Usnesení z 39. schůze Rady města Varnsdorf,

která se konala dne 26.05.2016 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2016 pro Městské divadlo, Partyzánů 1442, příspěvkovou organizaci
1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2016 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvkovou organizaci
1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2016 pro Základní školu Varnsdorf, Seifertova 1650, příspěvkovou organizaci
1.04 Odpis pohledávek
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Pověření k podepisování smluv o ubytování.
3.02 Žádost o schválení aktualizace „Střednědobé strategie prevence kriminality města Varnsdorf na období 2016 – 2020“
3.03 Smlouva o porozumění a důvěrnosti informací
3.04 Informace o revizní zprávě č. 634203/659
3.05 Doplnění programu na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr
1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2016 pro Městské divadlo, Partyzánů 1442, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 218/2016
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městské divadlo, Partyzánů 1442, příspěvkovou organizaci změnu závazných ukazatelů dle předloženého návrhu.


1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2016 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 219/2016
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2016 dle předloženého návrhu.


1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2016 pro Základní školu Varnsdorf, Seifertova 1650, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 220/2016
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Seifertova 1650, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2016 dle předloženého návrhu.


1.04 Odpis pohledávek
Usnesení č. 221/2016/1
Rada města vzala na vědomí odepsání daňové pohledávky dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 221/2016/2
Rada města rozhodla odepsat pohledávky ve výši 3.994 Kč dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytů 1+3
Usnesení č. 222/2016/1
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+3 v domě č. p. 3023/50, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní V. Š. na dobu určitou do 30.06.2017. 1. náhradník paní M. Kudlová na dobu určitou do 30.06.2017. 2. náhradník paní M. S. na dobu určitou do 30.06.2017 za podmínky navrácení bytu 1+2 v domě č. p. 2739/4, ul. Edisonova ve Varnsdorfu.

a dále

Usnesení č. 222/2016/2
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+3 v domě č. p. 3014/16, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní MUDr. V. F. na dobu určitou do 30.06.2017. 1. náhradníci manželé O. a P. S. do 30.06.2017 za podmínky navrácení bytu 1+3 v domě č. p. 2740/67, ul. Křižíkova Varnsdorfu. 2. náhradník pan J. S. a paní K. B. do 30.06.2017.


Žádost o pronájem garsoniéry v DPS č. p. 3321/18, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu
Usnesení č. 223/2016
Rada města rozhodla pronajmout garsoniéru v DPS č. p. 3321/18, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní P. P. na dobu určitou do 30.06.2017 za podmínky navrácení garsoniéry č. 8 v přízemí v tom samém domě s pečovatelskou službou.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 224/2016/1
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu provozování, údržby oprav septiku a kanalizační přípojky na části p. p. č. 577 v k. ú. Studánka u Rumburku, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti č. p. 157 v k. ú. Studánka u Rumburku (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.

a dále

Usnesení č. 224/2016/2
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo chůze a jízdy přes p. p. č. 589 a p. p. č. 572 v k. ú. Studánka u Rumburku, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem č. p. 157 v k. ú. Studánka u Rumburku (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 225/2016
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vodovodní a kanalizační přípojky na p. p. č. 781 a p. p. č. 1066 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky p. p. č. 918/2 v k. ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy zřízení věcného břemene
Usnesení č. 226/2016
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav kanalizační přípojky na části p. p. č. 6294/4 a části p. p. č. 6294/1 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a SčVK a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o pronájem p. p. č. 6299 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 227/2016
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 6299 v k. ú. Varnsdorf o výměře 346 m2 paní I. B. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady.


Žádost o pronájem části p. p. č. 813/3 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 228/2016
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č.813/3 v k. ú. Varnsdorf o výměře 130 m2 paní A. Š. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem zřízení a užívání zahrady.


Žádost o pronájem části p. p. č. 3195/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 229/2016
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č.3195/2 v k. ú. Varnsdorf o výměře 680 m2 paní B. N. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem zřízení a užívání zahrady.


Žádost o ukončení pronájmu části p. p. č. 3323 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 230/2016
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 118/2000 na pronájem části p. p. č. 3323 v k. ú. Varnsdorf ke dni 30.04.2016.


Ukončení pronájmu části p. p. č. 6259 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 231/2016
Rada města rozhodla vypovědět nájemní smlouvu č. 2/2000 z důvodu uvedeném v odstavci V. v bodě 3 této smlouvy.


Žádost o přidělení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 232/2016
Rada města rozhodla přidělit vyhrazené parkovací místa pro vozidla klientů KB na ul. Národní před KB u č. p.1749 ve Varnsdorfu s tím, že žadatel uhradí náklady na zřízení parkovacího místa.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby na spojnici ul. Pražské a Západní ve Varnsdorfu"
Usnesení č. 233/2016/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby na spojnici ul. Pražské a Západní ve Varnsdorfu“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči Stavební firma Bardzák s. r. o., Nerudova 107, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, IČ 28745001.

a dále

Usnesení č. 233/2016/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou Stavební firma Bardzák s. r. o., Nerudova 107, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, IČ 28745001 a akci „Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby na spojnici ul. Pražské a Západní ve Varnsdorfu“ za cenu 244.492 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby na ul. Bratislavská, Seifertova a Poštovní ve Varnsdorfu"
Usnesení č. 234/2016/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby na ul. Bratislavská, Seifertova a Poštovní ve Varnsdorfu“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči Stavební firma Bardzák s. r. o., Nerudova 107, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, IČ 28745001.

a dále

Usnesení č. 234/2016/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou Stavební firma Bardzák s. r. o., Nerudova 107, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, IČ 28745001 na akci „Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby na ul. Bratislavská, Seifertova a Poštovní ve Varnsdorfu“ za cenu 484.216,40 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby na ul. 5. května ve Varnsdorfu"
Usnesení č. 235/2016
Rada města rozhodla zrušit výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby na ul. 5. května ve Varnsdorfu“.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby na ul. Husova a ul. Západní ve Varnsdorfu"
Usnesení č. 236/2016/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby na ul. Husova a ul. Západní ve Varnsdorfu" dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči Stavební firma Bardzák s. r. o., Nerudova 107, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, IČ 28745001.

a dále

Usnesení č. 236/2016/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou Stavební firma Bardzák s. r. o., Nerudova 107, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, IČ 28745001 na akci „Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby na ul. Husova a ul. Západní ve Varnsdorfu" za cenu 521.442,30 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Výměna výplní otvorů na základní škole v ul. Východní č. p. 1602 ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 237/2016
Rada města rozhodla zrušit výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výměna výplní otvorů na základní škole v ul. Východní č. p. 1602 ve Varnsdorfu“.


Přeložka horkovodu CZT Varnsdorf – ve dvoře polikliniky č. p. 2060
Usnesení č. 238/2016
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na akci „Přeložka horkovodu CZT Varnsdorf – ve dvoře polikliniky č. p. 2060“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o., s termínem dokončení do 20.08.2016 a celkovou cenou díla 399.321 Kč bez DPH za předpokladu schválení rozpočtového opatření.


3. Různé

3.01 Pověření k podepisování smluv o ubytování
Usnesení č. 239/2016
Rada města rozhodla pověřit paní Mgr. Romanu Cupalovou podepisováním smluv o ubytování v budově T. G. Masaryka 2470 ve Varnsdorfu.


3.02 Žádost o schválení aktualizace „Střednědobé strategie prevence kriminality města Varnsdorf na období 2016 – 2020“
Usnesení č. 240/2016
Rada města rozhodla schválit „Střednědobou strategii prevence kriminality města Varnsdorf na období 2016 – 2020“.


3.03 Smlouva o porozumění a důvěrnosti informací
Usnesení č. 241/2016
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem ,,Smlouvy o porozumění a důvěrnosti informací“.


3.04 Informace o revizní zprávě č. 634203/659
Usnesení č. 242/2016
Rada města ukládá řediteli Nemocnice Varnsdorf p. o., zahájit kroky vedoucí k zahájení dohadovacímu řízení.


3.05 Doplnění programu na zasedání ZM
Usnesení č. 243/2016
Rada města rozhodla schválit doplnění programu v bodě 3. Různé takto:
3.01 Výroční zpráva NF Hrádek-Burgsberg Varnsdorf za rok 2015
3.02 Zpráva o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf a. s. v roce 2015
3.03 Změna zřizovací listiny Nemocnice Varnsdorf p.o.


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

Ing. Stanislav Horáček                                                                                  Josef Hambálek
starosta města                                                                                             místostarosta města