Usnesení z 34. zasedání Rady města Varnsdorf

které se konalo dne 12. 2. 2004 od 9:00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města projednala:
1. Finanční záležitosti
a) Návrh na výpověď smluv o poskytování služeb v oblasti ekonomiky a účetnictví příspěvkovým organizacím ZŠ, MŠ a JZŠ
b) Návrh dodatku k pojistné smlouvě na pojištění majetku města
c) Návrh ve věci zpracování daňového přiznání města za rok 2003
2. Převody majetku města
3. Různé
a) Návrh ve věci zhotovení a umístění úřední desky MěÚ
b) Pověření pro organizování výběrového řízení na akci „Rekonstrukce ubytovací budovy kasáren na 40 b.j.“
c) Pověření pro organizování výběrového řízení na akci „Rekonstrukce kasáren na 32 chráněných bytů“
d) Rozhodnutí KÚ ÚK o zrušení usnesení RM
e) Návrh ve věci provozování městského kina
f) Petice obyvatel Studánky – obtěžování zápachem při recyklaci asfaltových hmot
g) Návrh programu XV. zasedání ZM

Usnesení č. 15/2004
Rada města rozhodla :
1. Uzavřít dodatek k pojistné smlouvě na pojištění majetku města Varnsdorf a příspěvkových organizací ZŠ, MŠ a JZŠ dle předloženého návrhu.

2. Uzavřít mandátní smlouvu na zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2003 a jeho předložení místně příslušnému správci daně (Finanční úřad v Rumburku) do 30. 6. 2004 s Ing. Pavlem Lampou.

3. Pronajmout garsoniéru v DPS v č.p. 2970, ul. Lesní, Varnsdorf paní H. Brtínské.

4. Pronajmout garsoniéru v DPS v č.p. 2970, ul. Lesní, Varnsdorf panu K. Pecherovi.

5. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 2761/15, ul. Kovářská, Varnsdorf sl. M. Šustrové na dobu určitou do 31. 12. 2004.

6. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2764/8, ul. Žitavská, Varnsdorf sl. D. Štěpánkové na dobu určitou do 31. 12. 2004.

7. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2741/20, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní I. Čapkové na dobu určitou do 31. 12. 2004.
8. Neakceptovat nabídku nájemce městského zahradnictví na výměnu oken za předložených podmínek.

9. Uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na rekonstrukci č.p. 1838 ve Varnsdorfu na vícepráce ve výši 251 780,30 Kč z důvodu věcného rozšíření díla.

10. Udělit souhlas s podnájmem části pronajatých prostor ČSOB v č.p. 512, ul. Národní pro pana R. Netuku.

11. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 3085 a p.p.č. 3089 v k.ú. Varnsdorf.

12. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 855 v k.ú. Varnsdorf.

13. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 6260 v k.ú. Varnsdorf.

14. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 856 v k.ú. Studánka.

15. Zveřejnit záměr pronajmout a převést p.p.č. 6629 a p.p.č. 6630 v k.ú. Varnsdorf.

16. Vypovědět nájemní smlouvu č. 51/2001 na pronájem části p.p.č. 6630 v k.ú. Varnsdorf, sjednané za účelem užívání zahrádky, dle odst. V. bodu 3 této smlouvy.

17. Vypovědět nájemní smlouvu č. 133/1997 na pronájem části p.p.č. 6629 a části p.p.č. 6630 v k.ú. Varnsdorf, sjednané za účelem užívání zahrádky, dle odst. V. bodu 3 této smlouvy.

18. Vypovědět nájemní smlouvu č. 31/2003 na pronájem části p.p.č. 6630 v k.ú. Varnsdorf, sjednané za účelem užívání zahrádky, dle odst. V. bodu 3 této smlouvy.

19. Nezveřejnit záměr pronajmout a převést část p.p.č. 694 v k.ú. Varnsdorf.

20. Nezveřejnit záměr převést p.p.č. 3501 a p.p.č. 3502 v k.ú. Varnsdorf.

21. Nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 2563/4 v k.ú. Varnsdorf.

22. Pronajmout část p.p.č. 5540/1 o výměře 1544 m2 v k.ú. Varnsdorf (dle GP č. 3339-265/2003 část označena jako 5540/6) manželům R. a P. Šanderovým za účelem stavby RD dle vyhlášky města č. 18/93.

23. Pronajmout část p.p.č. 5540/1 o výměře 1544 m2 v k.ú. Varnsdorf (dle GP č. 3339-265/2003 část označena jako 5540/11) panu P. Králíčkovi za účelem stavby RD dle vyhlášky města č. 18/93.

24. Vypovědět nájemní smlouvu č. 66/2003 na pronájem p.p.č. 4880/2 v k.ú. Varnsdorf, sjednané za účelem užívání zahrádky, dle odst. V. bodu 3 této smlouvy.

25. Zveřejnit záměr pronajmout a převést p.p.č. 4880/2 v k.ú. Varnsdorf.

26. Zveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 3482 a část 3483 v k.ú. Varnsdorf.

27. Zveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 6008 v k.ú. Varnsdorf.
28. Zveřejnit záměr pronajmout st.p.č. 30/5 v k.ú. Varnsdorf.

29. Pronajmout část p.p.č. 3543 o výměře 305 m2 v k.ú. Varnsdorf panu P. Dulkajovi a sl. J. Puschové za účelem užívání zahrádky.

30. Pronajmout část p.p.č. 3543 o výměře 305 m2 v k.ú. Varnsdorf panu J. Jelenčiakovi za účelem užívání zahrádky.

31. Pronajmout část p.p.č. 5283 o výměře 698 m2 a část p.p.č. 5284 o výměře 343 m2 v k.ú. Varnsdorf (dle GP č. 3362-6/2004 část označena jako 5284/1) manželům V. a O. Kopeckým za účelem stavby RD dle vyhlášky města č. 18/93.

32. Ukončit nájemní smlouvu č. 45/2002 na pronájem st.p.č. 30/5 v k.ú. Varnsdorf k 31. 1. 2004 dle žádosti nájemce.

33. Ukončit nájemní smlouvu č. 91/1998 na pronájem části p.p.č. 1096 v k.ú. Varnsdorf k 31. 1. 2004 dle žádosti nájemce.

34. Ukončit nájemní smlouvu č. 43/2003 na pronájem p.p.č. 6008 v k.ú. Varnsdorf k 31. 1. 2004 dle žádosti nájemce.

35. Vypovědět nájemní smlouvu č. 156/1997 na pronájem části p.p.č. 7397 v k.ú. Varnsdorf, sjednané za účelem užívání zahrádky, dle odst. V. bodu 3 této smlouvy.

36. Vypovědět nájemní smlouvu č. 120/1999 na pronájem části p.p.č. 7397 v k.ú. Varnsdorf, sjednané za účelem užívání zahrádky, dle odst. V. bodu 3 této smlouvy.

37. Pověřit výkonem zadavatelských činností při organizování výběrového řízení na akci „Rekonstrukce ubytovací budovy kasáren na 40 b.j.“ firmu S-Projekt Liberec s.r.o., Mydlářská 105, 460 10 Liberec 10, IČO: 25000802 a pověřit starostu města podpisem příslušných dokumentů (Plná moc a Mandátní smlouva).

38. Pověřit výkonem zadavatelských činností při organizování výběrového řízení na akci „Rekonstrukce budovy kasáren na 32 chráněných bytů.“ firmu S-Projekt Liberec s.r.o., Mydlářská 105, 460 10 Liberec 10, IČO: 25000802 a pověřit starostu města podpisem příslušných dokumentů (Plná moc a Mandátní smlouva)..

Usnesení č. 16/2004
Rada města rozhodla schválit:
1. Výměnu bytu mezi paní H. Rašínovou, bytem 1+1 v č.p. 3014, ul. K. Světlé, Varnsdorf a paní M. Balažíkovou, bytem 1+1 v tom samém domě.

2. Záměr zhotovit úřední desku dle zásad grafického manuálu a umístit ji ve vstupních prostorách MěÚ.

3. Doporučení dalšího postupu řešení situace ohledně obtěžování zápachem a kouřem při recyklaci asfaltových hmot, předložené OŽP MěÚ.


4. Program XV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se uskuteční 26. 2. 2004 od 15:00 hod. ve Studentském klubu Střelnice takto:

  1. Převody majetku města
  2. Finanční záležitosti
  3. Různé

a) Zpráva o činnosti Svazku obcí Tolštejn
b) Návrh na přistoupení k projektu v sociální oblasti „Komunitní plánování na Šluknovsku“
c) Zpráva o možnosti financování z programu INTERREG III A

  1. Zpráva o činnosti RM a kontrole plnění usnesení ZM
  2. Diskuse
  3. Interpelace členů ZM
  4. Závěr


Usnesení č. 17/2004
Rada města rozhodla zrušit:
1. Usnesení RM č. 1/2004 bod 12. ze dne 15. 1. 2004.

Usnesení č. 18/2004
Rada města rozhodla vzít na vědomí:
1. Zprávu a.s. Regia Varnsdorf o stavebně technickém stavu bytových domů města Varnsdorf.

2. Rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 22. 1. 2004 o zrušení usnesení Rady města Varnsdorf ve věci správního řízení se společností LARED Vdf, spol. s r.o. ohledně rušení nočního klidu.

3. Sdělení pana I. Chlupáče ze dne 4. 2. 2004 ve věci skončení platnosti nájemní smlouvy na pronájem objektu k provozování městského kina

4. Zprávu OŽP MěÚ k petici obyvatel Studánky ohledně obtěžování zápachem a kouřem při recyklaci asfaltových hmot.

Usnesení č. 19/2004
Rada města rozhodla uložit:
1. Vedoucí OgrO MěÚ realizovat dílo „zhotovení úřední desky dle zásad grafického manuálu a její umístění ve vstupních prostorách MěÚ“ do 30. 6. 2004. 

Usnesení č. 20/2004
Rada města rozhodla vydat:
1. Nařízení města Varnsdorf č. 2/2004 o zrušení nařízení města Varnsdorf č. 1/2004 o změně „vyhlášky č. 35/98 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru města Varnsdorf“.