Usnesení z 38. schůze Rady města Varnsdorf

Usnesení z 38. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 11.06.2020 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
1.01 Zpráva o dodržení závazných ukazatelů hospodaření příspěvkových organizací za rok 2019
1.02 Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2020
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Návrh odměny pro ředitele Nemocnice Varnsdorf, příspěvkové organizace
3.02 Schválení změny a podání Projektu prevence kriminality Asistent prevence kriminality a Domovník - preventista, zajištění spolufinancování programu
3.03 Povolení výjimky z počtu dětí na třídu v mateřských školách pro školní rok 2020/2021
3.04 Provoz Městské knihovny Varnsdorf, příspěvková organizace, v měsíci červenci a srpnu 2020
3.05 Žádost o užití velkého znaku města Varnsdorf
3.06 Návrh na vyplacení finančního příspěvku oddávajícímu
3.07 Žádost o souhlas se zapojením Mateřské školy Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, PO do Výzvy č. 02_20_080 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Prioritní osy PO3 vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
3.08 Žádost o souhlas se zapojením Mateřské školy Varnsdorf, Křižíkova 2757, PO do Výzvy č. 02_20_080 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Prioritní osy PO3 vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
3.09 Informace z komisí města
3.10 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
4. Diskuse
5. Závěr


1. Finanční záležitosti

1.01 Zpráva o dodržení závazných ukazatelů hospodaření příspěvkových organizací za rok 2019
Usnesení č. 254/2020/1
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu o dodržení závazných ukazatelů hospodaření příspěvkových organizací za rok 2019.

a dále

Usnesení č. 254/2020/2
Rada města rozhodla schválit Městskému divadlu Varnsdorf, příspěvkové organizaci, opatření dle předloženého návrhu.

1.02 Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2020
Usnesení č. 255/2020
Rada města rozhodla schválit rozpočtové opatření č. 4 na rok 2020 v předloženém znění.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Návrh na pronájem bytu 1+KK     
Usnesení č. 256/2020
Rada města rozhodla pronajmout 1+KK v domě č. p. 2764/23, ul. Žitavská ve Varnsdorfu panu P. V. na dobu určitou do 30.06.2021.


Návrh na pronájem bytů 1+1   
Usnesení č. 257/2020/1
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3023/46, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní M. S. na dobu určitou do 30.06.2021.   

a dále

Usnesení č. 257/2020/2
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/12, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní R. S. K. na dobu určitou do 31.12.2020. 1. náhradník paní J. S. do 31.12.2020. 2. náhradník manželé V. a Vl. K. do 31.12.2020.


Návrh na pronájem bytu 1+2    
Usnesení č. 258/2020
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+2 v domě č. p. 2739/6, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní K. B.na dobu určitou do 30.06.2021. 1. náhradník paní J. H. do 30.06.2021.


Návrh na pronájem BZU 1+KK     
Usnesení č. 259/2020
Rada města rozhodla pronajmout byt zvláštního určení 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/19, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní A. Š. na dobu určitou do 30.06.2021.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4018935//VB001, DC_ Varnsdorf, p. p. č. 7697/12
Usnesení č. 260/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 7697/12 nové kNN na části p. p. č. 7684 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-4006354//VB/P001, DC_ Varnsdorf, unifikace, DC_1985
Usnesení č. 261/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, unifikace, DC_1985, nové kNN na části p. p. č. 1165/7, p. p. č. 1159 a p. p. č. 1158 vše v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-4006162//VB1, DC_ Varnsdorf, unifikace, DC_3000
Usnesení č. 262/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, unifikace, DC_3000 nové kNN na části p. p. č. 3300 a p. p. č. 3874 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-4006156//VB1, DC_ Varnsdorf, unifikace, DC_2025
Usnesení č. 263/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, unifikace, DC_2025 nové kNN na části p. p. č. 5828 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 264/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní přípojky na části p. p. č. 5202 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti (oprávněný) p. p. č. 5307/4 v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o prodej části p. p. č. 2692/145 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 265/2020
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 2692/145 v k. ú. Varnsdorf.


Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 266/2020
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 211/2020 ze dne 14.05.2020.


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Oprava místní komunikace po provedení kanalizace v ul. Dvorská ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 267/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na akci „Oprava místní komunikace po provedení kanalizace v ul. Dvorská ve Varnsdorfu“ se společností Silnice Žáček s.r.o. za cenu 793.433,40 Kč bez DPH.
 

Rozhodnutí o veřejné zakázce „Rekonstrukce místní komunikace – ul. Jarošova, Varnsdorf“
Usnesení č. 268/2020/1
Rada města rozhodla o vybraném dodavateli veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce místní komunikace – ul. Jarošova, Varnsdorf“ společnosti SaM silnice a mosty Děčín a. s., Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I, IČ 25042751.

a dále

Usnesení č. 268/2020/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem společností SaM silnice a mosty Děčín a. s., Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I, IČ 25042751 na akci „Rekonstrukce místní komunikace – ul. Jarošova, Varnsdorf“ za cenu 3.293.181,06 Kč bez DPH za předpokladu zajištění financování akce.


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Celoplošná oprava chodníku ul. Východní od č. p. 1181 po křižovatku s ulicí Kollárova, Varnsdorf“
Usnesení č. 269/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na akci „Celoplošná oprava chodníku ul. Východní od č. p. 1181 po křižovatku s ulicí Kollárova, Varnsdorf“ se společností ZEROSTAV inženýring, a. s. s termínem dokončení realizace zakázky do 31.11. 2020 a celkovou cenou díla 377.615,24 Kč bez DPH.


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Splašková a dešťová kanalizace, Varnsdorf – Hrádek, ul. Petra Bezruče “
Usnesení č. 270/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 109/2019, uzavřené dne 10.09.2019 mezi městem Varnsdorf a společností Stavební firma Alexandr Straka, IČ 02038871, Jánská 95, 405 02 Děčín, na akci „Splašková a dešťová kanalizace, Varnsdorf – Hrádek, ul. Petra Bezruče“, kterým se zvyšuje celková cena díla o 106.213,02 Kč bez DPH, a to za předpokladu schválení financování.


3. Různé

3.01 Návrh odměny pro ředitele Nemocnice Varnsdorf, příspěvkové organizace
Usnesení č. 271/2020
Rada města rozhodla schválit vyplacení odměny řediteli Nemocnice Varnsdorf dle pozměňovacího návrhu.


3.02 Schválení změny a podání Projektu prevence kriminality ,,Asistent prevence kriminality“ a ,,Domovník – preventista“, zajištění spolufinancování programu
Usnesení č. 272/2020
Rada města rozhodla schválit změnu Projektu „Asistent prevence kriminality“ a ,,Domovník – preventista“ pro rok 2020 - 2022.


3.03 Povolení výjimky z počtu dětí na třídu v mateřských školách pro školní rok 2020/2021
Usnesení č. 273/2020/1
Rada města rozhodla povolit výjimku z počtu dětí na třídu mateřským školám ve Varnsdorfu s účinností od 01.09.2020 do 31.08.2021 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 273/2020/2
Rada města rozhodla vzít na vědomí informaci o počtu rezervních míst v mateřských školách ve Varnsdorfu pro školní rok 2020/2021.


3.04 Provoz Městské knihovny Varnsdorf, příspěvková organizace, v měsíci červenci a srpnu 2020
Usnesení č. 274/2020
Rada města rozhodla schválit provoz Městské knihovny Varnsdorf, příspěvková organizace, v měsíci červenci a srpnu 2020 dle předloženého návrhu.


3.05 Žádost o užití velkého znaku města Varnsdorf
Usnesení č. 275/2020
Rada města rozhodla povolit užití velkého znaku města Varnsdorf Městské knihovně Varnsdorf, p. o., na propagační materiály v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2011 o symbolech města Varnsdorf a jejich užívání.  


3.06 Návrh na vyplacení finančního příspěvku oddávajícímu
Usnesení č. 276/2020
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku oddávajícímu dle návrhu tajemníka MěÚ.


3.07 Žádost o souhlas se zapojením Mateřské školy Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, PO do Výzvy č. 02_20_080 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Prioritní osy PO3 vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
Usnesení č. 277/2020
Rada města rozhodla souhlasit se zapojením Mateřské školy Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvková organizace do Výzvy č. 02_20_080 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Prioritní osy PO3, vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.


3.08 Žádost o souhlas se zapojením Mateřské školy Varnsdorf, Křižíkova 2757, PO do Výzvy č. 02_20_080 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Prioritní osy PO3 vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
Usnesení č. 278/2020
Rada města rozhodla souhlasit se zapojením Mateřské školy Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvková organizace do Výzvy č. 02_20_080 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Prioritní osy PO3, vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.


3.09 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3.10 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 279/2020
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

 

ThMgr. Roland Solloch                                        Mgr. Bc. Ladislava Křížová
starosta města                                                  místostarostka města