Usnesení z 37. zasedání Rady města Varnsdorf

které se konalo dne 18. 3. 2004 od 13:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice
_______________________________________________________________


Rada města projednala:
1. Finanční záležitosti
a) Žádost Českého zahrádkářského svazu Varnsdorf o finanční příspěvek
b) Žádost Kruhu přátel muzea Varnsdorf o finanční příspěvek
c) Žádost Farní obce Varnsdorf o finanční příspěvek
d) Žádost COMMUNIA Varnsdorf o finanční příspěvek
e) Žádost TJ SLOVAN Varnsdorf o finanční příspěvek
f) Žádost Horolezeckého klubu Varnsdorf o finanční příspěvek
g) Žádost STYLKLUBU – sdružení občanů o finanční příspěvek
h) Žádost Jaromíra Josefa – Taneční škola STYL o finanční příspěvek
i) Žádost ZUŠ Varnsdorf o finanční příspěvek
j) Žádost TJ Krásná Lípa o finanční příspěvek
k) Žádost Svazu tělesně postižených o finanční příspěvek
l) Žádost Junáku Varnsdorf o finanční příspěvek
m) Žádost Občanského sdružení PUNTÁTO o finanční příspěvek
n) Žádost Svazu důchodců o finanční příspěvek
o) Žádost Klubu českých turistů Rumburk o finanční příspěvek
p) Žádost Líby Vladařové – agentura Líba o finanční příspěvek
q) Žádost Speciálních škol Varnsdorf o finanční příspěvek
r) Žádost Farní charity Rumburk o finanční příspěvek
s) Žádost Okresního mysliveckého spolku Děčín o finanční příspěvek
t) Žádost místní skupiny Českého červeného kříže Varnsdorf o finanční příspěvek
u) Žádost JK Trans VDF – sálová kopaná o finanční příspěvek
v) Žádost paní E. Bučkové o splátkový kalendář na úhradu škody
2. Převody majetku města
3. Různé
a) Návrh ve věci smluv pro poskytování služeb PO MŠ, ZŠ a JZŠ
b) Návrh na změnu organizační struktury MěÚ Varnsdorf
c) Návrh na jmenování člena komise správy majetku a výstavby RM
d) Doporučení ZM uzavřít smlouvu o sdružení prostředků na výstavbu 36 b.j. na ul. Kostelní
e) Doporučení ZM vydat obecně závaznou vyhlášku města Varnsdorf o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
f) Doporučení ZM vydat obecně závaznou vyhlášku města Varnsdorf o změně obecně závazné vyhlášky č. 3/2003
g) Doporučení ZM ve věci řešení APP
h) Uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava povrchu ul. Kamenická ve Varnsdorfu“
i) Návrh programu XVII. zasedání ZM

Usnesení č. 30/2004
Rada města rozhodla:
1. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2761/10, ul. Kovářská, Varnsdorf panu M. Vašákovi.

2. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2764/33, ul. Žitavská, Varnsdorf paní J. Martinovské za podmínky navrácení bytu 1+1 v č.p. 2290, ul. Prašná, Varnsdorf.

3. Neprodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+1 v č.p. 2740, ul. Křižíkova, Varnsdorf slečně S. Bladičové.

4. Neprodloužit nájemní smlouvu na pronájem garsoniéry v č.p. 2764, ul. Žitavská, Varnsdorf paní H. Oláhové.

5. Neprodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+1 v č.p. 2764, ul. Žitavská, Varnsdorf manželům P. a R. Oberreiterovým.

6. Neprodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+1 v č.p. 2740, ul. Křižíkova, Varnsdorf slečně K. Pažitné.

7. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+2 v č.p. 1162, ul. Lidická, Varnsdorf panu J. Oláhovi a paní H. Horváthové do 31. 12. 2004. 

8. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+3 v č.p. 1162, ul. Lidická, Varnsdorf panu M. Hugrovi do 30. 6. 2004. 

9. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem garsoniéry v č.p. 2761, ul. Kovářská, Varnsdorf slečně E. Klugové do 31. 12. 2004.

10. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem garsoniéry v č.p. 2761, ul. Kovářská, Varnsdorf slečně P. Švorcové do 31. 3. 2005. 

11. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+1 v č.p. 3023, ul. Kmochova, Varnsdorf paní S. Morkusové do 31. 3. 2005. 

12. Neuzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+1 v č.p. 3023, ul. Kmochova, Varnsdorf s paní S. Morkusovou na dobu neurčitou.

13. Neposkytnout finanční příspěvek Českému zahrádkářskému svazu Varnsdorf.

14. Poskytnout finanční příspěvek Kruhu přátel muzea Varnsdorf ve výši 5.000,- Kč na rozvoj činnosti a akce.

15. Poskytnout finanční příspěvek Kruhu přátel muzea Varnsdorf ve výši 15.000,- Kč na opravu drobných památek.

16. Poskytnout finanční příspěvek Farní obci Varnsdorf ve výši 5.000,- Kč na opravu okapů a svodů.

17. Poskytnout finanční příspěvek COMMUNIU Varnsdorf ve výši 20.000,- Kč na provoz střediska.

18. Neposkytnout finanční příspěvek TJ SLOVAN Varnsdorf.

19. Poskytnout finanční příspěvek Horolezeckému klubu Varnsdorf ve výši 5.000,- Kč na akci „Velká cena Varnsdorfu“.

20. Poskytnout finanční příspěvek STYLKLUB Varnsdorf – sdružení občanů ve výši 5.000,- Kč na činnost.

21. Poskytnout finanční příspěvek Jaromíru Josefovi – Taneční škola STYL ve výši 5.000,- Kč na akce „Lužický pohár“ a „Velká cena Varnsdorfu“.

22. Poskytnout finanční příspěvek ZUŠ Varnsdorf ve výši 20.000,- Kč na akci „Jazzový pátek“.

23. Poskytnout finanční příspěvek TJ Krásná Lípa ve výši 10.000,- Kč na akci „Tour de Feminin“.

24. Poskytnout finanční příspěvek Svazu tělesně postižených ve výši 3.000,- Kč na provoz a příspěvek na zájezd.

25. Poskytnout finanční příspěvek Junáku Varnsdorf ve výši 5.000,- Kč na provoz kluboven.

26. Neposkytnout finanční příspěvek Občanskému sdružení PUNTÁTO.

27. Poskytnout finanční příspěvek Svazu důchodců ve výši 1.000,- Kč na akci „Den učitelů důchodců“.

28. Neposkytnout finanční příspěvek Klubu českých turistů Rumburk.

29. Poskytnout finanční příspěvek Líbě Vladařové – agentura Líba ve výši 3.000,- Kč na soutěž „MISS 3D“.

30. Poskytnout finanční příspěvek Speciálním školám Varnsdorf ve výši 5.000,- Kč na výtvarnou soutěž.

31. Poskytnout finanční příspěvek Farní charitě Rumburk ve výši 15.000,- Kč na příspěvek na mzdu soc. pracovnice.

32. Neposkytnout finanční příspěvek Okresnímu mysliveckému spolku Děčín.

33. Poskytnout finanční příspěvek místní skupině Českého červeného kříže Varnsdorf ve výši 3.000,- Kč na činnost.

34. Neposkytnout finanční příspěvek JK Trans VDF – sálová kopaná.

35. Zveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 7386 v k.ú. Varnsdorf.

36. Zveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 5760 v k.ú. Varnsdorf.

37. Zveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 732/4 v k.ú. Varnsdorf.

38. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 3742, p.p.č. 3747 a p.p.č. 3750/1 vše v k.ú. Varnsdorf.

39. Zadat zpracování geometrického plánu na rozdělení p.p.č. 3747 a p.p.č. 3750/1 vše v k.ú. Varnsdorf dle platných nájemních smluv.

40. Pronajmout st.p.č. 30/5 o výměře 24 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům Mgr. J. a Ing. L. Chadimovým za cenu 10,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání pozemku pod garáží.

41. Ukončit nájemní smlouvu č. 74/2002 na pronájem části p.p.č. 5760 v k.ú. Varnsdorf k 29. 02. 2004. 

42. Ukončit nájemní smlouvu č. 6/2002 na pronájem části p.p.č. 5556 v k.ú. Varnsdorf k 29. 02. 2004. 

43. Změnit nájemní smlouvu č. 22/1998/1 na pronájem pozemku p.p.č. 1255/3 v k.ú. Varnsdorf za účelem stavby rodinného domu tak, že jako nájemce bude uvedena i slečna E. Gregorová.

44. Prodloužit termín pro podání stavebního povolení dle NS č. 1/2003/1 za účelem stavby rodinného domu do 31. 5. 2004. 

45. Vrátit částku ve výši 660,- Kč panu MUDr. L. Svobodovi a 660,- Kč paní M. Svobodové, představující výši poplatku spojených s převodem nemovitosti dle směnné smlouvy.

46. Zveřejnit záměr pronajmout a převést p.p.č. 689 v k.ú. Varnsdorf.

47. Zadat zpracování geometrického plánu na rozdělení části p.p.č. 689 v k.ú. Varnsdorf dle návrhu KSMV a to tak, že vzniknou dvě nové parcely na výstavbu rodinných domů.

48. Nezadat provedení těžebních a pěstebních prací v obecním lese na p.p.č. 7789/1 v k.ú. Varnsdorf firmě UNILES, Rumburk dle předložené nabídky.

49. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 6623 a p.p.č. 6624 v k.ú. Varnsdorf.

50. Vypovědět nájemní smlouvu č. 133/1997 na pronájem části p.p.č. 6629 a části p.p.č. 6630 v k.ú. Varnsdorf, sjednané za účelem užívání zahrádky dle odstavce V. bod 3. této smlouvy.

51. Vypovědět nájemní smlouvu č. 51/2001 na pronájem části p.p.č. 6630 v k.ú. Varnsdorf, sjednané za účelem užívání zahrádky dle odstavce V. bod 3. této smlouvy.

52. Vypovědět nájemní smlouvu č. 31/2003 na pronájem části p.p.č. 6630 v k.ú. Varnsdorf, sjednané za účelem užívání zahrádky dle odstavce V. bod 3. této smlouvy.

53. Neúčtovat platby za neměřené odběry vody ve školnických bytech v objektech Města Varnsdorf dle směrných čísel vyhl. 428/2001 Sb. za neměřené odběry do 31. 12. 2002 a ponechat původní paušální platby.

54. Neprovést výměnu oken v objektu pronajatého městského zahradnictví na náklady města.

55. Neuhradit výměnu oken v pronajatém bytě č. 35 v č.p. 3023 ve Varnsdorfu.

56. Zveřejnit záměr pronajmout část střechy na bytovém domě č.p. 2844 ve Varnsdorfu.

57. Uzavřít dodatek č. 2 k mandátní smlouvě s ALCEDO s.r.o. na zajištění inženýrské činnosti a provedení výběrového řízení na stavbu kanalizace Pěnkavčí vrch Varnsdorf.

58. Doporučit ZM převést objekt ubytovny č.p. 2470 se st.p.č. 1685 a p.p.č. 1686 vše v k.ú. Varnsdorf do vlastnictví Města Varnsdorf za cenu 4.000.000,- Kč, sníženou o cenu vložené investice.

59. Zveřejnit záměr pronajmout městskou tržnici s veřejnými WC na p.p.č. 2563/2, 2563/3, 2564 st.p.č. 2562 vše v k.ú. Varnsdorf.

60. Souhlasit s výpovědí smluv o poskytování služeb v oblasti ekonomiky a účetnictví pro PO MŠ, ZŠ a JZŠ dle předloženého návrhu tajemníka MěÚ.

61. Doporučit ZM uzavřít smlouvu s Bytovým družstvem Varnsdorf o sdružení prostředků na výstavbu 36 b.j. na ul. Kostelní.

62. Doporučit ZM vydat obecně závaznou vyhlášku města Varnsdorf č. 2/2004 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství s účinností od 1. 4. 2004.

63. Doporučit ZM vydat obecně závaznou vyhlášku města Varnsdorf č. 3/2004 o změně obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 s účinností od 1. 4. 2004. 

64. Doporučit ZM řešit APP ve Varnsdorfu.

65. Pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s., Studánka č.p. 283, Varnsdorf, IČO: 62 74 30 23 na akci „Oprava povrchu ul. Kamenická ve Varnsdorfu“.

Usnesení č. 31/2004
Rada města rozhodla schválit:
1. Výměnu bytu mezi paní K. Uhlířovou bytem 1+3 v č.p. 2800, ul. Kmochova, Varnsdorf a panem J. Němcem bytem 1+1 v č.p. 3014, ul. K. Světlé, Varnsdorf.

2. Výměnu bytu mezi manžely J. a J. Mackovými bytem 1+3 v č.p. 2733, ul. Západní, Varnsdorf a paní L. Jandourkovou bytem 1+1 v č.p. 546, ul. Mladoboleslavská, Varnsdorf s tím, že s manžely J. a J. Mackovými bude nájemní smlouva uzavřena na dobu určitou do 30. 9. 2004. 

3. Přechod nájmu garsoniéry v č.p. 2726, ul. Hrnčířská, Varnsdorf na pana J. Engela po paní J. Škodové na dobu určitou do 31. 12. 2004. 

4. Podnájem garsoniéry v č.p. 2726, ul. Hrnčířská, Varnsdorf pana B. Svobody pro pana J. Kociána na dobu 1 roku.

5. Splátkový kalendář paní E. Bučkové na úhradu škody v celkové výši 21.000,- Kč, a to pod ztrátou výhody splátek, takto:
- 14 měsíčních splátek ve výši 1.500,- Kč, splatných vždy k 20. dni v měsíci počínaje měsícem březen 2004
- poslední splátka ve výši 1.500,- Kč, splatná k 20. 4. 2005.

6. Změnu organizační struktury MěÚ Varnsdorf (změna názvu a náplně činnosti oddělení OrgO) dle předloženého návrhu tajemníka MěÚ s účinností od 1. 3. 2004. 

7. Program XVII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se uskuteční 1. 4. 2004 od 15:00 hod. ve Studentském klubu Střelnice takto:
1. Převody majetku města
2. Finanční záležitosti
3. Různé
a) Řešení ambulantní pohotovostní péče ve Varnsdorfu
b) Návrh smlouvy o sdružení s Bytovým družstvem Varnsdorf
c) Zpráva o činnosti místní skupiny Českého červeného kříže Varnsdorf za rok 2003
d) Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Varnsdorf za rok 2003
e) Zpráva o činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2003
f) Sdělení Ústeckého kraje ve věci změny zřizovatelské funkce DDM
g) Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Varnsdorf pro rok 2004
4. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
5. Diskuse
6. Interpelace členů ZM
7. Závěr

Usnesení č. 32/2004
Rada města rozhodla stanovit:
1. Cenu pro prodej domu č.p. 1326 na st.p.č. 3157 a p.č. 3158 v k.ú. Varnsdorf formou licitace dle zásad prodeje nemovitostí z majetku města Varnsdorf.

2. Cenu pro prodej domu č.p. 1162 na st.p.č. 82 v k.ú. Varnsdorf formou licitace dle zásad prodeje nemovitostí z majetku města Varnsdorf.

3. Cenu pro prodej domu č.p. 889 na st.p.č. 6211 a p.p.č. 6212 v k.ú. Varnsdorf formou licitace dle zásad prodeje nemovitostí z majetku města Varnsdorf.

4. Cenu pro prodej domu č.p. 2224 na st.p.č. 4934 a p.p.č. 4935 a p.p.č. 4936 v k.ú. Varnsdorf formou licitace dle zásad prodeje nemovitostí z majetku města Varnsdorf.

5. Cenu pro prodej domu č.p. 1127 na st.p.č. 2498 v k.ú. Varnsdorf formou licitace dle zásad prodeje nemovitostí z majetku města Varnsdorf.

6. Cenu pro prodej domu č.p. 508 na st.p.č. 2602 a p.p.č. 2603 v k.ú. Varnsdorf formou licitace dle zásad prodeje nemovitostí z majetku města Varnsdorf.

7. Cenu pro prodej domu č.p. 1562 na st.p.č. 5804 a p.č. 5805/1 v k.ú. Varnsdorf formou licitace dle zásad prodeje nemovitostí z majetku města Varnsdorf.

8. Cenu pro prodej domu č.p. 183 na st.p.č. 917 a p.p.č. 918 v k.ú. Varnsdorf formou licitace dle zásad prodeje nemovitostí z majetku města Varnsdorf.

Usnesení č. 33/2004
Rada města rozhodla jmenovat:
1. Slečnu Elišku Zítovou do funkce člena komise správy majetku a výstavby RM k 1. 4. 2004.