Usnesení z 37. schůze Rady města Varnsdorf,

 

která se konala dne 07.06.2012 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

 

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
1.01 Zabezpečení přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2012 
1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2012 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Národní 1617, příspěvkovou organizaci
2. Převody majetku
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Uzavření knihovny a úprava výpůjční doby v Městské knihovně Varnsdorf, Otáhalova 1260 v době hlavních prázdnin
3.02 Vyhlášení konkurzu na pracovní místo ředitele/-ky Školní jídelny Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace
3.03 Návrh na jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/-ky Školní jídelny Varnsdorf, Edisonova 2821 
3.04 Žádost o odvolání člena z komisí
3.05 Žádost Biskupského gymnázia Varnsdorf o schválení smlouvy
3.06 Schválení projektu do 2. kola Programu prevence kriminality v Ústeckém kraji 2012
3.07 Nabídka společnosti MEDIRECO a. s.
3.08 Program na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr

1. Finanční záležitosti

1.01 Zabezpečení přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2012 
Usnesení č. 214/2012
Rada města rozhodla zadat přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2012 externí auditorské společnosti.

1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2012 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Národní 1617, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 215/2012
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Národní 1617, příspěvkovéorganizaci změnu závazných ukazatelů dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu 1+1 v domě č. p. 3307, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu
Usnesení č. 216/2012
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3307/24, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. S. na dobu určitou do 30.06.2013.

Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy na byt
Usnesení č. 217/2012/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2761/19, ul. Kovářská ve Varnsdorfu paní I. B. do 31.12.2012 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 217/2012/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/21, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní K. H. a panu R. C. do 31.10.2012.

a dále

Usnesení č. 217/2012/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/1, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu M. Š. a paní I. D. do 30.06.2013 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 217/2012/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/54, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní V. T. do 31.10.2012.

a dále

Usnesení č. 217/2012/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/51, ul. Edisonova ve Varnsdorfu manželům M. a E. W. do 30.06.2013 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 217/2012/6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/55, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu M. M. do 31.12.2012 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 217/2012/7
Rada města rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2740/68, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní I. H.

a dále
Usnesení č. 217/2012/8
Rada města rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/23, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu Z. J.

Žádost o přenechání obecního bytu jinému žadateli
Usnesení č. 218/2012/1
Rada města rozhodla nevyhovět žádosti ze dne 14.05.2012 pana T. J. o přenechání obecního bytu 1+3 v domě č. p. 3023/50, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní J. K.

a dále

Usnesení č. 218/2012/2
Rada města rozhodla uložit úkol OSMI zahájit kroky vedoucí k navrácení obecního bytu 1+3 v domě č. p. 3023/50, ul. Kmochova ve Varnsdorfu pana T. J. městu Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 218/2012/3
Rada města rozhodla přijmout žádost o pronájem bytu paní J. K.

 

2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej části p. p. č. 652 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 219/2012/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 652 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 219/2012/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 652 v k. ú. Varnsdorf dle stávajícího užívání.

Žádost o prodej části p. p. č. 3637/3 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 220/2012
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 3637/3 v k. ú. Varnsdorf.

Prodej p. p. č. 5310/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 221/2012
Rada města doporučuje ZM cenu za prodej p. p. č. 5310/1 o výměře 91 m2 v k. ú. Varnsdorf ve výši 100 Kč/m2.

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 222/2012
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav NTL plynovodu na p. p. č. 1256, 8168, 1013, 1291 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a RWE GasNet, s. r. o. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši dle znaleckého posudku, nejméně však 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne zapsání do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

Žádost o pronájem části p. p. č. 5688/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 223/2012/1
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 5688/1 – ostatní plocha o výměře 24 m2, v k. ú. Varnsdorf Ing. K. B. za účelem výstavby řadové garáže za cenu 1.000 Kč/rok na dobu 1 roku.

a dále

Usnesení č. 223/2012/2
Rada města doporučuje ZM uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na část p. p. č. 5688/1 – ostatní plocha o výměře 24 m2 s Ing. K. B. s tím, že kupní cena bude stanovena na 150 Kč/m2 a kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho měsíce od vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí.

Žádost o pronájem p. p. č. 361 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 224/2012
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout p. p. č. 361 v k. ú. Studánka u Rumburku.

Žádost o ukončení NS na pronájem pozemku
Usnesení č. 225/2012
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 42/2007 na pronájem části p. p. č. 6468 v k. ú. Varnsdorf k 30.06.2012.

Rozhodnutí o veřejné zakázce „Zařízení slaboproudé elektrotechniky a elektrická instalace v I.NP., II.NP. a III.NP. objektu ZŠ náměstí E. Beneše č. p. 469, Varnsdorf“
Usnesení č. 226/2012/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky Zařízení slaboproudé elektrotechniky a elektrická instalace v I.NP., II.NP. a III.NP. objektu ZŠ náměstí E. Beneše č. p. 469, Varnsdorf“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči: JVB Engineering s. r. o., Komenského 1173, 409 01 Rumburk, IČ: 47287985.

dále

Usnesení č. 226/2012/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou JVB Engineering s. r. o., Komenského 1173, 409 01 Rumburk, IČ: 47287985 na akci Zařízení slaboproudé elektrotechniky a elektrická instalace v I.NP., II.NP. a III.NP. objektu ZŠ náměstí E. Beneše č. p. 469, Varnsdorf“ za cenu 2.158.441,- Kč bez DPH.

Rozhodnutí o veřejné zakázceZdravotně-technické instalace ZŠ náměstí E. Beneše č. p. 469, Varnsdorf“
Usnesení č. 227/2012/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Zdravotně-technické instalace ZŠ náměstí E. Beneše č. p. 469, Varnsdorf“dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči: STAMO spol. s r. o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín I, IČ: 43222323.

dále

Usnesení č. 227/2012/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou STAMO spol. s r. o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín I, IČ: 43222323 na akci„Zdravotně-technické instalace ZŠ náměstí E. Beneše č. p. 469, Varnsdorf“za cenu 791.040,07 Kč bez DPH.

Rozhodnutí o veřejné zakázce „Regenerace panelového sídliště – Varnsdorf – I. etapa 2012“ – část Parkoviště, chodníky a ostatní úpravy
Usnesení č. 228/2012/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů „Regenerace panelového sídliště – Varnsdorf – I. etapa 2012“ – část Parkoviště, chodníky a ostatní úpravy uchazeči: Skanska a. s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4, Chodov, IČ: 26271303, DIČ: CZ 26271303.

a dále

Usnesení č. 228/2012/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou Skanska a. s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4, Chodov, IČ: 26271303, DIČ: CZ 26271303 na akci „Regenerace panelového sídliště – Varnsdorf – I. etapa 2012“ – část Parkoviště, chodníky a ostatní úpravy za cenu 3.801.645,40 Kč bez DPH.

Instalace telekomunikačního zařízení v č. p. 2290 Varnsdorf
Usnesení č. 229/2012
Rada města rozhodla souhlasit se zřízením a provozováním telekomunikačního zařízení v domě č. p. 2290 ve Varnsdorfu firmou Občanské sdružení GAVANET.


3. Různé

3.01 Uzavření knihovny a úprava výpůjční doby v Městské knihovně Varnsdorf, Otáhalova 1260 v době hlavních prázdnin
Usnesení č. 230/2012
Rada města rozhodla vzít na vědomí úpravu výpůjční doby a uzavření knihovny z důvodu čerpání dovolené v období hlavních prázdnin v Městské knihovně Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvková organizace dle předloženého rozvrhu.

3.02 Vyhlášení konkurzu na pracovní místo ředitele/-ky Školní jídelny Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace
Usnesení č. 231/2012
Rada města rozhodla vyhlásit konkurz na obsazení pracovního místa ředitele/-ky Školní jídelny Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace ve znění dle předloženého návrhu.

3.03 Návrh na jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/-ky Školní jídelny Varnsdorf, Edisonova 2821 
Usnesení č. 232/2012
Rada města rozhodla jmenovat konkurzní komisi pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/-ky Školní jídelny Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace dle předloženého návrhu.

3.04 Žádost o odvolání člena z komisí
Usnesení č. 233/2012
Rada města rozhodla odvolat paní O. J. z funkce člena Bytové komise a Komise prevence kriminality do konce volebního období 2010-2014 na vlastní žádost.

3.05 Žádost Biskupského gymnázia Varnsdorf o schválení smlouvy
Usnesení č. 234/2012
Rada města rozhodla souhlasit se schválením žádosti ředitele Biskupského gymnázia Varnsdorf ThMgr. J. Čunáta o schválení podnájemní smlouvy ze dne 25.05.2012.

3.06 Schválení projektu do 2. kola Programu prevence kriminality v Ústeckém kraji 2012
Usnesení č. 235/2012/1
Rada města rozhodla schválit navrhovaný projekt v rámci 2. kola Programu prevence kriminality ČR 2010 v Ústeckém kraji na rok 2012. 

a dále

Usnesení č. 235/2012/2
Rada města rozhodla, že v případě spolufinancování neinvestičního projektu „Kapka dětské radosti“ v rámci   2. kola Programu prevence kriminality ČR 2012 v Ústeckém kraji, město Varnsdorf zajistí spolufinancování projektu ve výši 4.500 Kč, tj. 10,13 % z celkového projektu.

3.07 Nabídka společnosti MEDIRECO a. s.
Usnesení č. 236/2012
Rada města rozhodla uložit Zdravotní komisi projednání nabídky společnosti MEDIRECO a. s.

3.08 Program na zasedání ZM
Usnesení č. 237/2012
Rada města rozhodla schválit program na XVIII. zasedání ZM, které se uskuteční dne 21.06.2012 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Převody majetku města
4. Zprávy výborů ZM
5. Různé
a) Výroční zpráva Nadačního fondu Hrádek – Burgsberg Varnsdorf za r. 2011 
b) Zpráva o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf a.s. v roce 2011
6. Finanční záležitosti
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

MARTIN LOUKA                                                                   KAREL DUBSKÝ
starosta města                                                                  místostarosta města