Usnesení z 40. schůze Rady města Varnsdorf,

která se konala dne 09.06.2016 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
1.01 Rozdělení hospodářského výsledku pro příspěvkovou organizaci Městské divadlo Varnsdorf Partyzánů 1442
1.02 Změna závazných pro příspěvkovou organizaci Městské divadlo Varnsdorf
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Veřejná hudební produkce HELP FEST 2016 na veřejném prostranství v nočních hodinách.
3.02 Povolení výjimky z počtu dětí na třídu v mateřských školách pro školní rok 2016/2017
3.03 Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací města Varnsdorf za rok 2015
3.04 Žádost o jmenování výběrové komise pro řízení na obsazení pracovních míst Asistentů prevence kriminality
3.05 Příkazní smlouva
3.06 Informace z komisí města
3.07 Program na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr


1. Finanční záležitosti

1.01 Rozdělení hospodářského výsledku pro příspěvkovou organizaci Městské divadlo Varnsdorf Partyzánů 1442
Usnesení č. 244/2016/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 194/2016/4 ze dne 12.05.2016.

a dále

Usnesení č. 244/2016/2
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 pro příspěvkové organizace Městské divadlo Varnsdorf, Dům dětí a mládeže, Městskou knihovnu Varnsdorf a Nemocnici Varnsdorf dle předloženého návrhu. Podmínkou rozdělení HV je schválení účetní závěrky příspěvkové organizace.


1.02 Změna závazných pro příspěvkovou organizaci Městské divadlo Varnsdorf
Usnesení č. 245/2016
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit příspěvkové organizaci Městské divadlo Varnsdorf, Partyzánů 1442, změnu závazných ukazatelů na rok 2016 dle předloženého návrhu příspěvkové organizace.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 246/2016/1
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2740/2, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní A. Neubauerové na dobu určitou do 31.12.2016. 1. náhradník paní J. M. do 31.12.2016. 2. náhradník paní K. J. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 246/2016/2
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3023/44, ul. Kmochova ve Varnsdorfu manželům J. a M. M. na dobu určitou do 30.06.2017. 1. náhradník paní Z. G. do 31.12.2016. 2. náhradník paní L. K. do 31.12.2016.


Žádost o pronájem bytu 1+3
Usnesení č. 247/2016
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+3 v domě č. p. 2740/19, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. K. na dobu určitou 30.06.2017. 1. náhradník paní L. D. do 31.12.2016. 2. náhradník paní J. H. do 31.12.2016.


Žádost o pronájem garsoniéry v DPS
Usnesení č. 248/2016
Rada města rozhodla pronajmout garsoniéru v DPS č. p. 2970/12, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní J. B. na dobu určitou do 30.06.2017.


Žádost o přechod nájmu bytu 1+1 v domě č. p. 2740/35, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu
Usnesení č. 249/2016
Rada města rozhodla schválit přechod nájmu bytu 1+1 v domě č. p. 2740/35, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu z paní J. N. na pana M. N. na dobu určitou do 30.06.2017 dle předloženého návrhu.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej p. p. č. 6002/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 250/2016/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 6002/1 – zahradu v k. ú. Varnsdorf o výměře 3.307 m2.

a dále

Usnesení č. 250/2016/2
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města převést p. p. č. 6002/1 – zahradu v k. ú. Varnsdorf za cenu 300 Kč/m2 a p. p. č. 6002/4 – zastavěnou plochu v k. ú. Varnsdorf za cenu 200 Kč/m2 dle Zásad prodeje a pronájmu pozemků z majetku města Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 786/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 251/2016
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 786/1 v k. ú. Varnsdorf.


Stanovení ceny za prodej části p. p. č. 4578/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 252/2016
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města převést část p. p. č. 4578/1 – zahradu v k. ú. Varnsdorf za cenu 300 Kč/m2.


Narovnání majetkových vztahů – zastavení pozemku částí RD
Usnesení č. 253/2016
Rada města rozhodla vydat souhlasné prohlášení s přestavkem rodinného domu na p. p. č. 5838/9 v k. ú. Varnsdorf manželům L. a J. M., vlastníkům RD na p. p. č. 5838/5 v k. ú. Varnsdorf za poplatek 1.400 Kč.


Žádost o pronájem a následný prodej p. p. č. 4818 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 254/2016/1
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 4818 v k. ú. Varnsdorf o výměře 671 m2 paní L. M. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady.

a dále

Usnesení č. 254/2016/2
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 4818 – trvalý travní porost v k. ú. Varnsdorf o výměře 671 m2.

a dále

Usnesení č. 254/2016/3
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města převést p. p. č. 4818 – trvalý travní porost v k. ú. Varnsdorf za cenu 300 Kč/m2 .


Návrh na projednání záležitosti výstavby řadových garáží ve Varnsdorfu
Usnesení č. 255/2016/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 67/2016/1 a 67/2016/2 ze dne 25.02.2016.

a dále

Usnesení č. 255/2016/2
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 6258/13 – zastavěnou plochu, zbořeniště o výměře 100 m2 panu Ing. K. B. za cenu 3.000 Kč na dobu určitou 2 roky za účelem výstavby 3 řadových garáží.

a dále

Usnesení č. 255/2016/3
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na část p. p. č. 6258/13 – zastavěná plocha, zbořeniště o celkové výměře cca 100 m2 s Ing. K. B. za následujících podmínek:
- kupní cena bude stanovena na 200 Kč/m2
- kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho měsíce od vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí staveb garáží.

a dále

Usnesení č. 255/2016/4
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 6258/12 – zastavěnou plochu v k. ú. Varnsdorf o výměře cca 220 m2 a p. p. č. 6259 – zahradu v k. ú. Varnsdorf o výměře 170 m2.

a dále

Usnesení č. 255/2016/5
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 6258/12 v k. ú. Varnsdorf dle stávajícího užívání.

a dále

Usnesení č. 255/2016/6
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města převést část p. p. č. 6258/12 – zastavěnou plochu a – a p. p. č. 6259 – zahradu v k. ú. Varnsdorf za cenu 200 Kč/m2 .


Ukončení pronájmu části p. p. č. 3648 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 256/2016
Rada města rozhodla vypovědět Nájemní smlouvu č. 15/2012 z důvodu uvedeném v odstavci V. v bodě 3 této smlouvy.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 257/2016/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 205/2016 ze dne 12.05.2016.

a dále

Usnesení č. 257/2016/2
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav plynové přípojky na části p. p. č. 1119/1 a 780 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti p. p. č. 1121 v k. ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných vlastní smlouvou. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 258/2016
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní přípojky na části p. p. č. 7528/1 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti p. p. č. 7531/3 v k. ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných vlastní smlouvou. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Rozhodnutí o veřejné zakázce - ,,Celoplošná oprava komunikace v ul. Nezvalova a Kozlova ve Varnsdorfu
Usnesení č. 259/2016/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Celoplošná oprava komunikace v ul. Nezvalova a Kozlova ve Varnsdorfu“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči SaM silnice a mosty Děčín a. s., Oblouková 416, 405 01 Děčín III, IČ 25042751.

a dále

Usnesení č. 259/2016/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou SaM silnice a mosty Děčín a. s., Oblouková 416, 405 01 Děčín III, IČ 25042751 a akci „Celoplošná oprava komunikace v ul. Nezvalova a Kozlova ve Varnsdorfu“ za cenu 675.169Kčbez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Celoplošná oprava komunikace technologií lehké penetrace v ul. Zhořelecká ve Varnsdorfu a Studánka úsek č. I.“
Usnesení č. 260/2016/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky Celoplošná oprava komunikace technologií lehké penetrace v ul. Zhořelecká ve Varnsdorfu a Studánka úsek č. I.“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči DOKOM FINAL s. r. o.
opravy komunikací, Kamenná 2, Děčín XXXII 407 11, IČ 25487230.

a dále

Usnesení č. 260/2016/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou DOKOM FINAL s. r. o. opravy komunikací, Kamenná 2, Děčín XXXII 407 11, IČ 25487230 na akci Celoplošná oprava komunikace technologií lehké penetrace v ul. Zhořelecká ve Varnsdorfu a Studánka úsek č. I.“ za cenu 408.956Kč bez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Celoplošná oprava komunikace technologií těžké penetrace v ul. Hájenská ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 261/2016/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Celoplošná oprava komunikace technologií těžké penetrace v ul. Hájenská ve Varnsdorfu“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči SILKOM, spol. s r. o., Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant, IČ 46713158.

a dále

Usnesení č. 261/2016/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou SILKOM, spol. s r. o., Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant, IČ 46713158 a akci „Celoplošná oprava komunikace technologií těžké penetrace v ul. Hájenská ve Varnsdorfu“ za cenu 220.188,50 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Oprava sociálního zařízení a technické místnosti v areálu Technických služeb ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 262/2016/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Oprava sociálního zařízení a technické místnosti v areálu Technických služeb ve Varnsdorfu“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči REGIA a. s., Kmochova 2136, 407 47 Varnsdorf, IČ 44567995.

a dále

Usnesení č. 262/2016/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou REGIA a. s., Kmochova 2136, 407 47 Varnsdorf, IČ 44567995 na akci „Oprava sociálního zařízení a technické místnosti v areálu Technických služeb ve Varnsdorfu“ za cenu 165.264,53 Kč bez DPH.


Žádost o pronájem nebytových prostor
Usnesení č. 263/2016
Rada města rozhodla pronajmout paní M. H. nebytové prostory v č. p. 1954 na dobu neurčitou od 01.11.2016 za nájemné 90.880 Kč/rok.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby na ul. 5. května ve Varnsdorfu"
Usnesení č. 264/2016
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou Technické služby města Varnsdorf s.r.o. na akci „Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby na ul. 5. května ve Varnsdorfu" za cenu 841.048,45 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Výměna výplní otvorů na základní škole v ul. Východní č. p. 1602 ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 265/2016
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou SAMAT, spol. s r. o., Nádražní 259, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, IČ 40229017 na akci „Výměna výplní otvorů na základní škole v ul. Východní č. p. 1602 ve Varnsdorfu“ za cenu 1.519.623 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Multifunkční hřiště s umělým povrchem včetně oplocení ul. Východní, Varnsdorf"
Usnesení č. 266/2016/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Multifunkční hřiště s umělým povrchem včetně oplocení ul. Východní, Varnsdorf"dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči EUROGREEN CZ s. r. o., Nám. Jiřího 2, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, IČ 64651959.

a dále

Usnesení č. 266/2016/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou EUROGREEN CZ s. r. o., Nám. Jiřího 2, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, IČ 64651959 na akci „Multifunkční hřiště s umělým povrchem včetně oplocení ul. Východní, Varnsdorf" za cenu 2.534.992 Kč bez DPH za předpokladu schválení financování.


3. Různé

3.01 Veřejná hudební produkce HELP FEST 2016 na veřejném prostranství v nočních hodinách.
Usnesení č. 267/2016
Rada města rozhodla schválit veřejnou hudební produkci pod názvem HELP FEST 2016 na otevřeném prostranství v nočních hodinách dle předloženého návrhu.


3.02 Povolení výjimky z počtu dětí na třídu v mateřských školách pro školní rok 2016/2017
Usnesení č. 268/2016
Rada města rozhodla povolit výjimku z počtu dětí na třídu mateřským školám ve Varnsdorfu s účinností od 01.09.2016 do 31.08.2017 dle předloženého návrhu.


3.03 Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací města Varnsdorf za rok 2015
Usnesení č. 269/2016/1
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2015 příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Národní 1617.

a dále

Usnesení č. 269/2016/2
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2015 příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024.

a dále

Usnesení č. 269/2016/3
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2015 příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova 2757.

a dále

Usnesení č. 269/2016/4
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2015 příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180.

a dále

Usnesení č. 269/2016/5
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2015 příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova 2471.

a dále

Usnesení č. 269/2016/6
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2015 příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812. 

a dále

Usnesení č. 269/2016/7
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2015 příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428.

a dále

Usnesení č. 269/2016/8
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2015 příspěvkové organizaci Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín.

a dále

Usnesení č. 269/2016/9
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2015 příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín.

a dále

Usnesení č. 269/2016/10
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2015 příspěvkové organizaci Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín.

a dále

Usnesení č. 269/2016/11
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2015 příspěvkové organizaci Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín.

a dále

Usnesení č. 269/2016/12
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2015 příspěvkové organizaci Základní škola Varnsdorf, Seifertova 1650, okres Děčín.

a dále

Usnesení č. 269/2016/13
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2015 příspěvkové organizaci Školní jídelna Varnsdorf, nám. E. Beneše 2926, okres Děčín.

a dále

Usnesení č. 269/2016/14
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2015 příspěvkové organizaci Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín.

a dále

Usnesení č. 269/2016/15
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2015 příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 269/2016/16
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2015 příspěvkové organizaci Městská knihovna Varnsdorf, Otáhalova 1260.

a dále

Usnesení č. 269/2016/17
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2015 příspěvkové organizaci Městské divadlo Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 269/2016/18
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2015 příspěvkové organizaci Nemocnice Varnsdorf.


3.04 Žádost o jmenování výběrové komise pro řízení na obsazení pracovních míst Asistentů prevence kriminality
Usnesení č. 270/2016
Rada města rozhodla schválit jmenování výběrové komise na obsazení pracovních míst Asistentů prevence kriminality ve složení: Josef Hambálek, Martin Špička, Jiří Gajdoš, Jakub Novotný, Mgr. Karel Diviš a Mgr. Romana Cupalová.


3.05 Příkazní smlouva
Usnesení č. 271/2016
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Příkazní smlouvy s firmou VIA Consult a. s. o zadání a administraci veřejné zakázky ,,Rekonstrukce soustavy rybníků Gerhus“ dle pozměněného návrhu.


3.06 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3.07 Program na zasedání ZM
Usnesení č. 272/2016
Rada města rozhodla schválit program na XVII. zasedání ZM, které se uskuteční dne 23.06.2016 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Převody majetku města
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé
3.01 Výroční zpráva společnosti Technické služby města Varnsdorf s. r. o. za rok 2015 
4. Finanční záležitosti
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr
Ing. Stanislav Horáček                                                       Josef Hambálek
starosta města                                                                  místostarosta města