Usnesení z 34. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 08.02.2024 od 09:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Převody majetku města

1.01 Bytové záležitosti
1.02 Majetkové záležitosti
2. Různé
2.01 Připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
2.02 Vyhlášení konkursních řízení na pracovní místa ředitelů školských příspěvkových organizací města Varnsdorf
2.03 Ukončení Smlouvy o poskytování a úhradě pracovnělékařských služeb
2.04 Navýšení osobního příplatku řediteli Nemocnice Varnsdorf, p.o.
2.05 Vyhrazená parkovací místa 
2.06 Informace z komisí města
2.07 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
3. Diskuse
4. Závěr

 

1. Převody majetku města

1.01 Bytové záležitosti

Návrh na pronájem bytu 1+KK 
Usnesení č. 43/2024
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+KK v domě č. p. 2739/56, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu J. P. na dobu určitou do 28.02.2025 za podmínky navrácení bytu 1+KK v domě č. p. 2741/26, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu.   


Návrh na pronájem bytu 1+1 
Usnesení č. 44/2024
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3023/28, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní R. H. na dobu určitou do 28.02.2025. Náhradník paní Z. M. na dobu určitou do 28.02.2025.


Návrh na pronájem bytu 1+1 
Usnesení č. 45/2024
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2740/53, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. N. na dobu určitou do 28.02.2025. Náhradník paní V. D. na dobu určitou do 28.02.2025.


Žádost o pronájem sociálního bytu 1+1
Usnesení č. 46/2024
Rada města rozhodla nepronajmout sociální byt 1+1 v domě č. p. 2764/44, ul. Žitavská ve Varnsdorfu panu T. K. dle předloženého návrhu.    


Návrh na výpověď nájmu sociálního bytu 
Usnesení č. 47/2024
Rada města rozhodla vypovědět nájem sociálního bytu 1+1 v domě č. p. 2764/30, ul. Žitavská ve Varnsdorfu paní A. J. dle předloženého návrhu.


Návrh na zrušení 17 sociálních bytů v domě č. p. 2764
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání.)


1.02 Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IP-12-4015629/K_DC-Varnsdorf, Výpadová, p. č. 4279/1, nové kNN v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 48/2024
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, Výpadová, p. č. 4279/1 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný), za jednorázovou úhradu ve výši 2.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-4024890/DC-Varnsdorf, p. p. č. 6251, kVN, RVN v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 49/2024
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 6251 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný), za jednorázovou úhradu ve výši 4.700 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-4025063/DC-Varnsdorf, Erbenova, č. p. 2068, nové kNN v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 50/2024
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, Erbenova, č. p. 2068 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný), za jednorázovou úhradu ve výši 21.800 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o přidělení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 51/2024
Rada města rozhodla přidělit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou xxxxx na parkovišti ul. Západní před č. p. 2749 ve Varnsdorfu pro pana J. M. s tím, že žadatel uhradí náklady na zřízení parkovacího místa ve výši 100 %, vč. správního poplatku 1.000 Kč a poplatku 5.000 Kč/rok dle Obecně závazné vyhlášky č. 7/2022 čl. 5 odst. 2a). 


Návrh nové Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání.)


Uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě 
Usnesení č. 52/2024
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 879/2010/LBC se společností VESNA LIBEREC, spol. s r.o., IČO 46711350 o umístění reklamního zařízení na p. p. č. 8171 v k. ú. Varnsdorf.


2. Různé

2.01 Připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
Usnesení č. 53/2024
Rada města rozhodla připojit se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ symbolickým vyvěšením tibetské vlajky na budově Městského úřadu ve Varnsdorfu dne 10. března 2024.


2.02 Vyhlášení konkursních řízení na pracovní místa ředitelů školských příspěvkových organizací města Varnsdorf
Usnesení č. 54/2024/1
Rada města rozhodla v souladu s § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 166, odst. 2 a 3, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlásit konkursní řízení na pracovní místa ředitelů školských příspěvkových organizací města Varnsdorf:

•    Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvková organizace
•    Mateřská škola Varnsdorf, Národní 1617, příspěvková organizace
•    Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvková organizace
•    Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvková organizace
•    Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvková organizace
•    Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvková organizace

•    Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace
•    Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace
•    Základní škola Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvková organizace
•    Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace
•    Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvková organizace

•    Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace

a dále 

Usnesení č. 54/2024/2
Rada města rozhodla k 31.07.2024 odvolat z pracovního místa ředitele školských příspěvkových organizací města Varnsdorf:
 
•    Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvková organizace
•    Mateřská škola Varnsdorf, Národní 1617, příspěvková organizace
•    Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvková organizace
•    Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvková organizace
•    Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvková organizace
•    Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvková organizace

•    Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace
•    Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace
•    Základní škola Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvková organizace
•    Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace
•    Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvková organizace

•    Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace


2.03 Ukončení Smlouvy o poskytování a úhradě pracovnělékařských služeb
Usnesení č. 55/2024
Rada města rozhodla vzít na vědomí Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytování a úhradě pracovnělékařských služeb k 31.01.2024.


2.04 Navýšení osobního příplatku řediteli Nemocnice Varnsdorf, p.o.
Usnesení č. 56/2024
Rada města rozhodla zvýšit osobní příplatek řediteli Nemocnice Varnsdorf, p.o., dle předloženého návrhu.


2.05 Vyhrazená parkovací místa 
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


2.06 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


2.07 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 57/2024
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení. 


3. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


4. Závěr

 

 

Jan Šimek                                                      Jiří Sucharda        
starosta města                                              1. místostarosta města