Usnesení z 34. schůze Rady města Varnsdorf,

která se konala dne 17.03.2016 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Převody majetku města
1.01 Bytové záležitosti
1.02 Majetkové záležitosti
2. Různé
2.01 Žádost o schválení smlouvy o zajištění terénní služby White Light I., z.ú.
2.02 Žádost o poskytnutí příspěvku na bezplatné poskytování pečovatelské služby u rodiny s dětmi
2.03 Dodatek ke smlouvě o spolupráci při sběru použitého textilu
2.04 Smlouva na zpracování lesních hospodářských osnov pro oblast ORP Varnsdorf
2.05 Navýšení kapacity školní družiny při Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace
2.06 Organizace provozu školních družin v základních školách ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2016
2.07 Jmenování člena redakční rady Hlasu severu
2.08 Odvolání a jmenování člena z komise
2.09 Zápůjčka statistického boxu pro město Varnsdorf
2.10 Dodatek č. 4, 5 a 6. k Rámcové smlouvě o poskytování poradenských služeb
2.11 Žádost o schválení dohody o ukončení Mandátní smlouvy
2.12 Informace z komisí města
2.13 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
2.14 Program na zasedání ZM
3. Diskuse
4. Závěr
1. Převody majetku města

1.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 82/2016
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2740, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu A. F. na dobu určitou do 30.10.2016 dle předloženého návrhu. 1. náhradník pan Z. T. do 31.03.2017. 2. náhradník paní J. M. do 31.03. 2017.


Žádost o pronájem bytů 1+3
Usnesení č. 83/2016/1
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+3 v domě č. p. 3014/9, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní Mgr. M. K. na dobu určitou do 31.03.2017. 1. náhradník pan J. R. a paní L. Z. do 31.12.2016. 2. náhradník paní J. H. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 83/2016/2
Rada města rozhodla nepronajmoutbyt 1+3 v domě č. p. 3014/9, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu panu J. V. a rozhodla pronajmout byt jinému žadateli.


Žádost ze dne 29.02.2016 pana R. V. a paní A. B.
Usnesení č. 84/2016
Rada města rozhodlavzít na vědomí žádost ze dne 29.02.2016 pana R. V. a paní A. B. dle předloženého návrhu.


Žádosti o prodloužení nájemních smluv na dobu určitou uzavřené do 31.03.2016
Usnesení č. 85/2016/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2739/4, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní M. S. do 31.03.2017.

a dále

Usnesení č. 85/2016/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/55, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní V. B. do 31.03.2017.

a dále

Usnesení č. 85/2016/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2741/32, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu L. U. do 31.03.2017.

a dále

Usnesení č. 85/2016/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt v domě č. p. 2741/45, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu manželům E. a P. G. do 31.03.2017.

a dále

Usnesení č. 85/2016/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/15, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní L. H. do 31.03.2017.

a dále

Usnesení č. 85/2016/6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/35, ul. Lesní ve Varnsdorfu panu J. K. do 31.03.2017.

a dále

Usnesení č. 85/2016/7
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+KK v domě č. p. 3321/1, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní A. A. do 31.03.2017.

a dále

Usnesení č. 85/2016/8
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+KK v DPS č. p. 3321/4, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní E. R. do 31.03.2017.

a dále

Usnesení č. 85/2016/9
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3014/11, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní L. V. do 31.03.2017.


Žádost o pronájem garsoniéry v DPS
Usnesení č. 86/2016
Rada města rozhodla pronajmout garsoniéru v domě č. p. 3321/23, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní A. K. na dobu určitou do 31.03.2017.


1.02 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej části p. p. č. 4569/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 87/2016
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 4569/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 5342/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 88/2016
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 5342/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 3633 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 89/2016
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 3633 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 3195/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 90/2016
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 3195/23 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 2426/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 91/2016
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 2426/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 3009, části p. p. č. 3002/2 a části p. p. č. 3008, vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 92/2016
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 3009, část p. p. č. 3002/2 a část p. p. č. 3008, vše v k. ú. Varnsdorf.


Žádost pronájem p. p. č. 3814/1 a p. p. č. 3814/22 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 93/2016
Rada města rozhodla zveřejnit záměr propachtovat p. p. č. 3814/1 a p. p. č. 3814/22 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 94/2016
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní přípojky na části p. p. č. 3420 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti p. p. č. 3587 v k. ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných vlastní smlouvou. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 95/2016
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní přípojky na části p. p. č. 8173 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti p. p. č. 1571/1 a p. p. č. 1518/5 v k. ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných vlastní smlouvou. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 96/2016
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní přípojky na části p. p. č. 1761 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti p. p. č. 1763/1 v k. ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných vlastní smlouvou. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 97/2016
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav zemního kabelového vedení NN na části p. p. č. 2625/1 a části p. p. č. 2638/1v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Povodí Ohře s.p. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o prodej části p. p. č. 1519/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 98/2016/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 1519/1 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 98/2016/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 1519/1 v k. ú. Varnsdorf dle návrhu žadatele.

a dále

Usnesení č. 98/2016/3
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 1519/1 v k. ú. Varnsdorf.


Zpráva Ústřední inventarizační komise
Usnesení č. 99/2016
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu Ústřední inventarizační komise o provedené inventarizaci hmotného a nehmotného majetku města Varnsdorf k 31.12.2015.


Rozhodnutí o pověření
Usnesení č. 100/2016/1
Rada města rozhodla schválit pověření dle ust. § 30 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu pana Ivo Musila, pracovníka odboru správy majetku a investic, k zastupování Města Varnsdorf pro celá správní řízení vedená zdejším silničním správním úřadem na území Města Varnsdorf, a to ve všech ostatních záležitostech souvisejících se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, ve kterých má Město Varnsdorf postavení účastníka řízení z titulu vlastníka místních komunikací.

a dále

Usnesení č. 100/2016/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města a místostarostu města podpisem pověření dle ust. § 30 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb. a to pro pana Ivo Musila dle výše vydaného usnesení.


Umístění reklamního poutače
Usnesení č. 101/2016
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o umístění reklamního zařízení na p. p. č. 2671 za cenu 500 Kč + DPH ročně.


Žádost o schválení a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s vlastníkem technické infrastruktury ČEZ Distribuce a.s.
Usnesení č. 102/2016
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy s vlastníkem technické infrastruktury o úpravě stávající infrastruktury uzavřené mezi ČEZ Distribuce a.s. a městem Varnsdorf.


Žádost o přidělení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 103/2016
Rada města rozhodla přidělit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou DCK 87-26 na parkovišti p. p. č. 2692/148 před panelovým domem Západní č. p. 2752 pro pana J. B., držitele průkazu ZTP s tím, že žadatel uhradí náklady na zřízení parkovacího místa.


Schválení předložení žádostí o dotaci do Programu 129 290 “ Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ na projekty „Revitalizace a odbahnění soustavy rybníku Gerhus I“ a „Revitalizace a odbahnění soustavy rybníku Gerhus II“
Usnesení č. 104/2016/1
Rada města rozhodla souhlasit s podáním žádosti do výzvy Ministerstva zemědělství na projekt „Revitalizace a odbahnění soustavy rybníku Gerhus I“ do Programu 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“.

a dále

Usnesení č. 104/2016/2
Rada města rozhodla doporučit zastupitelstvu města vyslovit souhlas se zajištěním financování projektu „Revitalizace a odbahnění soustavy rybníku Gerhus I“ - se spolufinancováním města ve výši 20 % z celkových způsobilých výdajů projektu a s vyčleněním částky na předfinancování projektu ve výši 100 % z celkových předpokládaných výdajů projektu z rozpočtu města.

a dále

Usnesení č. 104/2016/3
Rada města rozhodla souhlasit s podáním žádosti do výzvy Ministerstva zemědělství na projekt „Revitalizace a odbahnění soustavy rybníku Gerhus II“ do Programu 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“.

a dále

Usnesení č. 104/2016/4
Rada města rozhodla doporučit zastupitelstvu města vyslovit souhlas se zajištěním financování projektu „Revitalizace a odbahnění soustavy rybníku Gerhus II“ - se spolufinancováním města ve výši 20 % z celkových způsobilých výdajů projektu a s vyčleněním částky na předfinancování projektu ve výši 100 % z celkových předpokládaných výdajů projektu z rozpočtu města. 


Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých pronájmu vodních ploch p. p. č. 8179, 6953, 6959 a 6966/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 105/2016
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých - pronájmu vodních ploch p. p. č. 8179, 6953, 6959 a 6966/2 v k. ú. Varnsdorf, kterým se upravuje čl. VI. odst. 1 smlouvy takto: 1. Nájemce se zavazuje užívat předmět nájmu pouze k chovu ryb. V souvislosti s realizací opravy soustavy rybníků Gerhus na p. p. č. 6959 a 6966/2 a v souladu s podmínkami uvedenými v pravidlech MZE ČR pro poskytování a čerpání dotací z programu "Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích" nesmí nájemce provozovat na soustavě rybníků Gerhus polointenzivní a intenzivní chov ryb a chov ryb nebude provozován za účelem podnikání. Toto omezení platí dále i po dobu 10 let od ukončení akce, které bude nájemci písemně oznámeno. Nájemce nesmí použít předmět nájmu jako zástavu, záruku či jinou formu ručení.


Schválení předložení žádosti o dotaci do Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 –2020 na projekt "Koukáme se k sousedům - rozhledny a vyhlídky česko-saského příhraničí"
Usnesení č. 106/2016/1
Rada města rozhodla schválit účast v projektu „Koukáme se k sousedům - rozhledny a vyhlídky česko-saského příhraničí“ v rámci Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020.

a dále

Usnesení č. 106/2016/2
Rada města rozhodla souhlasit s uzavřením Smlouvy o spolupráci mezi Lead partnerem a projektovými partnery za účelem realizace projektu „Koukáme se k sousedům - rozhledny a vyhlídky česko-saského příhraničí“ v rámci Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020.

a dále

Usnesení č. 106/2016/3
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy o spolupráci mezi Lead partnerem a projektovými partnery k žádosti o dotaci na projekt „Koukáme se k sousedům - rozhledny a vyhlídky česko-saského příhraničí“ do v rámci Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020.


Uzavření Smlouvy o nájmu
Usnesení č. 107/2016
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na p. p. č. 7565, p. p. č. 7566 a část p. p. č. 7519/1 vše v k. ú. Varnsdorf s Lesy České republiky, s. p., IČ 42196451 o celkové výměře 3.057 m2 za účelem výstavby a běžného provozu rozhledny na Špičáku za cenu 5,50 Kč/m2/rok na dobu určitou a to po dobu trvání udržitelnosti projektu „Koukáme se k sousedům - rozhledny a vyhlídky česko-saského příhraničí" realizovaného v rámci Programu spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020.


Schválení předložení žádosti o dotaci do Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020 na projekt ,,Po stopách geologických stezek. Objevte česko-německé sousedy pod Hrádkem, města Varnsdorf a Seifhennersdorf
Usnesení č. 108/2016/1
Rada města rozhodla schválit účast v Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020 - Ahoj sousede! za účelem realizace projektu ,,Po stopách geologických stezek. Objevte česko-německé sousedy pod Hrádkem, města Varnsdorf a Seifhennersdorf“.

a dále

Usnesení č. 108/2016/2
Rada města rozhodla souhlasit s uzavřením Smlouvy o spolupráci mezi Lead partnerem a projektovými partnery za účelem realizace projektu ,,Po stopách geologických stezek. Objevte česko-německé sousedy pod Hrádkem, města Varnsdorf a Seifhennersdorf“v rámci Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020 - Ahoj sousede!

a dále

Usnesení č. 108/2016/3
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy o spolupráci mezi Lead partnerem a projektovými partnery k žádosti o dotaci na projekt ,,Po stopách geologických stezek. Objevte česko-německé sousedy pod Hrádkem, města Varnsdorf a Seifhennersdorf“ do v rámci Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020 - Ahoj sousede!

a dále

Usnesení č. 108/2016/4
Rada města rozhodla doporučit zastupitelstvu města souhlasit se zajištěním vlastního podílu spolufinancování projektu ,,Po stopách geologických stezek. Objevte česko-německé sousedy pod Hrádkem, města Varnsdorf a Seifhennersdorf“ - ve výši 10%, a o vyčlenění částky na předfinancování projektu ve výši 100 % z celkových předpokládaných výdajů projektu z rozpočtu města.


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Demolice základových pasů a rozbořeného objektu v rekreačním areálu Mašíňák“
Usnesení č. 109/2016/1
Rada města rozhodla o přidělení VZMR „Demolice základových pasů a rozbořeného objektu v rekreačním areálu Mašíňák“ dle Směrnice pro zadávání VZMR uchazeči Technické služby města Varnsdorf s.r.o., IČ 25017098.

a dále

Usnesení č. 109/2016/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou Technické služby města Varnsdorf s.r.o. na akci „Demolice základových pasů a rozbořeného objektu v rekreačním areálu Mašíňák“ za cenu 221.670,52 Kč bez DPH.


Schválení předložení žádosti o dotaci do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (19. výzva Ministerstva životního prostředí) na projekt „Výměna oken a vstupních dveří, oprava střechy a vstupů do budovy polikliniky č. p. 3012, 3013, 3063, ul. Lesní, Varnsdorf“
Usnesení č. 110/2016
Rada města rozhodla nesouhlasit s podáním žádosti do 19. výzvy Ministerstva životního prostředí na projekt „Výměna oken a vstupních dveří, oprava střechy a vstupů do budovy polikliniky č. p. 3012, 3013, 3063, ul. Lesní, Varnsdorf“ z důvodu velkého podílu spoluúčasti města.


Žádost o poskytnutí městského bytu pro potřeby analýzy Agentury pro sociální začleňování
Usnesení č. 111/2016
Rada města rozhodla poskytnout byt 1+1 v domě č. p. 2761/19, ul. Kovářská ve Varnsdorfu Agentuře pro sociální začleňování paní Mgr. et Mgr. R. V. na dobu určitou do 30.06.2016 dle předloženého návrhu.


2. Různé

2.01 Žádost o schválení smlouvy o zajištění terénní služby White Light I., z.ú.
Usnesení č. 112/2016/1
Rada města rozhodla schválit smlouvu o zajištění služby „Terénní program pro uživatele drog ve městě Varnsdorf s organizací White Light I., z.ú.

a dále

Usnesení č. 112/2016/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem smlouvy o zajištění služby „Terénní program pro uživatele drog ve městě Varnsdorf s organizací White Light I., z.ú.


2.02 Žádost o poskytnutí příspěvku na bezplatné poskytování pečovatelské služby u rodiny s dětmi
Usnesení č. 113/2016
Rada města rozhodla neposkytnout příspěvek organizaci Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov za bezplatné poskytování pečovatelské služby u rodiny s dětmi.


2.03 Dodatek ke smlouvě o spolupráci při sběru použitého textilu
Usnesení č. 114/2016
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem „Dodatku č. 1 k smlouvě o spolupráci č. 40747“ s firmou Dimatex CS, spol. s r.o. dle předloženého návrhu.


2.04 Smlouva na zpracování lesních hospodářských osnov pro oblast ORP Varnsdorf
Usnesení č. 115/2016
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem „Smlouvy o dílo na vypracování lesních hospodářských osnov“ s firmou Ekoles-projekt s.r.o. dle předloženého návrhu.


2.05 Navýšení kapacity školní družiny při Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace
Usnesení č. 116/2016
Rada města rozhodla navýšit kapacitu školní družiny při Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace, s účinností od 01.09.2016 dle předloženého návrhu.


2.06 Organizace provozu školních družin v základních školách ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2016
Usnesení č. 117/2016
Rada města rozhodla souhlasit s organizací provozu školních družin v základních školách ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2016 dle předloženého návrhu.


2.07 Jmenování člena redakční rady Hlasu severu
Usnesení č. 118/2016
Rada města rozhodla jmenovat pana Tomáše Seckého členem redakční rady Hlasu severu s účinností od 01.03.2016.


2.08 Odvolání a jmenování člena z komise
Usnesení č. 119/2016/1
Rada města rozhodla odvolat pana Václava Hynčicu z funkce člena Komise správy majetku a výstavby na vlastní žádost.

a dále

Usnesení č. 119/2016/2
Rada města rozhodla jmenovat pana Ing. Václava Járu do funkce člena Komise správy majetku a výstavby s účinností od 18.03.2016 na volební období 2014 – 2018.


2.09 Zápůjčka statistického boxu pro město Varnsdorf
Usnesení č. 120/2016/1
Rada města rozhodla schválit cenovou nabídku o zápůjčce statistického boxu pro město Varnsdorf dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 120/2016/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy o zápůjčce statistického boxu pro město Varnsdorf s firmou Gemos CZ, spol. s r.o.


2.10 Dodatek č. 4, 5 a 6. k Rámcové smlouvě o poskytování poradenských služeb
Usnesení č. 121/2016/1
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 4 k Rámcové smlouvě o poskytování poradenských služeb ze dne 29.07.2015 na projekt „Revitalizace a odbahnění soustavy rybníků Gerhus I.“.

a dále

Usnesení č. 121/2016/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 5 k Rámcové smlouvě o poskytování poradenských služeb ze dne 29.07.2015 na „Revitalizace a odbahnění soustavy rybníků Gerhus II.“.

a dále

Usnesení č. 121/2016/3
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 6 k Rámcové smlouvě o poskytování poradenských služeb ze dne 29.07.2015 na projekt „Varnsdorf – Územní plán Varnsdorf“. 


2.11 Žádost o schválení dohody o ukončení Mandátní smlouvy
Usnesení č. 122/2016/1
Rada města rozhodla ukončit dohodou Mandátní smlouvu pro správu nemovitostí a výkon dalších práv a povinností (CENTRUM - ubytovny) s REGIA a.s. ze dne 22.12.2003 včetně všech Dodatků.

a dále

Usnesení č. 122/2016/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem dohody o ukončení Mandátní smlouvy pro správu nemovitostí a výkon dalších práv a povinností (CENTRUM - ubytovny) s REGIA a.s. ze dne 22.12.2003 včetně všech Dodatků.


2.12 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


2.13 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 123/2016
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.


2.14 Program na zasedání ZM
Usnesení č. 124/2016
Rada města rozhodla schválit program na XIV. zasedání ZM, které se uskuteční dne 31.03.2016 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Převody majetku města
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé
4. Finanční záležitosti
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


3. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


4. ZávěrIng. Stanislav Horáček                                                                                        Josef Hambálek
starosta města                                                                                                   místostarosta města