Usnesení z 38. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 21.03.2024 od 09:30 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti

1.01 Žádost společnosti Era Productions, s.r.o., IČO 07610050, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města 
1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2024 pro Městské divadlo Varnsdorf, Partyzánů 1442, příspěvkovou organizaci
1.03 Rozpočtové opatření č. 1
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Informace z komisí města
3.02 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
4. Diskuse
5. Závěr


1. Finanční záležitosti

1.01 Žádost společnosti Era Productions, s.r.o., IČO 07610050, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města 
Usnesení č. 96/2024
Rada města rozhodla schválit poskytnutí individuální dotace ve výši 145.000 Kč společnosti Era Productions, s.r.o., Štefánikova 3497, 407 47 Varnsdorf, IČO 07610050 na projekt - Publikace ELITKA 100.


1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2024 pro Městské divadlo Varnsdorf, Partyzánů 1442, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 97/2024
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městskému Divadlu Varnsdorf, Partyzánů 1442, příspěvkové organizaci, nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů na rok 2024 dle předloženého návrhu.


1.03 Rozpočtové opatření č. 1
Usnesení č. 98/2024
Rada města rozhodla schválit Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2024 dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 99/2024
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 84/2024/3 ze dne 07.03.2024.


Návrh na pronájem bytu 1+1 
Usnesení č. 100/2024
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2740/41, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu manželům D. H. a S. H. na dobu určitou do 31.03.2025. Náhradník pan O. H. do 31.03.2025.


Návrh na pronájem bytu zvláštního určení 1+KK
Usnesení č. 101/2024
Rada města rozhodla pronajmout BZU 1+KK v domě č. p. 2970, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní D. B. na dobu určitou do 31.03.2025 dle předloženého návrhu.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o pronájem p. p. č. 2518 v k. ú. Varnsdorf 
Usnesení č. 102/2024
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 2518 – zahrada o výměře 436 m2 v k. ú. Varnsdorf paní S. B. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady.


Žádost o pronájem části p. p. č. 5324/3 v k. ú. Varnsdorf 
Usnesení č. 103/2024
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 5324/3 – zahrada o výměře 30 m2 v k. ú. Varnsdorf paní M. H. za cenu 500 Kč/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady.


Žádost o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku
Usnesení č. 104/2024
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 26/2022 a to tak, že se ponižuje výměra pronajaté části p. p. č. 4306/120 – ostatní plocha, manipulační plocha z 20.300 m2 na 10.700 m2 v k. ú. Varnsdorf za cenu 1.000 Kč/rok. Ostatní ujednání zůstávají nezměněna.
 

Návrh na prodej p. p. č. 1230/7 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 105/2024
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 1230/7 v k. ú. Varnsdorf.


Návrh na zrušení usnesení a uzavření nové smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-4025063/DC-Varnsdorf, Erbenova, č. p. 2068, kNN v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 106/2024/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 50/2024 ze dne 08.02.2024.

a dále

Usnesení č. 106/2024/2
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, Erbenova, č. p. 2068 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný), za jednorázovou úhradu ve výši 140.300 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Návrh na zrušení usnesení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby a uzavření nové smlouvy o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IE-12-4006379/DC-Varnsdorf, Unifikace, kabel DC 2026, 2038 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 107/2024/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 208/2021 ze dne 11.05.2021.

a dále

Usnesení č. 107/2024/2
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, Unifikace, kabel DC 2026, 2038 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný), za jednorázovou úhradu ve výši 46.900 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-4025461/DC-Varnsdorf, Kar. Světlé, p. č. 3338, kNN v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 108/2024
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, Kar. Světlé, p. č. 3338 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný), za jednorázovou úhradu ve výši 2.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě na p. p. č. 1872, Raisova, č. stavby DC 052 109 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 109/2024
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodu a kanalizace na části p. p. č. 1872, p. p. č. 1956/18, p. p. č. 1930/1 a p. p. č. 1965 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (budoucí povinný), Severočeskou vodárenskou společností a.s. (budoucí oprávněný) a panem A. V. (investor). Jednorázová úhrada za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena dle znaleckého posudku, a to v rozsahu dle výkazu výměr geometrického plánu vyhotoveného po dokončení stavby inženýrské sítě. K takto stanovené úhradě bude připočtena DPH v platné sazbě se splatností 30 dnů od vystavení faktury.
Geometrický plán pro vymezení služebnosti inženýrské sítě, náklady spojené se sepsáním Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, jakož i veškeré náklady spojené se zápisem do veřejného seznamu služebnosti IS ponese investor.


Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku
Usnesení č. 110/2024
Rada města rozhodla souhlasit s vyřazením Serveru Dell PowerEdge PE 2900 z evidence majetku dle předloženého návrhu.


Uzavření Smlouvy o dílo „Úprava osvětlení křižovatky Mladoboleslavská – Žitavská, včetně osvětlení přechodu ul. Národní“ 
Usnesení č. 111/2024
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na akci „Úprava osvětlení křižovatky Mladoboleslavská – Žitavská, včetně osvětlení přechodu ul. Národní“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o., Sv. Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf, IČO 25017098, s termínem dokončení do 01.07.2024 a celkovou cenou díla 466.202,65 Kč bez DPH, a to za předpokladu schválení financování.


Uzavření Smlouvy o dílo „Rekonstrukce části VO ul. ČS letců, na p. č. 4548/1, 4577, 4585/4, Varnsdorf“ 
Usnesení č. 112/2024
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce části VO ul. ČS letců, na p. č. 4548/1, 4577, 4585/4, Varnsdorf“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o., Sv. Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf, IČO 25017098, s termínem dokončení do 15.12.2024 a celkovou cenou díla 328.089,66 Kč bez DPH, a to za předpokladu schválení financování.


Uzavření Smlouvy o dílo „Rekonstrukce části VO ul. Husova a Západní, na p. č. 2673/1, 2673/2, 2674, 2682/2, 2692/1, 2692/136 Varnsdorf“ 
Usnesení č. 113/2024
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce části VO ul. Husova a Západní, na p. č. 2673/1, 2673/2, 2674, 2682/2, 2692/1, 2692/136 Varnsdorf“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o., Sv. Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf, IČO 25017098, s termínem dokončení do 15.12.2024 a celkovou cenou díla 1.765.293,72 Kč bez DPH, a to za předpokladu schválení financování.


Uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo „Rekonstrukce objektu Hrádek – zpevněné plochy, příjezdová komunikace a veřejné osvětlení"
Usnesení č. 114/2024
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na realizaci akce „Rekonstrukce objektu Hrádek – zpevněné plochy, příjezdová komunikace a veřejné osvětlení" se společností SaM silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková 416/39, 405 02 Děčín 1, IČO 25042751, kterým se mění termín dokončení díla do 31.08.2024 a zároveň se navyšuje cena díla o inflační nárůst ve výši 6 %. 
        

Rozhodnutí o veřejné zakázce ,,Rekonstrukce vytápění v 1. NP objektu klubu důchodců „Pohádka“ Varnsdorf ul. Průjezdní, č. p. 737, Varnsdorf“
Usnesení č. 115/2024/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem ,,Rekonstrukce vytápění v 1. NP objektu klubu důchodců „Pohádka“ Varnsdorf ul. Průjezdní, č. p. 737, Varnsdorf“ vybranému dodavateli společnosti LCD spol. s r.o., Karlova 3144, 407 47 Varnsdorf, IČO 62743643.

a dále

Usnesení č. 115/2024/2
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na akci ,,Rekonstrukce vytápění v 1. NP objektu klubu důchodců „Pohádka“ Varnsdorf ul. Průjezdní, č. p. 737, Varnsdorf“ se společností LCD spol. s r.o., Karlova 3144, 407 47 Varnsdorf, IČO 62743643, za cenu 477.117,19 Kč bez DPH. 


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Hloubková regenerace umělých sportovních povrchů na hřištích u ZŠ v majetku Města Varnsdorf na dobu 3 let (roky 2024-2026)“
Usnesení č. 116/2024/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Hloubková regenerace umělých sportovních povrchů na hřištích u ZŠ v majetku Města Varnsdorf na dobu 3 let (roky 2024-2026)“ vybranému dodavateli společnosti Clean&Play s.r.o., Kovařovicova 1733/6, 616 00 Brno-Žabovřesky, IČO 17922411.

a dále

Usnesení č. 116/2024/2
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na akci „Hloubková regenerace umělých sportovních povrchů na hřištích u ZŠ v majetku Města Varnsdorf na dobu 3 let (roky 2024-2026)“ se společností Clean&Play s.r.o., Kovařovicova 1733/6, 616 00 Brno-Žabovřesky, IČO 17922411, za cenu 309.450 Kč bez DPH. 


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Vypracování projektové dokumentace – Rekonstrukce plynové kotelny, otopné soustavy a přípravy TUV v objektu Střelecká 1800, Varnsdorf "
Usnesení č. 117/2024/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Vypracování projektové dokumentace – Rekonstrukce plynové kotelny, otopné soustavy a přípravy TUV v objektu Střelecká 1800, Varnsdorf " vybranému dodavateli společnosti TO SYSTEM s.r.o.,   V Brance 83, 261 01 Příbram, IČO 28911822.

a dále

Usnesení č. 117/2024/2
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na akci „Vypracování projektové dokumentace – Rekonstrukce plynové kotelny, otopné soustavy a přípravy TUV v objektu Střelecká 1800, Varnsdorf " se společností TO SYSTEM s.r.o., V Brance 83, 261 01 Příbram, IČO 28911822, za cenu 147.143 Kč bez DPH. 


Schválení soutěžních podmínek architektonicko výtvarné soutěže „Vodní prvek na náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 118/2024
Rada města rozhodla schválit soutěžní podmínky otevřené architektonicko-výtvarné soutěže "Vodní prvek na náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu" a souhlasí s vyhlášením této soutěže.


3. Různé

3.01 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3.02 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 119/2024
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení. 


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

 

 

Jan Šimek                                                 Jiří Sucharda    
starosta města                                         1. místostarosta města