Usnesení z 35. schůze Rady města Varnsdorf

USNESENÍ
z 35. schůze Rady města Varnsdorf,
která se konala dne 23. 04. 2020 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města
__________________________________________________________________________________________

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
1.01 Rozdělení hospodářského výsledku pro příspěvkové organizace
1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2020 pro Školní jídelnu, nám. E. Beneše 2926, PO
1.03 Žádost společnosti REGIA a. s. o uhrazení nákladů za technické zhodnocení
1.04 Žádost REGIA a. s. o rozpočtovou změnu a převedení příspěvku na provoz sportovišť
2. Převody majetku města
2.01 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
4. Diskuse
5. Závěr

 

1. Finanční záležitosti
1.01 Rozdělení hospodářského výsledku pro příspěvkové organizace

Usnesení č. 173/2020/1
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 pro příspěvkové organizace mateřské školy dle předloženého návrhu. Podmínkou rozdělení HV je schválení účetní závěrky příspěvkové organizace.

a dále

Usnesení č. 173/2020/2
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 pro příspěvkové organizace základní školy dle předloženého návrhu. Podmínkou rozdělení HV je schválení účetní závěrky příspěvkové organizace.

a dále

Usnesení č. 173/2020/3
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 pro příspěvkové organizace školní jídelny dle předloženého návrhu. Podmínkou rozdělení HV je schválení účetní závěrky příspěvkové organizace.

a dále

Usnesení č. 173/2020/4
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 pro příspěvkové organizace Městské divadlo Varnsdorf, Dům dětí a mládeže, Městskou knihovnu Varnsdorf a Nemocnici Varnsdorf dle předloženého návrhu. Podmínkou rozdělení HV je schválení účetní závěrky příspěvkové organizace.

 

1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2020 pro Školní jídelnu, nám. E. Beneše 2926, PO
Usnesení č. 174/2020
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Školní jídelně, nám. E. Beneše 2926, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2020 dle předloženého návrhu.

 

1.03 Žádost společnosti REGIA a. s. o uhrazení nákladů za technické zhodnocení
Usnesení č. 175/2020
Rada města rozhodla na základě předložených dokumentů neuhradit společnosti REGIA a. s. vystavenou fakturu v částce 835.619 Kč.

 

1.04 Žádost REGIA a. s. o rozpočtovou změnu a převedení příspěvku na provoz sportovišť
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

2. Převody majetku města
2.01 Majetkové záležitosti
Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4010181/VB03, DC_ Varnsdorf, p. p. č. 3646/15

Usnesení č. 176/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 3646/15 nové kNN na části p. p. č. 3588 a p. p. č. 3638/13 v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

 

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IZ-12-4001054, DC_ Varnsdorf, přel. na p. p. č. 3287/25
Usnesení č. 177/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, přel. na p. p. č. 3287/25 nové kNN na části p. p. č. 3287/1 a p. p. č. 3287/25 v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

 

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4018963/VB001, DC_ Varnsdorf, p. p. č. 2186
Usnesení č. 178/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 2186 nové kNN na části p. p. č. 2188 v  k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

 

Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 179/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní a kanalizační přípojky na části p. p. č. 5202 a p. p. č 5307/2 v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti (oprávněný) p. p. č. 5307/7 v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.

 

Žádost o prodej části p. p. č. 3464/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 180/2020
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 3464/1 v k. ú. Varnsdorf.

 

Žádost o pronájem p. p. č. 30/6 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 181/2020
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout p. p. č. 30/6 v k. ú. Varnsdorf.

 

Žádost o pronájem p. p. č. 966/3 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 182/2020
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 966/3 v k. ú. Varnsdorf o výměře 296 m2 panu Z. D. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady za podmínky umožnění přístupu pro vlastníka stavby na p. p. č. 966/2 k. ú. Varnsdorf.

 

Žádost o pronájem části p. p. č. 4695 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 183/2020
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 4695 v k. ú. Varnsdorf o výměře 400 m2 panu V. K. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady.

 

Žádost o ukončení nájemní smlouvy a následný pronájem p. p. č. 2527 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 184/2020/1
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 11/2011 na pronájem p. p. č. 2527 v k. ú. Varnsdorf ke dni 30. 04. 2020.

a dále

Usnesení č. 184/2020/2
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 2527 v k. ú. Varnsdorf o výměře 447 m2 paní L. Š. a panu P. Š. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady.

 

Žádost o ukončení nájemní smlouvy
Usnesení č. 185/2020
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 17/2012 na pronájem části p. p. č. 3323 v k. ú. Varnsdorf ke dni 23. 04. 2020.

 

Žádost o ukončení nájemní smlouvy
Usnesení č. 186/2020
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 8/2012 na pronájem části p. p. č. 5492/20 v k. ú. Varnsdorf ke dni 23. 04. 2020.

 

Žádost o souhlas s umístěním prodejního stánku
Usnesení č. 187/2020
Rada města bere na vědomí užívání části p. p. č. 4306/4 a části p. p. č. 4306/15 v k. ú. Varnsdorf za účelem umístění prodejního stánku dle podmínek vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č. 2/2011.

 

Rozhodnutí o veřejné zakázce s názvem „Oprava dojezdu tobogánu plaveckého bazénu ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 188/2020/1
Rada města rozhodla o vybraném dodavateli veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava dojezdu tobogánu plaveckého bazénu ve Varnsdorfu“ společnosti BERNDORF BÄDERBAU s. r. o., Bystřice 1312, 739 95 Bystřice, IČ 25855247.

a dále

Usnesení č. 188/2020/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na akci s názvem „Oprava dojezdu tobogánu plaveckého bazénu ve Varnsdorfu“ společností BERNDORF BÄDERBAU s. r. o., Bystřice 1312, 739 95 Bystřice, IČ 25855247 za cenu 1.074.039 Kč bez DPH.   

 

Rozhodnutí o veřejné zakázce s názvem „Celoroční smlouva na odstraňování stavů na elektroinstalaci a elektrických zařízeních s následnými opravami na budovách v majetku města“
Usnesení č. 189/2020/1
Rada města rozhodla o vybraném dodavateli veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Celoroční smlouva na odstraňování stavů na elektroinstalaci a elektrických zařízeních s následnými opravami na budovách v majetku města“ Jaromír Lánský, SAFETY MASTER, Kmochova 1243, 407 47 Varnsdorf, IČ 41301382.

a dále

Usnesení č. 189/2020/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Jaromír Lánský, SAFETY MASTER, Kmochova 1243, 407 47 Varnsdorf, IČ 41301382 na akci s názvem „Celoroční smlouva na odstraňování stavů na elektroinstalaci a elektrických zařízeních s následnými opravami na budovách v majetku města“ za cenu hodinové zúčtovací sazby 350 Kč bez DPH a paušální ceny za jeden výjezd 200 Kč bez DPH.

 

Rozhodnutí o veřejné zakázce s názvem „Zimní stadion Varnsdorf – Vestavba šaten do provozního objektu“
Usnesení č. 190/2020/1
Rada města rozhodla o vybraném dodavateli veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zimní stadion Varnsdorf – Vestavba šaten do provozního objektu“ KN-STAV s. r. o., Hrnčířská 766/87, 470 01 Česká Lípa, IČ 49101374.

a dále

Usnesení č. 190/2020/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem KN-STAV s. r. o., Hrnčířská 766/87, 470 01 Česká Lípa, IČ 49101374 na akci s názvem „Zimní stadion Varnsdorf – Vestavba šaten do provozního objektu“ za cenu 3.052.306 Kč bez DPH.

 

Uzavření smlouvy o dílo „Rekonstrukce veřejného osvětlení – parkoviště u divadla“
Usnesení č. 191/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení – parkoviště u divadla“ se společností Technické služby města Varnsdorf s. r. o., s termínem dokončení do 31. 11. 2020 a celkovou cenou díla 225.222,19 Kč bez DPH, a to za předpokladu schválení financování.

 

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci: „Sociální bydlení Žitavská, Varnsdorf“
Usnesení č. 192/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 12. 2019 mezi městem Varnsdorf a společností TERMI s. r. o., IČ 25032640 na akci „Sociální bydlení Žitavská, Varnsdorf“, kterým se zvyšuje celková cena díla o 546.726 Kč bez DPH za předpokladu schválení financování a zároveň se prodlužuje termín dokončení díla o 10 pracovních dnů.

 

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci: „Zateplení bytových domů č. p. 2740 a 2741ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 193/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 12. 2019 mezi městem Varnsdorf a společností TERMI s. r. o., IČ 25032640 na akci „Zateplení bytových domů č. p. 2740 a 2741 ve Varnsdorfu“, kterým se prodlužuje termín dokončení díla o 10 pracovních dnů.

 

3. Různé
3.01 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM

Usnesení č. 194/2020
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.

 

4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

5. Závěr

 

ThMgr. Roland Solloch                                                        Jiří Sucharda
starosta města                                                                  místostarosta města