Usnesení z 36. schůze Rady města Varnsdorf

Usnesení z 36. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 14.05.2020 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti

1.01 Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2020
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Žádost o navýšení odměny pro Bezpečnostní službu M+M
3.02 Žádost o finanční podporu Linky bezpečí, z.s. Praha
3.03 Žádost o souhlas se zapojením Základní školy Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, PO do Výzvy č. 02_20_080 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Prioritní osy PO3, s názvem „Chytrému napověz,…“ – vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
3.04 Forenzní audit
3.05 Souhlas s podáním dotačního titulu Město Varnsdorf – DA na rok 2021
3.06 Souhlas města se zařazením správního území města do území působnosti MAS Český sever, z.s. na období 2021 – 2027
3.07 Informace z komisí města
4. Diskuse
5. Závěr

 

1. Finanční záležitosti

1.01 Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2020
Usnesení č. 195/2020
Rada města rozhodla schválit rozpočtové opatření č. 2 na rok 2020 v předloženém znění.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Návrh o prodloužení nájemní smlouvy na byt  
Usnesení č. 196/2020
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/53, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu I. B. na dobu určitou do 30.04.2021.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4018826/001, DC_ Varnsdorf, p. p. č. 1592/12
Usnesení č. 197/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 1592/12 nové kNN na části p. p. č. 1592/12  v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4010664/002, DC_ Varnsdorf, p. p. č. 7445
Usnesení č. 198/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 7445 nové kNN na části p. p. č. 1330 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4010663/VB01, DC_ Varnsdorf, p. p. č. 4699/2
Usnesení č. 199/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 4699/2 nové kNN na části p. p. č. 4572 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-4009707/VB01, DC_ Varnsdorf, p. p. č. 431/1
Usnesení č. 200/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a smlouvu o právu provést stavbu, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 431/1 nové kNN na části p. p. č. 426 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-4005757/001, DC_ Varnsdorf, P. Bezruče č. p. 207
Usnesení č. 201/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, č. p. 207 nové kNN na části p. p. č. 781, p. p. č. 1012, p. p. č. 1013, p. p. č. 7680, p. p. č. 7683/1, p. p. č. 7697/1, p. p. č. 7706 a p. p. č. 7684 vše v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 34.660 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 7700101414_8/BVB
Usnesení č. 202/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby plynárenského zařízení REKO MS Varnsdorf – Komenského, I. etapa, číslo stavby 7700101414, na části p. p. č. 1422, p. p. č. 1451/8, p. p. č. 1452, p. p. č. 1519/25 a p. p. č. 8168 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a GasNet, s.r.o. za jednorázovou úhradu ve výši znaleckého posudku. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě č. DC 052 047
Usnesení č. 203/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodu a kanalizace na části p. p. č. 7721/5, p. p. č. 7706 a p. p. č. 1012 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Severočeské vodárenské společnosti a.s., IČ 49099469 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 (+ DPH v zákonné sazbě). Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do veřejného seznamu služebnosti IS. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 204/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní a kanalizační přípojky na části p. p. č. 4924 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti (oprávněný) p. p. č. 4957 v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o prodej p. p. č. 5997 a p. p. č. 5998/3 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 205/2020
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 5997 a p. p. č. 5998/3 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 5850/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 206/2020
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 5850/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 3469/3 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 207/2020
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 3469/3 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 1158 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 208/2020
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 1158 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 7464 a p. p. č. 7462 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 209/2020
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 7464/1, p. p. č. 7462, p. p. č. 7476, p. p. č. 7461, p. p. č. 7472/1 a p. p. č. 7473/2, vše v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o pronájem části p. p. č. 5994/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 210/2020
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr pronajmout část p. p. č. 5994/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o pronájem části p. p. č. 4695 a části p. p. č. 4696/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 211/2020
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 4695 v k. ú. Varnsdorf o výměře 342 m2 a část p. p. č. 4696/1 v k. ú. Varnsdorf o výměře 8 m2 panu D. N. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady.


Žádost o ukončení nájemní smlouvy a následný pronájem části p. p. č. 4695 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 212/2020/1
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 28/2017 ke dni 15.05.2020.

a dále

Usnesení č. 212/2020/2
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 4695 v k. ú. Varnsdorf o výměře 520 m2 paní L. B. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady.


Žádost o pronájem p. p. č. 4568/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 213/2020/1
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 4568/1 v k. ú. Varnsdorf o výměře 500 m2 Centrum Svaté Rodiny z.s. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady, dvora a parkování k č. p. 3056 ve Varnsdorfu.

a dále

Usnesení č. 213/2020/2
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 4568/1 v k. ú. Varnsdorf o výměře 701 m2 paní J. H. a panu E. K. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady.


Žádost o přehodnocení kupní ceny za prodej části p. p. č. 7721/17 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 214/2020
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města cenu za prodej p. p. č. 7721/17 v k. ú. Varnsdorf ve výši 300 Kč/m2.


Žádost o ukončení nájemní smlouvy
Usnesení č. 215/2020
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 78/2000 ke dni 30.04.2020.


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Výměna oken v objektu Střelecká 1800, Varnsdorf“
Usnesení č. 216/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na akci „Výměna oken v objektu Střelecká 1800, Varnsdorf“ se společností SAMAT s.r.o. s termínem provedení díla do 30.06.2020 za celkovou cenu 321.196 Kč bez DPH.  
 

Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Vypracování projektové dokumentace – Zateplení fasády, střechy a úprava balkónů v Domě s pečovatelskou službou, ul. Lesní č. p. 2970 ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 217/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Dodatku č. 1 ke  Smlouvě o dílo uzavřené dne 17.12.2019 mezi městem Varnsdorf a Pavlem Hruškou, IČ 06252389 na akci „Vypracování projektové dokumentace – Zateplení fasády, střechy a úprava balkónů v Domě s pečovatelskou službou, ul. Lesní č. p. 2970 ve Varnsdorfu“, kterým se prodlužuje termín dokončení díla do 30.07.2020.


Uzavření Smlouvy o dílo „Veřejné osvětlení – propoj ul. Boženy Němcové - Seifertova“
Usnesení č. 218/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na akci „Veřejné osvětlení – propoj ul. Boženy Němcové - Seifertova“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o., s termínem dokončení do 31.10.2020 za celkovou cenu 293.078,39 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Výměna vlysů ve třídě č. 12, oprava č. 15 a v tělocvičně v IZŠ Karlova 1700, Varnsdorf“
Usnesení č. 219/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo s dodavatelem Vasylem Markivem na akci „Výměna vlysů ve třídě č. 12, oprava č. 15 a v tělocvičně v IZŠ Karlova 1700, Varnsdorf“ za celkovou cenu 298.941,68 Kč bez DPH a termínem zhotovení díla 07-08/2020. 
 

Rozhodnutí o veřejné zakázce „Výměna vlysů a obložení v tělocvičně v ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf v rámci akce rekonstrukce malé tělocvičny“
Usnesení č. 220/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo s dodavatelem Desing Sport Servis "Bafr" s.r.o. na akci „Výměna vlysů a obložení v tělocvičně v ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf v rámci akce rekonstrukce malé tělocvičny“ za celkovou cenu 603.605 Kč bez DPH a termínem zhotovení díla 06-07/2020.


Žádost o prodloužení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 221/2020
Rada města rozhodla prodloužit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s novou registrační značkou 1UC 5771, na parkovišti p. p. č. 2887/1 v ulici Lesní před č. p. 2968 v  k. ú. Varnsdorf pro pana B. D., držitele průkazu ZTP.


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Realizace parkoviště u městského divadla na p. p. č. 2373, Varnsdorf“
Usnesení č. 222/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na akci „Realizace parkoviště u Městského divadla na p. p. č. 2373, Varnsdorf“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o. s termínem dokončení do 31.08.2020 a celkovou cenou díla 2.886.388,44 Kč bez DPH.


Schválení přílohy č. 5 k SoD Zajištění čistoty města
Usnesení č. 223/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Přílohy č. 5 ke Smlouvě o  dílo - Zajištění čistoty města ze dne 31.12.2007 uzavřené se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o.


Schválení přílohy č. 5 k SoD Zajištění běžné údržby
Usnesení č. 224/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Přílohy č. 5 ke Smlouvě o  dílo - Zajištění běžné údržby města ze dne 31.12.2007 uzavřené se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o.


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Provizorní oprava střechy na objektu č. p. 3044 ul. Gen. Svobody, Varnsdorf (Kinokavárna)“
Usnesení č. 225/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo s dodavatelem Michaelou Ilčíkovou - klempířství, IČ 06878652, na realizaci akce „Provizorní oprava střechy na objektu č. p. 3044 ul. Gen. Svobody, Varnsdorf (Kinokavárna)“ za celkovou cenu 98.765,75 Kč bez DPH. 


Pronájem nebytových prostor v objektu dětské polikliniky č. p. 1254
Usnesení č. 226/2020
Rada města rozhodla pronajmout část nebytových prostor v objektu č. p. 1254 ve Varnsdorfu společnosti SIMEVA s.r.o. za účelem provozování sociálního podniku (sběrna šatstva, chráněné dílny a kancelářských prostor) za cenu 500 Kč m2/rok.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Instalace VZT v kuchyni MŠ Národní 1617, Varnsdorf“
Usnesení č. 227/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Tomášem Simurníkem, Revoluční 323, 407 01 Jílové, IČ 651 18 529 na akci „Instalace VZT v kuchyni MŠ Národní 1617, Varnsdorf“ za cenu 198.169 Kč bez DPH za předpokladu schválení finančního krytí.


Rozhodnutí o veřejné zakázce s názvem Nemocnice Varnsdorf, nová přípojka NN – vymístění stávajícího el. měření z rozvaděče trafostanice DC_1203 do oplocení na hranici p. p. č. 4209/2
Usnesení č. 228/2020/1
Rada města rozhodla o vybraném dodavateli veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Nemocnice Varnsdorf, nová přípojka NN – vymístění stávajícího el. měření z rozvaděče trafostanice DC_1203 do oplocení na hranici p. p. č. 4209/2 společnosti WELIDO Int. s. r. o., Novoměstská 2614, 407 47 Varnsdorf, IČ 08403406.

a dále

Usnesení č. 228/2020/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na akci s názvem Nemocnice Varnsdorf, nová přípojka NN – vymístění stávajícího el. měření z rozvaděče trafostanice DC_1203 do oplocení na hranici p. p. č. 4209/2 společností WELIDO Int. s. r. o., Novoměstská 2614, 407 47 Varnsdorf, IČ 08403406 za cenu 1.353.940 Kč bez DPH. 


Rozhodnutí o veřejné zakázce s názvem „Vypracování projektové dokumentace - rekonstrukce plynové kotelny, otopné soustavy a přípravy TUV v ZŠ a MŠ Bratislavská 994, Varnsdorf“
Usnesení č. 229/2020/1
Rada města rozhodla o vybraném dodavateli veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Vypracování projektové dokumentace - rekonstrukce plynové kotelny, otopné soustavy a přípravy TUV v ZŠ a MŠ Bratislavská 994, Varnsdorf“ společnosti TO SYSTÉM s. r. o., V Brance 83, 261 01 Příbram, IČ 28911822.

a dále

Usnesení č. 229/2020/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem společností TO SYSTÉM s. r. o., V Brance 83, 261 01 Příbram, IČ 28911822 na akci s názvem „Vypracování projektové dokumentace - rekonstrukce plynové kotelny, otopné soustavy a přípravy TUV v ZŠ a MŠ Bratislavská 994, Varnsdorf“ za cenu 100.000 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce s názvem „Vypracování projektové dokumentace - rekonstrukce plynové kotelny, otopné soustavy a přípravy TUV v IZŠ KARLOVA 1700, Varnsdorf“
Usnesení č. 230/2020/1
Rada města rozhodla o vybraném dodavateli veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Vypracování projektové dokumentace - rekonstrukce plynové kotelny, otopné soustavy a přípravy TUV v IZŠ KARLOVA 1700, Varnsdorf“ společnosti TO SYSTÉM s. r. o., V Brance 83, 261 01 Příbram, IČ 28911822.

a dále

Usnesení č. 230/2020/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem společností TO SYSTÉM s. r. o., V Brance 83, 261 01 Příbram, IČ 28911822
na akci s názvem „Vypracování projektové dokumentace - rekonstrukce plynové kotelny, otopné soustavy a přípravy TUV v IZŠ KARLOVA 1700, Varnsdorf“ za cenu 90.000 Kč bez DPH.


3. Různé

3.01 Žádost o navýšení odměny pro Bezpečnostní službu M+M
Usnesení č. 231/2020
Rada města rozhodla schválit navýšení odměny pro Bezpečnostní službu M+M, Seifertova 2518, 407 47 Varnsdorf, IČ 03806341.


3.02 Žádost o finanční podporu Linky bezpečí, z.s. Praha
Usnesení č. 232/2020
Rada města rozhodla neposkytnout finanční příspěvek pro rok 2020 Lince bezpečí, z.s.


3.03 Žádost o souhlas se zapojením Základní školy Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, PO do Výzvy č. 02_20_080 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Prioritní osy PO3, s názvem „Chytrému napověz,…“ – vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
Usnesení č. 233/2020
Rada města rozhodla souhlasit se zapojením Základní školy Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace do Výzvy č. 02_20_080 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Prioritní osy PO3, s názvem „Chytrému napověz,…“, vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.


3.04 Forenzní audit
Usnesení č. 234/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na provedení forenzního auditu dle usnesení RM č. 47/2020 ze dne 23.01.2020 s firmou BDO Audit s.r.o., IČ 45314381 za celkovou cenu 150.000 Kč bez DPH.


3.05 Souhlas s podáním dotačního titulu Město Varnsdorf – DA na rok 2021
Usnesení č. 235/2020
Rada města rozhodla souhlasit s podáním žádosti na pořízení vozidla DA s nákladním přívěsem dle navržené specifikace v rámci dotace MV ČR a doporučuje Zastupitelstvu města zajistit částku ve výši spoluúčasti 700.000 Kč do rozpočtu kapitoly Požární ochrana na rok 2021.


3.06 Souhlas města se zařazením správního území města do území působnosti MAS Český sever, z.s. na období 2021 – 2027
Usnesení č. 236/2020
Rada města rozhodla souhlasit se zařazením svého katastrálního území do území působnosti MAS Český sever, z.s. se sídlem Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf, IČ 26983303, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 5271 na období 2021 – 2027.


3.07 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

 


ThMgr. Roland Solloch                                                                       Jiří Sucharda 
starosta města                                                                                 místostarosta města