Usnesení z 37. schůze Rady města Varnsdorf

Usnesení z 37. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 28.05.2020 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti

1.01 Žádost o individuální dotaci
1.02 Zabezpečení přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2020
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Místní plán inkluze města Varnsdorfu pro období 2020 - 2023
3.02 Smlouva o výpůjčce movité věci
3.03 Změna užití financích prostředků v rozpočtu na městské akce pro rok 2020
4. Diskuse
5. Závěr


1. Finanční záležitosti

1.01 Žádost o individuální dotaci
Usnesení č. 237/2020
Rada města rozhodla neposkytnout dotaci panu Mgr. J. V., Sportovní 158, Poděbrady 290 01, IČ 02050692 ve výši 5.000 Kč.


1.02 Zabezpečení přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2020
Usnesení č. 238/2020
Rada města rozhodla zadat přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2020 externí auditorské společnosti dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Návrhy na prodloužení nájemních smluv
Usnesení č. 239/2020/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/10, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu L. O. do 30.06.2021.

a dále  

Usnesení č. 239/2020/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/11, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní I. Č. do 30.06.2021.

a dále

Usnesení č. 239/2020/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/18, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní L. Š. do 30.06.2021.

a dále

Usnesení č. 239/2020/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/20, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. V. do 30.06.2021.

a dále

Usnesení č. 239/2020/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/24, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. S. do 30.06.2021.

a dále

Usnesení č. 239/2020/6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 3307/27, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní J. E. do 30.06.2021.

a dále

Usnesení č. 239/2020/7
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/28, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní I. P. do 30.06.2021.

a dále

Usnesení č. 239/2020/8
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/31, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. S. do 30.06.2021.

a dále

Usnesení č. 239/2020/9
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+KK v domě č. p. 3307/32, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu B. L. do 30.06.2021.

a dále

Usnesení č. 239/2020/10
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+KK v domě č. p. 3307/36, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. H. do 31.12.2020.

a dále

Usnesení č. 239/2020/11
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/37, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní J. D. do 30.06.2021.

a dále

Usnesení č. 239/2020/12
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 3307/4, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní I. Š. do 30.06.2021.

a dále

Usnesení č. 239/2020/13
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+KK zvláštního určení v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/16, ul. Lesní ve Varnsdorfu panu V. N. na dobu určitou do 30.09.2020.


Návrhy na neprodloužení nájemních smluv na byty
Usnesení č. 240/2020/1
Rada města rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/43, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní Š. B.

a dále

Usnesení č. 240/2020/2
Rada města rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/41, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu V. P.


Návrh na pronájem BZU 1+KK v DPS
Usnesení č. 241/2020
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+KK zvláštního určení v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 3321/13, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu Š. B. na dobu určitou do 31.05.2021.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4010498/VB03, DC_ Varnsdorf, p. p. č. 1471/2
Usnesení č. 242/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 1471/2 nové kNN na části p. p. č. 1457 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o vydání souhlasu s dočasným umístěním mobilní trafostanice
Usnesení č. 243/2020
Rada města rozhodla vydat souhlas s dočasným umístěním mobilní trafostanice na části p. p. č. 2887/1 v k. ú. Varnsdorf po dobu 5-ti dnů v rozmezí termínu 6/2020 – 10/2020.


Žádost o pronájem p. p. č. 30/6 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 244/2020
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 30/6 v k. ú. Varnsdorf o výměře 22 m2 manželům R. a M. J. za cenu 10 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání pozemku pod stavbou garáže.


Žádost o pronájem p. p. č. 381, p. p. č. 384 a část p. p. č. 380/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 245/2020/1
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 381 o výměře 1.700 m2 v k. ú. Varnsdorf panu V. H. za cenu 0,20 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem údržby pozemku, sekání trávy.

a dále

Usnesení č. 245/2020/2
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 381 o výměře 4.701 m2, část p. p. č. 380 o výměře 3.031 m2 a  p. p. č. 384 v k. ú. Varnsdorf o výměře 7.237 m2 v k. ú. Varnsdorf paní  K. L. za cenu 0,20 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem údržby pozemku, sekání trávy.


Žádost o uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě
Usnesení č. 246/2020
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. 27/2015 a to tak, že se výměra pronajatého pozemku zvýší o 2.000 m2 a dále se navíc pronajímá část p. p. č. 3469/3 o výměře 400 m2 v k. ú. Varnsdorf svbr s.r.o., IČ 25494856, zastoupené panem O. Š. za cenu 0,20 Kč/m2/rok, ostatní podmínky stávající nájemní smlouvy se nemění.


Žádost o prodej p. p. č. 1336 v k. ú. Varnsdorf
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání.)


Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 317 541 „Oprava komunikace a chodníku v části ul. Východní ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 247/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 317 541 „Oprava komunikace a chodníku v části ul. Východní ve Varnsdorfu“ uzavřené dne 12.07.2017 se společností SaM silnice a mosty Děčín a. s. s termínem dokončení realizace zakázky do 15.05.2020 a celkovou cenou díla 1.769.400,01 Kč bez DPH.


Žádost o přidělení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 248/2020
Rada města rozhodla přidělit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou 1UC 5978, umístěné na části pozemku p. č. 3287/26 – parkoviště pro paní J. M., držitelku průkazu ZTP/P s tím, že žadatelka uhradí náklady na zřízení parkovacího místa.


Rozhodnutí o veřejné zakázce s názvem „Stavební úpravy sociálního zařízení v I. a II. N.P. pavilon „A“ v MŠ Pražská 2812, Varnsdorf“
Usnesení č. 249/2020/1
Rada města rozhodla o vybraném dodavateli veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Stavební úpravy sociálního zařízení v I. a II. N.P. pavilon „A“ v MŠ Pražská 2812, Varnsdorf“  společnosti Rychlé stavby s. r. o., Vrátno 69, 294 26 Skalsko, IČ 07201052.

a dále

Usnesení č. 249/2020/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem společností Rychlé stavby s. r. o., Vrátno 69, 294 26 Skalsko, IČ 07201052 na akci s názvem „Stavební úpravy sociálního zařízení v I. a II. N. P. pavilon „A“ v MŠ Pražská 2812, Varnsdorf“ za cenu 1.170.020,26 Kč bez DPH za předpokladu zajištění financování akce.


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Oprava místní komunikace ul. Legií, Varnsdorf“
Usnesení č. 250/2020/1
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním smlouvy o dílo na akci „Oprava místní komunikace ul. Legií, Varnsdorf“ se společností Silnice Žáček s. r. o a celkovou cenou díla 610.130 Kč bez DPH.

a dále
 
Usnesení č. 250/2020/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním smlouvy o dílo na akci „Oprava místní komunikace ul. Legií, Varnsdorf“ se společností UVOK s. r. o. a celkovou cenou díla 331.940,86 Kč bez DPH.


3. Různé

3.01 Místní plán inkluze města Varnsdorfu pro období 2020 - 2023
Usnesení č. 251/2020
Rada města rozhodla schválit Místní plán inkluze města Varnsdorfu pro období 2020 – 2023.

 

3.02 Smlouva o výpůjčce movité věci
Usnesení č. 252/2020/1
Rada města rozhodla vypůjčit Lužické nemocnici a poliklinice, a.s., Lužické nemocnicí, o. z., oddělení klinické biochemie a hematologie, zastoupené insolvenční správkyní JUDr. Mgr. M. J. M. osobní počítač dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 252/2020/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o výpůjčce.


3.03 Změna užití financích prostředků v rozpočtu na městské akce pro rok 2020
Usnesení č. 253/2020
Rada města rozhodla schválit změnu užití finančních prostředků na městské akce pro rok 2020 dle předloženého návrhu.


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

 

 

ThMgr. Roland Solloch                                                               Jiří Sucharda 
starosta města                                                                         místostarosta města