Usnesení z 39. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 26. 6. 2008 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

 

Rada města projednala:

1.      Finanční záležitosti

a)      Změnu závazných ukazatelů na rok 2008 pro Mateřskou školu Varnsdorf, T. G. Masaryka, příspěvkovou organizaci

b)      Změnu závazných ukazatelů na rok 2008 pro Interaktivní základní školu Varnsdorf, Karlova 1700, příspěvkovou organizaci

c)      Změnu závazných ukazatelů na rok 2008 pro Základní školu Varnsdorf, Seifertova 1650, příspěvkovou organizaci

d)      Změnu závazných ukazatelů na rok 2008 pro Městskou knihovnu Varnsdorf, Legií 2574, příspěvkovou organizaci

e)      Změnu závazných ukazatelů na rok 2008 pro Základní školu Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvkovou organizaci

f)        Změnu závazných ukazatelů na rok 2008 a nový odpisový plán pro Školní jídelnu, Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, příspěvkovou organizaci

g)      Soudní řízení: žaloba o zaplacení s J. O. D.

h)      Postup vymáhání pohledávek z titulu dlužného nájemného a služeb z hospodářské činnosti města (u Regie, a.s.)

i)        Vnitřní předpis k cestovním náhradám

2.      Převody majetku města

3.      Různé

a)      Návrh na schválení partnerství města Varnsdorf v Systému ochrany před katastrofami a poskytování pomoci v ERN

b)      Žádost o finanční podporu projektu „VLOČKA“

c)      Žádost o povolení výjimky pro prodej točené zmrzliny na vlastním pozemku

d)      Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům Komise k projednávání přestupků

e)      Návrh na vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM

f)        Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům aktivu pro občanské záležitosti

g)      Žádost o schválení veřejné hudební produkce

h)      Memorandum o spolupráci

i)        Doporučení ZM návrh na volbu 3. místostarosty

j)        Organizaci provozu školních družin ve Varnsdorfu v měsících červenci a srpnu 2008

k)      Odvolání z funkce vedoucí ŽÚ + jmenování do funkce vedoucího OrgO a vnitřní správy a krizového řízení

l)        Přílohu č. 2 k organizačnímu řádu

m)    Doplnění programu na zasedání ZM

n)      Rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky „Oprava místních komunikací – penetrace“

o)      Rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky „Oprava místních komunikací – ABS“

p)      Žádost o povolení použití znaku města

q)      Návrh na jmenování ředitele Školní jídelny Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926

 

 

 

Usnesení č. 64/2008

Rada města rozhodla:

1.      Nepokračovat v soudním sporu v případě, že dojde k uzavření dohody o narovnání za podmínek dle předloženého návrhu.

 

2.      Vydat vnitřní předpis k cestovním náhradám dle předloženého návrhu.

 

3.      Pronajmout garsoniéru v domě č.p. 2741/26, ul. Křižíkova, Varnsdorf panu J. P. na dobu určitou do 30. 6. 2009. 

 

4.      Pronajmout byt 1+2 v domě č.p. 3307/22, ul. Nemocniční, Varnsdorf manželům J. a P. R. na dobu určitou do 30. 6. 2009 za podmínky navrácení bytu č. 20 v tom samém domě.

 

5.      Pronajmout byt 2+KK v domě č.p. 3307/20, ul. Nemocniční, Varnsdorf paní V. na dobu určitou do 30. 6. 2009. 

 

6.      Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+2 v domě č.p. 2739/66, ul. Edisonova, Varnsdorf paní P. Z. do 31. 12. 2008 za podmínky uhrazení dluhu z nájmu tohoto bytu.

 

7.      Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2763/25, ul. Kovářská, Varnsdorf paní M. H. do 31. 12. 2008 za podmínky, že paní H. nebude dlužníkem města.

 

8.      Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2740/11, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní A. N. do 30. 6. 2009. 

 

9.      Zveřejnit záměr převést p.p.č. 4329/1 v k.ú. Varnsdorf.

 

10.  Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 6651/1 v k.ú. Varnsdorf.

 

11.  Zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p.p.č. 6651/1 v k.ú. Varnsdorf dle stávajícího užívání.

 

12.  Zveřejnit záměr převést p.p.č. 3814/22 v k.ú. Varnsdorf.

 

13.  Zadat zpracování geometrického plánu na rozdělení p.p.č. 3814/22 v k.ú. Varnsdorf a to tak, aby vznikla lokalita vhodná k výstavbě 6 RD.

 

14.  Nezveřejnit záměr převést p.p.č. 252, p.p.č. 253 a část p.p.č. 254/1 v k.ú. Varnsdorf.

 

15.  Převést stavbu na st.p.č. 1479 v k.ú. Varnsdorf panu J. P. za 1,- Kč s tím, že náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

16.  Zveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 4549/3 v k.ú. Varnsdorf.

 

17.  Ukončit nájemní smlouvu č. 106/1997 na pronájem části p.p.č. 800 a části p.p.č. 8181 v k.ú. Varnsdorf ke dni 1. 6. 2008 dle žádosti nájemce.

 

18.  Uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, spočívajícího v právu přístupu a příjezdu k č.p. 1532 na st.p.č. 4567/2 v k.ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč splatnou v den podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí vlastníci č.p. 1532 ve Varnsdorfu.

 

19.  Zveřejnit záměr pronajmout st.p.č. 4306/27 v k.ú. Varnsdorf.

 

20.  Pronajmout část p.p.č. 3173 v k.ú. Varnsdorf o výměře 620 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok panu J. B. na dobu neurčitou.

 

21.  Zveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 1157/2 v k.ú. Varnsdorf.

 

22.  Odstoupit od NS č. 51/2000 na pronájem části p.p.č. 525 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 5. 2008. 

 

23.  Pronajmout část p.p.č. 6353/1 o výměře 300 m2 v k.ú. Varnsdorf panu V. L. na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok.

 

24.  Pronajmout část p.p.č. 5850/1 v k.ú. Varnsdorf o výměře 1.500 m2 za účelem sekání trávy za cenu 0,20 Kč/m2/rok paní M. R. na dobu neurčitou.

 

25.  Ukončit NS č. 04/2007 na pronájem části p.p.č. 3042 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 5. 2008. 

 

26.  Uzavřít dodatek k nájemní smlouvě na pronájem části p.p.č. 730 v k.ú. Varnsdorf a to tak, že doba pronájmu bude prodloužena do 31. 12. 2008. 

 

27.  Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu vstupu na část p.p.č. 8186 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem rekonstrukce mostu ev. č. 005 přes Mandavu mezi městem Varnsdorf (oprávněný) a Povodí Ohře s.p., Chomutov (povinný) za jednorázovou úhradu dle cenového výměru MF (min. 10,- Kč) x 5 let – minimálně 500,- Kč splatnou do 30-ti dnů od data vystavení daňového dokladu za následujících podmínek:

-          náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí Město Varnsdorf,

-          smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30-ti dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

 

28.  Zveřejnit záměr převést p.p.č. 4306/2, 4305/3, 4306/3, 4306/15, pozemkové parcely č. 4306/6, 4306/7, 4306/8, 4306/9, 4306/10, 4306/11, 4306/12, 4306/13, 4306/14 včetně stavebních objektů vše v k.ú. Varnsdorf.

 

29.  Souhlasit s provedením oprav do výše 20.000,- Kč v č.p. 487 dle požadavků JUNÁKu – svazu skautů a skautek ČR, střediska Lužan.

 

30.  Souhlasit se stavbou „REKO silnice II/265 Varnsdorf – Krásná Lípa“ na pozemcích města č. 8181 v k.ú. Varnsdorf a č. 1058 v k.ú. Studánka a uzavřít smlouvy o provedení stavby na pozemku.

 

31.  Pronajmout byt 1+2 v DPS č.p. 3307/4, ul. Nemocniční, Varnsdorf paní I. Š..

 

32.  Pronajmout byt v DPS č.p. 3321/7, ul. Nemocniční, Varnsdorf paní J. P..

 

33.  Pronajmout byt v DPS č.p. 3321/9, ul. Nemocniční, Varnsdorf paní M. R..

 

34.  Pronajmout byt v DPS č.p. 3321/15, ul. Nemocniční, Varnsdorf paní O. K..

 

35.  Pronajmout byt v DPS č.p. 2970/73, ul. Lesní, Varnsdorf manželům E. a J. G..

 

36.  Doporučit ZM schválit partnerství města Varnsdorf v projektu Systém ochrany před katastrofami a poskytování pomoci v Euroregionu Nisa.

 

37.  Neposkytnout finanční příspěvek na projekt „VLOČKA“.

 

38.  Doporučit ZM přednést znovu návrh na volbu 3. místostarosty.

 

39.  Souhlasit s organizací provozu školních družin ve Varnsdorfu v měsících červenci a srpnu 2008 dle předloženého návrhu.

 

40.  O přidělení veřejné zakázky „Oprava místních komunikací – penetrace“ – dle směrnice pro efektivní a hospodárné vynakládání finančních prostředků z rozpočtu města Varnsdorf č. 105/2006 ze dne 29. 6. 2006 uchazeči – KOREKT DIPS spol. s r.o., Vinohradská 78, 618 00 Brno, IČ 15549160 a to v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek.

 

41.  O přidělení veřejné zakázky „Oprava místních komunikací – ABS“ dle směrnice pro efektivní a hospodárné vynakládání finančních prostředků z rozpočtu města Varnsdorf č. 105/2006 ze dne 29. 6. 2006 uchazeči – Silnice Žáček s.r.o. , Ant. Sovy 965, 470 01 Česká Lípa, IČ 44569432 a to v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek.

 

42.  Povolit použití znaku města Varnsdorf florbalovému klubu SK Paintball Varnsdorf na dresech a sportovním vybavení, na webových stránkách, na všech písemnostech týkajících se činnosti klubu a ve vývěsní skřínce umístěné na Národní třídě ve městě po dobu existence florbalového klubu.

 

43.  Při zachování podmínek ostatních zákonných předpisů udělit výjimku z OZV – Tržní řád.

 

Usnesení č. 65/2008

Rada města rozhodla schválit:

1.      Z titulu funkce zřizovatele Mateřské škole Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2008 dle předloženého návrhu.

 

2.      Z titulu funkce zřizovatele Interaktivní základní škole Varnsdorf, Karlova 1700, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2008 dle předloženého návrhu.

 

3.      Z titulu funkce zřizovatele Základní škole Varnsdorf, Seifertova 1650, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2008 dle předloženého návrhu.

 

4.      Z titulu funkce zřizovatele Městské knihovně Varnsdorf, Legií 2574, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2008 dle předloženého návrhu.

 

5.      Z titulu funkce zřizovatele Základní škole Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2008 dle předloženého návrhu.

 

6.      Z titulu funkce zřizovatele Školní jídelně Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2008 a nový odpisový plán dle předloženého návrhu.

7.      Cenu a platební podmínky prodeje vozidla Tatra 813 a motocyklu Yamaha TW 125 dle předloženého návrhu.

 

8.      Vyplacení finančního příspěvku členům Komise k projednávání přestupků dle předloženého návrhu.

 

9.      Vyplacení příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM dle předloženého návrhu.

 

10.  Vyplacení finančního příspěvku členům aktivu pro občanské záležitosti RM dle předloženého návrhu.

 

11.  Konání veřejné hudební produkce pod názvem „VDF Help Fest“ panu L. F. na otevřeném prostranství v areálu koupaliště Varnsdorf dne 23. 8. – 24. 8. 2008 od 11:00 hod. do 02:30 hod..

 

12.  Memorandum o spolupráci uzavřené mezi Městem Varnsdorf a Odborem pro sociální začleňování v romských lokalitách (Úřadem vlády ČR) dle předloženého návrhu.

 

13.  Přílohu č. 2 Organizačního řádu dle předloženého návrhu.

 

14.  Doplnění programu XVII. zasedání zastupitelstva města Varnsdorf v bodě 3. Různé takto:

3.01 Iniciativa Vlajka pro Tibet

3.02Návrh na schválení partnerství města Varnsdorf v Systému ochrany před katastrofami a poskytování pomoci v ERN

3.03 Návrh na rozšíření vedení Města Varnsdorf o funkci 3. místostarosty

3.04 Memorandum o spolupráci

 

Usnesení č. 66/2008

Rada města rozhodla vzít na vědomí:

1.      Postup vymáhání pohledávek z titulu dlužného nájemného a služeb z hospodářské činnosti města dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 67/2008

Rada města rozhodla stanovit:

1.      Minimální cenu za prodej p.p.č. 4306/2, 4305/3, 4306/3, 4306/15, p.p.č. 4306/6, 4306/7, 4306/8, 4306/9, 4306/10, 4306/11, 4306/12, 4306/13, 4306/14 včetně stavebních objektů vše v k.ú. Varnsdorf ve výši 2.000.000,- Kč. 

 

Usnesení č. 68/2008

Rada města rozhodla odvolat:

1.      Na návrh tajemníka Bc. R. K. z funkce vedoucího Obecního živnostenského úřadu ke dni 30. 6. 2008. 

 

Usnesení č. 69/2008

Rada města rozhodla jmenovat:

1.      Na návrh tajemníka Bc. R. K. do funkce vedoucího Organizačního odboru a vnitřní správy a krizového řízení ke dni 1. 7. 2008. 

 

2.      Pana M. N. do funkce ředitele Školní jídelny Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvková organizace s účinností od 1. 9. 2008 na dobu 1 roku, s tím, že po uplynutí této doby bude provedeno zhodnocení výkonu funkce, na základě kterého bude jmenování prodlouženo na dobu neurčitou nebo vypsáno nové konkurzní řízení

 

Usnesení č. 70/2008

Rada města rozhodla nezrušit:

1.      Usnesení RM č. 55/2008/36 ze dne 29. 5. 2008.

  

Ing. Josef Poláček                                                                          Karel Dubský

starosta města                                                                             místostarosta