Usnesení z 41. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 09.05.2024 od 09:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Převody majetku města

1.01 Bytové záležitosti
1.02 Majetkové záležitosti
2. Různé
2.01 Rozhodnutí o veřejné zakázce Zajištění zabezpečení a provozu objektu Centra sociálních služeb a azylového domu č. p. 2470 ve Varnsdorfu
2.02 Stanovení výše úplaty za poskytování předškolního vzdělávání v mateřských školách a zájmového vzdělávání ve školní družině a školním klubu v organizacích zřizovaných městem Varnsdorf
2.03 Informace z komisí města
2.04 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
3. Diskuse
4. Závěr


1. Převody majetku města

1.01 Bytové záležitosti

Návrh na pronájem bytu 1+KK 
Usnesení č. 164/2024
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+KK v domě č. p. 2739/26, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu J. Š. na dobu určitou do 31.05.2025. 1. náhradník paní A. R. na dobu určitou do 31.05.2025. 2. náhradník pan R. A. na dobu určitou do 31.05.2025.  


Návrh na pronájem bytu 1+2 
Usnesení č. 165/2024
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+2 v domě č. p. 2739/36, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní S. K. na dobu určitou do 31.05.2025. 1. náhradník paní P. Š. na dobu určitou 31.05.2025. 2. náhradník pan M. K. a paní L. D. na dobu určitou do 31.05.2025 za podmínky navrácení bytu 1+1 v domě č. p. 2741/59, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu.


Návrhy na prodloužení nájemních smluv na byty
Usnesení č. 166/2024/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 3307/4, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní I. Š. do 30.06.2025.

a dále

Usnesení č. 166/2024/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/10, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu L. O.do 30.06.2025.

a dále

Usnesení č. 166/2024/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/11, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní I. Č. do 30.06.2025.

a dále

Usnesení č. 166/2024/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/18, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní L. Š. do 30.06.2025.

a dále

Usnesení č. 166/2024/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/20, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. V. do 30.06.2025.

a dále

Usnesení č. 166/2024/6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/23, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. B. do 30.06.2025.

a dále

Usnesení č. 166/2024/7
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/24, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. S. do 30.06.2025.

a dále

Usnesení č. 166/2024/8
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+KK v domě č. p. 3307/27, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní J. E. 30.06.2025.

a dále

Usnesení č. 166/2024/9
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/28, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní I. P. do 30.06.2025.

a dále

Usnesení č. 166/2024/10
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+KK v domě č. p. 3307/32, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní P.  L. do 30.06.2025.


Návrh na pronájem sociálního bytu  
Usnesení č. 167/2024
Rada města rozhodla pronajmout sociální byt 1+1 v domě č. p. 2764/43, ul. Žitavská ve Varnsdorfu paní M. G. na dobu určitou do 30.06.2025.


Návrh na pronájem bytu zvláštního určení 1+KK    
Usnesení č. 168/2024/1
Rada města rozhodla pronajmout BZU 1+KK v domě č. p. 3321/2, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. H. na dobu určitou do 31.05.2025.

a dále

Usnesení č. 168/2024/2
Rada města rozhodla pronajmout BZU 1+KK v domě č. p. 2970/51, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní M. S. na dobu určitou do 31.05.2025.


Návrh nepronajmout byt zvláštního určení 2+KK 
Usnesení č. 169/2024
Rada města rozhodla nepronajmout BZU 2+KK v domě č. p. 3321/26, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu M. B.


1.02 Majetkové záležitosti

Prodej části p. p. č. 92/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 170/2024
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodat část p. p. č. 92/1 v k. ú. Varnsdorf. 


Návrh na stanovení ceny za prodej stavby na p. p. č. 2640 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 171/2024
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města převést stavbu na p. p. č. 2640 v k. ú. Varnsdorf za cenu 10.000 Kč a pozemek v souladu s přijatými zásadami o prodeji a pronájmu pozemků.


Návrh na stanovení ceny za prodej stavby na p. p. č. 5282 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 172/2024
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města převést stavbu na p. p. č. 5282 v k. ú. Varnsdorf za cenu 52.000 Kč.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IP-12-4016036/K_DC-Varnsdorf, p. č. 5317/1, kNN v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 173/2024
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. č. 5317/1 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce a.s. (oprávněný), za jednorázovou úhradu ve výši 8.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-4005995/DC-Varnsdorf, úprava vNN, kNN, Tajchmanova, v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 174/2024
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, Tajchmanova, v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný), za jednorázovou úhradu ve výši 5.424 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Rozhodnutí o pořízení dokumentace na demolici části budovy a stavební úpravy části budovy Gen. Svobody 3044, Varnsdorf (Kinokavárna)
Usnesení č. 175/2024/1
Rada města rozhodla o pořízení dokumentace na demolici částí budovy Gen. Svobody 3044, a to částí „B“, „C“ a „D“ a o pořízení projektové dokumentace na stavební úpravy části „A“. Rozhodnutí o pořízení dokumentace na demolici části budovy a stavební úpravy části budovy Gen. Svobody 3044, Varnsdorf (Kinokavárna).

a dále 

Usnesení č. 175/2024/2
Rada města rozhodla pověřit městského architekta přípravou zadání architektonické studie na možné využití budovy č. p. 3044 na ulici Gen. Svobody a okolních městských pozemků, včetně navazujícího území. 


Žádost o dlouhodobý pronájem fotbalového stadionu
Usnesení č. 176/2024
Rada města deklaruje zájem na dlouhodobém pokračování nájemní smlouvy na užívání provozní budovy fotbalového stadionu, včetně příslušenství a fotbalových hřišť se společností FK Varnsdorf a.s. 


Technický dozor a koordinátor BOZP na stavbě „Rekonstrukce mostu ev. č. VDF-114M v ul. Národní ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 177/2024/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Technický dozor a koordinátor BOZP na stavbě „Rekonstrukce mostu ev. č. VDF-114M v ul. Národní ve Varnsdorfu“ vybranému dodavateli ABM Kontrol s. r. o., V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9, IČO 06197035.

a dále

Usnesení č. 177/2024/2
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem ABM Kontrol s. r. o., V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9, IČO 06197035 na zabezpečení služby Technický dozor a koordinátor BOZP na stavbě „Rekonstrukce mostu ev. č. VDF-114M v ul. Národní ve Varnsdorfu“ za cenu 204.000 Kč bez DPH. 


Úprava a rozšíření parkoviště ulice Karlova (u učiliště), Varnsdorf
Usnesení č. 178/2024/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem ,,Úprava a rozšíření parkoviště ulice Karlova (u učiliště), Varnsdorf“ vybranému dodavateli SaM silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I, IČO 25042751.

a dále

Usnesení č. 178/2024/2
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na akci ,,Úprava a rozšíření parkoviště ulice Karlova (u učiliště), Varnsdorf“ se společností SaM silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I, IČO 25042751, za cenu 3.141.345,30 Kč bez DPH. 


2. Různé

2.01 Rozhodnutí o veřejné zakázce Zajištění zabezpečení a provozu objektu Centra sociálních služeb a azylového domu č. p. 2470 ve Varnsdorfu
Usnesení č. 179/2024/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Zajištění zabezpečení a provozu objektu Centra sociálních služeb a azylového domu č. p. 2470 ve Varnsdorfu vybranému dodavateli Ladislavu Mikulášíkovi - Bezpečnostní služba M+M, Seifertova 2518, 407 47 Varnsdorf, IČO 03806341.

a dále

Usnesení č. 179/2024/2
Rada města rozhodla uzavřít ,,Smlouvu o zajištění zabezpečení a provozu objektu Centra sociálních služeb a azylového domu č. p. 2470 ve Varnsdorfu“ ul. T. G. Masaryka ve Varnsdorfu s vybraným dodavatelem Ladislavem Mikulášíkem - Bezpečnostní služba M+M, Seifertova 2518, 407 47 Varnsdorf, IČO 03806341, dle předloženého návrhu.  


2.02 Stanovení výše úplaty za poskytování předškolního vzdělávání v mateřských školách a zájmového vzdělávání ve školní družině a školním klubu v organizacích zřizovaných městem Varnsdorf
Usnesení č. 180/2024/1
Rada města rozhodla v souladu s § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovit výši měsíční úplaty na období školního roku 2024/2025 za poskytování předškolního vzdělávání ve všech mateřských školách zřizovaných městem Varnsdorf ve výši 600 Kč. 

a dále

Usnesení č. 180/2024/2
Rada města rozhodla v souladu s § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovit výši měsíční úplaty na období školního roku 2024/2025 za poskytování zájmového vzdělávání ve všech školních družinách základních škol zřizovaných městem Varnsdorf ve výši 200 Kč. 
            
a dále

Usnesení č. 180/2024/3
Rada města rozhodla v souladu s § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovit výši roční úplaty na období školního roku 2024/2025 za poskytování zájmového vzdělávání ve školních klubech základních škol zřizovaných městem Varnsdorf ve výši 100 Kč. 


2.03 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


2.04 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 181/2024
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení. 


3. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


4. Závěr

 


Jan Šimek                                                     Jiří Sucharda    
starosta města                                             1. místostarosta města