Usnesení z 39. schůze Rady města Varnsdorf,

která se konala dne 12.07.2012 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
1.01 Účtování poplatku z prodlení za dlužné nájemné a služby spojené s bydlením
2. Převody majetku města
2.01 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Informace o Územním a Regulačním plánu Vdf
3.02 Inspekční zpráva MŠ Varnsdorf, Pražská 2812, PO
3.03 Vyřazení uchazeče z konkurzního řízení
3.04 Žádost o povolení použití znaku města
3.05 Žádost o schválení veřejné hudební produkce
3.06 Návrh na jmenování člena Komise prevence kriminality
3.07 Návrh na jmenování ředitelky MŠ Varnsdorf, Pražská 2812
3.08 Jmenování vedoucího Odboru
3.09 Koncepce zdravotnictví - hospodaření Nemocnice Varnsdorf
4. Diskuse
5. Závěr


1. Finanční záležitosti

1.01 Účtování poplatku z prodlení za dlužné nájemné a služby spojené s bydlením
Usnesení č. 274/2012
Rada města rozhodla doporučit zastupitelstvu města účtování poplatku z prodlení za dlužné nájemné a služby spojené s bydlením dle předloženého návrhu.

2. Převody majetku města

2.01 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej části p. p. č. 3648 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 275/2012/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 3648 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 275/2012/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na rozdělení p. p. č. 3648 a to tak, že vzniknou   4 pozemky vhodné k výstavbě rodinných domků a přístupové cesty dle předloženého návrhu.

Žádost o prodej části p. p. č. 694/1 v k. ú. Varnsdorf
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z jednání)

Žádost o prodej p. p. č. 672 a p. p. č. 676 v k. ú. Studánka
Usnesení č. 276/2012
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 672 a p. p. č. 676 v k. ú. Studánka.

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 277/2012
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav veřejné komunikační sítě na p. p. č. 1696 a p. p. č. 2189/1 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a firmou Telefónica Czech Republic, a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu 4.800 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 278/2012
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vedení NN na p. p. č. 147, p. p. č. 211 a p. p. č. 280/2 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu 3.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

Žádost o pronájem části p. p. č. 5579/19 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 279/2012
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr pronajmout část p. p. č. 5579/19 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o pronájem p. p. č. 361 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 280/2012
Rada města rozhodla pronajmout panu A. A. p. p. č. 361 o výměře 1010 m2 v k. ú. Studánka u Rumburku za účelem rekreačního chovu ryb za cenu 1.000 Kč/rok na dobu určitou pěti let.

Žádost zrušení usnesení na ukončení pronájmu p. p. č. 6468 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 281/2012
Rada města rozhodla zrušit usnesení č. 225/2012 ze dne 07.06.2012.

Žádost o pronájem části p. p. č. 3096/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 282/2012/1
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 3096/1 v k. ú. Varnsdorf o výměře 95 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok panu V. J. na dobu neurčitou.

a dále

Usnesení č. 282/2012/2
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 3096/1 v k. ú. Varnsdorf o výměře 163 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok paní V. D. na dobu neurčitou.

Rozhodnutí o udělení souhlasu s výsadbou thují
Usnesení č. 283/2012
Rada města rozhodla souhlasit s výsadbou thují na části p. p. č. 6204/2 v k. ú. Varnsdorf, pro SBVJ č. p. 2761 - IČ 28736753.

Žádost o prodej p. p. č. 6027/1 a p. p. č. 6027/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 284/2012
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 6027/1 a p. p. č. 6027/2 v k. ú. Varnsdorf

Žádost o zřízení předzahrádky na části p. p. č. 5688/56 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 285/2012
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr pronajmout část p. p. č. 5688/56 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 286/2012
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vodovodní přípojky na p. p. č. 7257/1 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem p. p. č. 7327, a. s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

Žádost o užívání prostranství v areálu koupaliště Varnsdorf
Usnesení č. 287/2012
Rada města rozhodla souhlasit s umístěním mobilního občerstvení s venkovním posezením na části p. p. č. 4306/4 v k. ú. Varnsdorf s termínem do 31.10.2012 ze cenu 1.500 Kč / měsíc + spotřebovaná energie.
Odtěžení pískovců z demolice po č. p. 183
Usnesení č. 288/2012
Rada města rozhodla udělit panu V. H. souhlas k odtěžení pískovcových kvádrů po demolici objektu č. p. 183 na p. p. č. 917 v k. ú. Varnsdorf.

Dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor s ČSOB
Usnesení č. 289/2012
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor s Československou obchodní bankou ze dne 20.04.1998, kterým se jednorázově pro rok 2013 navyšuje nájemné o 100.000 Kč a kterým se prodlužuje výpovědní lhůta stanovená ve smlouvě ze tří na 12 měsíců.

Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Sociální zařízení v ZŠ Edisonova“
Usnesení č. 290/2012
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou Regia, a. s. na akci „Sociální zařízení v ZŠ Edisonova“ za cenu 397.241 Kč bez DPH.

Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Ozvučovací a osvětlovací technika v městském divadle ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 291/2012/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Ozvučovací a osvětlovací technika v městském divadle ve Varnsdorfu“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči: WD LUX s. r. o., IČ - 64945031

a dále

Usnesení č. 291/2012/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou WD LUX
s. r. o. na akci „Ozvučovací a osvětlovací technika v městském divadle ve Varnsdorfu“ za cenu 291.590 Kč bez DPH.

Rozhodnutí o veřejné zakázce „Výstavba odstavných stání u plaveckého bazénu, Edisonova ul. Varnsdorf"
Usnesení č. 292/2012/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Výstavba odstavných stání u plaveckého bazénu, Edisonova ul. Varnsdorf" dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči: ZEPS s. r. o., Lindava 84, 471 58 Cvikov, IČ - 28688651.

a dále

Usnesení č. 292/2012/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou ZEPS s. r. o., Lindava 84, 471 58 Cvikov, IČ - 28688651 na akci „Výstavba odstavných stání u plaveckého bazénu, Edisonova ul. Varnsdorf" za cenu 444.976 Kč bez DPH.

Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Stavba inženýrských sítí v lokalitě pro výstavbu RD v ul. Hradní, Varnsdorf – vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace“
Usnesení č. 293/201/12
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Stavba inženýrských sítí v lokalitě pro výstavbu RD v ul. Hradní, Varnsdorf – vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči: Horák – stavební a obchodní společnost, s. r. o., U kotelny 349, 405 05 Děčín IX, IČ - 41326687.

a dále

Usnesení č. 293/2012/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou Horák – stavební a obchodní společnost, s. r. o., U kotelny 349, 405 05 Děčín IX, IČ - 41326687 na akci „Stavba inženýrských sítí v lokalitě pro výstavbu RD v ul. Hradní, Varnsdorf – vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace“ za cenu 2.076.790,59 Kč bez DPH.

Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Výměna oken v bytových panelových domech č. p. 2739, 2740 a 2741 ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 294/2012/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Výměna oken v bytových panelových domech č. p. 2739, 2740 a 2741 ve Varnsdorfu“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči: SVĚT OKEN, s. r. o., IČ - 25831925.

a dále

Usnesení č. 294/2012/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou SVĚT OKEN, s. r. o. na akci „Výměna oken v bytových panelových domech č. p. 2739, 2740 a 2741 ve Varnsdorfu“za cenu 1.919.198 Kč bez DPH.

Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Výměna oken v č. p. 1838 ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 295/2012/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Výměna oken v č. p. 1838 ve Varnsdorfu“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči: ROFIS, s. r. o., IČ - 36440523.

a dále

Usnesení č. 295/2012/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou ROFIS, s. r. o. na akci „Výměna oken v č. p. 1838 ve Varnsdorfu“ za cenu 1.432.311 Kč bez DPH.

Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Rekonstrukce výtahů v obytných panelových domech č. p. 2740 a 2741 ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 296/2012/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Rekonstrukce výtahů v obytných panelových domech č. p. 2740 a 2741 ve Varnsdorfu“ zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách uchazeči: EURO VÝTAHY s. r. o., Ke Stírce 1845/39, 182 00 Praha 8, IČ – 24665631.

a dále

Usnesení č. 296/2012/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou EURO VÝTAHY s. r. o., Ke Stírce 1845/39, 182 00 Praha 8, IČ - 24665631, DIČ - CZ24668631 na akci „Rekonstrukce výtahů v obytných panelových domech č. p. 2740 a 2741 ve Varnsdorfu“ za cenu 2.124.000 Kč bez DPH.


3. Různé

3.01 Informace o Územním a Regulačním plánu Vdf
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

3.02 Inspekční zpráva MŠ Varnsdorf, Pražská 2812, PO
Usnesení č. 297/2012
Rada města rozhodla vzít na vědomí hodnocení a závěry z inspekční činnosti České školní inspekce v Mateřské škole Varnsdorf, Pražská 2821, příspěvková organizace.

3.03 Vyřazení uchazeče z konkurzního řízení
Usnesení č. 298/2012
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 4 odst. 4 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, vyřadit na návrh konkurzní komise uchazeče R. V. z konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele Školní jídelny Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace pro nesplnění podmínky konkurzního řízení.

3.04 Žádost o povolení použití znaku města
Usnesení č. 299/2012
Rada města rozhodla povolit použití znaku města Varnsdorf za účelem zhotovení prospektů v rámci německo-českého projektu v programu Cíl 3/Ziel 3 na rok 2012.

3.05 Žádost o schválení veřejné hudební produkce
Usnesení č. 300/2012
Rada města rozhodla neschválit konání veřejné hudební produkce pod názvem „12 Rodeo-setkání kovbojů“ na otevřeném prostranství ve dnech 04.–05.08.2012 po 22:00 hod.

3.06 Návrh na jmenování člena Komise prevence kriminality
Usnesení č. 301/2012
Rada města rozhodla jmenovat pana K. J. do funkce člena Komise prevence kriminality do konce volebního období 2010–2014.

3.07 Návrh na jmenování ředitelky MŠ Varnsdorf, Pražská 2812
Usnesení č. 302/2012
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění jmenovat Mgr. H Š. na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812 s účinností od 01.08.2012.

3.08 Jmenování vedoucího Odboru
Usnesení č. 303/2012
Rada města rozhodla pověřit tajemníka MěÚ Varnsdorf jmenováním vedoucího OŠKT dle předloženého návrhu.

3.09 Koncepce zdravotnictví - hospodaření Nemocnice Varnsdorf
Usnesení č. 304/2012
Rada města rozhodla pověřit starostu zajištěním nezávislého auditora k vykonání personálního a finančního auditu v PO Nemocnice Varnsdorf.

4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

5. Závěr

MARTIN LOUKA                                                                KAREL DUBSKÝ
starosta města                                                               místostarosta města