Usnesení z 33. zasedání Rady města Varnsdorf

které se konalo dne 29. 1. 2004 od 13:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice


Rada města projednala:
1. Finanční záležitosti
a) Žádost pana P. Kočky o splátkový kalendář
b) Žádost paní J. Zmítkové o prominutí penále
c) Návrh OŠKT na odškodnění pojistné události
2. Převody majetku města
3. Různé
a) Návrh na změnu člena komise správy majetku a výstavby RM
b) Návrh na udělení hlasovacího práva ředitelům ZŠ při jednání komise pro výchovu a vzdělávání
c) Dopisy ředitele ZŠ Varnsdorf a BGV ve věci optimalizace školství ve Varnsdorfu
d) Doporučení pro ZM k návrhu OZV č. 1/2004 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
e) Doporučení pro ZM k realizaci akce „Sanace a odstranění vad panelové výstavby“ na objektech Křižíkova č.p. 2739, Křižíkova č.p. 2740, Křižíkova č.p. 2741
f) Doporučení pro ZM k realizaci akce „Úprava vnějšího pláště, úprava střechy, zateplení, výměna oken a úprava interiéru školy pro způsob výuky podle současných požadavků na objektu ZŠ Edisonova č.p. 2821“
g) Doporučení pro ZM k realizaci akce „Rekonstrukce objektu bývalých kasáren“ Strakonická č.p. 228 a č.p. 232
h) Doplnění programu XIV. zasedání ZM

Usnesení č. 8/2004
Rada města rozhodla:
1. Prominout paní J. Zmítkové penále ve výši 3 000,- Kč za neuhrazení splátek půjčky FRB za podmínky uhrazení zbylého penále ve výši 3 425,- Kč.

2. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2762/48, ul. Kovářská, Varnsdorf sl. O. Radové na dobu určitou do 31. 12. 2004.

3. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2763/35, ul. Žitavská, Varnsdorf panu R. Machovcovi.

4. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2725/46, ul. Hrnčířská, Varnsdorf manželům J. a L. Sobotovým.

5. Uzavřít smlouvu o budoucí nájemní smlouvě na pronájem bytu 1+1 na svépomocné úpravy v domě č.p. 2041, ul. Nemocniční, Varnsdorf s panem S. Zemenem s tím, že svépomocné práce v bytě (tak jak budou uvedeny v příloze této smlouvy) budou dokončeny v termínu do 30. 6. 2004. Poté bude s panem S. Zemenem uzavřena nájemní smlouva na pronájem tohoto bytu na dobu neurčitou.

6. Pronajmout byt 1+2 v č.p. 2763/1, ul. Kovářská, Varnsdorf paní Š. Kostlivé za podmínky navrácení bytu 1+3 v č.p. 987, ul. Bratislavská, Varnsdorf.

7. Pronajmout byt 1+3 v č.p. 2741/39, ul. Křižíkova, Varnsdorf panu J. Kopeckému a paní K. Jirušové na dobu určitou do 31. 12. 2004.

8. Nepronajmout byt o velikosti 1+1 panu L. Dunkovi z důvodu dosud neuhrazeného dlužného nájemného z bytu 1+2 v č.p. 538, ul. Národní, Varnsdorf.

9. Pronajmout p.p.č. 7397 o výměře 2216 m2 v k.ú. Varnsdorf panu J. Podhorcovi na stavbu RD dle vyhlášky města č. 18/93.

10. Pronajmout nebytové prostory v č.p. 2364 na st.p.č. 5746 a p.p.č. 5749 v k.ú. Varnsdorf s.r.o. Zámeček Chrastava na dobu určitou do 25. 9. 2005 za nájemné ve výši 12 000,- Kč/rok.

11. Udělit hlasovací právo ředitelům ZŠ při jednání komise pro výchovu a vzdělávání ve věci „optimalizace školství ve Varnsdorfu“, která se bude konat dne 10. 2. 2004.

12. Doporučit ZM vydat obecně závaznou vyhlášku města Varnsdorf č. 1/2004 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

13. Doporučit ZM schválit záměr:
a) realizovat akci „Sanace a odstranění vad panelové výstavby na objektech Křižíkova č.p. 2739, Křižíkova č.p. 2740, Křižíkova č.p. 2741“ za předpokladu přidělení dotace ze státního rozpočtu („Program poskytování finanční podpory na opravy vad panelové výstavby pro rok 2004“ od MMR a „Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2004 - část A“ od ČEA; max. výše celkové dotace je do 55%),
b) zajistit financování vlastního podílu v roce 2005 částečně z rozpočtu města a částečně úvěrem.

14. Doporučit ZM schválit záměr realizovat akci „Úprava vnějšího pláště, úprava střechy, zateplení, výměna oken a úprava interiéru školy pro způsob výuky podle současných požadavků na objektu ZŠ Edisonova č.p. 2821“ za předpokladu přidělení dotace ze státního rozpočtu (Program revitalizace školních budov panelového typu MF, předpokládaná výše dotace je 90% nákladů).

15. Doporučit ZM schválit záměr realizovat akci „Rekonstrukce objektu bývalých kasáren Strakonická č.p. 228 a č.p. 232“ za předpokladu přidělení dotace ze státního rozpočtu (Program podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury pro rok 2004 od MMR, předpokládaná výše dotace je až 90% nákladů).
Jedná se o projekty:
a) TI pro rekonstrukci ubytovací budovy kasáren na 40 b.j.,
b) Rekonstrukce kasáren na 40 b.j. pro příjmově vymezené osoby,
c) Rekonstrukce kasáren na 32 chráněných bytů ve Varnsdorfu.

Usnesení č. 9/2004
Rada města rozhodla schválit:
1. Splátkový kalendář panu P. Kočkovi na úhradu dlužného nájemného a služeb v celkové výši 29 058,97 Kč, a to pod ztrátou výhody splátek, takto:
- 6 měsíčních splátek ve výši 622,- Kč, splatných vždy k poslednímu dni v měsíci, počínaje měsícem lednem 2004, z příspěvku na bydlení,
s tím, že v měsíci červnu 2004 bude splátkový kalendář po předložení dokladů o příjmech a posouzení splátkové disciplíny znovu projednán.

2. Výměnu bytu mezi manžely I. a V. Svobodovými, bytem 1+2 v č.p. 1054, ul. Myslivecká, Varnsdorf a paní O. Škachovou, bytem 1+2 v č.p. 1236, ul. Mostecká, Varnsdorf.

3. Doplnění programu XIV. zasedání ZM v bodě 3) Různé takto:
d) Návrh smlouvy o ručení k nákupu ultrazvukového přístroje a elektroléčebného přístroje
s vakuovou jednotkou
e) Návrh projektů z Programu prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2004
f) Návrh projektu „Sanace a odstranění vad panelové výstavby“ na objektech Křižíkova č.p. 2739, Křižíkova č.p. 2740, Křižíkova č.p. 2741
g) Návrh projektu „Úprava vnějšího pláště, úprava střechy, zateplení, výměna oken a úprava interiéru školy pro způsob výuky podle současných požadavků na objektu ZŠ Edisonova č.p. 2821“
h) Návrh projektu „Rekonstrukce objektu bývalých kasáren“ Strakonická č.p. 228 a č.p. 232

Usnesení č. 10/2004
Rada města rozhodla neschválit:
1. Odškodnění pojistné události (odcizení batohu se školními pomůckami v Jídelně ZŠ) žákyně P. Říhové.

Usnesení č. 11/2004
Rada města rozhodla zrušit:
1. Usnesení RM č. 1/2004 bod 4. ze dne 15. 1. 2004.

Usnesení č. 12/2004
Rada města rozhodla odvolat:
1. Pana S. Vlčka z funkce člena komise správy majetku a výstavby na vlastní žádost.

Usnesení č. 14/2004
Rada města rozhodla vzít na vědomí:
1. Dopisy ředitele ZŠ Varnsdorf a BGV ze den 15. 12. 2003 a ze dne 15. 1. 2004 ve věci optimalizace školství ve Varnsdorfu.