Usnesení z 40. schůze Rady města Varnsdorf

Usnesení z 40. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 26.06.2020 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města
 

Program jednání rady města:
1. Různé

1.01 Žádost o svolání valné hromady REGIA a.s.

2. Diskuse
3. Závěr

 

1. Různé
1.01 Žádost o svolání valné hromady REGIA a.s.

Usnesení č. 316/2020
Rada města rozhodla požádat, v souladu s ustanoveními § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích, v platném znění a § 7 odst. 2 písm. c) stanov společnosti REGIA a.s., představenstvo o svolání valné hromady akciové společnosti REGIA a.s. v termínu do 31.07.2020.

2. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

3. Závěr

 

ThMgr. Roland Solloch                                          Jiří Sucharda
starosta města                                                    místostarosta města