Usnesení z 39. schůze Rady města Varnsdorf

Usnesení z 39. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 25.06.2020 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2020 pro Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkovou organizaci
1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2020 pro Základní školu Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkovou organizaci
1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2020 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkovou organizaci
1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2020 pro Základní školu a Mateřskou školu Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvkovou organizaci
1.05 Žádost o individuální dotaci
1.06 Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2020
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Žádost firmy Dimatex CS, spol. s r.o. o prominutí části odměny za umístění kontejnerů na sběr textilu
3.02 Příloha k ceníku služeb ke smlouvě na likvidaci odpadů s firmou EKO servis a. s.
3.03 Odvolání člena z Komise pro kulturu Rady města Varnsdorf
3.04 Žádost o užití velkého znaku města Varnsdorf
3.05 Žádost o souhlas se zapojením Základní školy Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, PO do Výzvy č. 02_20_080 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Prioritní osy PO3 vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
3.06 Návrh na pololetní odměny ředitelům příspěvkových organizací města Varnsdorf (školské PO, městská knihovna, městské divadlo)
3.07 Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací města Varnsdorf za rok 2019
3.08 Informace z komisí města
4. Diskuse
5. Závěr


1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2020 pro Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 280/2020
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2020 dle předloženého návrhu.
 

1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2020 pro Základní školu Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 281/2020
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2020 dle předloženého návrhu.
 

1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2020 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 282/2020
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2020 dle předloženého návrhu.


1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2020 pro Základní školu a Mateřskou školu Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 283/2020
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole a Mateřské škole Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2020 dle předloženého návrhu.


1.05 Žádost o individuální dotaci
Usnesení č. 284/2020
Rada města rozhodla neposkytnout dotaci panu Jaroslavu Bergerovi.


1.06 Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2020
Usnesení č. 285/2020
Rada města rozhodla schválit rozpočtové opatření č. 5 na rok 2020 v předloženém znění.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu 1+3 
Usnesení č. 286/2020
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+3 v  domě č. p. 1954/1, ul. Legií ve Varnsdorfu paní A. H. na dobu určitou do 30.06.2021.


Žádost o pronájem bytu 1+KK 
Usnesení č. 287/2020
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+KK v domě č. p. 2764/21, ul. Žitavská ve Varnsdorfu  panu V. K. na dobu určitou do 30.06.2021.  


Návrh na stanovení výše nájemného v sociálních bytech ve Varnsdorfu
Usnesení č. 288/2020
Rada města rozhodla stanovit výši nájemného za 1m2 plochy sociálního bytu ve výši 45 Kč.


Návrh na zveřejnění výzvy na obsazení volných sociálních bytů ve Varnsdorfu
Usnesení č. 289/2020
Rada města rozhodla zveřejnit výzvu na pronájem sociálních bytů pro osoby v bytové nouzi a Pravidla pro nakládání se sociálními byty pro osoby v bytové nouzi na webových stránkách obce Varnsdorf a také na stránkách okolních obcí, Úřadu práce a poradenského centra  MPSV dle předloženého návrhu.  


Návrh na vyjmutí 17 sociálních bytů z bezdoplatkové zóny
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen.)


Žádosti o pronájem sociálních bytů
Usnesení č. 290/2020/1
Rada města rozhodla pronajmout sociální byt 1+1 v domě č. p. 2764/6, ul. Žitavská ve Varnsdorfu paní V. T. na dobu určitou do 30.06.2021. 

a dále

Usnesení č. 290/2020/2
Rada města rozhodla pronajmout sociální byt 1+KK v domě č. p. 2764/9, ul. Žitavská ve Varnsdorfu panu M. H. na dobu určitou do 30.06.2021. 

a dále

Usnesení č. 290/2020/3
Rada města rozhodla pronajmout sociální byt 1+KK v domě č. p. 2764/11, ul. Žitavská ve Varnsdorfu panu L. V. na dobu určitou do 30.06.2021.

a dále

Usnesení č. 290/2020/4
Rada města rozhodla pronajmout sociální byt 1+1 v domě č. p. 2764/17, ul. Žitavská ve Varnsdorfu paní G. K. na dobu určitou do 30.06.2021. 

a dále

Usnesení č. 290/2020/5
Rada města rozhodla pronajmout sociální byt 1+KK v domě č. p. 2764/25, ul. Žitavská ve Varnsdorfu panu L. P. na dobu určitou do 30.06.2022. 

a dále

Usnesení č. 290/2020/6
Rada města rozhodla pronajmout sociální byt 1+1 v domě č. p. 2764/30, ul. Žitavská ve Varnsdorfu paní O. H. na dobu určitou do 30.06.2021.

  
Návrh o zrušení usnesení
Usnesení č. 291/2020
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 256/2020 ze dne 11.06.2020.


Žádost o pronájem bytu 1+KK
Usnesení č. 292/2020
Rada města rozhodla pronajmout bytu 1+KK v domě č. p. 2764/23, ul. Žitavská ve Varnsdorfu paní L. V. na dobu určitou do 30.06.2021 dle předloženého návrhu.


Žádost o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 293/2020
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/26, ul. Edisonova ve Varnsdorfu s panem P. V. na dobu určitou do 30.06.2021. 


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o pronájem p. p. č. 4305/5 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 294/2020
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr pronajmout p. p. č. 4305/5 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o pronájem p. p. č. 74/5 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 295/2020
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout p. p. č. 74/5 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o pronájem části p. p. č. 813/3 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 296/2020
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr pronajmout část p. p. č. 813/3 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 3289/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 297/2020
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 3289/2 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 2050 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 298/2020/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 2050 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 298/2020/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 2050 v k. ú. Varnsdorf dle předloženého návrhu.


Žádost o prodej p. p. č. 5308, p. p. č. 5309 a p. p. č. 5311/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 299/2020/1
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 5308, p. p. č. 5309 a p. p. č. 5311/2 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o narovnání majetkových vztahů
Usnesení č. 300/2020/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 1953/1 a část p. p. č. 1930 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 300/2020/2
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města nabýt část p. p. č. 1954/2 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 3332 a p. p. č. 3333 v k. ú. Varnsdorf
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání.)


Žádost o prodej části p. p. č. 151 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 301/2020/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 151 v k. ú. Studánka u Rumburku.

a dále

Usnesení č. 301/2020/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 151 v k. ú. Studánka u Rumburku dle předloženého návrhu.


Žádost o prodej p. p. č. 158 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 302/2020
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 158 v k. ú. Studánka u Rumburku.


Žádost o nabytí p. p. č. 1127 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 303/2020
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města nenabýt p. p. č. 1127 v k. ú. Studánka u Rumburku.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4010183/VB02, DC_ Varnsdorf, p. p. č. 5109
Usnesení č. 304/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 5109 nové kNN na části p. p. č. 4986/1  v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o pronájem části p. p. č. 3096/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 305/2020
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 3096/1 v k. ú. Varnsdorf o výměře 280 m2 paní K. B. a panu Z. T. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrádky.


Žádost o prodloužení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 306/2020
Rada města rozhodla prodloužit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s  registrační značkou 3U1 4788, na parkovišti v ulici Západní před č. p. 2735 v  k. ú. Varnsdorf pro pana P. C., držitele průkazu ZTP/P.


Uzavření nové nájemní smlouvy ZUŠ Varnsdorf
Usnesení č. 307/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřenou mezi městem Varnsdorf a Základní uměleckou školou, Varnsdorf, Národní 512, příspěvkovou organizací, se sídlem Národní 512, 407 47 Varnsdorf, IČ 65081803 na dobu určitou 10ti let za stávajících podmínek.


Zrušení usnesení a Rozhodnutí o veřejné zakázce s názvem „Stavební úpravy sociálního zařízení v I. a II. N.P. pavilon „A“ v MŠ Pražská 2812, Varnsdorf“
Usnesení č. 308/2020/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 249/2020/1 a 249/2020/2 ze dne 28.05.2020.

a dále

Usnesení č. 308/2020/2
Rada města rozhodla o vybraném dodavateli veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Stavební úpravy sociálního zařízení v I. a II. N.P. pavilon „A“ v MŠ Pražská 2812, Varnsdorf“ uchazeči Miloslavu Adámkovi, Leopoldovská 77, 407 78 Velký Šenov, IČ 86729284. 

a dále

Usnesení č. 308/2020/3
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Miloslavem Adámkem, Leopoldovská 77, 407 78 Velký Šenov, IČ 86729284 na akci s názvem „Stavební úpravy sociálního zařízení v I. a II. N. P. pavilon „A“ v MŠ Pražská 2812, Varnsdorf“ za cenu 1.208.490 Kč bez DPH.


3. Různé

3.01 Žádost firmy Dimatex CS, spol. s r.o. o prominutí části odměny za umístění kontejnerů na sběr textilu
Usnesení č. 309/2020
Rada města rozhodla prominout firmě Dimatex CS, spol. s r.o. smluvní odměnu za umístění sběrných nádob na použitý textil ve Varnsdorfu ve výši 4.875 Kč + DPH.


3.02 Příloha k ceníku služeb ke smlouvě na likvidaci odpadů s firmou EKO servis a. s.
Usnesení č. 310/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem „Přílohy č. 1 k Ceníku služeb platná od 01.04.2020“ s firmou EKO servis a.s.


3.03 Odvolání člena z Komise pro kulturu Rady města Varnsdorf
Usnesení č. 311/2020
Rada města rozhodla odvolat pana Bc. Daniela Syrovátku z funkce člena Komise pro kulturu Rady města Varnsdorf do konce volebního období 2018 - 2022 na vlastní žádost.


3.04 Žádost o užití velkého znaku města Varnsdorf
Usnesení č. 312/2020
Rada města rozhodla povolit užití velkého znaku města Varnsdorf ZOOB Rumburk z.s. na propagační materiály v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2011 o symbolech města Varnsdorf a jejich užívání.  


3.05 Žádost o souhlas se zapojením Základní školy Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, PO do Výzvy č. 02_20_080 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Prioritní osy PO3 vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
Usnesení č. 313/2020
Rada města rozhodla souhlasit se zapojením Základní školy Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace do Výzvy č. 02_20_080 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Prioritní osy PO3, vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.


3.06 Návrh na pololetní odměny ředitelům příspěvkových organizací města Varnsdorf (školské PO, městská knihovna, městské divadlo)
Usnesení č. 314/2020
Rada města rozhodla schválit vyplacení pololetních odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Varnsdorf dle předloženého návrhu.


3.07 Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací města Varnsdorf za rok 2019
Usnesení č. 315/2020/1
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2019 příspěvkové organizaci Základní škola Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín.

a dále

Usnesení č. 315/2020/2
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2019 příspěvkové organizaci Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín.

a dále

Usnesení č. 315/2020/3
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2019 příspěvkové organizaci Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín.

a dále

Usnesení č. 315/2020/4
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2019 příspěvkové organizaci Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín.

a dále

Usnesení č. 315/2020/5
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2019 příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín.

a dále

Usnesení č. 315/2020/6
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2019 příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812.

a dále

Usnesení č. 315/2020/7
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2019 příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova 2757.

a dále

Usnesení č. 315/2020/8
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2019 příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428.

a dále

Usnesení č. 315/2020/9
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2019 příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180.

a dále

Usnesení č. 315/2020/10
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2019 příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova 2471.

a dále

Usnesení č. 315/2020/11
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2019 příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Národní 1617.

a dále

Usnesení č. 315/2020/12
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2019 příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024.

a dále

Usnesení č. 315/2020/13
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2019 příspěvkové organizaci Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín.

a dále

Usnesení č. 315/2020/14
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2019 příspěvkové organizaci Školní jídelna Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín.

a dále

Usnesení č. 315/2020/15
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2019 příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 315/2020/16
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2019 příspěvkové organizaci Městská knihovna Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 315/2020/17
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2019 příspěvkové organizaci Nemocnice Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 315/2020/18
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2019 příspěvkové organizaci Městské divadlo Varnsdorf.


3.08 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

 

 

ThMgr. Roland Solloch                                                           Jiří Sucharda 
starosta města                                                                     místostarosta města