Usnesení z 38. schůze Rady města Varnsdorf,

 


 která se konala dne 21.06.2012 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice
__________________________________________________________________________________________

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2012 pro Interaktivní základní školu, Karlova 1700, příspěvkovou organizaci
1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2012 pro Městskou knihovnu Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkovou organizaci
1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2012 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkovou organizaci
2. Převody majetku
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Zápočet nákladů a stavu bytů do nájemného v č. p. 1954, k. ú. a obec Varnsdorf
3.02 Návrh mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací
3.03 Žádost o mimořádný finanční příspěvek sportovnímu oddílu SK Futsal Varnsdorf
3.04 Návrh na odvolání + jmenování tajemnice Komise pro výchovu a vzdělávání
3.05 Návrh na jmenování redaktora Hlasu severu
3.06 Odprodej nepotřebné techniky JSDH - traktoru Zetor 8011
3.07 Návrh na odvolání + jmenování členů Komise pro posuzování a hodnocení nabídek a Komise pro otevírání obálek
3.08 Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti RM
3.09 Návrh na vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM
3.10 Návrh na stanovení platů nově jmenovaným ředitelům PO města Varnsdorf
3.11 Vyřazení uchazeče z konkurzního řízení
3.12 Doplnění program na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr

 

 

1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2012 pro Interaktivní základní školu, Karlova 1700, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 238/2012
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Interaktivní základní škole, Karlova 1700, příspěvkové organizaci nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů dle předloženého návrhu.

1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2012 pro Městskou knihovnu Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 239/2012
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městské knihovně Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkovéorganizaci změnu závazných ukazatelů dle předloženého návrhu.

1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2012 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 240/2012
Rada města z titulu funkce zřizovatele rozhodla schválit Mateřské škole Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkovéorganizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2012 dle předloženého návrhu.

 

2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Návrhy na přidělení bytů zvláštního určení
Usnesení č. 241/2012/1
Rada města rozhodla pronajmout byt zvláštního určení 1+1 v domě s č. p. 2970/22, ul. Lesní ve Varnsdorfu, manželům J. a B. V.

a dále

Usnesení č. 241/2012/2
Rada města rozhodla pronajmout byt zvláštního určení 1+ KK v domě s č. p. 3321/12, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní A. B.

Žádost o pronájem garsoniéry
Usnesení č. 242/2012
Rada města rozhodla pronajmout garsoniéru v domě č. p. 2739/62, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu J. L. na dobu určitou do 31.12.2012. 1. náhradník paní H. H. na dobu určitou do 31.12.2012. 2. náhradník paní L. K. na dobu určitou do 31.12.2012.

Žádost o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 243/2012
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3023/16, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní A. S. do 30.06.2013. 1. Náhradník paní H. K. 2. náhradník paní J. H.

Zrušení usnesení
Usnesení č. 244/2012
Rada města rozhodla zrušit usnesení č. 173/2012 Rady města Varnsdorf ze dne 10.05.2012.

Žádost o pronájem bytu 1+2
Usnesení č. 245/2012/1
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+2 v domě č. p. 2739/42, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu O. R. na dobu určitou do 30.06.2013 za podmínky navrácení bytu 1+1 v domě č. p. 2740/2, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu městu Varnsdorf. 1. náhradník paní P. B. na dobu určitou do 31.12.2012. 2. náhradník paní E. K. na dobu určitou do 31.12.2012.

a dále

Usnesení č. 245/2012/2
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+2 v domě č. p. 2739/24, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní M. R. na dobu určitou do 31.12.2012. 1. náhradník paní O. K. 2. náhradníci manželé J. a H. K.

2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej části p. p. č. 6938/1, p. p. č. 6942 a části p. p. č. 6940/3 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 246/2012
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 6938/1, p. p. č. 6942 a část p. p. č. 6940/3 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o prodej p. p. č. 2039 a p. p. č. 2040 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 247/2012
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 2039 a p. p. č. 2040 v k. ú. Varnsdorf.

Směna p. p. č. 46 za p. p. č. 2741/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 248/2012/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 2741/1 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 248/2012/2
Rada města doporučuje ZM nabýt do vlastnictví p. p. č. 46 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o pronájem p. p. č. 302/6 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 249/2012
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 302/6 v k. ú. Studánka u Rumburku do 31.12.2013.

Žádost o ukončení a následný pronájem na část p. p. č. 3648 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 250/2012/1
Rada města rozhodla ukončit NS č. 55/2007 na pronájem části p. p. č. 3648 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 250/2012/2
Rada města rozhodla pronajmout panu L. C. část p. p. č. 3648 o výměře 712 m2 v k. ú. Varnsdorf za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

Žádost o pronájem na p. p. č. 5786 a p. p. č. 5787 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 251/2012
Rada města rozhodla pronajmout panu F. K. p. p. č. 5786 o výměře 115 m2 a p. p. č. 5787 o výměře 230 m2 v  k. ú. Varnsdorf za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

Žádost o ukončení a následný pronájem na část p. p. č. 3323 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 252/2012/1
Rada města rozhodla ukončit NS č. 22/2004 na pronájem části p. p. č. 3323 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 252/2012/2
Rada města rozhodla pronajmout panu P. V. části p. p. č. 3323 o výměře 800 m2 v k. ú. Varnsdorf za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

Žádost o ukončení na část p. p. č. 5075/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 253/2012
Rada města rozhodla ukončit NS č. 8/2000 na pronájem části p. p. č. 5075/2 v k. ú. Varnsdorf.

Rozhodnutí o odejmutí souhlasu s umístěním laviček na p. p. č. 6204/2 k. ú.Varnsdorf
Usnesení č. 254/2012
Rada msta rozhodla odejmout vydaný souhlas s umístěním laviček p. p. č. 6204/2 v k. ú. Varnsdorf vydaný dne 07.06.2012 pro SVBJ č. p. 2761 - IČ 28736753.

Pronájem pozemků u Klubu Střelnice (p. p. č. 3127 a 3126/1)
Usnesení č. 255/2012
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 02.04.2012 mezi městem Varnsdorf a MAS Šluknovsko, ev. č. 00019/2012, kterým se rozšiřuje předmět nájmu o p. p. č. 3127 (zahrada) a p. p. č. 3126/1 (zahrada) v k. ú. Varnsdorf.

Rozhodnutí o veřejné zakázce - „Rekonstrukce lávky pro pěší v ul. Lidické ve Varnsdorfu"
Usnesení č. 256/2012/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Rekonstrukce lávky pro pěší v ul. Lidické ve Varnsdorfu“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči: CB s. r. o., Na Rybníčku 387/6,460 01 Liberec 3, IČ 25404539.

a dále

Usnesení č. 256/2012/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou CB s. r. o., Na Rybníčku 387/6,460 01 Liberec 3, IČ 25404539 na akci „Rekonstrukce lávky pro pěší v ul. Lidické ve Varnsdorfu“ za cenu 893.402,- Kč bez DPH.

Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby v ul. Poštovní ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 257/2012/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby v ul. Poštovní ve Varnsdorfu“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči: S a M silnice a mosty Děčín a. s., Oblouková 416, 405 01 Děčín III, IČ 25042751.

a dále

Usnesení č. 257/2012/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou S a M silnice a mosty Děčín a. s., Oblouková 416,405 01 Děčín III, IČ 25042751 na akci„Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby v ul. Poštovní ve Varnsdorfu“za cenu 483.685,25 Kč bez DPH.

Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Celoplošné opravy MK technologií ABS ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 258/2012/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Celoplošné opravy MK technologií ABS ve Varnsdorfu“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči: S a M silnice a mosty Děčín a. s., Oblouková 416,405 01 Děčín III, IČ 25042751.

a dále

Usnesení č. 258/2012/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou S a M silnice a mosty Děčín a. s., Oblouková 416,405 01 Děčín III, IČ 25042751 na akci „Celoplošné opravy MK technologií ABS ve Varnsdorfu“ za cenu 1.348.253,- Kč bez DPH.

Rozhodnutí o veřejné zakázce„Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 259/2012/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu“dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči: KAT stavební, a. s., Vinohradská 1113/78,618 00 Brno, IČ 29282101.

a dále

Usnesení č. 259/201/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou KAT stavební, a. s., Vinohradská 1113/78,618 00 Brno, IČ 29282101 na akci „Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu“ za cenu1.267.257,- Kč bez DPH.

Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Dešťová kanalizace Varnsdorf – ulice Čelakovická (I. etapa)“
Usnesení č. 260/2012/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Dešťová kanalizace Varnsdorf – ulice Čelakovická (I. etapa)“zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách uchazeči: Horák-stavení a obchodní společnost, s. r. o., U kotelny 349, 405 05 Děčín IX, IČ 41326687.

a dále

Usnesení č. 260/2012/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou Horák-stavení a obchodní společnost, s. r. o., U kotelny 349, 405 05 Děčín IX, IČ 41326687 na akci„Dešťová kanalizace Varnsdorf – ulice Čelakovická (I. etapa)“ za cenu 3.779.615,- Kč bez DPH.

Rozhodnutí o veřejné zakázce – ,,Regenerace panelového sídliště – Varnsdorf – I. etapa 2012“ – část Dětské hřiště 06
Usnesení č. 261/2012/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky ,,Regenerace panelového sídliště – Varnsdorf – I. etapa 2012“ – část Dětské hřiště 06 zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách uchazeči: Tomovy parky s. r. o., Karlovice, Radvánovice 11, 511 01 Turnov, IČ 47470712.

a dále

Usnesení č. 261/2012/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou Tomovy parky s. r. o., Karlovice, Radvánovice 11, 511 01 Turnov, IČ: 47470712 na akci,,Regenerace panelového sídliště – Varnsdorf – I. etapa 2012“ – část Dětské hřiště 06 za cenu 1.082.455,- Kč bez DPH.

3. Různé

3.01 Zápočet nákladů a stavu bytů do nájemného v č. p. 1954, k. ú. a obec Varnsdorf
Usnesení č. 262/2012
Rada města rozhodla započítat do nájmu náklady vynaložené nájemci dle předloženého návrhu.

3.02 Návrh mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací
Usnesení č. 263/2012
Rada města rozhodla schválitvyplacení mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Městem Varnsdorf dle pozměněného návrhu.

3.03 Žádost o mimořádný finanční příspěvek sportovnímu oddílu SK Futsal Varnsdorf
Usnesení č. 264/2012
Rada města rozhodla poskytnoutmimořádnýfinanční příspěvek na činnost oddílu SK Futsal Varnsdorf ve výši 20.000 Kč.

3.04 Návrh na odvolání + jmenování tajemnice Komise pro výchovu a vzdělávání 
Usnesení č. 265/2012/1
Rada města rozhodla odvolat Mgr. L. O. z funkce tajemnice Komise pro výchovu a vzdělávání k 30.06.2012.

a dále

Usnesení č. 265/2012/2
Rada města rozhodla jmenovat paní J. N. do funkce tajemnice Komise pro výchovu a vzdělávání od 01.09.2012.

3.05 Návrh na jmenování redaktora Hlasu severu
Usnesení č. 266/2012
Rada města rozhodla jmenovat redaktorem časopisu Hlas severu pana Ivo Šafuse od 01.07.2012.

3.06 Odprodej nepotřebné techniky JSDH - traktoru Zetor 8011
Usnesení č. 267/2012/1
Rada města rozhodla schválit cenu a způsob platby vozidlaZemědělský kolový traktor Z 8011 SPZ LT 48-65 r. výroby 1979 dle předloženého návrhu.

3.07 Návrh na odvolání + jmenování členů Komise pro posuzování a hodnocení nabídek a Komise pro otevírání obálek
Usnesení č. 268/2012/1
Rada města rozhodla odvolat pana Ing. P. J. z funkce člena Komise pro posuzování a hodnocení nabídek.

a dále

Usnesení č. 268/2012/2
Rada města rozhodla odvolat paní Bc. P. V. z funkce člena Komise pro otevírání obálek.

a dále

Usnesení č. 268/2012/3
Rada města rozhodla odolat pana J. Z., DiS z funkce člena Komise pro otevírání obálek.

a dále

Usnesení č. 268/2012/4
Rada města rozhodla jmenovat pana M. K. do funkce člena Komise pro posuzování a hodnocení nabídek do konce volebního období 2010 – 2014.

a dále

Usnesení č. 268/2012/5
Rada města rozhodla jmenovat pana Mgr. V. Z. do funkce člena Komise pro otevírání obálek do konce volebního období 2010 – 2014.

3.08 Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti
RM

Usnesení č. 269/2012
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti RM dle návrhu tajemníka MěÚ.

3.09Návrh na vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy
ZM

Usnesení č. 270/2012
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM dle návrhu tajemníka MěÚ.

3.10Návrh na stanovení platů nově jmenovaným ředitelům PO města Varnsdorf
Usnesení č. 271/2012
Rada města rozhodlastanovit platy s termínem účinnosti nově jmenovaným ředitelům příspěvkových organizací města Varnsdorf dle předloženého návrhu.

3.11 Vyřazení uchazeče z konkurzního řízení
Usnesení č. 272/2012
Rada města rozhodla vyřadit na návrh konkurzní komise uchazeče M. F. z konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele Mateřské školy Varnsdorf, Pražská 2812, okres Děčín, příspěvková organizace pro nesplnění podmínky konkurzního řízení.

3.12 Doplnění program na zasedání ZM
Usnesení č. 273/2012
Rada města rozhodla schválit doplnění programu v bodě 5. Různé takto:
5.03 Zpráva o činnosti společnosti SVS a.s. v roce 2011 
5.04 Návrh na vydání Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu města
5.05 Spolufinancování projektu „Obnova poškozené sochy Dívka se závojem“
5.06 Zpráva o činnosti Jednotky Sboru dobrovolných hasičů za rok 2011 


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

5. Závěr

MARTIN LOUKA                                                                      KAREL DUBSKÝ
starosta města                                                                     místostarosta města