Usnesení z 33. shůze Rady města Varnsdorf

Usnesení z 33. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 26.03.2020 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Převody majetku města

1.01 Bytové záležitosti
1.02 Majetkové záležitosti
2. Různé
2.01 Žádost o mimořádnou finanční výpomoc na platy zaměstnanců společnosti
Regia a.s. Varnsdorf
2.02 Příloha č. 1 k ceníku služeb ke smlouvě na likvidaci odpadů s firmou EKO servis Varnsdorf a. s.
2.03 Žádost o souhlas se zapojením Školní jídelny Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, PO do projektu kraje financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_20_010
2.04 Poskytnutí neinvestičních dotací pro rok 2020 v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
2.05 Žádost o schválení “Tématického akčního plánu pro oblast BEZPEČNOST A SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY ve městě Varnsdorf na období 2020 – 2022“
2.06 Návrh na vyplacení finančního příspěvku oddávajícímu
3. Diskuse
4. Závěr

 

1. Převody majetku města

1.01 Bytové záležitosti

Návrh na pronájem bytu 1+2 
Usnesení č. 127/2020
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+2 v domě č. p. 1954/11, ul. Legií ve Varnsdorfu paní M. Š. a panu M. K. na dobu určitou do 30.04.2021.


Návrh na pronájem bytu 1+3
Usnesení č. 128/2020
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+3 v domě  č. p. 2740/9, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. Š. do 30.04.2021. 1. náhradník paní K. B. do 30.04.2021. 2. náhradník paní J. H. na dobu určitou do 30.04.2021. 3. náhradník paní A. N. do 30.04.2021.


Návrh na pronájem BZU 1+KK
Usnesení č. 129/2020
Rada města rozhodla pronajmout byt zvláštního určení 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 3321/05, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu K. N. na dobu určitou do 30.04.2021 za podmínky navrácení bytu č. 8 v tom samém domě.


1.02 Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření dodatku k pachtovní smlouvě
Usnesení č. 130/2020
Rada města rozhodla uzavřít dodatek k pachtovní smlouvě č. 8/2014 a to tak, že se do smlouvy přidává p. p. č. 913 – travní porost o výměře 4.303 m2, p. p. č. 909/1 – travní porost o výměře 5.638 m2, p. p. č. 910/1 – travní porost o výměře 1.049 m2 a část p. p. č. 999 – zahrada o výměře 800 m2 v k. ú. Varnsdorf. Tímto se zvyšuje cena za pacht. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4018727/001, DC_ Varnsdorf, p. p. č. 1600/1
Usnesení č. 131/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 1600/1 nové kNN na části p. p. č. 1600/1 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4010276/002, DC_ Varnsdorf, p. p. č. 5413/5
Usnesení č. 132/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 5413/5  nové kNN na části p. p. č. 5411 a p. p. č. 4572 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 2.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4010565/VB001, DC_ Varnsdorf, p. p. č. 5288
Usnesení č. 133/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 5288 nové kNN na části p. p. č. 5287 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-4004516/SOBS VB/001, DC_ TR Varnsdorf, obnova a rozšíření R110kV
Usnesení č. 134/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, obnova a rozšíření R110kV na části p. p. č. 3300 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 6.400 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 135/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní a kanalizační přípojky na části p. p. č. 7078 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti (oprávněný) p. p. č. 7128/2 v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Uzavření Smlouvy o dílo a projekt Oprava 2 ks věžiček Evangelického kostela ve Varnsdorfu
Usnesení č. 136/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy o dílo akce „Oprava 2 ks věžiček Evangelického kostela ve Varnsdorfu“ s Miloslavem Adámkem, IČ 86729284, se sídlem Velký Šenov 592, 407 78, v celkové ceně díla 236.190 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce s názvem Celoroční smlouva na odstraňování havarijních stavů na střešních a klempířských konstrukcích s následnými opravami na budovách v majetku města
Usnesení č. 137/2020/1
Rada města rozhodla o vybraném dodavateli veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Celoroční smlouva na odstraňování havarijních stavů na střešních a klempířských konstrukcích s následnými opravami na budovách v majetku města“ Michaela Ilčíková, Klempířské a pokrývačské práce, Truhlářská 2102, 407 47 Varnsdorf, IČ 06878652.

a dále

Usnesení č. 137/2020/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na akci s názvem „Celoroční smlouva na odstraňování havarijních stavů na střešních a klempířských konstrukcích s následnými opravami na budovách v majetku města“ Michaela Ilčíková, Klempířské a pokrývačské práce, Truhlářská 2102, 407 47 Varnsdorf, IČ 06878652 za cenu 350 Kč/hod. 


Rozhodnutí o veřejné zakázce s názvem Oprava chodníku ul. Tyršova od ul. Partyzánů po ul. Poštovní ve Varnsdorfu
Usnesení č. 138/2020/1
Rada města rozhodla o vybraném dodavateli veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava chodníku ul. Tyršova od ul. Partyzánů po ul. Poštovní“ Technické služby města Varnsdorf s.r.o.

a dále

Usnesení č. 138/2020/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Technické služby města Varnsdorf s.r.o., na akci s názvem Oprava chodníku ul. Tyršova od ul. Partyzánů po ul. Poštovní ve Varnsdorfu za cenu 606.151 Kč bez DPH.  


Zpráva Ústřední inventarizační komise
Usnesení č. 139/2020
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu Ústřední inventarizační komise o provedené inventarizaci hmotného a nehmotného majetku města Varnsdorf k 31.12.2019.


2. Různé

2.01 Žádost o mimořádnou finanční výpomoc na platy zaměstnanců společnosti Regia a.s. Varnsdorf
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání.)


2.02 Příloha č. 1 k ceníku služeb ke smlouvě na likvidaci odpadů s firmou EKO servis Varnsdorf a. s.
Usnesení č. 140/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem „Přílohy č. 1 k Ceníku služeb platnému od 01.01.2020“ s firmou EKO servis Varnsdorf a.s.


2.03 Žádost o souhlas se zapojením Školní jídelny Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, PO do projektu kraje financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_20_010
Usnesení č. 141/2020
Rada města rozhodla souhlasit se zapojením Školní jídelny Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace do Výzvy č. 30_20_010  Operačního programu potravinové a materiální pomoci pod názvem: ÚK – obědy do škol a souhlasí s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem.


2.04 Poskytnutí neinvestičních dotací pro rok 2020 v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
Usnesení č. 142/2020
Rada města rozhodla o poskytnutí neinvestičních dotací pro rok 2020 v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf v souhrnné výši 1.301.219 Kč dle předloženého návrhu a schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv.


2.05 Žádost o schválení “Tématického akčního plánu pro oblast BEZPEČNOST A SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY ve městě Varnsdorf na období 2020 – 2022“
Usnesení č. 143/2020
Rada města rozhodla schválit „Tématický akční plán (TAP) pro oblast bezpečnost a sociálně patologické jevy ve městě Varnsdorf na období 2020 – 2022“.


2.06 Návrh na vyplacení finančního příspěvku oddávajícímu
Usnesení č. 144/2020
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku oddávajícímu dle návrhu tajemníka MěÚ.


3. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


4. Závěr

 

 

ThMgr. Roland Solloch                                                                   Jiří Sucharda 
starosta města                                                                             místostarosta města