Usnesení z 35. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 22.02.2024 od 09:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti

1.01 Stanovení závazných ukazatelů a schválení odpisových plánů příspěvkovým organizacím
1.02 Žádost Jitky Petrové, IČ 02135141 o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města
1.03 Žádost o dar neziskovému spolku Attack from North, z. s., IČ 22665234 
1.04 Přehled daňových odpisů
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Domovní řád a ceník Azylového domu, sociální služby města Varnsdorf
3.02 Změna v průběhu zakázky na výsadbu zeleně mezi ulicemi Křižíkova a Edisonova, kolem č. p. 2739 až 2741 ve Varnsdorfu
3.03 Žádost ředitelky Interaktivní základní školy Varnsdorf, Karlova 1700, o vydání souhlasu s pokračováním činnosti dvou přípravných tříd
3.04 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění zabezpečení a provozu objektu
3.05 Vyhlášení konkursních řízení na pracovní místa ředitelů školských příspěvkových organizací města Varnsdorf
3.06 Informace z komisí města
3.07 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
4. Diskuse
5. Závěr

 

1. Finanční záležitosti

1.01 Stanovení závazných ukazatelů a schválení odpisových plánů příspěvkovým organizacím
Usnesení č. 58/2024
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit příspěvkovým organizacím města Varnsdorf závazné ukazatele a odpisové plány na rok 2024 dle předloženého návrhu.


1.02 Žádost Jitky  Petrové, IČ 02135141 o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města
Usnesení č. 59/2024
Rada města rozhodla schválit poskytnutí individuální dotace ve výši 60.000 Kč paní Jitce Petrové, Truhlářská 3331, Varnsdorf 407 47, IČ 02135141 za podmínek dle předloženého návrhu. 


1.03 Žádost o dar neziskovému spolku Attack from North, z. s., IČ 22665234 
Usnesení č. 60/2024
Rada města rozhodla poskytnout spolku Attack from North, z. s., se sídlem Spojovací 371/2, Rumburk 408 01, IČ 22665234 finanční dar ve výši 4.000 Kč na projekt Výběžek free LIVE.


1.04 Přehled daňových odpisů
Usnesení č. 61/2024
Rada města vzala na vědomí odepsání daňových pohledávek dle předloženého návrhu.   


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Návrh na pronájem bytu zvláštního určení 1+KK
Usnesení č. 62/2024

Rada města rozhodla pronajmout BZU 1+KK v domě č. p. 2970/26, ul. Lesní ve Varnsdorfu panu L. P. na dobu určitou do 31.03.2025.


Návrhy na prodloužení nájemních smluv na byty
Usnesení č. 63/2024/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/12, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní S. S. a panu J. J. do 31.03.2025. 

a dále
 
Usnesení č. 63/2024/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/31, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní A. Š. do 31.03.2025. 

a dále

Usnesení č. 63/2024/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/38, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu L. N. do 31.03.2025. 

a dále

Usnesení č. 63/2024/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/6, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní V. J. do 31.03.2025. 

a dále

Usnesení č. 63/2024/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na sociální byt 1+KK v domě č. p. 2764/11, ul. Žitavská ve Varnsdorfu panu F. K. do 31.03.2025.


2.02 Majetkové záležitosti

Převod části p. p. č. 4820 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 64/2024
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 4820 v k. ú. Varnsdorf.


Převod p. p. č. 790/1 a p. p. č. 641 v k. ú. Studánka u Rumburku
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání.)


Žádost o prodej p. p. č. 1102/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 65/2024
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 1102/1 v k. ú. Varnsdorf. 


Žádost o pronájem části p. p. č. 2561, části p. p. č. 2563/3 a části p. p. č. 2563/4 vše v k. ú. Varnsdorf 
Usnesení č. 66/2024
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 2561 o výměře 57 m2 na dobu neurčitou za cenu 10 Kč/m2/rok za účelem užívání zastavěné plochy kolny a dále část p. p. č. 2563/3 o výměře 203 m2 a část p. p. č. 2563/4 o výměře 190 m2 na dobu neurčitou za cenu 3 Kč/m2/rok za účelem užívání zahrádky vše v k. ú. Varnsdorf paní S. H.


Žádost o ukončení pachtovní smlouvy 
Usnesení č. 67/2024
Rada města rozhodla ukončit pachtovní smlouvu č. 24/2022 ke dni 29.02.2024


Převod p. p. č. 34/11 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 68/2024
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 34/11 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o přidělení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 69/2024
Rada města rozhodla přidělit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou xxxxx na parkovišti v ul. Karolíny Světlé ve Varnsdorfu, před panelovým domem č. p. 3014 pro pana M. V. držitele průkazu ZTP s tím, že žadatel uhradí náklady na zřízení parkovacího místa ve výši 100 %.


Návrh na zadání studie proveditelnosti realizace obnovitelných zdrojů energie
Usnesení č. 70/2024
Rada města rozhodla schválit záměr zpracovat studii proveditelnosti realizace obnovitelných zdrojů energie – větrných turbín nad 1 MW instalovaného výkonu v k. ú. Varnsdorf a k. ú.  Studánka u Rumburku.


Návrh na zajištění zpracování studie simulovaného blackoutu na území města Varnsdorfu ve spolupráci s Energetickým centrem Ústeckého kraje (ECUK)
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Výměna městského mobiliáře ve Varnsdorfu – 7. etapa“ 
Usnesení č. 71/2024
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na akci „Výměna městského mobiliáře ve Varnsdorfu – 7. etapa“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o., IČO 25017098, s termínem dokončení do 31.10.2024 a celkovou cenou díla 338.052 Kč bez DPH.   


Podání žádosti o dotaci do výzvy Modernizačního fondu pro realizaci projektu Instalace fotovoltaické elektrárny a zateplení střešního pláště objektu plaveckého bazénu Varnsdorf
Usnesení č. 72/2024/1
Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci do výzvy RES+ č. 1/2024 – Fotovoltaické elektrárny 10 kW – 5 MW s vlastní spotřebou vyhlášenou Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí dle podmínek programu Modernizačního fondu.

a dále

Usnesení č. 72/2024/2
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem společností 3L Studio s. r. o., Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01 Česká Lípa, IČO 25462644 na zpracování podání žádosti o dotaci do výzvy Modernizačního fondu pro realizaci projektu Instalace fotovoltaické elektrárny a zateplení střešního pláště objektu plaveckého bazénu Varnsdorf za cenu 50.000 Kč bez DPH. 


Návrh na zrušení usnesení 
Usnesení č. 73/2024
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 544/2022 ze dne 14.12.2022.


Návrh na uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf“
Usnesení č. 74/2024
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf“, kterým se odsouhlasenými změnovými listy č. 5,6,7 schvaluje změna technického řešení části díla bez vlivu na celkovou cenu díla.


Různé

3.01 Domovní řád a ceník Azylového domu, sociální služby města Varnsdorf
Usnesení č. 75/2024
Rada města rozhodla schválit Domovní řád a ceník pro klienty Azylového domu Varnsdorf, ul. T. G. Masaryka 2470, s účinností od 01.03.2024.


3.02 Změna v průběhu zakázky na výsadbu zeleně mezi ulicemi Křižíkova a Edisonova, kolem č. p. 2739 až 2741 ve Varnsdorfu
Usnesení č. 76/2024
Rada města rozhodla uzavřít „Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na výsadbu zeleně mezi ulicemi Křižíkova a Edisonova, kolem č.p. 2739 až 2741 ve Varnsdorfu“ s firmou Uniles, a.s., Jiříkovská 913/19, 408 01 Rumburk, IČO 47307706 a navýšit cenu zakázky o 99.833 Kč bez DPH. 


3.03 Žádost ředitelky Interaktivní základní školy Varnsdorf, Karlova 1700, o vydání souhlasu s pokračováním činnosti dvou přípravných tříd
Usnesení č. 77/2024
Rada města rozhodla udělit souhlas s pokračováním činnosti dvou přípravných tříd v Interaktivní základní škole Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvková organizace, pro školní rok 2024/2025.


3.04 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění zabezpečení a provozu objektu
Usnesení č. 78/2024
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění zabezpečení a provozu objektu s firmou Ladislav Mikulášik - Bezpečnostní služba M+M, IČ 03806341, dle předloženého návrhu.


3.05 Vyhlášení konkursních řízení na pracovní místa ředitelů školských příspěvkových organizací města Varnsdorf
Usnesení č. 79/2024/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 54/2024/2 ze dne 08.02.2024.
 
a dále
 
Usnesení č. 79/2024/2
Rada města rozhodla k 31.07.2024 odvolat z pracovního místa ředitele školských příspěvkových organizací města Varnsdorf:
 
•    Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvková organizace
•    Mateřská škola Varnsdorf, Národní 1617, příspěvková organizace
•    Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvková organizace
•    Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvková organizace
•    Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvková organizace
•    Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvková organizace
 
•    Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace
•    Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace
•    Základní škola Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvková organizace
•    Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvková organizace
 
•    Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace

a dále 
 
Usnesení č. 79/2024/3
Rada města rozhodla k 27.07.2024 odvolat z pracovního místa ředitele Základní školy a Mateřské školy Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace.


3.06 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3.07 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 80/2024
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení. 


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

 

Jan Šimek                                                       Jiří Sucharda    
starosta města                                               místostarosta města