Usnesení z 38. zasedání Rady města Varnsdorf

které se konalo dne 1. 4. 2004 od 13:00 hod. ve Studentském klubu Střelnice
_____________________________________________________________

Rada města projednala:
1. Finanční záležitosti
a) Doporučení ZM ve věci závěrečného účtu města za rok 2003
b) Doporučení ZM ve věci návrhu na tvorbu a čerpání sociálního fondu na rok 2004
c) Doporučení ZM ve věci dotací přímých nákladů škol a školských zařízení na rok 2004
d) Doporučení ZM ve věci rozpočtu hospodářské (doplňkové) činnosti na rok 2004
e) Doporučení ZM ve věci rozpočtového výhledu na rok 2004 – 2006
f) Žádost pana Z. Jupy o splátkový kalendář na splátku nájemného za pronájem pozemku
g) Žádost pana L. Rmoutila o splátkový kalendář na splátku nájemného za pronájem pozemku
h) Žádost pana V. Tučka o splátkový kalendář na splátku za dodávku pitné vody
i) Žádost pana Z. Kozáka o snížení nájmu pozemku
j) Žádost TJ Slovan o finanční příspěvek
k) Návrh na poskytnutí peněžního daru paní I. Jupové
2. Převody majetku města
3. Různé
a) Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům komise k projednávání přestupků za I. čtvrtletí 2004
b) Návrh Vnitřního platového předpisu pro ředitele ZŠ, MŠ a JZŠ
c) Návrh na podání žádosti o souhlas s odvoláním ředitele školy
d) Doporučení KK RM k činnosti neziskových organizací
e) Návrh na změnu člena komise pro čistotu a ochranu veřejného prostranství
f) Doporučení KČOVP k anketě „Životní prostředí ve Varnsdorfu a na Studánce“
g) Doporučení ZM ve věci návrhu k přemístění odborů MěÚ
h) Doplnění programu XVII. zasedání ZM
i) Informace o žádosti o zřízení přeshraniční turistické stezky na železniční trati „Mandaubahn“

Usnesení č. 34/2004
Rada města rozhodla:
1. Doporučit ZM vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením města Varnsdorf za rok 2003 bez výhrad.

2. Doporučit ZM převést vytvořený zisk z hospodářské (doplňkové) činnosti za rok 2003 ve výši 3 138 190,02 z účtu 963 – hospodářský výsledek běžného roku na účet 903 – fond hospodářské činnosti.

3. Doporučit ZM schválit tvorbu a čerpání sociálního fondu na rok 2004 dle předloženého návrhu.

4. Doporučit ZM schválit dotace přímých nákladů škol a školských zařízení na rok 2004 a jejich rozpis do kapitoly 31, 32 VZDĚLÁVÁNÍ jako součást rozpočtu města Varnsdorf na rok 2004. 

5. Doporučit ZM schválit rozpočet správce bytového fondu a správce CENTRUM – Azylový dům, Dům na půl cesty, Noclehárna pro občany v tíživé bytové a sociální situaci Regia a.s. na rok 2004 – doplňková činnost dle předložených návrhů.

6. Doporučit ZM schválit rozpočet Městské policie – pult centrální ochrany na rok 2004 – doplňková činnost dle předloženého návrhu.

7. Doporučit ZM vzít na vědomí rozpočtový výhled města Varnsdorf na období 2004 – 2006 dle předloženého návrhu.

8. Nesnížit panu Z. Kozákovi nájemné za pronájem pozemku.

9. Neposkytnout TJ Slovan Varnsdorf finanční příspěvek ve výši 25 000,- Kč na úhradu spoluúčasti na projektové dokumentaci k územnímu řízení na akci „Lyžařský areál Jedlová“.

10. Poskytnout paní I. Jupové (pokladní na Hrádku) peněžitý dar ve výši 5 000,- Kč.

11. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 2844/13, ul. Žitavská, Varnsdorf paní L. Frkalové na dobu určitou do 31. 12. 2004 za podmínky odkoupení tohoto bytu a navrácení bytu 1+1 v č.p. 2763, ul. Kovářská, Varnsdorf.

12. Zahájit soudní řízení ve věci podání návrhu žaloby o přivolení k výpovědi z nájmu bytu 1+1 v č.p. 2843, ul. Žitavská, Varnsdorf proti paní J. Valenti.

13. Pronajmout garsoniéru v DPS č.p. 2970, ul. Lesní, Varnsdorf paní A. Novákové.

14. Pronajmout byt 1+1 v DPS č.p. 2970, ul. Lesní, Varnsdorf panu T. Oláhovi.

15. Pronajmout garsoniéru v DPS č.p. 3000, ul. Žitavská, Varnsdorf paní Z. Hoppové.

16. Zveřejnit záměr pronajmout st.p.č. 34/15 v k.ú. Varnsdorf.

17. Zveřejnit záměr pronajmout a převést p.p.č. 628/2 v k.ú. Varnsdorf.

18. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 4168/2 v k.ú. Varnsdorf.

19. Zveřejnit záměr převést st.p.č. 4306/33 v k.ú. Varnsdorf.

20. Nezveřejnit záměr převést p.p.č. 4202/2 v k.ú. Varnsdorf.

21. Nezveřejnit záměr převést p.p.č 4450, 4451 a 4456/1, vše v k.ú. Varnsdorf.

22. Ukončit nájemní smlouvu č. 1/1996 na pronájem p.p.č. 34/15 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 3. 2004 dle žádosti nájemce.

23. Ukončit nájemní smlouvu č. 102/2000 na pronájem části p.p.č. 3632 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 3. 2004 dle žádosti nájemce.

24. Ukončit nájemní smlouvu č. 42/2000 na pronájem p.p.č. 1493 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 3. 2004 dle žádosti nájemce.

25. Ukončit nájemní smlouvu č. 110/1997 na pronájem p.p.č. 7461 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 3. 2004 dle žádosti nájemce.

26. Prodloužit termín pro podání stavebního povolení dle nájemní smlouvy č. 5/2003/1 za účelem stavby rodinného domu do 31. 12. 2004.

27. Prodloužit nájemní smlouvu č. 53/2001 na pronájem p.p.č. 2432/18 za účelem užívání garáže do 30. 6. 2004.

28. Neměnit stanovisko ve věci směny a nabytí pozemků p.p.č. 3204, 3205, 5311/3 a 5028/1, vše v k.ú. Varnsdorf.

29. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 4204 v k.ú. Varnsdorf.

30. Zveřejnit záměr pronajmout a převést část p.p.č. 4204v k.ú. Varnsdorf.

31. Zadat zpracování geometrického plánu na rozdělení p.p.č. 4204 tak, že část odkoupí vlastník st.p.č. 4203 a dále vzniknou tři parcely na stavbu rodinných domů dle návrhu KSMV.

32. Nevyhovět žádosti sl. V. Smolenické a p. M. Eliáše o změnu nájemní smlouvy č. 16/2003/1, a to rozšířením předmětu nájmu o p.p.č. 5731/1 díl f o výměře 951 m2 v k.ú. Varnsdorf.

33. Uzavřít mandátní smlouvu s a.s. Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje na zpracování žádosti o poskytnutí dotace z regionálního programu podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu pro projekt: „Rekonstrukce Divadla Varnsdorf“ dle předloženého návrhu.

34. Uzavřít smlouvu o dílo na provedení demolice č.p. 184 ve Varnsdorfu s Technickými službami města Varnsdorf s.r.o..

35. Pověřit starostu města podat žádost OŠMT KÚ ÚK o udělení souhlasu s odvoláním pana Mgr. Antonína Foreta z funkce ředitele Základní školy Varnsdorf, Střelecká 1800, okres Děčín, příspěvková organizace.

36. Doporučit ZM provést rekonstrukci budovy č.p. 1838, Masarykova ulice, Varnsdorf pro umístění odboru dopravy a živnostenského úřadu v této budově.

37. Pověřit starostu města vypracováním stanoviska MV ČR k žádosti o zřízení přeshraniční turistické stezky na železniční trati „Mandaubahn“.

Usnesení č. 35/2004
Rada města rozhodla schválit:
1. Splátkový kalendář panu Z. Jupovi na splátku nájemného za pronájem pozemku v celkové výši 3 066,- Kč, a to pod ztrátou výhody splátek, takto:
- 1. splátka ve výši 1 022,- Kč bude splatná k 31. 3. 2004,
- 2. splátka ve výši 1 022,- Kč bude splatná k 31. 5. 2004,
- 3. splátka ve výši 1 022,- Kč bude splatná k 31. 7. 2004.

2. Splátkový kalendář panu L. Rmoutilovi na splátku nájemného za pronájem pozemku v celkové výši 1 995,- Kč, a to pod ztrátou výhody splátek, takto:
- 2 měsíční splátky ve výši 700,- Kč, splatných vždy k poslednímu dni v měsíci, počínaje březnem 2004,
- 1 měsíční splátka ve výši 595,- Kč bude splatná k 31. 5. 2004.

3. Splátkový kalendář panu V. Tučkovi na splátku za dodávku pitné vody v celkové výši
16 793,- Kč, a to pod ztrátou výhody splátek, takto:
- 1. splátka ve výši 3 359,- Kč byla uhrazena 4. 3. 2004,
- 2. splátka ve výši 3 359,- Kč bude splatná k 4. 4. 2004,
- 3. splátka ve výši 3 359,- Kč bude splatná k 30. 4. 2004,
- 4. splátka ve výši 3 359,- Kč bude splatná k 31. 5. 2004,
- 5. splátka ve výši 3 357,- Kč bude splatná k 30. 6. 2004.

4. Výměnu bytu mezi manž. R. a M. Machanovými a panem A. Machanem, společně bytem 1+3 v č.p. 2807, ul. Pražská, Varnsdorf, panem P. Kolkou, bytem 1+1 v č.p. 3014, ul. K. Světlé, Varnsdorf a paní I. Jasanskou, bytem 1+1 v č.p. 3023, ul. Kmochova, Varnsdorf takto:
manželé R. a M. Machanovi se nastěhují do bytu 1+1, č.p. 3014, ul. K. Světlé, Varnsdorf (po p. Kolkovi), pan A. Machan se nastěhuje do bytu 1+1 v č.p. 3023, ul. Kmochova, Varnsdorf (po pí Jasanské) a pan P. Kolka s paní I. Jasanskou se nastěhují do bytu 1+3 v č.p. 2807, ul. Pražská, Varnsdorf (po manž. Machanových).

5. Vyplacení finančního příspěvku členům komise k projednávání přestupků za I. čtvrtletí 2004 dle návrhu tajemníka MěÚ.

6. Vnitřní platový předpis pro ředitele základních škol, mateřských škol a jídelen základních škol s právní subjektivitou, zřizovaných městem Varnsdorf s účinností od 1. 1. 2004.

7. Doplnění programu XVII. zasedání ZM v bodě 3) Různé o body:
h) Návrh na vyřazení odloučeného pracoviště – školní družiny ZŠ Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvková organizace ze sítě škol
i) Návrh na zařazení nové součásti – výdejny v ul. Východní 1602 – Jídelny základní školy Varnsdorf, nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvková organizace do sítě škol
j) Návrh na zařazení nové součásti – výdejny v ul. Čelakovická 747 – Jídelny základní školy Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace do sítě škol
k) Návrh ve věci přemístění odborů MěÚ


Usnesení č. 36/2004
Rada města rozhodla vydat:
1. Souhlas s užíváním studny na p.p.č. 892 v k.ú. Studánka pro vlastníka p.p.č. 899 a 898 v k.ú. Studánka.


Usnesení č. 37/2004
Rada města rozhodla stanovit:
1. Cenu pro prodej domů č.p. 987, 1040, 1586, 1995, 2020, 2041 a 2350 ve Varnsdorfu licitací.

Usnesení č. 38/2004
Rada města rozhodla vzít na vědomí:
1. Doporučení kulturní komise ve věci využití budovy dětské knihovny č.p. 2574, ul. Legií, Varnsdorf pro činnost neziskových organizací.

2. Doporučení komise pro čistotu a ochranu veřejného prostranství, týkající se výsledků ankety „Životní prostředí ve Varnsdorfu a na Studánce“.

Usnesení č. 39/2004
Rada města rozhodla odvolat:
1. Pana Ing. Josef Dytrycha z funkce člena komise pro čistotu a ochranu veřejného prostranství na vlastní žádost.

Usnesení č. 40/2004
Rada města rozhodla jmenovat:
2. Pana Martina Kalinu do funkce člena komise pro čistotu a ochranu veřejného prostranství k 1. 4. 2004.