Usnesení z 40. zasedání Rady města Varnsdorf

které se konalo dne 29. 4. 2004 od 13:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice
_______________________________________________________________

Rada města projednala:
1. Finanční záležitosti
a) Stanovení limitu na platy a ostatní osobní náklady příspěvkovým organizacím města Varnsdorf na rok 2004
b) Žádost paní J. Zbihlejové o splátkový kalendář na splátku nájemného za pronájem pozemku
2. Převody majetku města
3. Různé
a) Návrh změny ve „Statutu pro CENTRUM – azylového domu, domu na půl cesty a noclehárny pro občany v tíživé bytové a sociální situaci“ v č.p. 2335 ul. Lounská a v č.p. 2470 ul. T. G. Masaryka, Varnsdorf
b) Návrh smlouvy o mzdové a personální agendě mezi Městem Varnsdorf a školskými příspěvkovými organizacemi
c) Žádost zahradnictví „KOČÍ v.o.s.“ o výjimku z tržního řádu
d) Žádost pana M. Louky o výjimku z tržního řádu
e) Doporučení kulturní komise ve věci vypsání výběrového řízení na provozování výlepových ploch ve Varnsdorfu
f) Žádost Vojenského záchranného útvaru 1859, Rakovník o použití městského znaku
g) Návrh na změnu tajemníka finanční komise
h) Žádost ředitele PO ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821 o vydání souhlasu k poskytnutí půjček z FKSP
i) Žádost pana J. Buřiče o přijetí na zasedání RM
j) Odstoupení od smluv o dílo s firmou DITHERM, a.s., Praha 4 – Nusle na domy č.p. 2739, 2740, 2741 ul. Křižíkova, Varnsdorf


Usnesení č. 48/2004
Rada města rozhodla:
1. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2741/38, ul. Křižíkova, Varnsdorf panu P. Kalistovi a slečně B. Vargové na dobu určitou do 30. 6. 2005. 

2. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2726/7, ul. Hrnčířská, Varnsdorf slečně M. Dvořákové.

3. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2761/34, ul. Kovářská, Varnsdorf panu A. Červeňákovi na dobu určitou do 31. 12. 2004 za podmínky vrácení bytu 1+1 v č.p. 3014, ul. K. Světlé, Varnsdorf.

4. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 2739/70, ul. Edisonova, Varnsdorf paní M. Kopřivové na dobu určitou do 30. 6. 2005 za podmínky navrácení garsoniéry v č.p. 2740, ul. Křižíkova, Varnsdorf.

5. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 3014/18, ul. K. Světlé, Varnsdorf manželům M. a K. Hrabalovým na dobu určitou do 30. 6. 2005. 

6. Pokračovat dál v již zahájeném soudním řízení ve věci podaného návrhu žaloby o vyklizení bytu proti manželům J. a F. Němcovým.

7. Pronajmout byt 1+1 v DPS č.p. 3000, ul. Žitavská, Varnsdorf manželům M. a V. Strculovým.

8. Zveřejnit záměr pronajmout a převést část p.p.č. 980 v k.ú. Varnsdorf.

9. Zveřejnit záměr pronajmout a převést část p.p.č. 995 v k.ú. Varnsdorf.

10. Zveřejnit záměr pronajmout a převést část p.p.č. 7510/1 v k.ú. Varnsdorf.

11. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 7282/1 a p.p.č. 7283 v k.ú. Varnsdorf.

12. Ukončit nájemní smlouvu č. 132/1999 na pronájem částí p.p.č. 6466, st.p.č. 6467 a části p.p.č. 6468, vše v k.ú. Varnsdorf ke dni 30. 4. 2004 dle žádosti nájemce.

13. Zveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 6466, st.p.č. 6467 a část p.p.č. 6468, vše v k.ú. Varnsdorf.

14. Pronajmout st.p.č. 34/15 o výměře 30 m2 v k.ú. Varnsdorf panu F. Holubářovi za 10,- Kč/m2 na dobu neurčitou za účelem užívání garáže.

15. Prodlužit termín pro podání stavebního povolení dle nájemní smlouvy č. 7/2003/1 za účelem stavby rodinného domu do 05. 09. 2004. 

16. Vypovědět nájemní smlouvu a smlouvou o budoucí kupní č. 6/2001/1 na pronájem části pozemku č. 5342 v k.ú. Varnsdorf za účelem stavby rodinného domu z důvodu nesplnění podmínek uvedených v bodě VII.

17. Zadat geometrický plán na rozdělení p.p.č. 856 v k.ú. Studánka na dvě části tak, že nová hranice bude vedena v prodloužené linii parcel p.č. 861 a p.č. 862 v k.ú. Studánka. Náklady spojené s geometrickým plánem hradí žadatel.

18. Zadat geometrický plán na zaměření cesty na p.p.č. 6630 a rozdělení st.p.č. 6629 a p.p.č. 6630 v k.ú. Varnsdorf dle stávajícího užívání zahrádek s tím, že severní část bude využita jako zahrádka (dle platného ÚP města Varnsdorf), jižní část bude využita ke stavbě RD (dle platného ÚP města Varnsdorf).

19. Vypovědět nájemní smlouvu č. 44/2000 na pronájem části p.p.č. 2484 za účelem užívání zahrádky dle odstavce V. bod 3 této smlouvy.

20. Pronajmout p.p.č. 3381/1 o výměře 402 m2 v k.ú. Varnsdorf panu T. Zajíčkovi a slečně V. Chaloupecké za účelem stavby RD dle Vyhlášky města č. 18/1993.

21. Nevyhovět žádosti Stavebního bytového družstva občanů Průkopník na odstranění části dětského hřiště na ul. K. Světlé ve Varnsdorfu.

22. Nedoporučit ZM snížit cenu pro prodej domu č.p. 1214 se st.p.č. 2558 a p.p.č. 2559 v k.ú. Varnsdorf.

23. Přidělit vyhrazené parkovací místo na parkovišti u č.p. 2815, ul. Západní ve Varnsdorfu paní T. Dvořákové s tím, že uhradí 50 % nákladů vynaložených na zřízení tohoto parkovacího místa.

24. Nesnížit poplatek za 6 parkovacích míst pro Velvetu a.s. Varnsdorf a vyhrazené parkování zrušit.

25. Převést 100 ks železničních betonových pražců fě Czech Pan s.r.o. Varnsdorf za odvoz a vyčištění části pozemku.

26. Uzavřít smlouvu o dílo s V&M Liberec spol. s r.o. na zpracování realizačního projektu pro stavbu „Rekonstrukce Hrádku – hlavní budova – část I“.

27. Uzavřít smlouvu o mzdové a personální agendě mezi Městem Varnsdorf a jím zřizovanými školskými příspěvkovými organizacemi.

28. Povolit bezplatné použití znaku města Varnsdorf Vojenskému záchrannému útvaru 1859, Rakovník pro umístění do neprodejné publikace k 10. výročí redislokace Vojenského útvaru 1859 z posádky Varnsdorf do posádky Rakovník.

29. Vyhovět žádosti pana J. Buřiče o přijetí na zasedání RM dne 13. 5. 2004. 

30. Odstoupit od smluv o dílo s firmou DITHERM a.s., Praha 4 – Nusle na opravy objektů č.p. 2739, 3740, 2741 ul. Křižíkova, Varnsdorf.

31. Pověřit tajemníka MěÚ jednáním s firmou ve věci odstoupení od smluv o dílo na opravy objektů č.p. 2739, 3740, 2741 ul. Křižíkova, Varnsdorf.

Usnesení č. 49/2004
Rada města rozhodla schválit:
1. Splátkový kalendář paní Janě Zbihlejové na splátku nájemného za pronájem pozemku, v celkové výši 2.136,- Kč, a to pod ztrátou výhody splátek, takto:
- 2 měsíční splátky ve výši 1.068,- Kč, splatných vždy k poslednímu dni v měsíci, počínaje dubnem 2004. 

2. Výměnu bytu mezi paní H. Novákovou bytem 1+1 v č.p. 2761, ul. Kovářská, Varnsdorf a slečnou P. Novákovou bytem garsoniéra v témže domě.

3. Výměnu bytu 1+1 v DPS č.p. 3000, ul. Žitavská, Varnsdorf za garsoniéru v témže domě pro pana J. Šmidílka.

4. Změnu ve „Statutu pro CENTRUM – azylového domu, domu napůl cesty a noclehárny pro občany v tíživé bytové a sociální situaci“ a to v tom, že úhrada za užívání pro dospělou osobu je ve výši 90,- Kč a za nezaopatřené dítě je ve výši 45,- Kč.

5. Výjimku z tržního řádu pro prodej lampionů před Městským divadlem Varnsdorf dle žádosti pana M. Louky.

Usnesení č. 50/2004
Rada města rozhodla nechválit:
1. Výjimku z tržního řádu pro prodej zboží na nám. E. Beneše dle žádosti Zahradnictví „Kočí v.o.s“ ze dne 21. 4. 2004. 

Usnesení č. 51/2004
Rada města rozhodla stanovit:
1. Limit prostředků na platy a ostatní osobní náklady na rok 2004 pro příspěvkové organizace Městská knihovna Varnsdorf, Městské divadlo Varnsdorf a Nemocnice Varnsdorf dle předložených návrhů.

Usnesení č. 52/2004
Rada města rozhodla odvolat:
1. Paní Nikolu Křížovou z funkce tajemníka finanční komise.

Usnesení č. 53/2004
Rada města rozhodla jmenovat:
1. Paní Helenu Pavlíčkovou do funkce tajemníka finanční komise.

Usnesení č. 54/2004
Rada města rozhodla zrušit:
1. Usnesení RM č. 112/2003/1 ze dne 26. 11. 2003.

2. Usnesení RM č. 112/2003/2 ze dne 26. 11. 2003.

3. Usnesení RM č. 32/2004/1 ze dne 18. 3. 2004. 

4. Usnesení RM č. 32/2004/8 ze dne 18. 3. 2004. 

5. Usnesení RM č. 37/2004/1 ze dne 1. 4. 2004.

Usnesení č. 55/2004
Rada města rozhodla vydat:
1. Souhlas k poskytnutí půjček z FKSP PO ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821 dle žádosti ředitele školy Mgr. L. Valenty.

Usnesení č. 56/2004
Rada města rozhodla vzít na vědomí:
1. Doporučení kulturní komise ve věci vypsání výběrového řízení na provozování výlepových ploch ve Varnsdorfu.