Usnesení z 40. schůze Rady města Varnsdorf

USNESENÍ

z 40. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 25. 04. 2024 od 9:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
1.01 Zhodnocení finančních prostředků
1.02 Přijetí věcného daru od Jaroslava Vondráka, IČO 18365205
1.03 Přijetí věcného daru od Jaroslava Pěčka, IČO 42470226
1.04 Rozpočtové opatření č. 2
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Výše nákladů za služby spojené s umístěním prodejních stánků na městských kulturních akcích
3.02 Odvolání člena z Komise pro kulturu Rady města Varnsdorf
3.03 Jmenování ředitelů základních škol, mateřských škol a školní jídelny
3.04 Návrh na mimořádnou odměnu řediteli Mateřské školy Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvková organizace, paní Mgr. Veronice Strolené
3.05 Informace z komisí města
4. Diskuse
5. Závěr

 

1. Finanční záležitosti

1.01 Zhodnocení finančních prostředků
Usnesení č. 150/2024
Rada města rozhodla zhodnotit volné finanční prostředky termínovaným vkladem UniCredit Bank Republic and Slovakia, a.s. dle předloženého návrhu.

 

1.02 Přijetí věcného daru od Jaroslava Vondráka, IČO 18365205
Usnesení č. 151/2024
Rada města rozhodla přijmout věcný dar v hodnotě 4.597 Kč od Jaroslava Vondráka, Pardubická 3210, Varnsdorf 407 47, IČO 18365205 a uzavřít darovací smlouvu dle předloženého návrhu.

 

1.03 Přijetí věcného daru od Jaroslava Pěčka, IČO 42470226
Usnesení č. 152/2024
Rada města rozhodla přijmout věcný dar v hodnotě 3.000 Kč od Jaroslava Pěčky, Západní 2756, Varnsdorf 407 47, IČO 42470226 a uzavřít darovací smlouvu dle předloženého návrhu.

 

1.04 Rozpočtové opatření č. 2
Usnesení č. 153/2024
Rada města rozhodla schválit Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2024 dle předloženého návrhu.

 

2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Návrh na pronájem sociálního bytu 1+1
Usnesení č. 154/2024
Rada města rozhodla pronajmout sociální byt 1+1 v domě č. p. 2764/32, ul. Žitavská ve Varnsdorfu panu M. G. na dobu určitou do 31.05.2025.

 

2.02 Majetkové záležitosti

Prodej části p. p. č. 211 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 155/2024/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodat část p. p. č. 211 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 155/2024/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 211 v k. ú. Varnsdorf dle stávajícího užívání.

 

Směna části p. p. č. 1548/4 za část p. p. č. 1548/10 a část p. p. č. 1548/3 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 156/2024/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr směnit část p. p. č. 1548/4 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 156/2024/2
Rada města doporučuje zastupitelstvu města nabýt do vlastnictví část p. p. č. 1548/10 a část p. p. č. 1548/3 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 156/2024/3
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 1548/4, části p. p. č. 1548/10 a části p. p. č. 1548/3 v k. ú. Varnsdorf dle stávajícího užívání.

 

Žádost o prodej části p. p. č. 6755/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 157/2024/1
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr prodat část p. p. č. 6755/1 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 157/2024/2
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout část p. p. č. 6755/1 v k. ú. Varnsdorf.

 

Žádost o pronájem části p. p. č. 34/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 158/2024
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr pronajmout část p. p. č. 34/1 v k. ú. Varnsdorf.

 

Žádost o uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu pozemku
Usnesení č. 159/2024
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 31/2010 a to tak, že se zvyšuje výměra pronajaté plochy o 200 m2. Tím se zvyšuje i roční nájemné. Ostatní ujednání nájemní smlouvy zůstávají nezměněna.

 

3. Různé

3.01 Výše nákladů za služby spojené s umístěním prodejních stánků na městských kulturních akcích
Usnesení č. 160/2024
Rada města rozhodla schválit výši nákladů za služby spojené s umístěním prodejních stánků na městských kulturních akcích dle předloženého návrhu.

 

3.02 Odvolání člena z Komise pro kulturu Rady města Varnsdorf
Usnesení č. 161/2024
Rada města rozhodla odvolat Mgr. Josefa Rybánského z funkce člena Komise pro kulturu Rady města Varnsdorf do konce volebního období 2022-2026 na vlastní žádost.

 

3.03 Jmenování ředitelů základních škol, mateřských škol a školní jídelny
Usnesení č. 162/2024/1
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jmenovat pana Mgr. Bc. Václava Zemlera na pracovní místo ředitele Základní školy Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace, s účinností od 01.08.2024.

a dále

Usnesení č. 162/2024/2
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jmenovat paní Mgr. Bc. Ladislavu Křížovou na pracovní místo ředitele Základní školy Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace, s účinností od 01.08.2024.

a dále

Usnesení č. 162/2024/3
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jmenovat paní Mgr. Helenu Šmídovou na pracovní místo ředitele Základní školy Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvková organizace, s účinností od 01.08.2024.

a dále

Usnesení č. 162/2024/4
Rada města rozhodla pověřit paní Mgr. Ivu Špičkovou vedením Základní školy a Mateřské školy Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace, s účinností od 28.07.2024 do 31.07.2024.

a dále

Usnesení č. 162/2024/5
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jmenovat paní Mgr. Ivu Špičkovou na pracovní místo ředitele Základní školy a Mateřské školy Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace, s účinností od 01.08.2024.

a dále

Usnesení č. 162/2024/6
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jmenovat paní Mgr. Soňu Bunčkovou na pracovní místo ředitele Interaktivní základní školy Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvková organizace, s účinností od 01.08.2024.

a dále

Usnesení č. 162/2024/7
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jmenovat paní Mgr. Radku Malou na pracovní místo ředitele Mateřské školy Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvková organizace, s účinností od 01.08.2024.

a dále

Usnesení č. 162/2024/8
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jmenovat paní Bc. Vlastu Tarnóczyovou na pracovní místo ředitele Mateřské školy Varnsdorf, Národní 1617, příspěvková organizace, s účinností od 01.08.2024.

a dále

Usnesení č. 162/2024/9
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jmenovat paní Bc. Pavlínu Novákovou na pracovní místo ředitele Mateřské školy Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvková organizace, s účinností od 01.08.2024.

a dále

Usnesení č. 162/2024/10
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jmenovat paní Mgr. Veroniku Strolenou na pracovní místo ředitele Mateřské školy Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvková organizace, s účinností od 01.08.2024.

a dále

Usnesení č. 162/2024/11
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jmenovat paní Bc. Štefanii Plešingerovou, DiS. na pracovní místo ředitele Mateřské školy Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvková organizace, s účinností od 01.08.2024.

a dále

Usnesení č. 162/2024/12
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jmenovat paní Hanu Dojčánovou na pracovní místo ředitele Mateřské školy Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvková organizace, s účinností od 01.08.2024.

a dále

Usnesení č. 162/2024/13
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, jmenovat paní Štefanii Klocperk Čechovou na pracovní místo ředitele Školní jídelny Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace, s účinností od 01.08.2024.

 

3.04 Návrh na mimořádnou odměnu řediteli Mateřské školy Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvková organizace, paní Mgr. Veronice Strolené
Usnesení č. 163/2024
Rada města rozhodla schválit vyplacení mimořádné odměny řediteli Mateřské školy Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvková organizace, paní Mgr. Veronice Strolené dle pozměněného návrhu.

 

3.05 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

5. Závěr

 

Jan Šimek                                                                              Jiří Sucharda
starosta města                                                                       1. místostarosta města