Usnesení z 34. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 10. 4. 2008 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

 

Rada města projednala:

1.      Finanční záležitosti

a)      Změnu závazných ukazatelů na rok 2008 pro Městskou knihovnu Varnsdorf, příspěvková organizace

2.      Převody majetku města

3.      Různé

a)      Schválení statutu Centra – sociálních služeb a ubytovny

b)      Žádosti o použití městského znaku

c)      Žádosti o schválení veřejné hudební produkce

d)      Program na zasedání ZM

 

 

Usnesení č. 36/2008

Rada města rozhodla:

1.      Pronajmout  garsoniéru v domě č.p. 2763/19, ul. Kovářská, Varnsdorf panu M. I. na dobu určitou do 31. 5. 2009.

 

2.      Pronajmout garsoniéru v domě č.p. 2761/51, ul. Kovářská, Varnsdorf panu V. H.  na dobu určitou do 31. 5. 2009.

 

3.      Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 2739/28, ul. Edisonova, Varnsdorf paní M. L. na dobu určitou do 31. 5. 2009.

 

4.      Pronajmout vhodný byt 1+3 paní E. M., až město bude mít k dispozici takový  volný byt k pronájmu a s ohledem na ostatní žadatele.

 

5.      Pronajmout byt 2 + KK v domě č.p. 3307/33, ul. Nemocniční, Varnsdorf paní P. L. na dobu určitou do 31. 5. 2009.

 

6.      Ukončit NS č. 77/2002 na pronájem části p.p.č. 3648 vše v k.ú. Varnsdorf ke dni 30. 4. 2008.

 

7.      Pronajmout část p.p.č. 3648 o výměře 603 m2 v k.ú. Varnsdorf panu T. T. na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok.

 

8.      Ukončit NS č. 59/2002 na pronájem části p.p.č. 6353/1 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 3. 2008.

 

9.      Ukončit NS č. 01/2008 na pronájem části p.p.č. 6353/1 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 3. 2008.

 

10.  Pronajmout část p.p.č. 6353/1 o výměře 388 m2 v k.ú. Varnsdorf paní L. Š. na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok.

 

11.  Uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu umístění kanalizační přípojky pro č.p. 3256 v k.ú. Varnsdorf po p.p.č. 7702/6 v k.ú. Varnsdorf dle GP č. 3964-261/2007 včetně práva vstupu za účelem opravy a údržby přípojky mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky č.p. 3256 ve Varnsdorfu (oprávněný) a to bezúplatně. Náklady spojené se zřízením věcného břemenu hradí město Varnsdorf.

 

12.  Vyřadit z evidence a účetnictví města nefunkční a zastaralou kopírku Ricoh v pořizovací hodnotě 50.500,- Kč.

 

13.  Povolit použití znaku města Varnsdorf Oddílu silového trojboje Varnsdorf, o.s. při soutěžích na oblečení členů do konce roku 2008.

 

14.  Povolit použití znaku města Varnsdorf společnosti Mediatel, s.r.o., Thámova 137/16, 186 00 Praha 8 na produkt „Místní infostránky a na www.zlatestranky.cz, v záložce Místní info“ pro prezentaci města Varnsdorf po dobu 3 let.

 

15.  Nezúčastnit se aukce za účelem nabytí objektu ubytovny Panorama.

 

Usnesení č. 37/2008

Rada města rozhodla schválit:

1.      Z titulu funkce zřizovatele změnu závazných ukazatelů na rok 2008 pro příspěvkovou organizaci Městská knihovna Varnsdorf, Legií 2574 dle předloženého návrhu.

 

2.      Statut organizační složky – Centrum sociálních služeb a ubytovny města Varnsdorf od 1. 4. 2008.

 

3.      Konání veřejné hudební produkce pod názvem „Rampušačka – městská akce“ na otevřeném prostranství v nočních hodinách dle předložené žádosti.

 

4.      Konání veřejné hudební produkce pod názvem „Karel Gott v Prishtině“ na otevřeném prostranství dne 3. 5. 2008 od 19:00 do 00:00 hod..

 

5.      Program na XV. zasedání ZM, které se uskuteční dne 24. 4. 2008 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:

1.      Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

2.      Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

3.      Různé

4.   Zprávy výborů ZM

6.      Převody majetku města

7.      Finanční záležitosti

8.      Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

9.      Závěr

 

Usnesení č. 38/2008

Rada města rozhodla vzít na vědomí:

1.      Žádost pana J. Bendy o pronájem bytu 1+3 ve Varnsdorfu a řešit s ohledem na možnosti města.

 

Usnesení č. 39/2008

Rada města rozhodla pověřit:

1.      Starostu města uzavřením dohody o změně stavebníka a smlouvy o společném postupu při zadání a realizaci veřejné zakázky Varnsdorf Hrádek – dešťová kanalizace, Varnsdorf Pěnkavčí vrch – dešťová kanalizace, Varnsdorf Hrádek – splašková kanalizace, Varnsdorf Pěnkavčí vrch – splašková kanalizace a Varnsdorf Hrádek – vodovod.

  

 

 

Ing. Josef Poláček                                                                         František Dlask

starosta města                                                                             místostarosta