Usnesení z 36. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 07.03.2024 od 09:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti

1.01 Poskytnutí daru společnosti TOS VARNSDORF a.s.
1.02 Žádost D. D. o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Jmenování konkursních komisí pro konkursní řízení na obsazení pracovních míst ředitelů školských příspěvkových organizací města Varnsdorf
3.02 Poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci Dotačního programu města Varnsdorf pro rok 2024
3.03 Informace z komisí města
3.04 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
4. Diskuse
5. Závěr

 

1. Finanční záležitosti

1.01 Poskytnutí daru společnosti TOS VARNSDORF a.s.
Usnesení č. 81/2024
Rada města rozhodla poskytnout finanční dar ve výši 96.500 Kč společnosti TOS VARNSDORF a.s., Říční 1774, 407 47 Varnsdorf, IČO 27327850, dle předloženého návrhu.


1.02 Žádost D. D. o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města
Usnesení č. 82/2024
Rada města rozhodla neschválit poskytnutí individuální dotace ve výši 250.000 Kč pro pana D. D. 


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Návrhy na zrušení usnesení 
Usnesení č. 83/2024/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 45/2024 ze dne 08.02.2024.

a dále 

Usnesení č. 83/2024/2
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 17/2024 ze dne 25.01.2024.


Návrhy na pronájem bytu 1+1 
Usnesení č. 84/2024/1
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2740/53, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní H. P. na dobu určitou do 31.03.2025.

a dále

Usnesení č. 84/2024/2
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2740/59, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. D. na dobu určitou do 31.03.2025.

a dále 

Usnesení č. 84/2024/3
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2741/41, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní H. P. na dobu určitou do 31.03.2025.


Návrh na pronájem sociálního bytu 1+1
Usnesení č. 85/2024
Rada města rozhodla pronajmout sociální byt 1+1 v domě č. p. 2764/44, ul. Žitavská ve Varnsdorfu paní S. J. na dobu určitou do 31.03.2025.   


2.02 Majetkové záležitosti

Prodej části p. p. č. 566 a části 567 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 86/2024/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodat část p. p. č. 566 a p. p. č. 567 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 86/2024/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 566 a p. p. č. 567 v k. ú. Varnsdorf dle stávajícího užívání.


Návrh na směnu pozemků
Usnesení č. 87/2024/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr směnit část p. p. č. 3386 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 87/2024/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 3386 v k. ú. Varnsdorf a to tak, že v majetku města Varnsdorf zůstane prostor využitý pro VO. 

a dále

Usnesení č. 87/2024/3
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města nabýt do vlastnictví p. p. č. 1966/1 a p. p. č. 1967/10 v k. ú. Varnsdorf.


Zpráva Hlavní inventarizační komise
Usnesení č. 88/2024
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu Hlavní inventarizační komise o provedené inventarizaci hmotného a nehmotného majetku města Varnsdorf k 31.12.2023.


Ceník odstavného parkoviště za využití parkoviště u č. p. 2939 v k. ú. Varnsdorf pro odtažená vozidla na území města Varnsdorf
Usnesení č. 89/2024
Rada města rozhodla schválit ceník odstavného parkoviště, kterým se stanoví maximální ceny za služby parkoviště u č. p. 2939 v k. ú. Varnsdorf pro odtažená vozidla dle předloženého návrhu.


Žádost o přidělení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 90/2024
Rada města rozhodla přidělit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou xxxxxxx (majitelka vozidla B. P., zákonný zástupce) v ulici Edisonova před panelovým domem č. p. 2739 ve Varnsdorfu pro B. P. – držitelku průkazu ZTP/P s tím, že žadatelka uhradí náklady na zřízení parkovacího místa ve výši 100 %.


Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o správě a provozování veřejného osvětlení 
Usnesení č. 91/2024
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o správě a provozování veřejného osvětlení uzavřené se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o., Sv. Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf, IČO 25017098, kterým se rozšiřuje předmět plnění smlouvy doplněním el. rozvaděčů na p. p. č. 19, p. p. č. 87/11, p. p. č. 2599/1 a p. p. č. 4306/15 vše v k. ú. Varnsdorf. 


Různé

3.01 Jmenování konkursních komisí pro konkursní řízení na obsazení pracovních míst ředitelů školských příspěvkových organizací města Varnsdorf
Usnesení č. 92/2024
Rada města rozhodla jmenovat konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovních míst ředitelů školských příspěvkových organizací města Varnsdorf dle předloženého návrhu.


3.02 Poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci Dotačního programu města Varnsdorf pro rok 2024
Usnesení č. 93/2024
Rada města rozhodla poskytnout neinvestiční účelové dotace v rámci Dotačního programu města Varnsdorf pro rok 2024 dle předloženého návrhu a schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace. 


3.03 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3.04 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 94/2024
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení. 


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

 

Jan Šimek                                               Mgr. Jan Šišulák    
starosta města                                       místostarosta města