Usnesení z 39. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 11.04.2024 od 09:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2024 pro Nemocnici Varnsdorf, příspěvkovou organizaci
1.02 Smlouva o termínovaném vkladu s ČNB
1.03 Žádost o individuální dotaci – M. K.
1.04 Žádost o dar dobročinné organizace Zdravotní klaun, o.p.s., na zajištění financování programů organizace
1.05 Změna závazných ukazatelů na rok 2024 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvkovou organizaci
1.06 Přijetí dotace z Národního plánu obnovy v rámci výzvy Zavedení nového stavebního zákona do praxe ,,IT vybavení pro stavební úřady" a uzavření kupní smlouvy na dodávku výpočetní techniky
1.07 Přijetí věcného daru od společnosti ÚTES, s.r.o. 
1.08 Smlouva o stavebním a montážním pojištění stavby - „skatepark“ 
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby pro rok 2024
3.02 Žádost o udělení souhlasu s užitím velkého znaku města Varnsdorf
3.03 Návrh na stanovení platu řediteli Školní jídelny Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace a Mateřské školy Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvková organizace
3.04 Uzavření Dodatku č. 1 k Servisní smlouvě o technické podpoře
3.05 Informace z komisí města
3.06 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
4. Diskuse
5. Závěr


1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2024 pro Nemocnici Varnsdorf, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 120/2024
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Nemocnici Varnsdorf, příspěvkové organizaci, Karlova 2280, 407 47 Varnsdorf, změnu závazných ukazatelů na rok 2024 dle předloženého návrhu.


1.02 Smlouva o termínovaném vkladu s ČNB
Usnesení č. 121/2024
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o účtu pro termínované vklady s Českou národní bankou, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, IČO 48136450.


1.03 Žádost o individuální dotaci – M. K.
Usnesení č. 122/2024
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci panu M. K., Husova 3296, 407 47 Varnsdorf , ve výši 15.000 Kč na projekt SAPELLI CUP 2024 - tenisový turnaj.


1.04 Žádost o dar dobročinné organizace Zdravotní klaun, o.p.s., na zajištění financování programů organizace
Usnesení č. 123/2024
Rada města rozhodla poskytnout organizaci Zdravotní klaun, o.p.s., Paříkova 355/7, 190 00 Praha 9 – Vysočany, IČO 26547953, finanční dar na financování programů organizace ve výši 5.000 Kč.


1.05 Změna závazných ukazatelů na rok 2024 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 124/2024
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2024 dle předloženého návrhu.


1.06 Přijetí dotace z Národního plánu obnovy v rámci výzvy Zavedení nového stavebního zákona do praxe ,,IT vybavení pro stavební úřady" a uzavření kupní smlouvy na dodávku výpočetní techniky
Usnesení č. 125/2024/1
Rada města rozhodla souhlasit s přijetím dotace z Národního plánu obnovy v rámci výzvy Zavedení nového stavebního zákona do praxe ,,IT vybavení pro stavební úřady“.

a dále

Usnesení č. 125/2024/2
Rada města rozhodla uzavřít Kupní smlouvu na dodávku výpočetní techniky se společností Aricoma Systems a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 04308697, dle předloženého návrhu.


1.07 Přijetí věcného daru od společnosti ÚTES, s.r.o. 
Usnesení č. 126/2024/1
Rada města rozhodla přijmout věcný dar od společnosti ÚTES, s.r.o., Žižkova 98, 407 47 Varnsdorf, IČO 61326143.

a dále

Usnesení č. 126/2024/2
Rada města rozhodla uzavřít Darovací smlouvu se společností ÚTES, s.r.o., Žižkova 98, 407 47 Varnsdorf, IČO 61326143, dle předloženého návrhu.


1.08 Smlouva o stavebním a montážním pojištění stavby - „skatepark“ 
Usnesení č. 127/2024
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o stavebním a montážním pojištění stavby s ČSOB Pojišťovnou, a.s., člen holdingu ČSOB, Zelené předměstí, Masarykovo nám. 1458, 532 18 Pardubice, IČO 45534306, dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Návrh na pronájem bytu 1+1 
Usnesení č. 128/2024
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2741/71, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. S. na dobu určitou do 30.04.2025. 1. náhradník paní O. H. do 30.04.2025. 2. náhradník paní L. S. do 30.04.2025.


Návrh na pronájem bytu 1+2 
Usnesení č. 129/2024
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+2 v domě č. p. 2740/36, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní V. K. na dobu určitou do 30.04.2025. 1. náhradník paní S. K. do 30.04.2025. 2. náhradník paní P. Š. do 30.04.2025. 


Návrh na prodloužení nájemní smlouvy na byt
Usnesení č. 130/2024/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/1, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní J. K. na dobu určitou do 30.04.2025.

a dále

Usnesení č. 130/2024/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/2, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. B. na dobu určitou do 30.04.2025.

a dále

Usnesení č. 130/2024/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/34, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. M. na dobu určitou do 30.04.2025.

a dále 

Usnesení č. 130/2024/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na pronájem sociálního bytu 1+KK v domě č. p. 2764/9, ul. Žitavská ve Varnsdorfu panu D. B. na dobu určitou do 30.04.2025.  


Návrh na neprodloužení nájemní smlouvy na byt
Usnesení č. 131/2024
Rada města rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na sociální byt 1+1 v domě č. p. 2764/17, ul. Žitavská paní J. J. a zahájit kroky k navrácení bytu.  


Návrh na pronájem sociálních bytu 1+KK a 1+1
Usnesení č. 132/2024/1
Rada města rozhodla pronajmout sociální byt 1+KK v domě č. p. 2764/34, ul. Žitavská ve Varnsdorfu panu J. H. na dobu určitou do 30.04.2025 za podmínky dle předloženého návrhu. 

a dále

Usnesení č. 132/2024/2
Rada města rozhodla nepronajmout sociální byt 1+1 v domě č. p. 2764/32, ul. Žitavská ve Varnsdorfu žádnému z předložených žadatelů. 


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-4025182/DC-Varnsdorf, p. č. 3616, kNN v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 133/2024
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. č. 3616 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný), za jednorázovou úhradu ve výši 2.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Prodej p. p. č. 3469/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 134/2024
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodat p. p. č. 3469/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o pronájem p. p. č. 92/2 v k. ú. Varnsdorf 
Usnesení č. 135/2024
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 92/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1.545 m2 v k. ú. Varnsdorf společnosti Billa Reality spol. s r.o., IČO 41603575, za následujících podmínek:
-    cena za pronájem bude stanovena ve výši 20 Kč/m2
-    doba nájmu bude na dobu neurčitou
-    nebude bráněno v užívání p. p. č. 92/1 v k. ú. Varnsdorf a nebudou stanoveny žádné další podmínky pro možnost využívání pozemku dalšími nájemníky.


Žádost o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku
Usnesení č. 136/2024
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. 22/2016 a to tak, že bude částka za pronájem rozdělena dle příslušných výměr a každý z účastníků obdrží svůj vlastní variabilní symbol.


Žádost o přidělení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 137/2024
Rada města rozhodla nepřidělit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou xxx xxxx na parkovišti v ul. Karolíny Světlé za domem č. p. 3014 ve Varnsdorfu pro pana Ing. M. Ř.


Žádost o přidělení vyhrazeného parkovacího místa
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen.)


Žádost o přidělení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 138/2024
Rada města rozhodla přidělit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou xxx xxxx v ulici Žitavská před panelovým domem č. p. 2842 ve Varnsdorfu pro paní N. K. držitelku průkazu ZTP s tím, že žadatelka uhradí náklady na zřízení parkovacího místa ve výši 100 %.


Rozhodnutí o přidělení zakázky „Oprava chodníku ul. Smetanova ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 139/2024
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na akci „Oprava chodníku ul. Smetanova ve Varnsdorfu“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o., IČO 25017098, s termínem dokončení 30.06.2024 a celkovou cenou díla 648.303,40 Kč bez DPH.

 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Oprava stávajícího komína na st. p. č. k. 2695/2, ul. Západní ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 140/2024
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. BoMi08/2023 na akci „Oprava stávajícího komína na st. p. č. k. 2695/2, ul. Západní ve Varnsdorfu“, se společností VYSOKÉ KOMÍNY s.r.o., Zábělská 1153/9, 312 00 Plzeň, IČO 14441616, kterým se snižuje celková cena díla o 553.564,17 Kč s DPH a prodlužuje termín dokončení stavby do 31.05.2024.


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Rekonstrukce mostu ev. č. VDF-114M v ul. Národní ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 141/2024/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky zadané formou zjednodušeného podlimitního řízení v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Rekonstrukce mostu ev. č. VDF-114M v ul. Národní ve Varnsdorfu“ vybranému dodavateli společnosti ZEPS s.r.o., Lindava 84, 471 58 Cvikov, IČO 28688651.

a dále

Usnesení č. 141/2024/2
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce mostu ev. č. VDF-114M v ul. Národní ve Varnsdorfu“ se společností ZEPS s.r.o., Lindava 84, 471 58 Cvikov, IČO 28688651, za cenu 8.791.974,38 Kč bez DPH. 


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Osazení akumulační nádrže na dešťovou vodu u MŠ Křižíkova 2757, Varnsdorf“
Usnesení č. 142/2024/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu zadané dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf s názvem „Osazení akumulační nádrže na dešťovou vodu u MŠ Křižíkova 2757, Varnsdorf“ vybranému dodavateli společnosti Technické služby města Varnsdorf s.r.o., Svatopluka Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf, IČO 25017098.

a dále

Usnesení č. 142/2024/2
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na akci „Osazení akumulační nádrže na dešťovou vodu u MŠ Křižíkova 2757, Varnsdorf“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o., Svatopluka Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf, IČO 25017098, za cenu 424.377,56 Kč bez DPH. 


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Rekonstrukce rozvodů elektro, včetně výměny osvětlení, v hospodářském pavilonu MŠ Pražská 2812, Varnsdorf"
Usnesení č. 143/2024/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu zadané dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf s názvem „Rekonstrukce rozvodů elektro, včetně výměny osvětlení, v hospodářském pavilonu MŠ Pražská 2812, Varnsdorf" vybranému dodavateli společnosti Jaromír Lánský – SAFETY MASTER, Kmochova 1243, 407 47 Varnsdorf, IČO 41301382.

a dále

Usnesení č. 143/2024/2
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce rozvodů elektro, včetně výměny osvětlení, v hospodářském pavilonu MŠ Pražská 2812, Varnsdorf" se společností Jaromír Lánský – SAFETY MASTER, Kmochova 1243, 407 47 Varnsdorf, IČO 41301382 za cenu 922.556,67 Kč bez DPH. 


Návrh na pronájem stavby vodovodu „Varnsdorf, Hrádek, ul. Pohraniční Stráže, p. p. č. 1346/2 - vodovod 21 RD“
Usnesení č. 144/2024
Rada města rozhodla uzavřít Nájemní smlouvu na pronájem vodního díla označeného jako: „Varnsdorf, Hrádek, ul. Pohraniční Stráže, p. p. č. 1346/2  - vodovod 21 RD“  mezi městem Varnsdorf a společností Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO 49099469,  na dobu určitou do doby prodeje předmětu prodeje nájemci, za roční nájemné ve výši 1 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu (smlouva CES 761/2024/FIRI) společně s předloženou smluvní dokumentací, která dále obsahuje Smlouvu o budoucí kupní smlouvě o prodeji vodovodního řadu společnosti Severočeská vodárenská společnost, a.s.,  IČO 49099469 za cenu 472.350 Kč bez DPH (smlouva CES 803/2024/FIRI) a Smlouvu o budoucí smlouvě o peněžitém příplatku mimo základní kapitál (smlouva CES 803/2024/FIRI) a to včetně dohody o započtení pohledávek.

Různé

3.01 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby pro rok 2024
Usnesení č. 145/2024
Rada města rozhodla uzavřít ,,Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby pro rok 2024“ s Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48,  400 02 Ústí nad Labem, IČ 70892156, dle předloženého návrhu.


3.02 Žádost o udělení souhlasu s užitím velkého znaku města Varnsdorf
Usnesení č. 146/2024
Rada města rozhodla povolit užití velkého znaku města Varnsdorf panu J. Z. dle předloženého návrhu.


3.03 Návrh na stanovení platu řediteli Školní jídelny Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace a Mateřské školy Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvková organizace
Usnesení č. 147/2024/1
Rada města rozhodla stanovit plat řediteli Školní jídelny Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 147/2024/2
Rada města rozhodla stanovit plat řediteli Mateřské školy Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu.


3.04 Uzavření Dodatku č. 1 k Servisní smlouvě o technické podpoře
Usnesení č. 148/2024
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 k Servisní smlouvy o technické podpoře s firmou MK Consult, v.o.s., se sídlem Drážďanská 493/40, 400 07 Ústí nad Labem, IČO 25472593, dle předloženého návrhu.


3.05 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3.06 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 149/2024
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení. 


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

 

 

Jan Šimek                                               Jiří Sucharda    
starosta města                                       1. místostarosta města