Usnesení z 37. schůze Rady města Varnsdorf,

která se konala dne 28.04.2016 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Převody majetku města
1.01 Bytové záležitosti
1.02 Majetkové záležitosti
2. Různé
2.01 Výše nákladů za služby spojené s umístěním prodejních stánků na městské kulturní akci Pálení čarodějnic 2016
2.02 Pověření k provádění občanských obřadů a užívání závěsného odznaku města
2.03 Členství ve sdružení tajemníků
2.04 Návrh na zrušení komise Rady města – Aktivu pro občanské záležitosti
2.05 Doplnění programu na zasedání ZM
3. Diskuse
4. Závěr


1. Převody majetku města

1.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu 1+2
Usnesení č. 171/2016
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+2 v domě č. p. 2740/30, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní L. P. na dobu určitou do 31.12.2016. 1. panu J. S. na dobu určitou do 30.04.2017. 2. náhradník manželé J. a M. M. na dobu určitou do 30.04.2017.


Žádost o pronájem městského bytu 1+3
Usnesení č. 172/2016
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+3 v domě č. p. 2741/55, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. R. a paní L. Z. na dobu určitou do 31.12.2016. 1. náhradník paní J. H. na dobu určitou do 31.12.2016. 2. náhradník paní V. Š. na dobu určitou do 30.04.2017.


Žádost o pronájem 3 garsoniér v DPS
Usnesení č. 173/2016/1
Rada města rozhodla pronajmout garsoniéru v DPS č. p. 2970/36, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní M. M. na dobu určitou do 30.04.2017.
a dále

Usnesení č. 173/2016/2
Rada města rozhodla pronajmout garsoniéru v DPS č. p. 2970/54, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní H. B. na dobu určitou do 30.04.2017.

a dále

Usnesení č. 173/2016/3
Rada města rozhodla pronajmout garsoniéru v DPS č. p. 3321/2, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu A. D. na dobu určitou do 31.10.2016 za podmínky navrácení garsoniéry v domě č. p. 2739/38, ul. Edisonova ve Varnsdorfu.


Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt L. H.
Usnesení č. 174/2016
Rada města rozhodla trvat na navrácení bytu 1+1v domě č. p. 3023/44, ul. Kmochova ve Varnsdorfu.


Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt paní M. B.
Usnesení č. 175/2016
Rada města rozhodla trvat na navrácení bytu 1+3 v domě č. p. 3023/50, ul. Kmochova ve Varnsdorfu.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 176/2016/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení č. 96/2016 ze dne 17.03.2016.

a dále

Usnesení č. 176/2016/2
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní a kanalizační přípojky na části p. p. č. 1761 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti p. p. č. 1763/1 v k. ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných vlastní smlouvou. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 177/2016
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy „DC Varnsdorf, p. p. č. 3217/4, nové kNN na části p. p. č. 3144 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 178/2016
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy „DC Varnsdorf – Národní 514, úprava kNN na části p. p. č. 2618 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Úprava přístupových ploch ke hřbitovu – ul. Hřbitovní na p.č.3300, 3420, 3448, 3449, v k. ú. Varnsdorf“ – oprava usnesení
Usnesení č. 179/2016/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 162/2016/1 a 162/2016/2 ze dne 14.04.2016.

a dále

Usnesení č. 179/2016/2
Rada města rozhodla o přidělení VZMR „Úprava přístupových ploch ke hřbitovu – ul. Hřbitovní na p. č. 3300, 3420, 3448, 3449, v k. ú. Varnsdorf“ dle Směrnice pro zadávání VZMR uchazeči Technické služby města Varnsdorf s. r. o., IČ 25017098.

a dále

Usnesení č. 179/2016/3
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou Technické služby města Varnsdorf s. r. o. na akci „Úprava přístupových ploch ke hřbitovu – ul. Hřbitovní na p. č. 3300, 3420, 3448, 3449, v k. ú. Varnsdorf“ za cenu 1.037.587,33 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Oprava zábradlí ul. Dolní Nábřeží ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 180/2016/1
Rada města rozhodla o přidělení VZMR „Oprava zábradlí ul. Dolní Nábřeží ve Varnsdorfu“ dle Směrnice pro zadávání VZMR uchazeči Technické služby města Varnsdorf s. r. o., IČ 25017098.

a dále

Usnesení č. 180/2016/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou Technické služby města Varnsdorf s. r. o. na akci „Oprava zábradlí ul. Dolní Nábřeží ve Varnsdorfu“ za cenu 369.220 Kč bez DPH.


Žádost o snížení poplatků za vjezdy na autobusové nádraží
Usnesení č. 181/2016
Rada města rozhodla nesnížit poplatek za vjezdy na autobusové nádraží. V souladu s uzavřenou Smlouvou o užívání autobusových stání na autobusovém stanovišti ve Varnsdorfu ze dne11.12.2014 bude poplatek ve výši 12 Kč/spoj zachován.


Návrh celoplošných oprav pozemních komunikací na rok 2016
Usnesení č. 182/2016/1
Rada města rozhodla schválit Návrh celoplošných oprav pozemních komunikací na rok 2016 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 182/2016/2
Rada města rozhodla vyhlásit výběrová řízení na akci celoplošné opravy pozemních komunikací: v ulicích Kozlova, Zhořelecká, Hájenská, Nezvalova a úsek I. Studánka.


Nabídka na zpracování žádosti o dotaci do 24. výzvy IROP: „Výstavba a modernizace přestupních terminálů“
Usnesení č. 183/2016
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem smlouvy o dílo na zpracování žádosti o dotaci a zpracování studie proveditelnosti, na stavbu: „Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu“ s firmou DPU REVIT s. r. o. za cenu 290.000 Kč bez DPH.


Žádost o pronájem nebytových prostor, ul. Legií č. p. 1954
Usnesení č. 184/2016
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v bytovém domě ul. Legií, č. p. 1954 v k. ú. Varnsdorf.


2. Různé

2.01 Výše nákladů za služby spojené s umístěním prodejních stánků na městské kulturní akci ,,Pálení čarodějnic 2016“
Usnesení č. 185/2016
Rada města rozhodla schválit výši nákladů za služby spojené s umístěním prodejních stánků na akci ,,Pálení čarodějnic 2016“ dle předloženého návrhu.


2.02 Pověření k provádění občanských obřadů a užívání závěsného odznaku města
Usnesení č. 186/2016/1
Rada města rozhodla pověřit v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník k provádění občanských obřadů dalšího člena Zastupitelstva města Varnsdorf a to po dobu platnosti mandátu člena ZM ve volebním období 2014 – 2018: pana Josefa Šustu.

a dále


Usnesení č. 186/2016/2
Rada města rozhodla pověřit v souladu s ustanovením § 108 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, aby při občanských obřadech užívali závěsný odznak další členové Zastupitelstva města Varnsdorf a to po dobu platnosti mandátu člena ZM ve volebním období 2014 – 2018: pana Josefa Šustu.


2.03 Členství ve sdružení tajemníků
Usnesení č. 187/2016/1
Rada města rozhodla schválit členství tajemníka Městského úřadu ve Varnsdorfu ve Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, o. s., se sídlem Dlážděná 1004/6, Praha 1, IČ 601 26 361.

a dále

Usnesení č. 187/2016/2
Rada města rozhodla uznat členský příspěvek ve výši 1.500 Kč ročně jako výdaj rozpočtu obce.


2.04 Návrh na zrušení komise Rady města – Aktivu pro občanské záležitosti
Usnesení č. 188/2016
Rada města rozhodla zrušit komisi Rady města – Aktiv pro občanské záležitosti s účinností od 01.05.2016.


2.05 Doplnění programu na zasedání ZM
Usnesení č. 189/2016
Rada města rozhodla schválit doplnění programu v bodě 3. Různé takto:
3.01 Schválení financování projektu „Dotace pro jednotky SDH obcí“
3.02 Pověření oprávněné osoby v podání žádosti o dotaci Revitalizace a odbahnění soustavy


3. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


4. Závěr

Ing. Stanislav Horáček                                                                             Josef Hambálek
starosta města                                                                                        místostarosta města