Usnesení z 35. schůze Rady města Varnsdorf,

 

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2012 pro Mateřskou školu Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvkovou organizaci
1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2012 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvkovou organizaci
1.03 Zpráva o vyúčtování finančních příspěvků poskytnutých z rozpočtu města v roce 2011
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Žádost Biskupského gymnázia Varnsdorf o schválení smlouvy
3.02 Návrh na odvolání a nové jmenování vedoucího redaktora Hlasu severu
3.03 Návrh na jmenování ředitelek PO města Varnsdorf
3.04 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
3.05 Program na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr
1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2012 pro Mateřskou školu Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 168/2012
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2012 dle předloženého návrhu.

1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2012 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 169/2012
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2012 dle předloženého návrhu.

1.03 Zpráva o vyúčtování finančních příspěvků poskytnutých z rozpočtu města v roce 2011
Usnesení č. 170/2012
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu o vyúčtování příspěvků z rozpočtu města za rok 2011.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o uzavření nájemní smlouvy
Usnesení č. 171/2011
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 27 v domě č. p. 3300, ul. Kostelní,Varnsdorf dle předloženého návrhu.

Návrh na zrušení usnesení RM
Usnesení č. 172/2012
Rada města rozhodla zrušit usnesení č. 69/2012 Rady města Varnsdorf ze dne 23.02.2012

Žádost o pronájem bytu 1+2
Usnesení č. 173/2012
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+2 v domě č. p. 2739/24, ul. Edisonova ve Varnsdorfu manželům P. a M. N. na dobu určitou do 30.06.2013. 1. náhradník je pan P. B. a M. P. na dobu určitou do 31.12.2012.                   2. náhradník je pan V. K. a M. S. na dobu určitou do 31.12.2012 dle předloženého návrhu.

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt
Usnesení č. 174/2012/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení č. 131/2012 Rady města Varnsdorf ze dne 12.04.2012.

a dále

Usnesení č. 174/2012/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní D. H. do 30.09.2012 dle předloženého návrhu.

Žádost o přijetí žádosti o pronájem obecního bytu
Usnesení č. 175/2012
Rada města rozhodla nepřijmout žádost o pronájem obecního bytu paní J. K.

Žádost o schválení podnájmu bytu
Usnesení č. 176/2012
Rada města rozhodla schválit podnájem bytu 1+3 v domě č. p. 3014, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní R. M. pro paní L. F. na dobu určitou do 31.05.2013.

2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 177/2012
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav NTL plynovodu na p. p. č. 6514/1v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a RWE GasNet, s. r. o. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši dle znaleckého posudku, nejméně však 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne zapsání do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 178/2012
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vodovodní a kanalizační přípojky na p. p. č. 1624 a p. p. č. 1622v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem p. p. č. 1625/5 v k. ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka bude splatná v den podpisu vlastní smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

Žádost o pronájem části p. p. č. 3000/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 179/2012
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 3000/1 v k. ú. Varnsdorf o výměře 25 m2 za účelem užívání pozemku pod prodejní terasou cenu 100 Kč/m2/rok panu P. K. na dobu neurčitou.

Žádost o pronájem části p. p. č. 5492/20 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 180/2012
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 5492/20 v k. ú. Varnsdorf o výměře 20 m2 za účelem užívání pozemku pod prodejní terasou cenu 100 Kč/m2/rok panu N. Q. D. na dobu neurčitou.

Žádost o pronájem části p. p. č. 832 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 181/2012
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr pronajmout část p. p. č. 832 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o pronájem části p. p. č. 5688/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 182/2012
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout a převést část p. p. č. 5688/1 – ostatní plocha o výměře      24 m2, v k. ú. Varnsdorf za účelem výstavby řadové garáže.

Žádost o prodej části p. p. č. 6928 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 183/2012
Rada města doporučuje ZM převést část p. p. č. 6928 o výměře 14.240 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle GP č. 4685-22/2012) část označena jako 6928/2) za cenu 258.360 Kč Kynologickému klubu Varnsdorf s předkupním právem ve výši prodejní ceny ve prospěch města Varnsdorf. Náklady spojené s převodem nemovitostí a daň z převodu nemovitostí uhradí kupující.

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy a budoucí kupní smlouvy
Usnesení č. 184/2012
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. 9/06/1 do 31.12.2012.

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 185/2012
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vodovodní a kanalizační přípojky na p. p. č. 3831v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem p. p. č. 3814/18 v k. ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka bude splatná v den podpisu vlastní smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

Návrh celoplošných oprav komunikací a chodníků pro rok 2012
Usnesení č. 186/2012/1
Rada města rozhodla vyhlásit výběrové řízení na akci celoplošné opravy komunikací technologií lehké penetrace ul. Dvorská, ul. Sedlářská, ul. Nemocniční, ul. Ptáčnická, ul. Cyklistická, ul. Reslova, ul. Bratislavská, ul. Myslivecká, ul. Tovární a technologií ABS koberců ul. Legií u č. p. 2568, ul. Zámečnická, ul. Lužická, ul. Kamenná, ul. Prostějovská, ul. Školní a ul. Husova spodní úsek.

a dále

Usnesení č. 186/2012/2
Rada města rozhodla vyhlásit výběrové řízení na akci celoplošné opravy chodníků technologií zámkové dlažby v ul. Legií křižovatka a chodník k Albertu, ul. Národní u náměstí, ul. Pražská, ul. Poštovní, ul. Otáhalova a ul. Poštovní po ul. Generála Svobody.

Vyklizení objektu areálu bývalých kasáren
Usnesení č. 187/2012
Rada města rozhodla souhlasit s provedením vyklizení areálu bývalých kasáren Technickými službami města Varnsdorf s. r. o. dle nabídky ze dne 03.05.2012 a s nabídkovou cenou 138.336 Kč s DPH.

3. Různé

3.01 Žádost Biskupského gymnázia Varnsdorf o schválení smlouvy
Usnesení č. 188/2012
Rada města rozhodla nesouhlasit s žádostí ředitele Biskupského gymnázia Varnsdorf ThMgr. J. Čunáta o schválení nájemní smlouvy ze dne 03.05.2012.

3.02 Návrh na odvolání a nové jmenování vedoucího redaktora Hlasu severu
Usnesení č. 189/2012/1
Rada města rozhodla odvolat paní R. M. z pracovního místa vedoucí redaktorky Hlasu severu ke dni ukončení pracovního poměru.

a dále

Usnesení č. 189/2012/2
Rada města rozhodla jmenovat vedoucím redaktorem časopisu Hlasu severu M. H. ke dni následujícímu po ukončení pracovního poměru paní R. M.

3.03 Návrh na jmenování ředitelek PO města Varnsdorf
Usnesení č. 190/2012/1
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění jmenovat paní Jitku Málkovu na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428 s účinností od 01.08.2012.

a dále

Usnesení č. 190/2012/2
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění jmenovat paní Vlastu Tarnóczyovou na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Varnsdorf, Národní 1617 s účinností od 01.08.2012.

a dále

Usnesení č. 190/2012/3
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění jmenovat paní Bc. Pavlínu Novákovou na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180 s účinností od 01.08.2012.

a dále

Usnesení č. 190/2012/4
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění jmenovat paní Bc. Veroniku Strolenou na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024 s účinností od 01.08.2012.
a dále

Usnesení č. 190/2012/5
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění jmenovat paní Štefanii Plešingerovou, DiS na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova 2757 s účinností od 01.08.2012.

a dále

Usnesení č. 190/2012/6
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění nepřijmout doporučení konkurzní komise jmenovat na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812 paní Hanu Frolovou.

a dále

Usnesení č. 190/2012/7
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění jmenovat paní Bc. Lenku Holanovou na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Otáhalova 1260 s účinností od 01.09.2012.

3.04 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 191/2012
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení RM.

3.05 Program na zasedání ZM
Usnesení č. 192/2012
Rada města rozhodla schválit program na XVII. zasedání ZM, které se uskuteční dne 24.05.2012 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Převody majetku města
4. Zprávy výborů ZM
5. Různé
6. Finanční záležitosti
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

5. Závěr

MARTIN LOUKA                                                            KAREL DUBSKÝ
starosta města                                                           místostarosta města