Usnesení z 35. zasedání Rady města Varnsdorf

které se konalo dne 26. 2. 2004 od 13:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice


Rada města projednala:
1. Finanční záležitosti
a) Roční řádnou inventarizaci
b) Doporučení ZM k návrhu rozpočtu na rok 2004
c) Doporučení ZM k závazným ukazatelům rozpočtu na rok 2004
d) Odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2004
e) Hospodářský výsledek příspěvkových organizací na rok 2004 
f) Rozdělení hospodářského výsledku školských příspěvkových organizací za rok 2003
g) Rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Městská knihovna Varnsdorf za rok 2003
h) Žádost paní Ž. Gronovius o splátkový kalendář
2. Převody majetku města
3. Různé
a) Doporučení ZM k přistoupení města Varnsdorf k projektu v sociální oblasti „Komunitní plánování na Šluknovsku“
b) Návrh kulturní komise na zpracování námětů do připravovaného grantového systému
c) Návrh kulturní komise na umístění pamětních desek
d) Žádost hudební skupiny „MALVAS“ o prominutí poplatku ze vstupného
e) Návrh programu XVI. zasedání ZM

Usnesení č. 21/2004
Rada města rozhodla:
1. Doporučit ZM schválit rozpočet města Varnsdorf na rok 2004 dle předloženého návrhu.

2. Doporučit ZM schválit závazné ukazatele rozpočtu na rok 2004 dle předloženého návrhu.

3. O odvodu odpisů příspěvkových organizací města v plné výši zpět zřizovateli do 31. 12. 2004. 

4. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2761/11, ul. Kovářská, Varnsdorf panu R. Lorencovi.

5. Nepronajmout byt 1+2 v č.p. 2529, ul. B. Němcové, Varnsdorf a nabídnou tento byt k prodeji v rámci plánované bytové privatizace jako neobsazený byt.

6. Zveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 5479 v k.ú. Varnsdorf.

7. Zveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 3096/1 v k.ú. Varnsdorf.

8. Zveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 408 v k.ú. Varnsdorf.

9. Zveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 3742 v k.ú. Varnsdorf.

10. Zveřejnit záměr pronajmout a převést p.p.č. 7462, p.p.č. 7464, p.p.č. 7469, p.p.č. 7470, p.p.č. 7476 a p.p.č. 7461, vše v k.ú. Varnsdorf.

11. Zadat zpracování zastavovací studie na výstavbu rodinných domů na p.p.č. 7462, p.p.č. 7464, p.p.č. 7469, p.p.č. 7470, p.p.č. 7476 a p.p.č. 7461, vše v k.ú. Varnsdorf.

12. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 5877 v k.ú. Varnsdorf.

13. Doporučit ZM uzavřít smlouvu odpovídající věcnému břemeni na p.p.č. 5877 v k.ú. Varnsdorf spočívající v právu umožnit vlastníkovi zařízení (SČP a.s. Ústí nad Labem a a.s. Velveta Varnsdorf) přístup za účelem opravy a údržby.

14. Nezveřejnit záměr převést p.p.č. 3204 a p.p.č. 3205 v k.ú. Varnsdorf.

15. Doporučit ZM nenabýt do vlastnictví p.p.č. 5028/1 v k.ú. Varnsdorf.

16. Doporučit ZM nenabýt do vlastnictví část p.p.č. 5311/3 v k.ú. Varnsdorf.

17. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 2983/1 v k.ú. Varnsdorf.

18. Zveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 704/1 v k.ú. Varnsdorf.

19. Vypustit z usnesení RM č. 1/2004 bod 8. ze dne 15. 1. 2004 „pozemek p.č. 2546 v k.ú. Varnsdorf“.

20. Vypustit z usnesení RM č. 74/2003 bod 24. ze dne 28. 8. 2003 „pozemek p.č. 3381/3 v k.ú. Varnsdorf“.

21. Nepořídit restituční nároky a nepožádat PF ČR o následující pozemky: p.č. 409, p.č. 664 a p.č. 811 v k.ú. Studánka a p.č. 8131 v k.ú. Varnsdorf.

22. Rozšířit předané zařízení staveniště pro stavbu 36 b.j. v ul. Kostelní ve Varnsdorfu o p.č. 5492/16 v k.ú. Varnsdorf.

23. Přenést působnost RM dle § 77 odst. a zákona 361/2000 Sb. tj. stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na dopravní komisi RM ve Varnsdorfu.

24. Doporučit ZM schválit přistoupení města Varnsdorf k projektu v sociální oblasti „Komunitní plánování na Šluknovsku“.

25. Doporučit ZM uzavřít dohodu o spolupráci mezi městem Varnsdorf a Agenturou PONDĚLÍ k realizaci projektu v sociální oblasti „Komunitní plánování na Šluknovsku“.

26. Zpracovat náměty členů kulturní komise do připravovaného grantového systému dle předloženého zápisu kulturní komise č. 02/2004.

27. Umístit pamětní desku na objekt č.p. 1272, ul. Melantrichova, Varnsdorf a objekt č.p. 3044, ul. Generála Svobody, Varnsdorf (kinokavárna) ve spolupráci s Kruhem přátel muzea Varnsdorf dle návrhu kulturní komise.

28. V souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 4/2003 o místním poplatku ze vstupného prominout hudební skupině „MALVAS“ poplatek ze vstupného z akce maškarní karneval.

Usnesení č. 22/2004
Rada města rozhodla schválit:
1. Odpisové plány příspěvkových organizací města na rok 2004 dle předloženého návrhu.

2. Splátkový kalendář paní Ž. Gronovius na úhradu pokuty za přestupek proti stavebnímu řádu ve výši 10.000,- Kč, a to pod ztrátou výhody splátek, takto:
- 10 měsíčních splátek ve výši 1.000,- Kč, splatných vždy k poslednímu dni v měsíci, počínaje měsícem únor 2004. 

3. Výměnu bytu mezi paní M. Píšovou, bytem 1+3 v č.p. 987, ul. Bratislavská, Varnsdorf a paní A. Kolouchovou, bytem 1+3 v č.p. 2844, ul. Žitavská, Varnsdorf.

4. Program XVI. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se uskuteční 18. 3. 2004 od 15:00 hod. ve Studentském klubu Střelnice takto:
1. Různé
a) Optimalizace školství ve Varnsdorfu
b) Návrh na opravu obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích
2. Diskuse
3. Interpelace členů ZM
4. Závěr

Usnesení č. 23/2004
Rada města rozhodla stanovit:
1. Hospodářský výsledek na rok 2004 pro příspěvkové organizace města - Nemocnice Varnsdorf, Městské divadlo Varnsdorf a Městská knihovna Varnsdorf - NULA, v případě dosažení zlepšeného hospodářského výsledku rozdělit prostředky následovně: 20 % do fondu odměn a 80 % do rezervního fondu a u Nemocnice Varnsdorf převést na neuhrazenou ztrátu z min. let.

2. Hospodářský výsledek na rok 2004 pro příspěvkové organizace města – mateřské školy, základní školy a jídelny základních škol - NULA, nespotřebovaný příspěvek na provoz vrátit zpět do rozpočtu zřizovatele, zlepšený hospodářský výsledek z doplňkové činnosti rozdělit následovně: 20 % do fondu odměn a 80 % do rezervního fondu.

3. Hospodářský výsledek z hlavní činnosti za rok 2003 příspěvkových organizací města – mateřské školy, základní školy a jídelny základních škol převést v plné výši do rezervního fondu, v případě dosažení zlepšeného HV z doplňkové činnosti rozdělit prostředky – 20 % do fondu odměn a 80 % do rezervního fondu.

4. Hospodářský výsledek za rok 2003 příspěvkové organizace Městská knihovna Varnsdorf ve výši 54.808,96 Kč rozdělit následovně: 52.459,89 Kč převést do rezervního fondu a 2.349,07 převést do fondu odměn.

Usnesení č. 24/2004
Rada města rozhodla vzít na vědomí:
1. Zprávu vedoucí FO o roční řádné inventarizaci hmotného a nehmotného majetku, pohledávek a závazků města Varnsdorf k 31. 12. 2003 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 25/2004
Rada města rozhodla vydat:
1. Souhlas Pozemkovému fondu ČR s prodejem pozemku p.p.č. 5128 – zahrada o výměře 730 m2 panu Miroslavu Petrlíkovi k domu č.p. 2455 v k.ú. Varnsdorf.

2. Souhlas s umístěním stavby na p.p.č. 5540/1 v k.ú. Varnsdorf.

Usnesení č. 26/2004
Rada města rozhodla nevydat:
1. Souhlas k vydání ÚR dle projektu čerpací stanice PHM předloženého k územnímu řízení.

Usnesení č. 27/2004
Rada města rozhodla zrušit:
1. Usnesení RM č. 46/2003 bod 4. ze dne 15. 5. 2003.