Usnesení z 35. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 24. 4. 2008 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

 

 

Rada města projednala:

1.      Finanční záležitosti

a)      Změnu závazných ukazatelů na rok 2008 pro ZŠ Varnsdorf

b)      Změnu závazných ukazatelů na rok 2008 pro MŠ Varnsdorf

c)      Změnu závazných ukazatelů na rok 2008 pro MŠ Varnsdorf, Seifertova 2471

d)      Změnu závazných ukazatelů na rok 2008 pro MŠ Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180

e)      Změnu závazných ukazatelů na rok 2008 pro ZŠ Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469

2.      Převody majetku města

3.      Různé

a)      Nabídku zabezpečení městské hromadné dopravy

b)      Organizaci provozu mateřských škol ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2008

c)      Rezignaci na člena Dopravní komise

d)      Doplnění programu na zasedání ZM

 

Usnesení č. 40/2008

Rada města rozhodla:

1.      Pronajmout garsoniéru v domě  č.p.  2763/19, ul. Kovářská, Varnsdorf sl. L. N.  na dobu určitou do 31. 5. 2009.

 

2.      Pronajmout garsoniéru v domě č.p. 2763/49, ul. Kovářská, Varnsdorf panu J. D. na dobu určitou do 31. 5. 2009.

 

3.      Pronajmout garsoniéru v domě č.p. 2763/43, ul. Kovářská, Varnsdorf panu J. N. na dobu určitou do 31. 5. 2009.

 

4.      Pronajmout garsoniéru v domě č.p. 2761/47, ul. Kovářská, Varnsdorf panu Z. Š. na dobu určitou do 31. 5. 2009.

 

5.      Pronajmout byt 1+3 v domě č.p. 1954/13, ul. Legií, Varnsdorf Ing. V. J. a Mgr. K. Z. za podmínky navrácení bytu 1+3 v domě č.p. 3023/22, ul. Kmochova,  Varnsdorf.

 

6.      Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 736, ul. Karlova, Varnsdorfu paní J. P. na dobu určitou do 31. 7. 2008.

 

7.      Ukončit nájemní smlouvu č. 11/07/1 na pronájem části p.p.č. 1092 a části p.p.č. 1094 v k.ú. Varnsdorf za účelem výstavby rodinného domu ke dni 31. 3. 2008.

 

8.      Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 1092 a část p.p.č. 1094 v k.ú. Varnsdorf.

 

9.      Zveřejnit záměr převést p.p.č. 3205, p.p.č. 3224, p.p.č. 3225 a p.p.č. 3226 vše v k.ú. Varnsdorf.

 

10.  Nezveřejnit záměr převést p.p.č. 760/10 v k.ú. Studánka.

 

11.  Ukončit nájemní smlouvu č. 16/06/1 na pronájem části p.p.č. 5688/1 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 3. 2008 dle žádosti nájemce.

 

12.  Zveřejnit záměr pronajmout a převést část p.p.č. 5688/1 v k.ú. Varnsdorf.

 

13.  Vydat souhlas s navrženou změnou trasy kabelového vedení po p.p.č. 1309/1 v k.ú. Varnsdorf.

 

14.  Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu umístění podzemního kabelového vedení NN a umístění plastového pilíře s HDS po části p.p.č. 7510 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, (oprávněný) za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem po dokončení stavby splatnou do 60-ti dnů od doručení vyrozumění o provedení zápisu vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí za následujících podmínek:

-          náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí ČEZ Distribuce a.s., Děčín,

-          smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30-ti dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

 

15.  Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu umístění STL plynové přípojky pro RD na p.p.č. 1528/1 po části p.p.č. 8173 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a SČP NET s.r.o., Ústí nad Labem (oprávněný) za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem po dokončení stavby splatnou do 60-ti dnů od doručení vyrozumění o provedení zápisu vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí za následujících podmínek:

-          náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí SČP NET s.r.o., Ústí nad Labem,

-          smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30-ti dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

 

16.  Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu umístění podzemního kabelového vedení NN po části p.p.č. 2570 a p.p.č. 2571/3 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín (oprávněný) za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem po dokončení stavby splatnou do 60-ti dnů od doručení vyrozumění o provedení zápisu vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí za následujících podmínek:

-          náklady spojené se zřízením věcného břemenu uhradí ČEZ Distribuce a.s., Děčín,

-          smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 60-ti dnů od vyzvání budoucího oprávněného k zavření smlouvy.

 

17.  Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu umístění podzemního kabelového vedení NN po části p.p.č. 215 v k.ú. Studánka, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín (oprávněný) za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem po dokončení stavby splatnou do 60-ti dnů od doručení vyrozumění o provedení zápisu vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí za následujících podmínek:

-          náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí ČEZ Distribuce a.s. Děčín,

-          smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 60-ti dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

 

18.  Ukončit NS č. 66/2004 na pronájem p.p.č. 6261 v k.ú. Varnsdorf ke dni 30. 4. 2008.

 

19.  Uzavřít smlouvu o poskytování poradenských a jiných odborných služeb souvisejících s realizací projektu „Informační podpora cestovního ruchu ve Varnsdorfu“ s o.p.s. České Švýcarsko.

 

20.  O likvidaci dlouhodobého hmotného majetku dle předloženého návrhu.

 

21.  Souhlasit s organizací provozu mateřských škol ve Varnsdorfu v měsících červenci a srpnu 2008 dle předloženého návrhu.

 

 

Usnesení č. 41/2008

Rada města rozhodla schválit:

1.      Z titulu funkce zřizovatele změnu závazných ukazatelů na rok 2008 základním školám Varnsdorf, příspěvkovým organizacím dle předloženého návrhu.

 

2.      Z titulu funkce zřizovatele změnu závazných ukazatelů na rok 2008 mateřským školám Varnsdorf, příspěvkovým organizacím dle předloženého návrhu.

 

3.      Z titulu funkce zřizovatele změnu závazných ukazatelů na rok 2008 Mateřské škole Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvkové organizaci dle předloženého návrhu.

 

4.      Z titulu funkce zřizovatele změnu závazných ukazatelů na rok 2008 Mateřské škole Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvkové organizaci dle předloženého návrhu.

 

5.      Z titulu funkce zřizovatele změnu závazných ukazatelů na rok 2008 Základní škole Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, příspěvkové organizaci dle předloženého návrhu.

 

6.      Prodej drobného dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého hmotného majetku dle předloženého návrhu.

 

7.      Návrh společnosti Quick Bus a.s. na provoz linky městské hromadné dopravy dle předloženého návrhu.

 

8.      Doplnění programu XV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf v bodě 3. Různé takto:

3.01 Nominace Ing. Poláčka do dozorčí rady SVS na období 2008 – 2012.

 

Usnesení č. 42/2008

Rada města rozhodla pověřit:

1.      Starostu města uzavřením dodatku smlouvy o dílo s firmou STAMO spol. s r.o., kterým se navyšuje cena díla „Rekonstrukce č.p. 1838 Varnsdorf – etapa střecha“ o 492.961,- Kč.

2.      Starostu města uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu souboru věcí z 1. 1. 2008 (systém CZT) dle předloženého návrhu.

 

3.      Právničku města zahájením soudního řízení ve věci zřízení věcného břemene spočívajícího v právu přístupu a příjezdu k č.p. 1326 v k.ú. Varnsdorf přes st.p.č. 3159/1 v k.ú. Varnsdorf.

 

 

Usnesení č. 43/2008

Rada města rozhodla vzít na vědomí:

1.      Stavebně technickou zprávu o stavu domů ve správě Regia a.s. za rok 2007 a plán oprav domů ve vlastnictví Města Varnsdorf pro rok 2008.

 

 

Usnesení č. 44/2008

Rada města rozhodla zrušit:

1.      Usnesení RM  č. 36/2008/1  ze dne 10. 4. 2008.

 

 

Usnesení č. 45/2008

Rada města rozhodla odvolat:

1.      Pana V. M. z funkce člena Dopravní komise na vlastní žádost.

 

 

Usnesení č. 46/2008

Rada města rozhodla jmenovat:

1.      Pana T. K. do funkce člena Dopravní komise na volební období 2006 – 2010. 

 

 

Ing. Josef Poláček                                                                          Karel Dubský

starosta města                                                                             místostarosta