Usnesení z 36. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 15. 5. 2008 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

 

Rada města projednala:

1.      Finanční záležitosti

a)      Žádost taneční skupiny E-XTREME CREW o finanční příspěvek

b)      Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2008

c)      Zrušení Směrnice o cestovních náhradách

2.      Převody majetku města

3.      Různé

a)      Vyhlášení konkursu a návrh na jmenování konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele Školní jídelny Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926

b)      Přílohu č. 1 ke Statutu ubytovny azylového typu pro občany v tíživé bytové a sociální situaci

c)      Návrh servisní smlouvy na kamerový systém

d)      Rezignaci na člena Komise pro čistotu a ochranu veřejného prostranství + jmenování nového člena

e)      Žádosti o použití městského znaku

f)        Program na ZM

g)      Organizační strukturu MěÚ

 

  

Usnesení č. 47/2008

Rada města rozhodla:

1.      Pronajmout garsoniéru v domě č.p. 2763/43, ul. Kovářská, Varnsdorf sl. L. K. na dobu určitou do 30. 6. 2009. 

 

2.      Pronajmout garsoniéru v domě č.p. 2761/51, ul. Kovářská, Varnsdorf paní V. Z. na dobu určitou do 30. 6. 2009. 

 

3.      Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 2763/47, ul. Kovářská, Varnsdorf panu Š. S. na dobu určitou do 30. 6. 2009.

 

4.      Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 2741/22, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní O. Š. na dobu určitou do 30. 6. 2009 za podmínky navrácení garsoniéry v tom samém domě.

 

5.      Pronajmout byt 1+3 v domě č.p. 2739/21, ul. Edisonova, Varnsdorf paní M. Š. a panu L. N. na dobu určitou do 30. 6. 2009 za podmínky navrácení bytu 1+1 v domě č.p. 2761/15, ul. Kovářská ve Varnsdorfu.

 

6.      Pronajmout byt 1+KK v domě č.p. 3307/27, ul. Nemocniční, Varnsdorf paní J. E. na dobu určitou do 30. 6. 2009.

 

7.      Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 3307/13, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu M. Š. na dobu určitou do 30. 6. 2009.

 

8.      Uzavřít novou nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+1 v domě č.p. 2761/30, ul. Kovářská, Varnsdorf s panem M. D. na dobu určitou do 30. 6. 2009.

 

9.      Uzavřít novou nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+3 v domě č.p. 3014/9, ul. K. Světlé, Varnsdorf s manžely J. a H. R. na dobu určitou do 30. 6. 2009. 

 

10.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2740/22, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní L. W. na dobu určitou do 30. 9. 2008 za podmínky, že nebude dlužníkem města.

 

11.  Zveřejnit záměr převést  p.p.č. 644 a část p.p.č. 8187 v k.ú. Varnsdorf.

 

12.  Zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p.p.č. 8187 v k.ú. Varnsdorf dle stávajícího užívání.

 

13.  Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 2666/6 v k.ú. Varnsdorf.

 

14.  Zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p.p.č. 2666/6 v k.ú. Varnsdorf dle stávajícího užívání žadatele.

 

15.  Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 4369/1 v k.ú. Varnsdorf.

 

16.  Doporučit ZM nabýt do vlastnictví část p.p.č. 4369/1 v k.ú. Varnsdorf.

 

17.  Nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 918 v k.ú. Varnsdorf.

 

18.  Nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 1561 v k.ú. Varnsdorf.

 

19.  Vypovědět NS č. 116/1998 na pronájem části p.p.č. 4863 v k.ú. Varnsdorf.

 

20.  Vypovědět NS č. 88/1999 na pronájem části p.p.č. 4863 v k.ú. Varnsdorf.

 

21.  Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu umístění přípojek vody, elektro, kanalizace, telefonu a veškerého souvisejícího příslušenství po části p.p.č. 7510 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi vlastníkem pozemku městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem vedení manžely H. (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč, splatnou v den podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene za následujících podmínek:

-          náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí manželé H.,

-          smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30-ti dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

 

22.  Pronajmout část p.p.č. 6887 o výměře 438 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok a část p.p.č. 6887 o výměře 700 m2 za účelem sekání trávy za cenu                     0,20 Kč/m2/rok v k.ú. Varnsdorf panu M. M. na dobu neurčitou.

 

23.  Zveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 3465 v k.ú. Varnsdorf za účelem provozování činnosti Motosport klubu Varnsdorf.

 

24.  Pronajmout část p.p.č. 1519/1 v k.ú. Varnsdorf o výměře 400 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok paní J. P. na dobu neurčitou.

 

25.  Pronajmout p.p.č. 1226/2, p.p.č. 1226/3, p.p.č. 1230/1 v k.ú. Varnsdorf celkem o výměře 4.912 m2 za účelem sekání trávy a pastva koně za cenu 0,20 Kč/m2/rok paní D. M. na dobu neurčitou.

 

26.  Pronajmout část p.p.č. 4696/1 v k.ú. Varnsdorf o výměře 518 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok paní A. S. na dobu neurčitou.

 

27.  Pronajmout část p.p.č. 4569/1 v k.ú. Varnsdorf o výměře 760 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok panu J. H. na dobu určitou do 31. 12. 2008.

 

28.  Pronajmout část p.p.č. 4569/1 v k.ú. Varnsdorf o výměře 380 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok panu L. R. na dobu určitou do 31. 12. 2008.

 

29.  Pronajmout p.p.č. 2432/2 v k.ú. Varnsdorf o výměře 24 m2 za účelem zastavěné plochy garáže za cenu 10,- Kč/m2/rok panu M. R. na dobu neurčitou.

 

30.  Pronajmout p.p.č. 4364 v k.ú. Varnsdorf o výměře 1.344 m2 za účelem sekání trávy za cenu 0,20 Kč/m2/rok panu P. J. na dobu neurčitou.

 

31.  Ukončit NS č. 41/1996 na pronájem části p.p.č. 3173 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 5. 2008.

 

32.  Ukončit NS č. 75/2004 na pronájem části p.p.č. 5640/1 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 5. 2008.

 

33.  Nesouhlasit s financováním realizace místní komunikace na soukromých pozemcích č. 6997/7, 6997/8 a částech pozemků č. 6997/3 a 6997/10.

 

34.  Doporučit ZM převést objekt občanské vybavenosti č.p. 3044 (kinokavárny) s p.p.č. 2530/1 a p.p.č. 2530/4 v k.ú. Varnsdorf za cenu 2.000.000,- Kč, splatnou do 3 měsíců od uzavření kupní smlouvy. V případě, že nebude novým majitelem realizován investiční záměr ze dne 30. 4. 2008, uplatní město Varnsdorf předkupní právo na dobu 10-ti let ve výši kupní ceny schválené ZM při převodu objektu z majetku města.

 

35.  Vyhlásit výběrové řízení na akci celoplošné opravy komunikací ul. Moravská, Jiřího z Poděbrad, Dvorská, Prostějovská, Prašná, Chmelařská, Studánka – od Krásnolipské, Křižíkova, Hřbitovní, Mikulíkova.

 

36.  Vyhlásit výběrové řízení na akci celoplošné opravy chodníků v ul. Moravská, Národní (k Penny m.), Národní (Husova), Poštovní, Krymská, Kostelní, Prašná, Strakonická, Žitavská.  

 

37.  Nedoporučit ZM rozhodnout o vrácení složené zálohy na prodej domu č.p. 1285 ve Varnsdorfu ve výši 50.000,- Kč manželům V. a J. D..

 

38.  Vyhlásit konkurs na obsazení funkce ředitele Školní jídelny Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvková organizace ve znění dle předloženého návrhu.

 

39.  Povolit použití znaku města Varnsdorf a.s. Regia na Kalendáři kulturních, sportovních a společenských akcí ve Varnsdorfu.

 

40.  Povolit použití znaku města Varnsdorf Junáku – svaz skautů a skautek ČR, středisko „Lužan“ Varnsdorf k soutěžím a na diplomech pro vítěze a pamětních listech pro všechny zúčastněné.

 

41.  Nepovolit použití znaku města Varnsdorf florbalovému klubu SK Paintball Varnsdorf na dresech a sportovních vybavení, na webových stránkách, na všech písemnostech týkajících se činnosti klubu a ve vývěsní skřínce umístěné na Národní třídě ve městě po dobu existence florbalového klubu

 

 

Usnesení č. 48/2008

Rada města rozhodla schválit:

1.      Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2008 dle předloženého návrhu.

 

2.      Změnu v průběhu stavby: Přestavba č.p. 1260 na městskou knihovnu ve Varnsdorfu, která spočívá ve využití 3. NP pro potřeby DDM Varnsdorf.

 

3.      Přílohu č. 1 ke Statutu ubytovny azylového typu pro občany v obtížné bytové a sociální situaci – ubytovny pro matky s dětmi ul. Orlická 229, Varnsdorf s platností od 1. 5. 2008. 

 

4.      Program na XVI. zasedání ZM, které se uskuteční dne 29. 5. 2008 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:

1.      Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

2.      Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

3.      Různé

      a) Pověření zastupováním 2. místostarosty

      b) Návrh na rozšíření vedení Města Varnsdorf o funkci 3. místostarosty

c) Návrh na vydání Obecně závazné vyhlášky města Varnsdorf č. 1/2008, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Varnsdorf č. 5/2006 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitost

4.   Zprávy výborů ZM

5.      Převody majetku města

6.      Finanční záležitosti

7.      Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

8.      Závěr.

9.      Změnu organizační struktury MěÚ dle předloženého návrhu.

 

 

Usnesení č. 49/2008

Rada města rozhodla pověřit:

1.      Starostu města uzavřením Servisní smlouvy na městský kamerový dohlížecí systém s firmou Perfected s.r.o., Hybešova 42, 602 00 Brno.

 

2.      OSMI jednáním s provozovatelem Kovošrotu panem P. na spoluúčasti při financování opravy silnice v ul. Kozlova.

 

 

Usnesení č. 50/2008

Rada města rozhodla stanovit:

1.      Minimální cenu za prodej č.p. 2234 se st.p.č. 6764 v k.ú. Varnsdorf za cenu 2.500.000,-Kč s podmínkou opravy střechy a fasády do čtyř let od podpisu kupní smlouvy a sepsání směnky ve výši 50% z kupní ceny na jištění provedení oprav a dodržení ostatních podmínek dle Zásad prodeje obytných domů, bytů, ostatních objektů z majetku města Varnsdorf.

 

 

Usnesení č. 51/2008

Rada města rozhodla vzít na vědomí:

1.      Vzdání se funkce ředitelky Školní jídelny Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvková organizace paní B. T. ke dni 31. 7. 2008. 

 

 

Usnesení č. 52/2008

Rada města rozhodla zrušit:

1.      Usnesení RM č. 3/2006/1 ze dne 12. 1. 2006 - Směrnice o cestovních náhradách.

 

2.      Usnesení RM č. 36/2008/2 ze dne 10. 4. 2008. 

 

3.      Usnesení RM č. 40/2008/3 ze dne 24. 4. 2008. 

 

 

Usnesení č. 53/2008

Rada města rozhodla odvolat:

1.      Paní B. D. z funkce člena Komise pro čistotu a ochranu veřejného prostranství na vlastní žádost.

 

 

Usnesení č. 54/2008

Rada města rozhodla jmenovat:

1.      Konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele Školní jídelny Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvková organizace dle předloženého návrhu.

 

2.      Pana M. P. do funkce člena Komise pro čistotu a ochranu veřejného prostranství na volební období 2006 – 2010. 

 

  

Ing. Josef Poláček                                                                          Karel Dubský

starosta města                                                                             místostarosta