměněného návrhu.


3.02 Schválení Dodatku č. 1 ke statutu MP Varnsdorf
Usnesení č. 291/2016
Rada města Varnsdorf se rozhodla schválit Dodatek č. 1 ke statutu MP Varnsdorf.


3.03 Žádost o souhlas s užitím velkého znaku města Varnsdorf pro MAS Český sever, z. s.
Usnesení č. 292/2016
Rada města rozhodla udělit MAS Český sever, z. s. souhlas s užitím velkého znaku města Varnsdorf po dobu realizace projektu „Místní akční plán vzdělávaní pro území SO ORP Varnsdorf a území SO ORP Rumburk“ v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2011 o symbolech města Varnsdorf a jejich užívání.


3.04 Návrh na pololetní odměny ředitelům příspěvkových organizací města Varnsdorf (školské PO, městská knihovna, městské divadlo)
Usnesení č. 293/2016
Rada města rozhodla schválit vyplacení pololetních odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Varnsdorf dle pozměněného návrhu.


3.05 Příkazní smlouva
Usnesení č. 294/2016
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Příkazní smlouvy s Mgr. Bc. Milanem Konečným o zadání a administraci veřejné zakázky ,,Protipovodňová opatření města Varnsdorf“ dle předloženého návrhu.


3.06 Dodatek č. 8 a 9 k Rámcové smlouvě o poskytování poradenských služeb
Usnesení č. 295/2016/1
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 8 k Rámcové smlouvě o poskytování poradenských služeb ze dne 29.07.2015 na projekt „Sběrný dvůr odpadů města Varnsdorf“ dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 295/2016/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 9 k Rámcové smlouvě o poskytování poradenských služeb ze dne 29.07.2015 na projekt „Podzemní kontejnery“ dle předloženého návrhu.


3.07 Doplnění programu na zasedání ZM
Usnesení č. 296/2016
Rada města rozhodla schválit doplnění programu v bodě 3. Různé takto:
3.02 Schválení realizace projektu Prevence sociálního vyloučení a kriminality ve Varnsdorfu a zajištění spolufinancování programu


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)5. Závěr


Ing. Stanislav Horáček                                                                     Josef Hambálek 
starosta města                                                                                místostarosta města