Usnesení z 39. zasedání Rady města Varnsdorf

které se konalo dne 15. 4. 2004 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města
__________________________________________________________

Rada města projednala:
1. Převody majetku města
2. Různé
a) Návrh na vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM
b) Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům aktivu pro občanské záležitosti
c) Návrh na stanovení osobního příplatku ředitelů ZŠ zřízených městem
d) Návrh na poskytnutí daru MŠ Varnsdorf, Seifertova 2471
e) Návrh ve věci konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele ZŠ Varnsdorf, Seifertova 1650
f) Žádost o udělení souhlasu s otevřením přípravné třídy na ZŠ Varnsdorf, Karlova 1700
g) Návrh na zrušení usnesení ve věci využití budovy č.p. 1272
h) Zprávu o provedené veřejnosprávní kontrole u SOŠ, SOU, OU a PrŠ
i) Návrh programu XVIII. zasedání ZM
j) Návrh na uzavření kupní smlouvy s regionálním sdružením ERN

Usnesení č. 41/2004
Rada města rozhodla:
1. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2764/33, ul. Žitavská, Varnsdorf panu M. Navrátilovi.

2. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2761/10, ul. Kovářská, Varnsdorf panu J. Polívkovi.

3. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 2739/53, ul. Edisonova, Varnsdorf panu I. Bezchlebovi.

4. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 2844/7, ul. Žitavská, Varnsdorf panu J. Kováčovi a sl. R. Kaňkové na dobu určitou do 31. 12. 2004 za podmínky odkoupení bytu.

5. Přijmout žádost vlastníků domu č.p. 1743, ul. B. Krawce, Varnsdorf manželů M. a S. Boreckých o pronájem náhradního bytu 1+1 ve Varnsdorfu pro jejich nájemníky manžele Sentnerovy s tím, že žádost se bude řešit s ohledem na možnosti města Varnsdorf.

6. Přijmout žádost vlastníků domu č.p. 875, ul. Žitavská, Varnsdorf manželů I. a P. Machutových a pana P. Machuty o pronájem náhradního bytu 1+3, 1. kat. ve Varnsdorfu pro jejich nájemnici paní J. Bernkopfovou s tím, že žádost se bude řešit s ohledem na možnosti města Varnsdorf.
7. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+1 v č.p. 2843, ul. Žitavská, Varnsdorf paní E. Havelkové do 31. 12. 2004.

8. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+2 v č.p. 1562, ul. U nádraží, Varnsdorf manželům R. a K. Holubovým do 30. 9. 2004.

9. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem garsoniéry v č.p. 2726, ul. Hrnčířská, Varnsdorf sl. V. Jandové do 30. 4. 2005.

10. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+3 v č.p. 183, ul. P. Bezruče, Varnsdorf, panu R. Kučovi do 30. 4. 2005.

11. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+1 v č.p. 183, ul. P. Bezruče, Varnsdorf paní A. Kučové do 30. 4. 2005.

12. Neprodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+3 v č.p. 183, ul. P. Bezruče, Varnsdorf paní Z. Kučové z důvodu dlužného nájemného.

13. Neproplatit finanční náklady na modernizaci bytu 1+2 v č.p. 2014, ul. Edisonova, Varnsdorf manželům M. a K. Maštrlovým.

14. Zvýšit nájemné u nově uzavíraných smluv na pronájem městských bytů o 12%.

15. Nezveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 3638/2 v k.ú. Varnsdorf.

16. Zveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 5475/2 v k.ú. Varnsdorf.

17. Zveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 6897 v k.ú. Varnsdorf.

18. Zveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 4695 v k.ú. Varnsdorf.

19. Neměnit stanovisko ve věci prodeje části p.p.č. 512/2 v k.ú. Varnsdorf a ponechat nájemní vztah.

20. Zveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 7502 v k.ú. Varnsdorf.

21. Ukončit nájemní smlouvu č. 4/95 na pronájem části p.p.č. 4695 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 3. 2004 dle žádosti nájemce.

22. Prodloužit termín pro podání stavebního povolení dle nájemní smlouvy č. 2/03/1 za účelem stavby rodinného domu do 31. 5. 2004.

23. Změnit nájemní smlouvu č. 2/03/1 za účelem stavby rodinného domu v odstavci „Smluvní strany“ a to tak, že jako nájemce bude uveden i pan Z. Lorenc.

24. Uzavřít dodatek k nájemní smlouvě o nájmu parcel p.p.č 748/1, p.p.č. 748/2 a p.p.č. 749 v k.ú. Varnsdorf ze dne 11. 1. 1994 tak, že tak, že doba trvání nájmu bude uvedena na dobu určitou do 31. 12. 2004 a za cenu 10,- Kč/m2/rok. Ostatní ujednání smlouvy zůstanou nezměněny.

25. Vypovědět nájemní smlouvu č. 53/1994 na pronájem části p.p.č. 2484 v k.ú. Varnsdorf za účelem užívání zahrady dle odstavce V. bodu 3. této smlouvy.

26. Neodstoupit od nájemní smlouvy na městské tržiště ve Varnsdorfu s v.o.s. FraMiro Varnsdorf.

27. Zveřejnit záměr převést objekt ubytovny č.p. 2934 se st.p.č. 5436/2 v k.ú. Varnsdorf.

28. Pronajmout část střechy na bytovém domě č.p. 2844 ve Varnsdorfu s.r.o. COM PLUS Ústí nad Labem pro výstavbu, provoz, údržbu a úpravy telekomunikačního zařízení pro přenos signálů veřejné sítě mobilních telefonů za nájemné ve výši 80 tis. Kč/rok na dobu určitou 10 let.

29. Zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v objektu na st.p.č. 2501, st.p.č. 2503, st.p.č. 2504 a st.p.č. 2505 (prodejny) v ul. Národní ve Varnsdorfu.

30. Na základě doporučení bytové komise ze dne 8. 4. 2004 a doporučení komise prevence kriminality ze dne 8. 4. 2004 a dle dřívějšího rozhodnutí (usnesení RM č. 30/2004/58 ze dne 18. 3. 2004) předložit ZM k novému projednání návrh nabýt objekt ubytovny č.p. 2470 se st.p.č. 1685 a p.p.č. 1686 vše v k.ú. Varnsdorf do vlastnictví města za cenu 4 mil. Kč, sníženou o cenu vložené investice.

31. Poskytnout dar Mateřské škole Varnsdorf, Seifertova 2471, okres Děčín, příspěvková organizace ve výši 5 000,- Kč, určený na pořízení hraček pro děti MŠ.

32. Pověřit pracovnici Org.O. sl. M. Kaštánkovou funkcí tajemníka konkurzní komisi pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy Varnsdorf, Seifertova 1650, okres Děčín, příspěvková organizace.

33. Udělit souhlas s otevřením přípravné třídy na Základní škole Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvková organizace ve školním roce 2003/2004 v souladu s ustanovením § 58 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 45 odst. 6 zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

34. Pověřit tajemníka MěÚ k jednání s KÚ ÚK o doplnění údajů k vypořádání nákladů se SR na teplo pro SOŠ, SOU, OU, PrŠ, Bratislavská 2166, Varnsdorf za roky 2001, 2002, 2003.

35. Uzavřít kupní smlouvu na koupi vybavení MIS Regia a.s. mezi regionálním sdružením ERN a městem Varnsdorf, dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 42/2004
Rada města rozhodla schválit:
1. Přechod nájmu garsoniéry v č.p. 2761, ul. Kovářská, Varnsdorf z paní V. Žemlové na paní R. Karbanovou s tím, že nová nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30. 4. 2005.

2. Výměnu bytu mezi paní L. Čandovou, bytem 1+1 v č.p. 3014, ul. K. Světlé , Varnsdorf a paní D. Maštalířovou, bytem 1+3 v č.p. 1369, ul. Poštovní, Varnsdorf.
3. Žádost pana T. Jakoubka o zřízení kanceláře pro vedení administrativní činnosti pro taxislužbu a pro vedení administrativní činnosti pro pohostinskou činnost v bytě v č.p. 3023, ul. Kmochova, Varnsdorf za podmínky, že celý byt bude nadále sloužit k bydlení a v souvislosti s touto činností budou vyloučeny návštěvy veřejnosti v tomto bytě.

4. Vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM, za I. čtvrtletí 2004 dle návrhu tajemníka MěÚ.

5. Vyplacení finančního příspěvku členům aktivu pro občanské záležitosti za I. čtvrtletí 2004 dle návrhu tajemníka MěÚ.

6. Požadavky konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy Varnsdorf, Seifertova 1650, okres Děčín, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu OŠKT.

7. Program XVIII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se uskuteční dne 29. 4. 2004 od 15:00 hod. ve Studentském klubu Střelnice takto:

  1. Převody majetku města
  2. Finanční záležitosti
  3. Různé

a) Návrh ve věci příspěvkové organizace ZŠ Varnsdorf, Seifertova 1650
b) Návrh změny zřizovací listiny (Změna č. 3) příspěvkové organizace ZŠ Varnsdorf, Střelecká 1800
c) Zpráva kontrolního výboru ZM (o firmě EKO servis Varnsdorf a.s.)

  1. Zpráva o činnosti RM a kontrole plnění usnesení ZM
  2. Diskuse
  3. Interpelace členů ZM
  4. Závěr

Usnesení č. 43/2004
Rada města rozhodla neschválit:
1. Podnájem bytu 1+3 v č.p. 2803, ul. Pražská, Varnsdorf manželů Ž. a R. Endrizalových pro pana T. Kozla.

Usnesení č. 44/2004
Rada města rozhodla vzít na vědomí:
1. Žádost manželů M. a J. Kročákových o pronájem jiného bytu 1+3 za podmínky navrácení bytu 1+3 v č.p. 1562, ul. U nádraží, Varnsdorf.

2. Zprávu o provedené veřejnosprávní kontrole u SOŠ, SOU, OU, PrŠ, Bratislavská 2166, Varnsdorf za roky 2001, 2002, 2003.

Usnesení č. 45/2004
Rada města rozhodla zrušit:
1. Usnesení RM č. 30/2004/2 ze dne 18. 3. 2004.

2. Usnesení RM č. 30/2004/1 ze dne 18. 3. 2004.

3. Usnesení RM č. 8/2003/26 ze dne 30. 1. 2003.

4. Usnesení RM č. 26/2004/1 ze dne 26. 2. 2004.

5. Usnesení RM č. 69/2002/13 ze dne 4. 7. 2002.

Usnesení č. 46/2004
Rada města rozhodla stanovit:
1. Osobní příplatky ředitelů základních škol zřízených městem s účinností od 1. 4. 2004 dle předloženého návrhu OŠKT.

Usnesení č. 47/2004
Rada města rozhodla jmenovat:
1. Konkurzní komisi pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy Varnsdorf, Seifertova 1650, okres Děčín, příspěvková organizace dle předloženého návrhu OŠKT.