Usnesení z 36. schůze Rady města Varnsdorf,

která se konala dne 14.04.2016 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Převody majetku města
1.01 Bytové záležitosti
1.02 Majetkové záležitosti
2. Různé
2.01 Finanční odměna šéfredaktorovi Hlasu severu
2.02 Žádost Mgr. Milady Hnilicové, ředitelky Interaktivní základní školy Varnsdorf, Karlova 1700, o vydání souhlasu s pokračováním činnosti přípravných tříd
2.03 Veřejná hudební produkce v rámci městské akce „Pálení čarodějnic“ na otevřeném prostranství v nočních hodinách
2.04 Dodatek č. 7 k Rámcové smlouvě o poskytování poradenských služeb
2.05 Žádost o souhlas s jednorázovým užitím velkého znaku města Varnsdorf pro potřeby Agentury Pondělí Rumburk
2.06 Informace z komisí města
2.07 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
2.08 Program na zasedání ZM
3. Diskuse
4. Závěr
1. Převody majetku města

1.01 Bytové záležitosti

Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 152/2016
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 111/2016 ze dne 17.03.2016.


Návrh o pronájem bytu 1+1 v domě č. p. 2761/19, ul. Kovářská ve Varnsdorfu
Usnesení č. 153/2016
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2761/19, ul. Kovářská ve Varnsdorfu paní Mgr. et Mgr. R. Vepřkové z Agentury pro sociální začleňování na dobu určitou do 31.08.2016 dle předloženého návrhu.


1.02 Majetkové záležitosti

Žádost o pronájem p. p. č. 3814/1 a p. p. č. 3814/22 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 154/2016
Rada města rozhodla propachtovat p. p. č. 3814/1 – trvalý travní porost o výměře 15.075 m2 a p. p. č. 3814/22 – trvalý travní porost o výměře 7.350 m2 v k. ú. Varnsdorf panu Martinu Jobovi za účelem sekání trávy a výkonu zemědělské činnosti na dobu neurčitou za cenu 0,20 Kč/m2/rok.


Žádost o pronájem části p. p. č. 1519/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 155/2016
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 1519/1 – ostatní plochu o výměře 920 m2 v k. ú. Varnsdorf panu     L. P. za účelem užívání zahrady na dobu neurčitou za cenu 3 Kč/m2/rok.


Žádost o pronájem části p. p. č. 7683 k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 156/2016
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek k nájemní smlouvě č. 30/2004 mezi městem Varnsdorf jako pronajímatelem a panem J. S. jako nájemcem a to tak, že předmětem nájmu bude p. p. č. 7693/1 (dle vypracovaného geometrického plánu) – zahrada o výměře 868 m2, ostatní ujednání smlouvy zůstanou nezměněna.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 157/2016
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní přípojky na části p. p. č. 7528/1 v    k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti p. p. č. 7531/4 v k. ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných vlastní smlouvou. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 158/2016
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní přípojky na části p. p. č. 3341, 3431 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti p. p. č. 3406/2, 3429/1 v k. ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných vlastní smlouvou. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o pronájem části p. p. č. 5342/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 159/2016
Rada města rozhodla propachtovat část p. p. č. 5342/1 – ostatní plochu o výměře 2.174 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle GP část označena jako p. p. č. 5342/16 a p. p. č. 5342/17) paní E. J. za účelem sekání trávy a pasení koně na dobu neurčitou za cenu 0,20 Kč/m2/rok.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Rekonstrukce osobního výtahu v bytovém domě č. p. 3014 ul. Karolíny Světlé ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 160/2016/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Rekonstrukce osobního výtahu v bytovém domě č. p. 3014         ul. Karolíny Světlé ve Varnsdorfu“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči Schindler CZ, a.s., Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5, IČ 27127010.

a dále

Usnesení č. 160/2016/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou Schindler CZ, a.s., Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5, IČ 27127010 na akci „Rekonstrukce osobního výtahu v bytovém domě č. p. 3014 ul. Karolíny Světlé ve Varnsdorfu“ za cenu 860.000 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Výměna městského mobiliáře ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 161/2016/1
Rada města rozhodla o přidělení VZMR „Výměna městského mobiliáře ve Varnsdorfu“ dle Směrnice pro zadávání VZMR uchazeči Technické služby města Varnsdorf s.r.o., IČ 25017098.

a dále

Usnesení č. 161/2016/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou Technické služby města Varnsdorf s.r.o. na akci „Výměna městského mobiliáře ve Varnsdorfu“ za cenu 522.587,50 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Oprava chodníku ul. Hřbitovní ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 162/2016/1
Rada města rozhodla o přidělení VZMR „Oprava chodníku ul. Hřbitovní ve Varnsdorfu“ dle Směrnice pro zadávání VZMR uchazeči Technické služby města Varnsdorf s.r.o., IČ 25017098.

a dále

Usnesení č. 162/2016/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou Technické služby města Varnsdorf s.r.o. na akci „Oprava chodníku ul. Hřbitovní ve Varnsdorfu“ za cenu 1.037.587,33 Kč bez DPH.


Návrh celoplošných oprav chodníků na rok 2016 
Usnesení č. 163/2016/1
Rada města rozhodla schválit Návrh celoplošných oprav místních chodníků na rok 2016 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 163/2016/2
Rada města rozhodla vyhlásit výběrová řízení na akci celoplošné opravy chodníků v úsecích ulice: Bratislavská, Východní, Poštovní, Husova, Západní, Seifertova, 5. května, Křižíkova a spojnice Pražská – Západní.


2. Různé

2.01 Finanční odměna šéfredaktorovi Hlasu severu
Usnesení č. 164/2016
Rada města rozhodla schválit vyplacení finanční odměny Mgr. Michalu Hallerovi dle předloženého návrhu.


2.02 Žádost Mgr. Milady Hnilicové, ředitelky Interaktivní základní školy Varnsdorf, Karlova 1700, o vydání souhlasu s pokračováním činnosti přípravných tříd
Usnesení č. 165/2016
Rada města rozhodla udělit souhlas s pokračováním činnosti dvou přípravných tříd v Interaktivní základní škole Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvková organizace, pro školní rok 2016/2017.


2.03 Veřejná hudební produkce v rámci městské akce „Pálení čarodějnic“ na otevřeném prostranství v nočních hodinách
Usnesení č. 166/2016
Rada města rozhodla schválit veřejnou hudební produkci pod názvem „Pálení čarodějnic“ na otevřeném prostranství v nočních hodinách dle předloženého návrhu.


2.04 Dodatek č. 7 k Rámcové smlouvě o poskytování poradenských služeb
Usnesení č. 167/2016
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 7 k Rámcové smlouvě o poskytování poradenských služeb ze dne 29.07.2015 na projekt „Varnsdorf – efektivní veřejnou správou ke konkurenceschopnosti regionu“, spolufinancovaný v rámci operačního programu „OPZ -Efektivní veřejná zpráva“.


2.05 Žádost o souhlas s jednorázovým užitím velkého znaku města Varnsdorf pro potřeby Agentury Pondělí Rumburk
Usnesení č. 168/2016
Rada města rozhodla udělit souhlas s jednorázovým užitím velkého znaku města Varnsdorf pro propagační plakáty v souvislosti s konáním celostátní benefiční sbírkové a osvětové kampaně na podporu moderních sociálních služeb pro lidi s mentálním postižením AKCE CIHLA pro rok 2016 v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2011 o symbolech města Varnsdorf a jejich užívání.


2.06 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


2.07 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 169/2016
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.


2.08 Program na zasedání ZM
Usnesení č. 170/2016
Rada města rozhodla schválit program na XV. zasedání ZM, které se uskuteční dne 28.04.2016 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Převody majetku města
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé
4. Finanční záležitosti
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


3. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


4. Závěr
Ing. Stanislav Horáček                                                                    Josef Hambálek
starosta města                                                                               místostarosta města