Usnesení z 34. schůze Rady města Varnsdorf

Usnesení z 34. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 09.04.2020 od 13:30 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti

1.01 Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2020
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Návrh na stanovení platu řediteli Školní Jídelny Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace
3.02. Návrh na zrušení Smlouvy o zajištění Slavností Města Varnsdorf s Městským divadlem Varnsdorf
4. Diskuse
5. Závěr


1. Finanční záležitosti

1.01 Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2020
Usnesení č. 145/2020
Rada města rozhodla schválit rozpočtové opatření č. 1 na rok 2020 v předloženém znění.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Návrhy na prodloužení nájemních smluv na byty    
Usnesení č. 146/2020/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/12, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. P. do 30.04.2021.

a dále

Usnesení č. 146/2020/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/2, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. B. do 30.04.2021.

a dále

Usnesení č. 146/2020/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/25, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. T. a paní Z. H. do 30.04.2021.

a dále

Usnesení č. 146/2020/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/34, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. M. do 30.04.2021.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej p. p. č. 3509/5 a p. p. č. 3508 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 147/2020
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 3509/5 a p. p. č. 3508 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 918/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 148/2020/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 918/1 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 148/2020/2
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města cenu za prodej p. p. č. 918/1 v k. ú. Varnsdorf ve výši 200 Kč/m2.


Žádost o prodej p. p. č. 966/3 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 149/2020
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 966/3 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 210 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 150/2020
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 210 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 8158/2, části p. p. č. 8113/1, části p. p. č. 8115/1, p. p. č. 8118/3  a části p. p. č. 8118/4 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 151/2020
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 8158/2, část p. p. č. 8113/1, část p. p. č. 8115/1, p. p. č. 8118/3 a část p. p. č. 8118/4 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 5990/4 a p. p. č. 5983/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 152/2020
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 5990/4 a p. p. č. 5983/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 4820 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 153/2020
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 4820 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 2268/3 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 154/2020
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 2268/3 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o pronájem p. p. č. 6603 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 155/2020
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 6603 v k. ú. Varnsdorf o výměře 1.167 m2 manželům A. a V. S. za cenu 300 Kč/rok na dobu neurčitou za účelem údržby a sekání trávy.


Žádost o pronájem části p. p. č. 3637/4 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 156/2020
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 3637/4 v k. ú. Varnsdorf o výměře 300 m2 panu J. Z. za cenu 300 Kč/rok na dobu neurčitou za účelem údržby a sekání trávy


Žádost o ukončení nájemní smlouvy
Usnesení č. 157/2020/1
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 37/2002 na pronájem p. p. č. 30/6 v k. ú. Varnsdorf ke dni 31.03.2020.

a dále

Usnesení č. 157/2020/2
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 30/6 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o uzavření dodatku k pachtovní smlouvě
Usnesení č. 158/2020/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 130/2020 ze dne 26.03.2020.

a dále

Usnesení č. 158/2020/2
Rada města rozhodla uzavřít novou pachtovní smlouvu na část p. p. č. 61 o výměře 1.800 m2, část p. p. č. 262 o výměře 360 m2, část p. p. č. 505 o výměře 8.300 m2, část p. p. č. 510 o výměře 700 m2, p. p. č. 511 o výměře 4.204 m2, p. p. č. 682 o výměře 516 m2, p. p. č. 683 o výměře 1.294 m2, p. p. č. 684 o výměře 1059 m2, část p. p. č. 686 o výměře 1.950 m2, p. p. č. 690 o výměře 1.717 m2, část p. p. č. 693 o výměře 150 m2, p. p. č. 790/1 o výměře 13.444 m2, část p. p. č. 803 o výměře 1.000 m2, část p. p. č. 806 o výměře 1.360 m2, p. p. č. 807 o výměře 1.546 m2, část  p. p. č. 856/1 o výměře 400 m2, p. p. č. 909/1 o výměře 5.638 m2, část p. p. č. 910/1 o výměře 450 m2, část p. p. č. 913 o výměře 2.000 m2, p. p. č. 995 o výměře 921 m2, část p. p. č. 999 o výměře 800 m2 v k. ú. Studánka u Rumburku společnosti Farma Poustevna s.r.o., Velký Šenov, IČ 48266451 za cenu 0,20 Kč/m2/rok na dobu určitou do 14.03.2022 za účelem sekání trávy, udržování pozemků a provozování zemědělské činnosti, která nahrazuje pachtovní smlouvu č. 5/2017.


Návrh na nabytí části p. p. č. 3082, části p. p. č. 504/9 a části p. p. č. 511/9 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 159/2020
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města nabýt část p. p. č. 3082, část p. p. č. 504/9 a část p. p. č. 511/9 v k. ú. Varnsdorf.


Návrh na převzetí stavby
Usnesení č. 160/2020/1
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Protokolu o předání a převzetí stavby - „Přístupový chodník na p. p. č. 8174/1 v k. ú. Varnsdorf, tř., tř. Čs. mládeže“ (dle geometrického plánu část označena jako p. p. č. 8174/4) od Festis Alfa spol. s r. o., IČ 24263346, provedené v souvislosti se stavbou OC Kaufland Varnsdorf, včetně veškerých práv (pohledávky) z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost od dodavatele díla, a to za cenu 500 Kč bez DPH.

a dále

Usnesení č. 160/2020/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Protokolu o předání a převzetí stavby - „Obchodní centrum Kaufland, Čs. mládeže, Varnsdorf – stav. objekt SO10 komunikace a zpevněné plochy, konečné terénní úpravy“ na části p. p. č. 8174/1 v k. ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu části označeny jako p. p. č. 8174/5, 8174/6, 8174/7 a 8174/8) od Kaufladnu Česká republika v.o.s., IČ 25110161, provedené v souvislosti se stavbou OC Kaufland Varnsdorf, včetně veškerých práv (pohledávky) z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost od dodavatele díla, a to za cenu 500 Kč bez DPH.

a dále

Usnesení č. 160/2020/3
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Protokolu o předání a převzetí stavby - „Rekonstrukce zálivu autobusové zastávky, Varnsdorf, tř. Čs. mládeže“ na části p. p. č. 3082 v k. ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu část označena jako p. p. č. 3082/4) od Kaufladnu Česká republika v.o.s., IČ 25110161, provedené v souvislosti se stavbou OC Kaufland Varnsdorf, včetně veškerých práv (pohledávky) z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost od dodavatele díla, a to za cenu 500 Kč bez DPH.


Žádost o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 161/2020
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby plynárenského zařízení „REKO MS Varnsdorf – M. Alše + 2, číslo stavby 7700101741, na části p. p. č. 4624, 4626, 4649, 4650/1, 4666/2 a 4731/1 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a GasNet, s.r.o. za jednorázovou úhradu ve výši stanovené dle znaleckého posudku vypracovaného na náklady budoucího oprávněného. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 162/2020
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní přípojky na části p. p. č. 7433 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti (oprávněný) p. p. č. 7515/4 a p. p. č. 7515/5 v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Návrh na uzavření Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Přivaděč vodovodu PEHD 90 mm pro lokalitu Hrádek, Varnsdorf “
Usnesení č. 163/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Přivaděč vodovodu PEHD 90 mm pro lokalitu Hrádek, Varnsdorf “ s Ing. Josefem Folbrechtem, za cenu 315.400 Kč bez DPH a s termínem dokončení do 31.10.2020.


Návrh na uzavření Smlouvy o dílo „Veřejné osvětlení – propoj ul. B. Němcové - Seifertova“
Usnesení č. 164/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na akci „Veřejné osvětlení – propoj ul. B. Němcové - Seifertova“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o., s termínem dokončení do 31.10.2020 a celkovou cenou díla 293.078,39 Kč bez DPH.


Návrh na převzetí stavby - změny na stávající inženýrské síti VO ve vlastnictví města, která byla provedena v souvislosti se stavbou OC Kaufland Varnsdorf
Usnesení č. 165/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Protokolu o předání a převzetí inženýrské sítě, kterým město Varnsdorf převezme změnu na stávající soustavě veřejného osvětlení, provedenou v souvislosti se stavbou OC Kaufland Varnsdorf, včetně veškerých práv (pohledávky) z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost od dodavatele díla, a to za cenu 500 Kč bez DPH.


Žádost o odpuštění nájemného
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení.)
 

Uzavření Dodatku č. 2 na akci:  „Rekonstrukce ul. Karlova ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 166/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.10.2019 na akci „Rekonstrukce ul. Karlova ve Varnsdorfu“, kterým se zvyšuje cena díla oproti Dodatku č. 1 o 47.791,25 Kč bez DPH. Celková cena díla „Rekonstrukce ul. Karlova Varnsdorf“ činí 6,819.248,05 Kč bez DPH.

 
Zrušení Smlouvy o užívání autobusových stání na autobusovém stanovišti ve Varnsdorfu a uzavření nové smlouvy
Usnesení č. 167/2020/1
Rada města rozhodla ukončit Smlouvu o užívání autobusových stání na autobusovém stanovišti ve Varnsdorfu s Josefem Hemelíkem, se sídlem Poštovní 1215, 407 47 Varnsdorf, IČ 12771180 uzavřenou s účinností dnem 01.01.2012.

a dále

Usnesení č. 167/2020/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem nové Smlouvy o užívání autobusových stání na autobusovém stanovišti ve Varnsdorfu s účinností od 01.04.2020 s panem Alešem Hemelíkem, se sídlem Dolní Podluží 246, 407 55 Dolní Podluží,  IČ 75458471.


Žádost o prodloužení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 168/2020
Rada města rozhodla prodloužit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou 4U9 7821, na parkovišti v ulici Lesní před č. p. 2968 v  k. ú. Varnsdorf pro paní M. P., držitelku průkazu ZTP.
 

Uzavření Smlouvy o dílo ve věci: ,,Instalace záchytných sítí fotbalového hřiště v areálu Kotlina ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 169/2020/1
Rada města rozhodla o přidělení zakázky malého rozsahu a následném uzavření Smlouvy o dílo se spol. Eurogreen CZ s.r.o. Jiřetín pod Jedlovou, na akci: ,,Instalace záchytných sítí fotbalového hřiště v areálu Kotlina ve Varnsdorfu“, za cenu 399.000 Kč bez DPH.
 
a dále
 
Usnesení č. 169/2020/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo se spol. Eurogreen CZ s.r.o. Jiřetín pod Jedlovou, na akci: ,,Instalace záchytných sítí fotbalového hřiště v areálu Kotlina ve Varnsdorfu“ za cenu 399.000 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Úprava odstavné plochy vedle hospodářského domu č. p. 1132 v areálu hřbitova ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 170/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na akci „Úprava odstavné plochy vedle hospodářského domu č. p. 1132 v areálu hřbitova ve Varnsdorfu“ Technické služby města Varnsdorf s.r.o. s termínem realizace zakázky do 08/2020 a celkovou cenou díla 301.799,25 Kč bez DPH.  


3. Různé

3.01 Návrh na stanovení platu řediteli Školní Jídelny Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace
Usnesení č. 171/2020
Rada města rozhodla stanovit plat řediteli Školní Jídelny Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace města Varnsdorf dle předloženého návrhu.


3.02. Návrh na zrušení Smlouvy o zajištění Slavností Města Varnsdorf s Městským divadlem Varnsdorf
Usnesení č. 172/2020
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 124/2020 ze dne 04.03.2020.


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

 

 

ThMgr. Roland Solloch                                                             Jiří Sucharda 
starosta města                                                                       místostarosta města