Usnesení z 38. schůze Rady města Varnsdorf

USNESENÍ

z 38. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 12. 6. 2008 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města
_________________________________________________________________________

Rada města projednala:
1. Převody majetku města
2. Různé
a) Žádosti o schválení veřejné hudební produkce
b) Iniciativa Vlajka pro Tibet
c) Žádost o změnu termínu dokončení STL plynovodu v ul. Lesní, Děčínská
d) Návrh dodatku ke smlouvě o dílo na údržbu vybrané veřejné zeleně
e) Návrh ČSAD Semily, a.s. na zajištění provozu MHD ve Varnsdorfu
f) Návrh programu na zasedání ZM
3. Diskuse
4. Závěr

Usnesení č. 60/2008
Rada města rozhodla:
1. Pronajmout garsoniéru v domě č.p. 2763/49, ul. Kovářská ve Varnsdorfu sl. M. N. na dobu určitou do 31.12.2008.
2. Pronajmout garsoniéru v domě č.p. 2761/33, ul. Kovářská ve Varnsdorfu panu J. Š. na dobu určitou do 31.12.2008.
3. Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 2763/47, ul. Kovářská ve Varnsdorfu panu M. D. a sl. Z. K. na dobu určitou do 31.12.2008.
4. Pronajmout byt 1+KK v domě č.p. 3307/19, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu Z. T. na dobu určitou do 30.6.2009.
5. Nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 832 v k.ú. Varnsdorf.
6. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 7849/7 v k.ú. Varnsdorf.
7. Zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p.p.č. 7849/7 v k.ú. Varnsdorf dle stávajícího užívání.
8. Uzavřít smlouvu na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni spočívajícímu v právu umístění vedení ze studny po p.p.č. 7849/7 v k.ú. Varnsdorf včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi vlastníkem pozemku městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem vedení manžely P. (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč splatnou v den podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene.
9. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 220/2 v k.ú. Studánka u Rumburku.
10. Zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p.p.č. 220/2 v k.ú. Studánka u Rumburku dle stávajícího užívání.
11. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 6464 v k.ú. Varnsdorf.
12. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 694, p.p.č. 691 a p.p.č. 689 v k.ú. Varnsdorf.
13. Zadat zpracování geometrického plánu na rozdělení p.p.č. 694, p.p.č. 691 a p.p.č. 689 v k.ú. Varnsdorf a to tak, aby vznikla lokalita vhodná k výstavbě 4 RD.
14. Doporučit ZM nabýt do vlastnictví část p.p.č. 5805/1 v k.ú. Varnsdorf od manželů H. za cenu 80,- Kč/m2.
15. Zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p.p.č. 5805/1 v k.ú. Varnsdorf dle umístění autobusové zastávky.
16. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni spočívajícímu v právu umístění podzemního vedení veřejné komunikační sítě po části pozemku p.p.č. 2491 a p.p.č. 2484/1 v k.ú. Varnsdorf včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Praha (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 502,- Kč splatnou do 60-ti dnů od doručení vyrozumění o provedení zápisu vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Praha,
- smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni bude uzavřena do 30 dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.
17. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni spočívajícímu v právu umístění dešťové kanalizace po části pozemku p.p.č. 5213/8 v k.ú. Varnsdorf včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (oprávněný) a Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha (povinný) za jednorázovou úhradu ve výši 8.400,- Kč plus DPH splatnou do 60-ti dnů od doručení vyrozumění o provedení zápisu vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný,
- smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni bude uzavřena do 90 dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.
18. Pronajmout část p.p.č. 5075/2 v k.ú. Varnsdorf o výměře 365 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok panu Č. J. na dobu neurčitou.
19. Pronajmout p.p.č. 4819 v k.ú. Varnsdorf paní R. D., část za účelem užívání zahrady o výměře 310 m2 za cenu 3 Kč/m2/rok a část za účelem sekání trávy o výměře 408 m2za cenu 0,20 Kč/m2/rok vše na dobu neurčitou.
20. Pronajmout část p.p.č. 4366 v k.ú. Varnsdorf o výměře 690 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok paní R. D. na dobu neurčitou.
21. Pronajmout část p.p.č. 5640/1 v k.ú. Varnsdorf o výměře 535 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok panu L. Ž. na dobu neurčitou.
22. Nezveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 3535 v k.ú. Varnsdorf.
23. Nezveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 4650 v k.ú. Varnsdorf.
24. Doporučit ZM převést p.p.č. 4863 - zahradu o výměře 1.860 m2, p.p.č. 4862 - zastavěnou plochu o výměře 122 m2 a p.p.č. 4861/2 - trvalý travní porost o výměře 305 m2 (dle GP č. 4010-17/2008) vše v k.ú. Varnsdorf manželům L. a V. S. za cenu 150,- Kč/m2.
25. Souhlasit s podáním žádosti o dotaci do ROP Severozápad na projekt „Informační podpora cestovního ruchu ve Varnsdorfu“ s výší celkových nákladů projektu 3.075.500,- Kč.
26. Doporučit ZM vyslovit souhlas se zajištěním financování projektu „Informační podpora cestovního ruchu ve Varnsdorfu“ - se spolufinancováním města ve výši 7,5%, tj. 230.663,- Kč z celkových způsobilých výdajů projektu a se zajištěním předfinancování celého projektu ve výši celkových nákladů, tj. 3.075.500,- Kč z rozpočtu města.
27. Souhlasit s podáním žádosti o dotaci do ROP Severozápad na projekt „Zastřešení zimního stadionu ve Varnsdorfu“ s výší celkových nákladů projektu 45.316.267,- Kč.
28. Doporučit ZM vyslovit souhlas se zajištěním financování projektu „Zastřešení zimního stadionu ve Varnsdorfu“ - se spolufinancováním města ve výši 7,5%, tj. 3.398.721,- Kč z celkových způsobilých výdajů projektu a se zajištěním předfinancování celého projektu ve výši celkových nákladů, tj. 45.316.267,- Kč z rozpočtu města.
29. Nesouhlasit s uložením kabelu NN na p.p.č. 4549/2, 4554/3 a 4554/1 vše v k.ú. Varnsdorf.
30. Souhlasit se stavbou obchodního centra ul. Národní, Varnsdorf na pronajatých p.p.č. 2562, 2563/2, 2564, 2563/3, 2515/1 a 2546 vše v k.ú. Varnsdorf ve vlastnictví města.
31. Pronajmout byt v DPS č.p. 3321/29, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. S.
32. Doporučit ZM vyslovit souhlas k symbolickému vyvěšení tibetské vlajky na Městském úřadu ve Varnsdorfu v rámci iniciativy Vlajka pro Tibet.

Usnesení č. 61/2008
Rada města rozhodla schválit:
1. Konání veřejné hudební produkce pod názvem „Oslavy 140. výročí povýšení Varnsdorfu na město“ na otevřeném prostranství dne 20.6.2008 od 19:00 hod. do 24:00 hod..
2. Konání veřejné hudební produkce pod názvem „Rodeo – setkání koní“ panu R. D. na otevřeném prostranství ve dnech 1.8. – 3.8.2008 od 12.00 hod. do 02.00 hod..
3. Změnu termínu dokončení zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení na stavbu STL plynovodu v oblasti ul. Lesní, Děčínská ve Varnsdorfu do 31.3.2009.
4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na údržbu vybrané veřejné zeleně ve vlastnictví města Varnsdorf dle předloženého návrhu.
5. Program na XVII. zasedání ZM, které se uskuteční dne 26.6.2008 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Různé
4. Zprávy výborů ZM
5. Převody majetku města
6. Finanční záležitosti
6. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
7. Závěr

Usnesení č. 62/2008
Rada města rozhodla vzít na vědomí:
1. Dopis ČSAD Semily, a.s. na zajištění provozu MHD ve Varnsdorfu.


Usnesení č. 63/2008
Rada města rozhodla zrušit:
1. Usnesení č. 40/2008/2 ze dne 24.4.2008.
2. Usnesení č. 47/2008/3 ze dne 15.5.2008.


Ing. Josef Poláček                   Karel Dubský
starosta města                       místostarosta